Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Rauhantuomioistuimet (eirinodikeia) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (protodikeia).

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Riippumattoman julkisista tuloista vastaavan viranomaisen (Anexartiti arhi dimosion esodon, AADE) verotuksesta vastaavan pääosaston tarkastusten operatiivisten suunnittelun osasto (Diefthinsi epiheirisiakou shediasmou eleghon, DIESEL). Sähköpostiosoite: diesel@aade.gr – Puhelin: (+30-210) 480 2000, (+30-210) 480 2530.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Valtiovarainministeriön pankki- ja maksutilirekisterijärjestelmä luotiin viranomaisten, virastojen, julkisten elinten ja muiden tahojen tietopyyntöjen toimittamiseksi luottolaitoksille. Nämä pyynnöt lähetetään sähköisesti turvallisen kolmannen tahon (Teiresias) kautta luottolaitoksille, jotka toimittavat vastauksensa tilitietojen kera samaa kanavaa käyttäen (14 artiklan 5 kohdan a alakohta).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Rauhantuomioistuimen kielteisen päätökseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta (monomeles protodikeio) ja tämän kielteiseen päätökseen muutoksenhakutuomioistuimesta (efeteio).

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Toimittamisesta vastaa ensimmäisen asteen tuomioistuin (protodikeio). Turvaamismääräyksen ja muiden asiakirjojen vastaanottamisesta, toimittamisesta ja tiedoksiantamisesta vastaavat haaste- ja ulosottomiehet (dikastikoi epimelites).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Haaste- ja ulosottomiehet.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Ainoastaan yhteistilien turvaaminen on sallittua, ei hallintatilien. Yhteistilien turvaamiselle ei ole muita ehtoja.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Siviiliprosessilain (kodikas politikis dikonomias) 982 §:n 2 momentissa säädetään, että ulosmittaus ei koske elatus-, palkka-, eläke- tai vakuutusmaksuvaatimuksia jne. Siviiliprosessilakiin ei voi tutustua internet-linkin kautta. Edellä mainitut summat jätetään ulosmittauksen ulkopuolelle ilman erillistä velallisen tekemää pyyntöä.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kulujen ja maksujen perimisestä pankkitilin turvaamiseksi tai ulosmittaamiseksi taikka tilitietojen toimittamisesta ei säädetä erikseen. Kreikan pankkiyhdistys kuitenkin katsoo, että luottolaitoksella on oikeus vaatia kulujen maksamista, kuten valtion saatavien perinnästä annetussa lain (kodikas eisprakseon dimosion esodon) 30 A §:ssä ja 30 B §:ssä nimenomaisesti säädetään (asetus nro 356/1974 sellaisena kuin se on muutettuna ja voimassa).

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Riippumaton julkisten tulojen virasto (aneksartiti arhi dimosion esodon) ei veloita maksua turvaamismääräyksen käsittelemisestä. Haaste- ja ulosottomiehet, joiden tehtävänä on turvaamismääräyksen täytäntöönpano, veloittavat maksun kultakin toimeksiantajalta. Haaste- ja ulosottomiesten maksuista ei ole saatavilla tietoa internet-linkin kautta. Valtiovarainministeriö ei veloita maksua tilitietojen toimittamisesta 14 artiklan mukaisesti.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys rinnastuu kansallisen oikeuden turvaamistoimeen. Vastaavista kansallisista määräyksistä ei ole laadittu vastaavaa luokitusta.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Toimivaltaisena muutoksenhakutuomioistuimena toimii eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin, toisin sanoen rauhantuomioistuin sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja ensimmäisen asteen tuomioistuin kaikissa muissa asioissa. Rauhantuomioistuin vastaa 34 §:n 1 ja 2 momentissa esitetyistä oikeussuojakeinoista 20 000 euroon saakka. Yli 20 000 euron suuruiset turvaamismääräykset käsittelee ensimmäisen asteen tuomioistuin.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Rauhantuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta ja tämän päätökseen muutoksenhakutuomioistuimesta . Velallinen voi hakea muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäyntikulut vastaavat arviolta neljää promillea vaaditusta summasta. Tämä arvio pätee sekä määräyksen saamiseksi toteutettuihin toimiin että määräystä koskeviin muutoksenhakutoimiin.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asiakirjojen kieleksi hyväksytään ainoastaan kreikka.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.