Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Nimetyt tuomioistuimet PDF (211 Kb) de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte) ja osavaltion alioikeudet (Landgerichte).

Tapauksissa, joissa velkoja on jo saanut virallisen asiakirjan, toimivalta tilivarojen turvaamismääräyksen antamiseen paikallisella tasolla on tuomioistuimella, jonka alueella kyseinen asiakirja on laadittu.

Määritettäessä tuomioistuinten toimivaltaisuutta tietyssä asiassa noudatetaan yleisiä säännöksiä, jotka sisältyvät tuomioistuinjärjestelmästä annettuun lakiin (Gerichtsverfassungsgesetz) sekä soveltuvia oikeudenkäyntilakeja.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Viranomainen, joka on nimitetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitiedot asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan nojalla, on liittovaltion oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz)

Oikeusviraston (Bundesamt für Justizin) yhteystiedot:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland
Puhelin: +49 228 99 410-40
Sähköposti: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Hankkiakseen tilitiedot asetuksen (EU) N:o 655/2014 14 artiklan nojalla oikeusvirasto (Bundesamt für Justiz) voi pyytää liittovaltion veroviranomaista (Bundesamt für Steuern) hankkimaan luottolaitoksilta seuraavat tiedot:

päivämäärä, jolloin tili on avattu ja suljettu, tilinhaltijoiden nimet, syntymäaika luonnollisten henkilöiden tapauksessa.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Nimetyt tuomioistuimet PDF (233 Kb) de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte), osavaltion alioikeudet (Landgerichte), osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgerichte), työtuomioistuimet (Arbeitsgerichte) ja osavaltion työtuomioistuimet (Landesarbeitsgerichte).

Muutosta päätökseen, jolla kieltäydytään antamasta turvaamismääräystä, voidaan hakea hakemuksen hylänneestä tuomioistuimesta. Jos hakemuksen hylännyt tuomioistuin on alioikeus, muutosta haetaan sitä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimesta.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Nimetyt tuomioistuimet PDF (194 Kb) de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Nimetyt tuomioistuimet PDF (194 Kb) de ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte).

Tuomioistuin, jolla on yleisten säännösten mukainen toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön, on toimivaltainen käräjäoikeus (Amtsgericht). Jos turvaamismääräyksen on antanut saksalainen tuomioistuin, se on myös täytäntöönpanovaltainen.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Sellaisilla tileillä oleviin varoihin, jotka eivät tiliä hoitavan pankin rekisterien mukaan ole yksinomaan velallisen hallussa, sovelletaan ulosotosta annettua Saksan kansallista lakia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden hallintavaltaisten osapuolten oikeuksiin.

Sellaisilla velallisen tileillä olevat varat, joita kolmas voi hallita velallisen puolesta, kuuluvat velalliseen kohdistuvan ulosoton piiriin kansallisen ulosottolain perusteella.

Sellaisilla kolmannen tileillä olevat varat, joita velallinen voi hallita kolmannen puolesta, eivät kuulu velalliseen kohdistuvan ulosoton piiriin kansallisen ulosottolain perusteella.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Saksan kansalliset säännöt, joita koskevat ulosotosta vapautettavia määriä, on annettu siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, ZPO) 850k ja 850l §:ssä).

Näissä säännöksissä todetaan seuraavaa:

850k § Ulosmittauksesta vapautettu tili

(1) Mikäli velallisen tilillä luottolaitoksessa olevat varat asetetaan ulosmittaukseen, vaikka tili on vapautettu ulosmittauksesta, velallinen saa käyttää varoja kuukausittaisen enimmäismäärän verran 850c §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen sekä 850c §:n 2a momentin nojalla kyseisen kalenterikuukauden loppuun saakka; ulosmittaus ei koske tätä osaa varoista. Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut varat sisältävät sellaiset varat, joita ei saa maksaa velkojalle tai tallettaa ennen 835 §:n 4 momentissa säädetyn määräajan päättymistä. Jos velallinen ei ole kyseisen kalenterikuukauden aikana käyttänyt ulosmittauksesta ensimmäisen virkkeen nojalla vapautettua määrää varoista, kyseistä määrää ei ulosmitata seuraavana kalenterikuukautena sen varojen määrän lisäksi, joka on vapautettu ulosmittauksesta ensimmäisen virkkeen perusteella. Virkkeitä 1–3 noudatetaan soveltuvin osin, kun velallisen käyttötilillä olevat varat ovat ulosmittauksen kohteena ja kyseinen käyttötili on muutettu ulosmittauksesta vapautetuksi tiliksi ennen kuin tuomioistuimen päätöksen tiedoksiannosta alkava neljän viikon määräaika on päättynyt.

