Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tapauksissa, joissa velkoja on jo saanut virallisen asiakirjan, toimivalta tilivarojen turvaamismääräyksen antamiseen paikallisella tasolla on tuomioistuimella, jonka alueella kyseinen asiakirja on laadittu.

Tuomioistuinten asiallista toimivaltaa määritettäessä noudatetaan yleisiä säännöksiä, jotka sisältyvät tuomioistuinjärjestelmästä annettuun lakiin (Gerichtsverfassungsgesetz) sekä soveltuvia prosessioikeuden säännöksiä. Toimivaltainen tuomioistuin voidaan määrittää tämän sivun alussa olevan hakutoiminnon avulla.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Viranomainen, joka on nimitetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitiedot asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan nojalla, on liittovaltion oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz).

Oikeusviraston yhteystiedot:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland
Puhelin: +49-228 99 410-40
Sähköposti: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Hankkiakseen tilitiedot asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan nojalla oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz) voi pyytää liittovaltion veroviranomaista (Bundesamt für Steuern) hankkimaan luottolaitoksilta seuraavat tiedot:

  • tilinumero,
  • päivämäärä, jolloin tili on avattu ja suljettu,
  • tilinhaltijan nimi ja syntymäaika sekä
  • niiden henkilöiden nimet, joilla on oikeus käyttää tiliä.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutosta päätökseen, jolla kieltäydytään antamasta tilivarojen turvaamismääräystä, voidaan hakea hakemuksen hylänneestä tuomioistuimesta. Jos hakemuksen hylännyt tuomioistuin on alioikeus, muutosta haetaan sitä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimesta.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Käräjäoikeuksilla (Amtsgerichte) on asetuksen 50 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu toimivalta vastaanottaa, toimittaa ja antaa tiedoksi asiakirjat.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Tuomioistuin, jolla on siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, ZPO) yleisten säännösten mukainen toimivalta panna tilivarojen turvaamismääräys täytäntöön, on toimivaltainen käräjäoikeus (Amtsgericht). Jos turvaamismääräyksen on antanut saksalainen tuomioistuin, se on myös täytäntöönpanovaltainen.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Yhteistileillä olevien varojen turvaamisen osalta sovelletaan seuraavia säännöksiä:

  • Jos tilin käyttöoikeuden haltijat voivat tiliä hoitavan pankin rekisterien mukaan käyttää tilillä olevia varoja vain yhdessä (ns. Und-tilit), tilapäinen tilivarojen turvaamismääräys on osoitettava kaikille tilinhaltijoille.
  • Jos velallinen saa käyttää tilillä olevia varoja yksin (ns. Oder-tili), tilillä olevat varat turvataan samalla tavalla kuin velallisen yksin hallitsemalla tilillä olevat varat.

Hallintatileillä olevat varat, joita velallinen voi hallita kolmannen puolesta, kuuluvat Saksan ulosottolain perusteella velalliseen kohdistuvan ulosoton piiriin. Tällaisissa tapauksissa tilapäinen tilivarojen turvaamismääräys on osoitettava hallintatilin haltijalle (velalliselle).

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Maksutilien ulosottosuoja toteutetaan ulosottosuojatilin avulla (siviiliprosessilain 850k §). Ulosottosuojatilin vaikutukset määräytyvät siviiliprosessilain 899 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Siviiliprosessilain 850c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut määrät määräytyvät ulosottosuojarajailmoituksen (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung) perusteella. Määriä tarkistetaan vuosittain 1. heinäkuuta. Sääntöihin voi tutustua internetosoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Saksan lainsäädännön mukaan pankit eivät saa periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten täytäntöönpanosta tai tilitietojen antamisesta.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen perustuvasta menettelystä tai täytäntöönpanosta aiheutuvat oikeudenkäyntimaksut on vahvistettu oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa (Gerichtskostengesetz) ja oikeudenkäyntimaksuista perheasioissa annetussa laissa (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Edellä mainittuihin lakeihin voi tutustua maksutta osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ja http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Yhteenveto edellä mainittujen lakien perusteella perittävistä maksuista on esitetty vastauksessa 50 artiklan 1 kohdan n alakohtaan.

