Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Käräjäoikeudet.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Puhelin: +372 64 63 773

Sähköposti: info@kpkoda.ee

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

14 artiklan 5 kohdan a alakohta: Kaikki sen alueella olevat pankit velvoitetaan ilmoittamaan tiedonhankintaviranomaisen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

10 artiklan 2 kohta: Turvaamismääräyksen antanut käräjäoikeus

10 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta: Haastemies

23 artiklan 3 kohta: Haastemies

23 artiklan 5 kohta: Haastemies

23 artiklan 6 kohta: Haastemies

25 artiklan 3 kohta: Haastemies

27 artiklan 2 kohta: Haastemies

28 artiklan 3 kohta: Haastemies

36 artiklan 5 kohdan toinen alakohta: Haastemies

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Haastemies.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Perintätoimien kohdistaminen aviopuolisoiden yhteisomistuksessa olevaan pankkitiliin on sallittua, jos puoliso, joka ei ole velallinen, antaa suostumuksensa, tai silloin kun on olemassa täytäntöönpanomääräys, jossa molemmat puolisot velvoitetaan täyttämään velvoite.

Velvoiteoikeuslain 626 §:n 3 momentin mukaan toimeksisaajan konkurssipesään eivät kuulu sellaiset saatavat ja irtain omaisuus, jotka toimeksisaaja hankkii omissa nimissään mutta toimeksiantajan lukuun toimeksiantoa täyttäessään, eivätkä toimeksiantajan toimeksisaajalle toimeksiannon toteuttamiseksi siirtämät saatavat ja irtain omaisuus, eikä niihin saa kohdistaa perintätoimia toimeksisaajaa vastaan toteutettavassa täytäntöönpanomenettelyssä.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Ulosmittausta ei saa kohdistaa seuraaviin tuloihin:

 1. lakisääteiset perhe-etuudet;
 2. vammaisen henkilön sosiaalietuudet;
 3. sosiaalihuoltolaissa tarkoitetut sosiaalietuudet;
 4. Viron työttömyyskassasta maksetut työttömyystuet, stipendit, matka- ja asumiskorvaukset ja yrityksen perustamistuet;
 5. ruumiinvamman tai terveysongelman vuoksi maksettava korvaus, pois lukien tulonmenetyksen vuoksi maksettava korvaus, sekä aineettomaan vahinkoon liittyvä korvaus;
 6. työkyvyttömyystuki;
 7. lakisääteinen elatusmaksu;
 8. sairausvakuutuslaissa tarkoitettu rahamääräinen sairausvakuutusetuus, pois lukien väliaikaisen työkyvyttömyyden vuoksi maksettava korvaus;
 9. kansaneläke laissa säädetyssä laajuudessa;
 10. vankilastavapautumistuki;
 11. miehityshallinnon sortamista henkilöistä annetun lain nojalla maksettava sorretun henkilön tuki.

Tuloja ei ulosmitata, jos ne ovat pienemmät kuin säädetty vähimmäiskuukausipalkka tai vastaava osa viikko- tai päivätulosta. Vähimmäiskuukausipalkka on kokopäivätyön osalta 1. tammikuuta 2020 alkaen 584 euroa.

Jos kohdistamalla ulosmittaus velallisen muuhun omaisuuteen ei ole pystytty tai oletettavasti ei pystytä kattamaan velkojan vaatimusta kokonaan ja ulosotto on vaatimuksen laji ja tulojen suuruus huomioon ottaen oikeudenmukainen, velkojan hakemuksesta voidaan edellä kohdissa 5-7 mainittuihin tuloihin kohdistaa ulosmittaus.

Jos velallisen muuhun omaisuuteen kohdistettujen perintätoimien avulla ei ole voitu tai ei oletettavasti voida kattaa lapsen koko elatusmaksua, täytäntöönpanomenettelystä annetun lain 132 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tulosta voidaan ulosmitata enintään puolet. Jos velallisen tuloista lapsen elatusapuvaatimusta varten ulosmitattava määrä on alle puolet vähimmäispalkasta, velallisen tuloista voidaan ulosmitata enintään kolmannes.

Jos velallinen elättää lain nojalla toista henkilöä tai maksaa tälle elatusapua, ulosmittauksen ulkopuolelle jätettävä määrä eli ns. suojaosuus kasvaa jokaisen elätettävän osalta kolmanneksella vähimmäiskuukausipalkasta, paitsi silloin kun lapsen elatusvaateeseen sovelletaan pakkotäytäntöönpanoa.

Suojaosuuden ylittävistä tuloista voidaan ulosmitata enintään kaksi kolmannesta määrästä, joka on vähimmäispalkka kerrottuna viidellä, ja sen ylittävät tulot kokonaisuudessaan, sillä edellytyksellä että ulosmitattava määrä on enintään kaksi kolmannesta kokonaistuloista. Säännöstä ei sovelleta silloin kun on kyse lapsen elatusvaateeseen sovellettavasta pakkotäytäntöönpanosta.

