Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Alioikeus [rajona (pilsētas) tiesa], jossa turvattava vaatimus esitetään, tai se alioikeus tai alueellinen tuomioistuin (apgabaltiesa), joka on toimivaltainen käsittelemään pääasian.

Jos asia, jossa vastaaja on kuluttaja, kuuluu asiasisällön perusteella ulkomaisen tuomioistuimen toimivaltaan, eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus jätetään vastaajan (kuluttajan) ilmoitetun kotipaikan tai asuinpaikan alioikeuteen.

Asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa kantaja voi jättää eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevan hakemuksen mille tahansa sen alueellisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvalle alioikeudelle, jonka alaisuudessa kyseisen notaarin vahvistaman asiakirjan laatinut notaari toimii (siviiliprosessilain 3 luku ja 644.23 §).

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Toimivaltainen alioikeus tai alueellinen tuomioistuin, jolle eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus toimitetaan. Alioikeus, jos eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus on toimitettu ulkomaiselle tuomioistuimelle.

Luettelo alioikeuksista on saatavilla osoitteessa

Uz sākumlapu

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tilitietojen saamiseksi tuomioistuin lähettää luottolaitokselle sähköpostitse pyynnön, joka on allekirjoitettu suojattua sähköistä allekirjoitusta käyttäen ja jossa pyydetään tietoja luottolaitoksessa olevista vastaajan varoista (tileistä). Luottolaitos lähettää tuomioistuimelle viipymättä viimeistään kolmantena päivänä tuomioistuimen pyynnön vastaanottamisesta sähköpostitse suojattua sähköistä allekirjoitusta käyttäen allekirjoitetun vastauksen, joka sisältää tiedot vastaajan varoista (tilit) asianomaisessa luottolaitoksessa (siviiliprosessilain 644.25 §).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Tuomioistuimen päätökseen, jolla eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva hakemus on hylätty kokonaan tai osittain, haetaan muutosta toimittamalla päätöksen antaneelle tuomioistuimelle valitus (blakus sūdzība), joka osoitetaan seuraavasti:

1) alioikeuden päätöstä koskeva valitus osoitetaan toimivaltaiselle alueelliselle tuomioistuimelle;

2) alueellisen tuomioistuimen päätöstä koskeva valitus osoitetaan korkeimmalle oikeudelle.

(Siviiliprosessilain 443 ja 644.30 §).

Alueellisten tuomioistuimien ja korkeimman oikeuden osoitteet ovat saatavilla osoitteessa

Uz sākumlapu

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa, 23 artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 27 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja 36 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa täytäntöönpanosta vastaava valtuutettu haastemies, joka on pannut asian vireille eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen nojalla (siviiliprosessilain 549, 644.32 ja 644.33 §).

Asetuksen 28 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tuomioistuin, jonka toimivallan alaisuuteen vastaajan ilmoitettu kotipaikka, asuinpaikka, sijaintipaikka tai rekisteröity osoite kuuluu (siviiliprosessilain 644.33 §).

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Valtuutettu haastemies (siviiliprosessilain 549 §:n 2 ja 2.3 momentti, ja 644.32 §).

Informācija par zvērinātu tiesu izpildītājiem.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Ei sovelleta.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Velallisen (luonnollisen henkilön) ulosmittauksesta vapautettu määrä on vähimmäiskuukausipalkkaa vastaava määrä (siviiliprosessilain liitteessä 1 olevan 3 §:n mukaan velallisen, hänen kunkin perheenjäsenensä tai huollettavanaan olevan henkilön ulosmittauksesta vapautettu määrä on vähimmäiskuukausipalkkaa vastaava määrä ja alaikäisten lasten elatusavun perintää koskevissa asioissa tai elatustakuurahaston hallintoa koskevissa tapauksissa 50 prosenttia vähimmäiskuukausipalkasta velallista ja kutakin hänen perheenjäsentään ja huollettavaansa kohti).

Valtuutettu haastemies määrää luottolaitoksen pidättämään velallisen varat (tilit) täytäntöönpanoasiakirjassa ilmoitettuun määrään asti siviiliprosessilain liitteessä 1 olevassa 3 §:ssä asetetuissa rajoissa.

Vähimmäiskuukausipalkan määrä vahvistetaan 24. marraskuuta 2015 annetussa valtioneuvoston asetuksessa nro 656.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kansallisen lainsäädännön mukaan pankeilla ei ole oikeutta periä suoraan velkojalta tai velalliselta maksuja tai korvauksia vastaavien kansallisten määräysten täytäntöönpanosta tai tilitietojen toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvat menot jakautuvat kolmeen osaan tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanosta aiheutuvia kuluja koskevien kansallisten säännösten mukaisesti: leimavero (valsts nodeva), haastemiehen palkkiot ja täytäntöönpanotoimien toteuttamisesta aiheutuvat kulut.