(2) Tilillä olevat varat katsotaan kaikilta muilta osin ulosmitattaviksi lukuun ottamatta seuraavia varoja, jotka korottavat näin 1 momentissa säädettyä velallisen käyttöön jäävää enimmäismäärää:

1. 850c §:n 1 momentin toisen virkkeen sekä 850c §:n 2a momentin ensimmäisen virkkeen nojalla ulosmittauksesta vapautetut määrät, kun velallinen

a) maksaa elatusapua yhdelle tai useammalle henkilölle lakisääteisten velvoitteiden mukaan, tai

b) saa rahaetuuksia sosiaaliturvalain (Sozialgesetzbuch) toisen tai kahdennentoista osan perusteella henkilöistä, jotka asuvat hänen kanssaan samassa kotitaloudessa sosiaaliturvalain toisen osan 7 §:n 3 momentissa tai 19 §:ssä, 20 §:ssä, 36 §:n ensimmäisessä virkkeessä tai kahdennentoista osan 43 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja joille velallisella ei ole lakisääteistä velvoitetta maksaa elatusapua.

2. Sosiaaliturvalain ensimmäisen osan 54 §:n 2 momentissa tarkoitetut kertaluonteiset rahaetuudet ja sosiaaliturvalain ensimmäisen osan 54 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta fyysisestä vammasta tai sairaudesta johtuvien lisäkulujen korvaamiseksi tarkoitetut rahaetuudet.

3. Lapsilisät tai muut lapsiin liittyvät rahaetuudet, ellei niitä ulosmitata elatusapuvaatimuksen perusteella, jonka esittää lapsi, jolle etuudet on myönnetty tai jonka osalta etuudet otetaan huomioon.

Ensimmäisessä virkkeessä säädettyihin määriin sovelletaan soveltuvin osin 1 momentin kolmatta virkettä.

(3) Ulosmittauksesta 1 momentin ja 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohdan nojalla vapautettua määrää käytetään kattamaan määrä, jonka täytäntöönpanotuomioistuin on ulosmittausmääräyksessä jättänyt ulosmittauksen ulkopuolelle, jos varat ulosmitataan 850d §:ssä mainittujen vaateiden perusteella.

(4) Täytäntöönpanotuomioistuin voi hakemuksesta asettaa ulosmittauksesta vapautettavan määrän, joka poikkeaa 1 momentissa, 2 momentin ensimmäisen virkkeen 1 kohdassa ja 3 momentissa säädetyistä määristä. Seuraavia säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin: 850a §, 850b §, 850c §, 850d §:n 1 ja 2 momentti, 850e §, 850f §, 850g § ja 850i § sekä voimassa olevan lain 851c § ja 851d § sekä sosiaaliturvalain 1 osan 54 §:n 2 momentti, 3 momentin kohdat 1, 2 ja 3, sosiaaliturvalain 1 osan 4 ja 5 momentti, sosiaaliturvalain 12 osan 17 §:n 1 momentin toinen virke ja tuloverolain (Einkommensteuergesetz) 76 §. Täytäntöönpanotuomioistuimella on toimivalta antaa kaikilta muilta osin 732 §:n 2 momentissa tarkoitetut määräykset.

(5) Luottolaitoksen velvollisuutena on suorittaa sopimusjärjestelyjen yhteydessä velalliselle maksuja niistä tilin varoista, jotka eivät ole ulosmittauksen kohteena 1 ja 3 momenttien nojalla. Tätä sovelletaan 2 momentin nojalla ulosmittaamattomiin varoihin vain siinä määrin kuin velallinen osoittaa työnantajan, lapsilisät maksavan laitoksen (Familienkasse), toimeentulotuen suorittavan viranomaisen tai muun konkurssiasetuksen (Insolvenzordnung, InsO) 305 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai viranomaisen antamalla todistuksella, että kyseiset varat eivät kuulu ulosmittauksen piiriin. Luottolaitoksen katsotaan vapautuvan velvoitteistaan velallista kohtaan, jos luottolaitos ei ole tietoinen siitä, että todistus on virheellinen, vaikka tämä johtuisi sen vakavasta huolimattomuudesta. Mikäli velallinen ei pysty toimittamaan toisessa virkkeessä säädettyjä todisteita, täytäntöönpanotuomioistuimen on pyynnöstä asetettava määrät 2 momentin mukaan. 1–4 virkkeitä sovelletaan kaikkiin talletettuihin varoihin.