Ulosottomies kumoaa velallisen pyynnöstä kolmen työpäivän kuluessa tilin turvaamisen siinä laajuudessa, joka takaa velalliselle ulosmittauksen ulkopuolelle jätettävät tulot.

Jos velallisen tilille siirretään kerralla enemmän kuin yhden kuun tulot, ulosottomiehen on kumottava velallisen pyynnöstä kolmen työpäivän kuluessa tilin turvaaminen siinä laajuudessa, joka takaa velalliselle ulosmittauksen ulkopuolelle jätettävät tulot jokaisen etukäteen maksetun kuukauden osalta. Jos velallisen tilille siirrettyjen tulojen käyttöajanjaksoa ei voida määritellä, ulosottomies takaa velalliselle ulosmittauksen ulkopuolelle jätettävät tulot yhden kuukauden osalta.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Ei ole.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Haaste- ja ulosottomiehistä annetun lain 781 §:n 4 momentin mukaan 14 artiklan mukaisesta tilitietojen hankkimispyynnöstä peritään 20 euroa.

Haaste- ja ulosottomiehistä annetun lain 38 §:n 6 kohdan mukaan ulosottomies perii turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta perusmaksuna 92 euroa.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Aiemmasta turvaamistoimesta syntynyt ulosmittauspanttioikeus on etusijalla myöhemmästä turvaamistoimesta syntyneeseen ulosmittauspanttioikeuteen nähden.

Lapsen elatusapuvaatimukseen perustuva ulosmittauspanttioikeus on sen syntymisajankohdasta riippumatta aina etusijalla muihin ulosmittauspanttioikeuksiin nähden. Lapsen elatusapuvaatimukseen perustuvat ulosmittauspanttioikeudet ovat tärkeysjärjestyksessä samalla sijalla.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

33 artiklan 1 kohta: Käräjäoikeus

34 artiklan 1 kohdan a alakohta: Ulosottomies, joka aloitti täytäntöönpanomenettelyn ja turvasi tilin turvaamismääräyksellä Haaste- ja ulosottomiesten yhteystiedot ovat saatavilla haaste- ja ulosottomiesten ja konkurssipesän hoitajien liiton verkkosivustolla.

34 artiklan 1 kohdan b alakohdan

i alakohta: Ulosottomies

ii alakohta: Ulosottomies

iii alakohta: Ulosottomies

iv alakohta: Ulosottomies

34 artiklan 2 kohta: Käräjäoikeus

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

33 artikla

Muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle 15 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantopäivästä sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta.

34 artikla

– Jos päätöksen teki käräjäoikeus, muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta. Valitus on esitettävä 15 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantopäivästä.

– Täytäntöönpanomenettelyn osapuoli voi esittää ulosottomiehelle valituksen täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanoon tai täytäntöönpanotehtävästä kieltäytymiseen liittyvästä ulosottomiehen päätöksestä tai toimesta kymmenen päivän kuluessa päivästä, jona valituksentekijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää päätöksestä tai toimesta, jollei laissa toisin säädetä. Täytäntöönpanomenettelyn osapuoli voi valittaa edellä mainittua valitusta koskevasta ulosottomiehen päätöksestä kymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä ulosottovirasto on. Käräjäoikeuteen ei voi valittaa ulosottomiehen päätöksestä tai toimesta, jollei ensin ole esitetty valitusta ulosottomiehelle. Osapuolet ja ulosottomies voivat valittaa ulosottomiehen päätöksestä tehdystä käräjäoikeuden päätöksestä piirituomioistuimelle käräjäoikeuden kautta. Valitus on esitettävä 15 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantopäivästä.

35 artikla

– Jos päätöksen teki käräjäoikeus, muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta. Valitus on esitettävä 15 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantopäivästä (1 kohta).

– Täytäntöönpanomenettelyn osapuoli voi esittää ulosottomiehelle valituksen täytäntöönpanoasiakirjan täytäntöönpanoon tai täytäntöönpanotehtävästä kieltäytymiseen liittyvästä ulosottomiehen päätöksestä tai toimesta kymmenen päivän kuluessa päivästä, jona valituksentekijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää päätöksestä tai toimesta, jollei laissa toisin säädetä. Täytäntöönpanomenettelyn osapuoli voi valittaa edellä mainittua valitusta koskevasta ulosottomiehen päätöksestä kymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä ulosottovirasto on. Käräjäoikeuteen ei voi valittaa ulosottomiehen päätöksestä tai toimesta, jollei ensin ole esitetty valitusta ulosottomiehelle (3 ja 4 kohta). Osapuolet ja ulosottomies voivat valittaa ulosottomiehen päätöksestä tehdystä käräjäoikeuden päätöksestä piirituomioistuimelle käräjäoikeuden kautta. Valitus on esitettävä 15 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantopäivästä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Valtion käsittelymaksu määräyksen saamisesta ja riitauttamisesta on 50 euroa, ja se maksetaan hakemuksen jättämisen yhteydessä.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Viron ja englannin kielet.

Päivitetty viimeksi: 14/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.