Siviiliprosessilain 34 §:n 6 momentin mukaan täytäntöönpanomääräyksen tai täytäntöönpanoasiakirjan leimavero on 3 euroa.

Valtuutettujen haastemiesten palkkioista säädetään valtuutettujen haastemiesten palkkioista 26. kesäkuuta 2012 annetussa hallituksen asetuksessa nro 451 (Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm).

Mainitun asetuksen 7.3 kohdan mukaan korvaus luottolaitosten tai kolmansien osapuolien hallussa olevien varojen pidättämisestä saatavan turvaamiseksi tai saatavan turvaamistoimen korvaamisesta on 86 euroa.

Täytäntöönpanotoimien toteuttamiseen liittyvien kulujen määrästä säädetään täytäntöönpanotoimien toteuttamisen edellyttämistä kuluista 7. tammikuuta 2014 annetussa hallituksen asetuksessa nro 9 (Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem).

Näihin kuluihin kuuluvat esimerkiksi postipalveluihin, asiakirjojen toimittamiseen, tietojen vastaanottamiseen sekä pankkien ja muiden laitosten palveluihin liittyvät kustannukset. Sen vuoksi näiden kulujen määrä vahvistetaan kunkin yksittäisen täytäntöönpanotapauksen mukaan.

Maksu kantajan pyynnöstä saada tietoja tietyssä luottolaitoksessa olevista vastaajan varoista (tileistä) vahvistetaan asian käsittelyyn liittyvien kulujen laskentamenettelystä (Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība) 11. tammikuuta 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen nro 20 25 kohdassa. Sen mukaan tällaiset kulut muodostuvat kustannuksista, jotka aiheutuvat pyynnön laatimisesta ja toimittamisesta luottolaitoksille tai tarvittaessa ulkomaiselle tietoviranomaiselle. Nämä kulut ovat 15 euroa kultakin tietopyynnöltä, joka koskee vastaajan varoja (tilejä) kyseessä olevassa maassa sijaitsevissa luottolaitoksissa.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Vastaavia kansallisia määräyksiä ei aseteta ensisijaisuusjärjestykseen.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Jos Latvia on alkuperäjäsenvaltio, eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antanut alioikeus tai alueellinen tuomioistuin tai se alioikeus tai alueellinen tuomioistuin, jonka toimivaltaan asia kuuluu pääasiaa koskevan menettelyn toteuttamiseksi (siviiliprosessilain 644.34 §);

Jos Latvia on täytäntöönpaneva jäsenvaltio, se alioikeus, jonka toimialueella eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys pannaan täytäntöön (siviiliprosessilain 644.35 §).

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Asetuksen 33, 34 ja 35 artiklan nojalla tehtyä tuomioistuimen päätöstä koskeva valitus toimitetaan päätöksen tehneelle tuomioistuimelle, ja se osoitetaan seuraavasti:

1) alioikeuden päätöstä koskeva valitus osoitetaan toimivaltaiselle alueelliselle tuomioistuimelle;

2) alueellisen tuomioistuimen päätöstä koskeva valitus osoitetaan korkeimmalle oikeudelle.

(Siviiliprosessilain 443, 644.34 ja 644.35 §).

Valituksen voi tehdä 10 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Määräaika, johon mennessä kirjallisella menettelyllä tehtyä päätöstä koskeva valitus on tehtävä, lasketaan päivästä, jona päätös on tehty. Asianosainen, jolle on siviiliprosessilain 56.2 §:n nojalla lähetetty tuomioistuimen päätös (eli henkilö, jonka kotipaikka tai asuinpaikka ei ole Latviassa), voi tehdä valituksen 15 päivän kuluessa päätöksen jäljennöksen tiedoksiannosta (siviiliprosessilain 442 §).

Luettelo tuomioistuimista on saatavilla osoitteessa

Uz sākumlapu

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevasta hakemuksesta maksettava leimavero on 0,5 prosenttia saatavan määrästä, mutta vähintään 70 euroa (siviiliprosessilain 34 §:n ensimmäisen momentin 71 kohta).

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevaan hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla todistetaan, että leimavero on maksettu menettelyjen mukaisesti ja laissa säädetyssä suuruudessa.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Latvian tasavalta hyväksyy asiakirjat ainoastaan latviaksi.

Päivitetty viimeksi: 23/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.