Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Lain 3118 §:n 5 momentin mukaan asetuksen 6 artiklan 4 kohdan mukainen hakemus eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen saamiseksi on toimitettava virallisen asiakirjan antaneen viranomaisen paikalliselle alioikeudelle.

Ajantasaista tietoa Liettuan tuomioistuimista ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Liettuan hallituksen 28. syyskuuta 2016 antaman päätöslauselman nro 964 1 kohdan mukaan valtiovarainministeriön alainen valtion verotarkastusvirasto (Vasario 16-osios g. 14, Vilna, puhelin: +370 5 266 8200; sähköposti: vmi@vmi.lt) toimittaa asetuksen 14 artiklassa tarkoitetut tiedot tuomioistuimelle, joka käsittelee eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevaa hakemusta. Päätöslauselma tulee voimaan 18. tammikuuta 2017.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Valtiovarainministeriön alainen valtion verotarkastusvirasto käyttää asetuksen 14 artiklan 5 kohdan b alakohdassa säädettyä tilitietojen hankkimismenetelmää eli hankkii verokirjanpidon tietojärjestelmästä tietoja Liettuassa toimivissa pankeissa olevista velallisen pankkitileistä.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Lain 3122 §:n 1 momentin mukaan asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa päätökseen voidaan hakea erikseen muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa. Liettuan siviiliprosessilain 334–339 §:ssä vahvistetaan erillisen muutoksenhaun toimittamis- ja käsittelytapa. Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksiin ei voi hakea muutosta kassaatiotuomioistuimessa erillisen muutoksenhaun käsittelyn jälkeen.

Ajantasaista tietoa Liettuan tuomioistuimista ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Lain 3121 §:n 3 momentin mukaan asetuksen 4 artiklan 14 kohdassa tarkoitetusta oikeudenkäyntiasiakirjojen vastaanottamisesta, toimittamisesta ja tiedoksiantamisesta vastaa haaste- ja ulosottomies.

Liettuan haaste- ja ulosottomiesten luettelo on osoitteessa https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Lain 3123 §:n mukaan asetuksen 28 artiklan 3 kohdassa kuvatussa tapauksessa, jossa velallisen kotipaikka on Liettuassa ja Liettua ei ole täytäntöönpaneva jäsenvaltio, oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi velalliselle lain 3 §:ssä ja 33 §:n 2 ja 4 momentissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tässä tapauksessa toimivaltainen laitos vastaanottamaan asiakirjoja koskevia pyyntöjä muilta jäsenvaltioilta on Liettuan haaste- ja ulosottomiesten kamari (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilna; puh. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; sähköposti info@antstoliurumai.lt). Liettuan haastemies- ja ulosottomiesten kamari järjestää ja koordinoi asiakirjojen tiedoksiantoa ja niiden toimittamista haaste- ja ulosottomiehille täytäntöönpanoa varten.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Lain 3121 §:n 3 momentin mukaan haaste- ja ulosottomies panee täytäntöön eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen. Haaste- ja ulosottomies suorittaa myös asetuksen 24 artiklan 4 kohdassa ja 25 artiklan 1, 2 ja 4 kohdassa säädetyt toimet.

Liettuan haaste- ja ulosottomiesten luettelo on osoitteessa https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Kansallisen lainsäädännön pääasialliset säännökset:

1. Jos velalliselle kuuluvaa osuutta omaisuudesta, jonka velallinen omistaa yhdessä muiden henkilöiden kanssa, ei ole vahvistettu, Liettuan siviiliprosessilain 667 §:n mukaan haaste- ja ulosottomies ulosmittaa ja takavarikoi yhteisen omaisuuden ja ehdottaa täytäntöönpanoa hakevalle osapuolelle ja tarvittaessa myös omaisuuden yhteisomistajille, että tuomioistuimesta haetaan vahvistusta velallisen osuudelle velallisen ja muiden henkilöiden yhteisessä omistuksessa olevasta omaisuudesta. Jos vahvistusta ei haeta haaste- ja ulosottomiehen asettamassa määräajassa, haaste- ja ulosottomies lopettaa omaisuuden perinnän. Uusi yritys periä omaisuus samojen täytäntöönpanokelpoisten asiakirjojen nojalla on mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona omaisuuden perintä on lopetettu. Velallisen osuus yhteisestä omistuksesta määritetään tuomioistuimen päätöksellä. Kun tuomioistuimen päätös velallisen osuudesta yhteisessä omistuksessa olevasta omaisuudesta on tullut lainvoimaiseksi, suoritetaan perintä velallisen omistamasta osuudesta. Täytäntöönpanoa hakevalla osapuolella on oikeus vaatia velallisen osuuden vahvistamista siten, että perintä on mahdollista suorittaa kyseisestä osuudesta.