(6) Mikäli sosiaaliturvalain mukainen rahaetuus tai lapsilisät maksetaan ulosmittauksesta vapautetulle tilille, luottolaitos voi neljäntoista päivän kuluessa siitä, jolloin kyseinen määrä maksettiin tilille, periä kyseisistä varoista vain saatavat, joihin luottolaitoksella on oikeus korvauksena tilin hallinnasta tai tiliä koskevien edunsaajan toimien perusteella tänä aikana. Luottolaitos ei voi kieltäytyä suorittamasta maksutoimeksiantoa varojen puuttumisen vuoksi tämän jälkeen jäljellä olevaan varojen määrään asti neljäntoista päivän kuluessa siitä, jolloin kyseinen määrä maksettiin tilille, jos edunsaaja todistaa, tai luottolaitos on muutoin tietoinen, että tilille maksettu määrä on sosiaaliturvalain nojalla myönnetty rahaetuus tai lapsilisä. Luottolaitokselle tilinhoidosta maksettava palkkio voidaan myös periä myös 1–4 momentissa tarkoitetuista varoista.

(7) Asiakkaana oleva luonnollinen henkilö tai hänen valtuuttamansa oikeudellinen edustaja ja luottolaitos voivat sopia milloin tahansa käyttötilin hoitoa koskevassa sopimuksessa, että käyttötiliä hoidetaan ulosmittauksesta vapautettuna tilinä. Asiakas voi myös milloin tahansa pyytää, että luottolaitos hoitaa hänen käyttötiliään ulosmittauksesta vapautettuna tilinä. Jos käyttötilillä olevat varat on jo ulosmitattu, velallinen voi pyytää, että kyseinen käyttötili katsotaan ulosmittauksesta vapautetuksi tiliksi neljäntenä pankkipäivänä siitä, kun asiaa koskeva pyyntö esitetään.

(8) Velallinen voi pitää vain yhden ulosmittauksesta vapautetun tilin. Sopimusjärjestelyissä asiakkaan on vakuutettava luottolaitokselle, että hänellä ei ole muita ulosmittauksesta vapautettuja tilejä. Luottolaitos voi ilmoittaa tietopalveluille, että se hoitaa ulosmittauksesta vapautettua tiliä asiakkaan puolesta. Tietopalvelut voivat käyttää tätä tietoa vain antaakseen tietoja luottolaitoksille, jotka pyytävät tietoja tarkistaakseen edellä toisessa virkkeessä tarkoitetun asiakkaan antaman vakuutuksen oikeellisuuden ja sen, onko kyseisellä henkilöllä ulosmittauksesta vapautettu tili. Vaikka tietojen kohteena oleva henkilö antaa suostumuksensa, tietoja ei saa kerätä, käsitellä tai käyttää muussa kuin neljännessä virkkeessä säädetyssä tarkoituksessa.

(9) Mikäli velallisella on 8 momentin ensimmäisen virkkeen säännösten vastaisesti useita ulosmittauksesta vapautettuja käyttötilejä, täytäntöönpanotuomioistuin määrää velkojan hakemuksesta, että vain velkojan hakemuksessaan nimeämä käyttötili säilyy ulosmittauksesta vapautettuna tilinä. Velkojan on osoitettava tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, että ensimmäisessä virkkeessä säädetyt edellytykset täyttyvät, toimittamalla kolmansina osapuolina olevien velallisten vakuutukset asiasta. Velallista ei kuulla. Päätös annetaan tiedoksi kaikille kolmansina osapuolina oleville velallisille. Kun päätös on annettu tiedoksi luottolaitoksille, jotka hoitavat sellaisia käyttötilejä, joita ei ole vahvistettu ulosmittauksesta vapautetuiksi tileiksi, 1–6 momentissa säädetyt vaikutukset lakkaavat.