Palkkiot, joita ulosottomies voi periä asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen perustuvasta menettelystä tai täytäntöönpanosta, on vahvistettu ulosottokustannuksista annetussa laissa (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Edellä mainittuun lakiin voi tutustua maksutta osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Saksassa pankille annetun eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen tiedoksiannosta peritään maksu, jos ulosottomiehen on annettava se tiedoksi Saksassa. Jos ulosottomies antaa turvaamismääräyksen tiedoksi henkilökohtaisesti, peritään 11 euron maksu ulosottokustannuksista annettuun lakiin sisältyvän maksutaulukon (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100 kohdan mukaan. Lisäksi matkan perusteella peritään matkakuluja seuraavasti: 3,25 euroa, kun matka on enintään 10 km; 6,50 euroa, kun matka on 10–20 km; 9,75 euroa, kun matka on 20–30 km; 13 euroa, kun matka on 30–40 km ja 16,25 euroa, kun matka on yli 40 km (KV GvKostG:n maksutaulukon 711 kohdan mukaan). Jos ulosottomies antaa määräyksen tiedoksi muulla tavalla, peritään 3,30 euron maksu (KV GvKostG:n maksutaulukon 101 kohdan mukaan). Postituskulut peritään kokonaisuudessaan, jos tiedoksiannosta annetaan todistus (KV GvKostG:n maksutaulukon 701 kohdan mukaan). Kertamaksuna peritään käteiskulujen kattamiseksi 20 prosenttia kunkin määräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvasta maksusta; kuitenkin vähintään 3,00 euroa ja enintään 10,00 euroa (KV GvKostG:n maksutaulukon 716 kohdan mukaan).

Tämä koskee tapauksia, joissa Saksassa turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin antaa määräyksen tiedoksiannon velalliselle ulosottomiehen tehtäväksi velkojan pyynnöstä.

Maksua ei veloiteta (EU) N:o 655/2014 14 artiklassa tarkoitusta yhteydenotosta tiedonhankintaviranomaiseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 50 artiklan 1 kohdan n alakohtaa koskevaan vastaukseen, jossa selostetaan oikeudenkäyntimaksuihin sovellettavaa korotusta, kun kyse on menettelyissä turvaamismääräyksen hankkimiseksi asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan b kohdassa tarkoitetulla tavalla.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Koska tilivarojen ulosmittaamista koskevilla kansallisen lain nojalla tehdyillä päätöksillä ja asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla tehdyillä päätöksillä on sama asema, etusija-asema määräytyy sen päivän perusteella, jolloin määräys annetaan tiedoksi pankille. Aikaisemmat ulosottomääräykset käsitellään ennen myöhemmin tiedoksi annettuja määräyksiä.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin on toimivaltainen asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 34 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja velallisen oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa täytäntöönpanotoimivalta on yleisten säännösten mukaan toimivaltaisella käräjäoikeudella (Amtsgerict).

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 37 artiklassa tarkoitettua oikeutta hakea muutosta oikeussuojakeinoja koskeviin päätöksiin voidaan käyttää tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen oikeussuojakeinosta, tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa, jos päätöksen on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Muutoshakemus on tehtävä kuukauden kuluessa.

Muutoksenhakuaika alkaa kulua päivästä, jona kyseiselle henkilölle annettiin tiedoksi päätös, johon muutosta haetaan.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a kohdan mukaisissa menettelyissä:

Maksun määrä määritetään tapauskohtaisesti riita-arvon ja sovellettavan maksutason perusteella noudattaen oikeudenkäyntimaksuista annetun lain (Gerichtskostengesetz, GKG) 34 §:ssä ja/tai oikeudenkäyntimaksuista perheasioissa annetun lain (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG) 28 §:ssä säädettyä laskentatapaa.

a) Menettelystä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen saamiseksi asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a nojalla peritään tavallisesti 1,5-kertainen maksu oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) säädetyn maksutaulukon 1410 kohdan mukaan. Joissakin tapauksissa, kun tuomioistuinmenettelystä aiheutuva hallinnollinen rasite on vähäisempi, sovelletaan alennettua 1,0-kertaista maksua (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1411 kohta). Jos turvaamismääräys on annettu siviiliprosessilain 91a §:n tai 269 §:n 3 momentin kolmannen virkkeen nojalla, sovelletaan tavallisesti korkeampaa 3,0-kertaista maksua (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1412 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu tiedoksiantoa kohti, jos samaan asiaan liittyy yli kymmenen tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (ulosottomiehistä annetun lain (Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) mukaisen maksutaulukon 9002 kohta)

Muutoksenhakumenettelystä peritään 1,5-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1430 kohta). Kun koko menettely lopetetaan kokonaan peruuttamalla muutoksenhaku, maksu vähennetään 1,0-kertaiseksi (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1431 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti tuomioistuimen harkinnan perusteella (GKG:n 53 § sekä ZPO:n 3 §).