2. Aina kun tilivarat turvataan, pyritään tunnistamaan niiden omistaja. Tilivarat voidaan turvata, jos ne kuuluvat velalliselle.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Kansallisen lainsäädännön pääasialliset säännökset:

1. Liettuan siviiliprosessilain 668 §:n mukaan perintää ei saa tehdä rahamäärästä, joka on pienempi kuin Liettuan hallituksen vahvistama vähimmäiskuukausipalkka[1]. EU:n lainsäädännön tai Liettuan tekemien kansainvälisten sopimusten mukaan perintää ei myöskään saa tehdä EU:n tai muun kansainvälisen rahoitustuen tai yhteisrahoituksen muodossa tuetun hankkeen toteuttamiseen myönnetyistä varoista hankkeen toteuttamisen ja sen pakollisen toiminta-ajan aikana. Tätä kieltoa ei sovelleta, jos varojen perimistä on pyytänyt tuetun hankkeen toteuttamista valvova elin siksi, että varat on käytetty EU:n lainsäädännön, Liettuan lainsäädännön, kansainvälisten sopimusten tai varojen myöntämistä koskevien sopimusten vastaisesti.

2. Liettuan siviiliprosessilain 738 §:n mukaan perintä voidaan suorittaa sairauden tai työttömyyden vuoksi maksettavista sosiaaliturvaetuuksista ainoastaan elatusmaksujen perintää koskevan tuomioistuimen päätöksen tai silpomisesta tai muusta vammasta syntyneen terveysvahingon korvaamista koskevan tuomioistuimen päätöksen mukaisesti tai elättäjän menettämisen vuoksi.

3. Liettuan siviiliprosessilain 739 §:n mukaan perintää ei saa suorittaa seuraavista velalliselle kuuluvista varoista: 1) korvaukset työntekijän työvälineiden kulumisesta ja muut korvaukset normaaleista työolosuhteista poikkeamisesta; 2) työntekijälle maksettu korvaus työmatkoista tai työntekijän siirtämisestä, työllistämisestä tai lähettämisestä toiseen paikkaan; 3) valtion äitiys- tai isyysetuudet; 4) Liettuan lapsilisälain nojalla maksettavat lapsilisät; 5) hautausavustus; 6) Liettuan valtion sosiaalietuuksia koskevan lain nojalla maksetut etuudet ja muut valtion tai kuntien talousarvioista maksettavat kohdennetut sosiaalietuudet, avustukset tai maksut pienituloisille perheille sekä yksityishenkilöille maksettava toimeentulotuki; 7) irtisanomiskorvaukset.


[1] 1. tammikuuta 2016 alkaen vähimmäiskuukausipalkka on 350 euroa.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankeilla ei ole oikeutta periä maksuja – haaste- ja ulosottomiehet toteuttavat täytäntöönpanotoimet.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Kansallisen lainsäädännön pääasialliset säännökset:

1. Liettuan siviiliprosessilain 609 §:n mukaan haaste- ja ulosottomiehille aiheutuvat täytäntöönpanokustannukset koostuvat seuraavista: 1) täytäntöönpanomenettelyihin liittyvät hallinnolliset kustannukset, jotka aiheutuvat täytäntöönpanomenettelyjen kannalta välttämättömien toimien suorittamisesta; 2) täytäntöönpanomenettelyihin liittyvät hallinnolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat muiden toimien toteuttamisesta tietyssä täytäntöönpanotapauksessa; 3) haaste- ja ulosottomiehen palkkio lakisääteisten täytäntöönpanoasiakirjojen täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanokustannusten suuruus ja niiden laskemista ja maksamista koskeva menettely vahvistetaan 27. lokakuuta 2005 annetulla oikeusministerin määräyksellä nro 1R-352 annetuissa päätösten täytäntöönpanoa koskevissa ohjeissa, jäljempänä ’ohjeet’ (14. marraskuuta 2011 annetulla määräyksellä nro 1R-265 vahvistettu versio).

Ohjeiden 123 kohdassa säädetään, että eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen täytäntöönpano käsittää ohjeiden taulukossa 2 olevassa 7 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanokustannukset sekä yksittäisten toimien toteuttamisesta täytäntöönpanomenettelyssä aiheutuvat lisäkustannukset.

Ohjeet päätösten täytäntöönpanosta.

2. Oikeusministerin 20. tammikuuta 2016 antamalla määräyksellä nro 1R-16 (9. joulukuuta 2016 annetulla määräyksellä nro 1R-312 käyttöön otettu versio) annetun oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan veloitusmenettelyn 5 kohdan mukaan asiakirjojen tiedoksiantamisesta Liettuassa perittävä maksu on 110 euroa, jos asiakirjojen tiedoksiantamisesta ja niiden toimittamisesta ulosottomiesten täytäntöönpantavaksi vastaa Liettuan haaste- ja ulosottomiesten kamari.

