Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: italia.
  Swipe to change

  Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

  Italia

  Sisällön tuottaja:
  Italia

  TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

  Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

  Italia

  Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


  *pakollinen kenttä

  50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä virallinen asiakirja on tehty, toimien yhden tuomarin kokoonpanossa.

  50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

  Velallisen asuinpaikan, kotipaikan tai oleskelupaikan tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, velallisen sääntömääräisen kotipaikan tuomioistuimen puheenjohtaja. Siinä tapauksessa, että velallisen asuinpaikka, kotipaikka tai oleskelupaikka tai, jos kyseessä on oikeushenkilö, velallisen sääntömääräinen kotipaikka ei ole Italiassa, toimivalta on Rooman tuomioistuimella.

  50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Italian lainsäädännön mukaan tiedonhankintaviranomaisella on pääsy julkisissa arkistoissa oleviin tietoihin, ja se voi näin hankkia tilitietoja.

  50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Tuomioistuin, jonka tuomari on antanut turvaamismääräyksen, toimien kollegiaalisessa kokoonpanossa.

  50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Asiakirjojen vastaanottaminen, toimittaminen ja tiedoksi antaminen tai niistä ilmoittaminen kuuluu:

  (a) asetuksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeusvirkamiehelle

  (b) asetuksen 10 artiklan 2 kohdan, 23 artiklan 3 ja 6 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan ja 36 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa turvaamismääräyksen antaneen tuomioistuimen kirjaamolle

  (c) asetuksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa täytäntöönpanevan tuomioistuimen kirjaamolle

  (d) asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa velallisen kotipaikan tuomioistuimen kirjaamolle.

  Jos turvaamismääräys on annettu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin Italiassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 23 artiklan 3 ja 6 kohdassa sekä 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivalta on sillä yleisellä tuomioistuimella, jolla on toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön (ks. 50 artiklan 1 kohdan f alakohta).

  50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Kolmannen osapuolen asuinpaikan yleinen tuomioistuin (siviiliprosessilain 678 §), joka noudattaa kolmansiin kohdistuvia pakkolunastustoimia koskevia säännöksiä.

  50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

  Yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata ainoastaan velalliselle kuuluvalta osuudelta. Eri tilinhaltijoiden osuudet oletetaan yhtä suuriksi, ellei muuta osoiteta.

  50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

  Ulosotosta vapautettuja ovat siviiliprosessilain 545 ja 671 §:n nojalla

  (a) tuomioistuimen puheenjohtajan tai tämän valtuuttaman tuomarin päätöksessä määritetty osa elatusapumaksuista, paitsi kun ne on tarkoitettu elatukseen

  (b) vähävaraisten toimeentuloavustukset ja vakuutuskassojen, avustuslaitosten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen maksamat äitiys-, sairaus- tai hautauskorvaukset

  (c) summasta, joka muodostuu palkoista tai muista työsuhteeseen liittyvistä korvauksista, irtisanomiskorvaukset mukaan lukien, voidaan ulosmitata elatusmaksuja varten enintään viidesosa, jos tuomioistuimen puheenjohtaja tai tämän valtuuttama tuomari on antanut tähän luvan; edellä mainituista syistä toteutettavissa samanaikaisissa ulosotoissa voidaan ulosmitata enintään puolet edellä mainitusta summasta

  (d) vastikkeeton elinkorko, jos on säädetty, että se ei voi olla ulosoton tai takavarikoinnin kohteena, velkojan elatustarpeiden rajoissa

  (e) vakuutuksenantajan maksut vakuutuksenottajalle tai vakuutuksen edunsaajalle, rajoittamatta kuitenkaan vakuutusmaksujen osalta säännöksiä velkojien kannalta haitallisten toimien ja lahjoitusten peräyttämiseen ja huomioon ottamiseen liittyvien toimien peruuttamisesta

  (f) eläkemaksut, eläkkeen kaltaiset korvaukset tai muut eläke-etuudet sillä täsmennyksellä, että näistä voi ulosmitata vain osuuden, joka ylittää vanhuuseläkkeen kuukausittaista enimmäismäärää vastaavan summan lisättynä puolella, c ja d kohdassa mainituissa rajoissa

  (g) yrittäjän sosiaaliturvavarat, myös ilman työntekijämaksuja, jos on kyse yrittäjän velkojien tai työntekijöiden suorittamista maksuista.

  Lisäksi on säädetty, että velallisen nimissä olevalle pankki- tai postisiirtotilille ennen ulosottoa hyvitetyistä palkoista tai muista työsuhteeseen liittyvistä korvauksista, irtisanomiskorvaukset mukaan lukien, tai eläkemaksuista, eläkkeen kaltaisista korvauksista tai muista eläke-etuuksista, voidaan ulosmitata määrä, joka ylittää vanhuuseläkkeen määrän kerrottuna kolmella. Jos hyvitys tapahtuu ulosottopäivänä tai sen jälkeen, edellä mainitut määrät voidaan ulosmitata kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kohdassa ja lain erityissäännöksissä säädetyissä rajoissa.

  Sen toteen näyttäminen, että velka on vapautettu ulosotosta, kuuluu velalliselle.