Maksu peritään heti kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus tai kanne on esitetty tuomioistuimelle (GKG:n 6 §).

b) Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käräjäoikeus (Amtsgericht) tekee päätöksen perheasioiden tuomioistuimena, sovelletaan yleensä 1,5-kertaista maksua oikeudenkäyntimaksusta perheasioista annetussa laissa säädetyn maksutaulukon 1420 kohdan mukaan (KV FamGKG). Jos koko menettely lopetetaan ilman lainvoimaista tuomiota, maksua vähennetään 0,5-kertaiseksi (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1421 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu tiedoksiantoa kohti, jos samaan asiaan liittyy yli kymmenen tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 2002 kohta)

Muutoksenhakumenettelystä peritään 2,0-kertainen maksu (GKG:n mukaisen maksutaulukon 1422 kohta). Kun koko menettely lopetetaan kokonaan peruuttamalla muutoksenhaku ennen kuin muutoksenhakuperusteet on toimitettu tuomioistuimelle, maksu vähennetään 1,0-kertaiseksi (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1423 kohta). Muissa tapauksissa, joissa menettely lopetetaan ilman tuomiota, peritään 1,0-kertainen maksu (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1424 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon kohtuuden- ja oikeudenmukaisuuden periaatteet (FamGKG:n 42 § 1 momentti).

Maksu peritään heti kun maksua koskeva päätös on tehty tai menettely lopetetaan jollakin toisella tavalla (FamGKG:n 11 §).

c) Jos työtuomioistuin (Arbeitsgericht) antaa päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena, peritään 0,4-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8310 kohta). Jos turvaamismääräys on annettu siviiliprosessilain (ZPO) 91a §:n tai 269 §:n 3 kohdan kolmannen virkkeen nojalla, peritään yleensä 2,0-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8311 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu tiedoksiantoa kohti, jos samaan asiaan liittyy yli kymmenen tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 9002 kohta)

Muutoksenhakumenettelystä peritään 1,2-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8330 kohta). Kun koko menettely lopetetaan peruuttamalla muutoksenhaku, maksu vähennetään 0,8-kertaiseksi (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8331 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti tuomioistuimen harkinnan perusteella (GKG:n 53 § sekä ZPO:n 3 §).

Maksu peritään heti kun maksu koskeva päätös on tehty tai menettely lopetetaan jollakin toisella tavalla (GKG:n 9 §).

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan b kohdassa tarkoitetussa menettelyssä ja kaikissa menettelyissä, jotka koskevat turvaamismääräyksen täytäntöönpanon rajoittamista tai lopettamista:

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a kohdassa tarkoitetusta menettelystä turvaamismääräyksen saamiseksi peritään 22 euron maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2111 kohta). Jos menettelyn aikana tehdään hakemus tilitietojen hankkimiseksi, maksu korotetaan 37 euroon (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2112 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi.

Pakkotäytäntöönpanon päättämistä tai rajoittamista koskevasta hakemuksesta peritään 33 euron maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2119 kohta).

Hylätyistä tai käsittelemättä jätetyistä muutoksenhauista peritään 33 euron maksu KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2121 kohta). Jos muutoksenhaku hylätään tai se jätetään käsittelemättä vain osittain, tuomioistuin voi kohtuuden- ja oikeudenmukaisuuden perusteella puolittaa maksun tai päättää olla perimättä sitä.

Maksu peritään heti kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus, täytäntöönpanon lopettamista tai rajoittamista koskeva hakemus tai kanne on esitetty tuomioistuimelle (GKG 6 §).

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut asiakirjat voi laatia ainoastaan saksaksi.

Päivitetty viimeksi: 29/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.