850l § Määräys ulosmittauksen ulkopuolelle jäävistä varoista, jotka on talletettu ulosmittauksesta vapautetuille tileille

Velallisen hakemuksesta täytäntöönpanotuomioistuin voi määrätä, että ulosmittauksesta vapautetun tilin varoja ei saa ulosmitata kahteentoista kuukauteen, jos velallinen osoittaa, että hakemusta edeltävän kuuden kuukauden aikana erittäin suuri osa kyseisellä tilillä olevista varoista oli vapautettu ulosmittauksesta, ja jos velallinen osoittaa tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla, että todennäköisesti erittäin suuri osa tilille seuraavien kahdentoista kuukauden aikana siirrettävistä varoista tulee myös olemaan vapautettu ulosmittauksesta. Tuomioistuin voi kieltäytymä antamasta määräystä, jos se on ristiriidassa velkojan keskeisten etujen kanssa. Määräys perutaan velkojan hakemuksesta, jos määräyksen antamisen edellytykset eivät enää täyty tai jos määräys on ristiriidassa velkojan keskeisten etujen kanssa.

Määrät, joita tarkoitetaan siviiliprosessilain (ZPO) 850k §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä (sellaisena kuin se on tulkittuna yhdessä 850c §:n 2a momentin kanssa) ja joihin viitataan 850k §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä, vahvistetaan ulosmittauksesta vapautetuista määristä 27. huhtikuuta 2015 julkaistussa tiedonannossa (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung), ks. liite PDF (114 Kb) de. Tiedonanto otetaan jatkossa huomioon määritettäessä ulosmittauksesta vapautettuja määriä.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Saksan kansallisen lainsäädännön mukaan pankit eivät saa periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten täytäntöönpanosta tai tilitietojen antamisesta.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen perustuvasta menettelystä tai täytäntöönpanosta aiheutuvat oikeudenkäyntimaksut ovat vahvistettu oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa (Gerichtskostengesetz) ja oikeudenkäyntimaksuista perheasioissa annetussa laissa (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Edellä mainittuihin lakeihin voi tutustua maksutta osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ja http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Yhteenveto edellä mainittujen lakien perusteella perittävistä maksuista on esitetty vastauksessa 50 artiklan 1 kohdan n alakohtaan.

Palkkiot, joita ulosottomies voi periä asetuksen (EU) N:o 655/2014 mukaiseen tilivarojen turvaamismääräykseen perustuvasta menettelystä tai täytäntöönpanosta, on vahvistettu ulosottokustannuksista annetussa laissa (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Edellä mainittuun lakiin voi tutustua maksutta osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Saksassa pankille annetun eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen tiedoksiannosta peritään maksu, jos ulosottomiehen on annettava se tiedoksi Saksassa. Jos ulosottomies antaa turvaamismääräyksen tiedoksi henkilökohtaisesti, peritään 10 euron maksu ulosottokustannuksista annettuun lakiin sisältyvän maksutaulukon (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100 kohdan mukaan. Lisäksi matkan perusteella peritään matkakuluja seuraavasti: 3,25 euroa, kun matka on enintään 10 km; 6,50 euroa, kun matka on 10–20 km; 9,75 euroa, kun matka on 20–30 km; 13 euroa, kun matka on 30–40 km ja 16,25 euroa, kun matka on yli 40 km (KV GvKostG:n maksutaulukon 711 kohdan mukaan). Jos ulosottomies antaa määräyksen tiedoksi muulla tavalla, peritään 3,00 euron maksu (KV GvKostG:n maksutaulukon 101 kohdan mukaan). Postituskulut peritään kokonaisuudessaan, jos tiedoksiannosta annetaan todistus (KV GvKostG:n maksutaulukon 701 kohdan mukaan). Kertamaksuna peritään käteiskulujen kattamiseksi 20 prosenttia kunkin määräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvasta maksusta; kuitenkin vähintään 3,00 euroa ja enintään 10,00 euroa (KV GvKostG:n maksutaulukon 716 kohdan mukaan).

Tämä koskee tapauksia, joissa Saksassa turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin antaa määräyksen tiedoksiannon velalliselle ulosottomiehen tehtäväksi velkojan pyynnöstä.