  50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

  Turvatun omaisuuden tallessapitäjällä eli turvatun pankkitilin tapauksessa pankilla on lupa veloittaa tallessapidosta ja säilytyksestä maksu, joka määräytyy voimassa olevien tariffien tai sovellettavan käytännön perusteella, ja korvaus toteen näytetyistä, varojen säilyttämisen kannalta välttämättömistä kuluista. Näihin kuluihin luetaan kulut, jotka aiheutuvat asetuksen 25 artiklassa tarkoitetusta ilmoituksen tekemisestä.

  Maksu peritään ensin vaatimuksen esittäjältä. Tuomioistuin päättää, kummalle osapuolelle maksu lopulta kuuluu.

  Pankit eivät voi periä korvauksia asetuksen 14 artiklassa tarkoitetusta tilitietojen hankkimisesta. Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus ylläpitää arkistoja, joiden perusteella asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu tilitietojen hankkiminen Italiassa tapahtuu.

  50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

  Italiassa haetun turvaamismääräyksen käsittelyn ja täytäntöönpanon yhteydessä peritään maksu oikeudellisten määräysten kopioinnista ja korvaus oikeusvirkamiehelle asiakirjojen tiedoksiannosta aiheutuneista kuluista. Tämä ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 655/2014 42 artiklassa tarkoitettujen oikeudenkäyntimaksujen perimiseen.

  Kopiointimaksut määräytyvät 30. toukokuuta 2012 annetun presidentin asetuksen nro 115 liitteessä 7 olevan taulukon perusteella (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia).

  Tiedoksiantokorvauksissa erotetaan toisistaan tapaukset, joissa oikeusvirkamies antaa asiakirjan vastaanottajalle tiedoksi suoraan tai postitse. Ensin mainitussa tapauksessa oikeusvirkamiehelle on maksettava edellä mainitun presidentin asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu matkakorvaus, joka lasketaan saman asetuksen 35 §:n perusteella ottaen huomioon oikeusministeriön asetuksella vuosittain päivitettävät muuttujat. Jälkimmäisessä tapauksessa korvauksen sijaan maksetaan lähetyskulut. Kummassakin tapauksessa on lisäksi suoritettava presidentin asetuksen 27 §:ssä tarkoitettu maksu, joka määräytyy 34 §:n perusteella. Jos kyseessä on kiireellinen tiedoksianto, sekä kopiointimaksua että tiedoksiantokorvausta korotetaan presidentin asetuksen 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

  Ks. presidentin asetuksen 115/2012 mainitut §:t ja liite 7 tästä linkistä.

  50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

  Kansallisilla määräyksillä ei ole etusija-asemaa.

  50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  Yleinen tuomioistuin toimien yhden tuomarin kokoonpanossa.

  50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

  Asetuksen 33, 34 ja 35 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta yleisessä tuomioistuimessa, joka ratkaisee asian kollegiaalisessa kokoonpanossa. Muutoksenhaun määräaika on 15 päivää ja se alkaa kulua siitä, kun tuomio luetaan, tai siitä, kun se annetaan tiedoksi, jos tämä tapahtuu ensin.

  50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

  Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

  A) Turvaamismääräyksen saamiseen liittyvät oikeudenkäyntimaksut vaihtelevat vaateen arvon ja oikeusasteen mukaan:

  a) enintään 1 100 euron vaateet: 21,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 32,25 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 43 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  b) yli 1 100 euron ja enintään 5 200 euron vaateet: 49 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 73,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 98 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  c) yli 5 200 euron ja enintään 26 000 euron vaateet: 118,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 177,75 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 237 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  d) yli 26 000 euron ja enintään 52 000 euron vaateet: 259 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 388,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 518 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  e) yli 52 000 euron ja enintään 260 000 euron vaateet: 379,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 569,25 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 759 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  f) yli 260 000 euron ja enintään 520 000 euron vaateet: 607 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 910,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 1 214 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  g) enintään 1 100 euron vaateet: 843 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 1 264,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 1 686 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta

  h) arvoltaan määrittämättömät vaateet: 259 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 388,50 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 518 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta; jos asia kuitenkin kuuluu siviiliprosessilain 7 §:n mukaan rauhantuomarin yksinomaiseen toimivaltaan: 118,50 euroa, jos on kyse ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimesta; 177,75 euroa, jos on kyse muutoksenhakutuomioistuimesta; 237 euroa, jos on kyse korkeimmasta oikeusasteesta.

  Jos turvaamismääräystä haetaan ennen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, edellä mainittujen kulujen lisäksi on maksettava kunkin menettelyn osalta tiedoksiantokuluista kiinteä 27 euron etumaksu.

  B) Turvaamismääräystä koskevan muutoksenhaun yhteydessä oikeudenkäyntimaksut ovat kaikissa tapauksissa 147 euroa.

  Jos turvaamismääräystä haetaan ennen toimivaltaisen tuomioistuimen määrittämistä, tämän lisäksi on maksettava kunkin menettelyn osalta tiedoksiantokuluista kiinteä 27 euron etumaksu.

  Maksut suoritetaan menettelyn alkaessa, kun muutoksenhaku jätetään.

  50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

  Ainoastaan käännökset italiaksi hyväksytään.

  Päivitetty viimeksi: 08/01/2024

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.