Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlannin oikeudessa ei tunneta virallisia asiakirjoja, joten tätä säännöstä ei sovelleta Irlannissa.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlannissa:

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOIA@justice.ie

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Irlannissa sovelletaan 14 artiklan 5 kohdan a alakohtaa, eli kaikki Irlannin pankit velvoitetaan ilmoittamaan tiedonhankintaviranomaisen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Irlannissa:

  • Kun toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen kuuluu alemman oikeusasteen tuomioistuimelle (District Court), muutoksenhaku osoitetaan sen alemman oikeusasteen ylemmälle tuomioistuimelle (Circuit Court), jonka alueella turvaamismääräys annettiin.
  • Kun toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen kuuluu alemman oikeusasteen ylemmälle tuomioistuimelle, muutoksenhaku osoitetaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelle (High Court).
  • Kun toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen kuuluu ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelle, muutoksenhaku osoitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle (Court of Appeal). (On kuitenkin huomattava, että Irlannin perustuslain säännösten mukaan muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta ylimmässä muutoksenhakutuomioistuimessa (Supreme Court), jos tämä katsoo, että suora muutoksenhaku on perusteltu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.  Edellytyksenä tälle on, että kyseisellä päätöksellä on yleistä merkitystä ja/tai oikeuden toteutuminen edellyttää sitä.)

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlannissa:

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Irlannissa:

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

EAPOCA@justice.ie

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Yhteis- ja hallintatilejä koskeva turvaamismääräys voidaan antaa Irlannin lainsäädännön nojalla kyseessä olevan tapauksen olosuhteiden mukaan. Yhteistilien yleissääntönä on, että ainoastaan yhtä vastaajaa koskevan Mareva-kieltomääräyksen ei pitäisi estää toista yhteistilin haltijaa nostamasta tililtä varoja, ellei määräyksessä ole erikseen niin määrätty.

Kun kolmas osapuoli säilyttää vastaajan varoja hallintatilillä, vastaajalle annettu Mareva-kieltomääräys koskee kyseisiä varoja, sillä vastaaja on niiden todellinen omistaja tai edunsaaja.

Yhteis- tai hallintatilin haltija, jonka tiliä tällainen määräys koskee, voi hakea sen ehtoihin muutosta asiaankuuluvassa tuomioistuimessa.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Vastaavissa kansallisissa menettelyissä tuomioistuin määrittää velallisen käytettävissä olevan määrän tapauskohtaisesti ottaen huomioon hänen olosuhteensa.  Velallisen on tehtävä asianmukainen hakemus, eikä mahdollisesti käytettävissä olevan määrän suuruutta ole säännelty.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankit eivät peri maksuja tuomioistuimen määräysten toteuttamisesta vastaavissa kansallisissa menettelyissä.  Jos tarkoituksena on etsiä tilitietoja, mitkään säännöt eivät estä pankkeja perimästä maksua kyseisten tietojen toimittamisesta.  Yleisenä periaatteena on, että velkoja on vastuussa pankin palvelusta aiheutuneista kustannuksista, vaikkakin nämä kustannukset voidaan myöhemmin määrätä velallisen maksettaviksi.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Tiedonhankintaviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten ei ole tarkoitus periä hallinnollista maksua.  Asiakirjojen henkilökohtaisesta tiedoksiannosta veloitetaan kuitenkin noin 100–200 euroa palvelun toteutuksen vaativuuden mukaan.

Huomautus:  Asiakirjojen henkilökohtaisen tiedoksiannon suorittaa yksityinen yritys, eikä tietoja perittävistä maksuista ole saatavilla.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Irlannin lainsäädännössä ei ole asetettu etusija-asemaa Mareva-kieltomääräysmenettelyjen kaltaisille menettelyille, sillä velkoja ei saa omistusoikeutta kyseessä olevaan omaisuuteen.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Irlannissa:

Siltä osin kuin on kyse 33 artiklan 1 kohdasta, tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino, on turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin. Se voi olla tapauksesta riippuen joko alemman oikeusasteen tuomioistuin (District Court), alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin (Circuit Court) tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuin (High Court)*.

Siltä osin kuin on kyse 34 artiklan 1 ja 2 kohdasta, tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää oikeussuoja, määräytyy seuraavasti:

  • Jos eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on annettu asianomaisen valtion tuomioistuimessa, toimivaltainen tuomioistuin on turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin.
  • Jos eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on annettu muussa jäsenvaltiossa, toimivaltainen tuomioistuin on ylemmän oikeusasteen tuomioistuin*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Irlannissa 33, 34 tai 35 artiklan nojalla tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta seuraavasti:

  • Jos päätöksen teki alemman oikeusasteen tuomioistuin (District Court), muutosta haetaan sen alemman oikeusasteen ylemmältä tuomioistuimelta (Circuit Court), jonka alueella turvaamismääräys annettiin, 14 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhaun kohteena oleva päätös annettiin (ainoastaan 35 artiklan 1 ja 3 kohta). http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • Jos päätöksen teki alemman oikeusasteen ylempi tuomioistuin, muutosta haetaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelta (High Court) 10 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhaun kohteena oleva tuomio tai määräys julistettiin tuomioistuimessa (vain 35 artiklan 1 ja 3 kohta). http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • Jos päätöksen teki ylemmän oikeusasteen tuomioistuin, muutosta haetaan muutoksenhakutuomioistuimelta 28 päivän kuluessa siitä, kun määräyksestä tuli lopullinen. (On kuitenkin huomattava, että Irlannin perustuslain säännösten mukaan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta ylimmässä muutoksenhakutuomioistuimessa (Supreme Court), jos ylin muutoksenhakutuomioistuin katsoo, että suora muutoksenhaku on perusteltu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Edellytyksenä tälle on, että kyseessä oleva päätöksellä on yleistä merkitystä ja/tai oikeuden toteutuminen edellyttää sitä.) http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Turvaamismääräyksen hakemisesta tai oikeussuojakeinon käyttämisestä turvaamismääräystä vastaan aiheutuvat oikeudenkäyntimaksut ovat noin 80–200 euroa ja määräytyvät tapauksen olosuhteiden mukaan. Lisätietoja maksuista on saatavilla seuraavilla internet-sivuilla:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ei sovelleta (Irlanti hyväksyy ainoastaan iirin- ja englanninkieliset asiakirjat).

Päivitetty viimeksi: 15/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.