Maksua ei veloiteta (EU) N:o 655/2014 14 artiklassa tarkoitusta yhteydenotosta tiedonhankintaviranomaiseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 50 artiklan 1 kohdan n alakohtaa koskevaan vastaukseen, jossa selostetaan oikeudenkäyntimaksuihin sovellettavaa korotusta, kun kyse on menettelyissä turvaamismääräyksen hankkimiseksi asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan b kohdassa tarkoitetulla tavalla.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Koska tilivarojen ulosmittaamista koskevilla kansallisen lain nojalla tehdyillä päätöksillä ja asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla tehdyillä päätöksillä on sama asema, etusija-asema määräytyy sen päivän perusteella, jolloin määräys annetaan tiedoksi pankille. Aikaisemmat ulosottomääräykset käsitellään ennen myöhemmin tiedoksi annettuja määräyksiä.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Seuraavat tuomioistuimet  PDF (233 Kb) deovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Nimetyt tuomioistuimet ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte), osavaltion alioikeudet (Landgerichte), osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgerichte), työtuomioistuimet (Arbeitsgerichte) ja osavaltion työtuomioistuimet (Landesarbeitsgerichte).

Seuraavat tuomioistuimet PDF (194 Kb) de ovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 655/2014 34 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Nimetyt tuomioistuimet ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte).

Turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin on toimivaltainen asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 34 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja velallisen oikeussuojakeinoja koskevissa asioissa täytäntöönpanotoimivalta on yleisten säännösten mukaan toimivaltaisella käräjäoikeudella (Amtsgerict).

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Seuraavat tuomioistuimet PDF (233 Kb) de ovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 655/2014 37 artiklassa tarkoitetun muutoksenhakua koskevissa asioissa.

Nimetyt tuomioistuimet ovat käräjäoikeudet (Amtsgerichte), osavaltion alioikeudet (Landgerichte), työtuomioistuimet (Arbeitsgerichte) ja osavaltion työtuomioistuimet (Landesarbeitsgerichte).

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 37 artiklassa tarkoitettua oikeutta hakea muutosta oikeussuojakeinoja koskeviin päätöksiin voidaan käyttää tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen oikeussuojakeinosta, tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa, jos päätöksen on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Muutoshakemus on tehtävä kuukauden kuluessa.

Muutoksenhakuaika alkaa kulua päivästä, jona kyseiselle henkilölle annettiin tiedoksi päätös, johon muutosta haetaan.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a kohdan mukaisissa menettelyissä:

Maksun määrä määritetään tapauskohtaisesti riita-arvon ja sovellettavan maksutason perusteella noudattaen oikeudenkäyntimaksuista annetun lain (Gerichtskostengesetz, GKG) 34 §:ssä ja/tai oikeudenkäyntimaksuista perheasioissa annetun lain (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG) 28 §:ssä säädettyä laskentatapaa.

Menettelystä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen saamiseksi asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a nojalla peritään tavallisesti 1,5-kertainen maksu oikeudenkäyntimaksuista annetussa laissa (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) säädetyn maksutaulukon 1410 kohdan mukaan. Joissakin tapauksissa, kun tuomioistuinmenettelystä aiheutuva hallinnollinen rasite on vähäisempi, sovelletaan alennettua 1,0-kertaista maksua (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1411 kohta). Jos turvaamismääräys on annettu siviiliprosessilain 91a §:n tai 269 §:n 3 momentin kolmannen virkkeen nojalla, sovelletaan tavallisesti korkeampaa 3,0-kertaista maksua (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1412 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoja koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu, jos samaan asiaan liittyy yli 10 tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (ulosottomiehistä annetun lain (Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) mukaisen maksutaulukon 9002 kohta)

Muutoksenhakumenettelystä peritään 1,5-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1430 kohta). Kun koko menettely lopetetaan kokonaan peruuttamalla muutoksenhaku, maksu vähennetään 1,0-kertaiseksi (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 1431 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti tuomioistuimen harkinnan perusteella (GKG:n 53 § sekä ZPO:n 3 §).

Maksu peritään heti kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus tai kanne on esitetty tuomioistuimelle (GKG:n 6 §).

Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käräjäoikeus (Amtsgericht) tekee päätöksen perheasioiden tuomioistuimena, sovelletaan yleensä 1,5-kertaista maksua oikeudenkäyntimaksusta perheasioista annetussa laissa säädetyn maksutaulukon 1420 kohdan mukaan (KV FamGKG). Jos koko menettely lopetetaan ilman lainvoimaista tuomiota, maksua vähennetään 0,5-kertaiseksi (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1421 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu, jos samaan asiaan liittyy yli 10 tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 2002 kohta).

Muutoksenhakumenettelystä peritään 2,0-kertainen maksu (GKG:n mukaisen maksutaulukon 1422 kohta). Kun koko menettely lopetetaan kokonaan peruuttamalla muutoksenhaku ennen kuin muutoksenhakuperusteet on toimitettu tuomioistuimelle, maksu vähennetään 1,0-kertaiseksi (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1423 kohta). Muissa tapauksissa, joissa menettely lopetetaan ilman tuomiota, peritään 1,0-kertainen maksu (KV FamGKG:n mukaisen maksutaulukon 1424 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon kohtuuden- ja oikeudenmukaisuuden periaatteet (FamGKG:n 42 § 1 momentti).

Maksu peritään heti kun maksua koskeva päätös on tehty tai menettely lopetetaan jollakin toisella tavalla (FamGKG:n 11 §).

Jos työtuomioistuin (Arbeitsgericht) antaa päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena, peritään 0,4-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8310 kohta). Jos turvaamismääräys on annettu siviiliprosessilain (ZPO) 91a §:n tai 269 §:n 3 kohdan kolmannen virkkeen nojalla, peritään yleensä 2,0-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8311 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoa koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi esittää eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi. Jos tiedoksiannosta annetaan tiedoksiantotodistus, jos tiedoksianto toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja siitä annetaan vastaanottotodistus tai jos tiedoksiannon suorittaa tuomioistuimen virkamies, peritään 3,50 euron maksu, jos samaan asiaan liittyy yli 10 tiedoksiantoa tai velkoja pyytää tiedoksiantoa (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 9002 kohta).

Muutoksenhakumenettelystä peritään 1,2-kertainen maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8330 kohta). Kun koko menettely lopetetaan peruuttamalla muutoksenhaku, maksu vähennetään 0,8-kertaiseksi (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 8331 kohta).

Riita-asian arvo määritetään tapauskohtaisesti tuomioistuimen harkinnan perusteella (GKG:n 53 § sekä ZPO:n 3 §).

Maksu peritään heti kun maksu koskeva päätös on tehty tai menettely lopetetaan jollakin toisella tavalla (GKG:n 9 §).

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan b kohdassa tarkoitetussa menettelyssä ja kaikissa menettelyissä, jotka koskevat turvaamismääräyksen täytäntöönpanon rajoittamista tai lopettamista:

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 5 artiklan a kohdassa tarkoitetusta menettelystä turvaamismääräyksen saamiseksi peritään 20 euron maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2111 kohta). Jos menettelyn aikana tehdään hakemus tilitietojen hankkimiseksi, maksu korotetaan 33 euroon (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2122 kohta).

Menettelyn maksu kattaa myös asetuksen (EU) N:o 655/2014 33 artiklassa tarkoitetun oikeussuojakeinoja koskevan hakemuksen, jonka velallinen voi tehdä eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen perumiseksi tai muuttamiseksi.

Pakkotäytäntöönpanon päättämistä tai rajoittamista koskevasta hakemuksesta peritään 30 euron maksu (KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2119 kohta).

Hylätyistä tai käsittelemättä jätetyistä muutoksenhauista peritään 30 euron maksu KV GKG:n mukaisen maksutaulukon 2121 kohta). Jos muutoksenhaku hylätään tai se jätetään käsittelemättä vain osittain, tuomioistuin voi kohtuuden- ja oikeudenmukaisuuden perusteella puolittaa maksun tai päättää olla perimättä sitä.

Maksu peritään heti kun eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva n hakemus, täytäntöönpanon lopettamista tai rajoittamista koskeva hakemus tai kanne on esitetty tuomioistuimelle (GKG 6 §).

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Asetuksen (EU) N:o 655/2014 nojalla tuomioistuimelle tai toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut asiakirjat voi laatia ainoastaan saksaksi.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.