Kuvaus ulkomailta saatujen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantomenettelystä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ja tällaista tiedoksiantamista koskevasta maksusta.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Kansallisen lainsäädännön pääasialliset säännökset:

1. Liettuan siviiliprosessilain 626 §:n 3 momentin mukaan omaisuuden perintää ei lykätä, jos omaisuus on ulosmitattu tai omistusoikeuksia on väliaikaisesti rajoitettu yhtä tärkeiden tai tärkeämpien velkojien saatavien turvaamiseksi. Tällöin ulosmitatun omaisuuden tai varojen perintä tapahtuu päätösten täytäntöönpanosta annetussa ohjeessa määritellyn menettelyn mukaisesti.

2. Liettuan siviiliprosessilain 754 §:ssä ei määritetä erityistä tärkeysjärjestystä kiinnitysluoton antajien ja pantinhaltijoiden saatavien maksamiselle pantatusta omaisuudesta. Etusijalle asetetaan elatusavun perintää koskevat vaatimukset sekä vaatimukset, jotka koskevat silpomisesta tai muusta vammasta aiheutuneiden vahinkojen ja elättäjän menettämisestä aiheutuvien vahinkojen korvaamista. Toisella sijalla on työsuhteeseen liittyvien työntekijöiden korvausvaatimusten maksaminen. Kaikkien muiden vaatimusten maksaminen on kolmannella sijalla. Jos peritty määrä ei riitä kattamaan täysimääräisesti kaikkia tiettyyn etuoikeusasemaan liittyviä saatavia, saatavat maksetaan suhteessa kunkin korvausta hakevan osapuolen vaatimuksen suuruuteen.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Lain 3122 §:n mukaan asetuksen 33 artiklassa tarkoitettuja, alkuperäjäsenvaltiossa sovellettavia oikeussuojakeinoja koskeva hakemus toimitetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräyksen antaneelle tuomioistuimelle.

Asetuksen 34 artiklassa (lukuun ottamatta 34 artiklan 1 kohdan a alakohtaa) tarkoitettuja, täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa sovellettavia oikeussuojakeinoja koskeva hakemus toimitetaan sen haaste- ja ulosottomiehen toimiston paikalliselle alioikeudelle, joka panee täytäntöön tai on pannut täytäntöön eurooppalaisen tilien turvaamismääräyksen.

Täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa sovellettavaa, asetuksen 34 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua oikeussuojakeinoa koskeva hakemus toimitetaan haaste- ja ulosottomiehelle, joka panee täytäntöön tai on pannut täytäntöön eurooppalaisen tilien turvaamismääräyksen.

Ajantasaista tietoa Liettuan tuomioistuimista ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa. Liettuan haaste- ja ulosottomiesten luettelo on osoitteessa https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Lain 3122 §:n mukaan muutosta voidaan hakea erikseen tuomioistuimen päätökseen, joka koskee alkuperäjäsenvaltiossa sovellettavia asetuksen 33 ja 35 artiklassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja sekä täytäntöönpanojäsenvaltiossa sovellettavia asetuksen 34 ja 35 artiklassa (lukuun ottamatta 34 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 35 artiklan 3 kohtaa) tarkoitettuja oikeussuojakeinoja. Liettuan siviiliprosessilain 335 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakutuomioistuimelle on jätettävä erillinen muutoksenhaku sen tuomioistuimen välityksellä, jonka päätökseen haetaan muutosta, seitsemän päivän kuluessa tuomion antamisesta. Jos muutoksenhaun kohteena oleva tuomioistuimen päätös on annettu kirjallisella menettelyllä, erillinen muutoksenhaku voidaan tehdä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun päätöksen jäljennös on annettu tiedoksi. Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksiin ei voi hakea muutosta kassaatiotuomioistuimessa erillisen muutoksenhaun käsittelyn jälkeen.

Haaste- ja ulosottomiehen toimista, jotka koskevat täytäntöönpanevassa jäsenvaltiossa sovellettavia 34 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja oikeussuojakeinoja, voi valittaa haaste- ja ulosottomiehen toimiston paikalliseen alioikeuteen. Liettuan siviiliprosessilain 593 §:n 1–4 momentissa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin muutoksenhakulomakkeen toimittamiseen ja käsittelyyn. Muutoksenhaulle ei ole määräaikaa, eikä haaste- ja ulosottomiehen toimia koskevaan tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta.

Ajantasaista tietoa Liettuan tuomioistuimista ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan siviilioikeudellisessa atlaksessa.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Lain 3119 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu on maksettava, kun tuomioistuimessa haetaan eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä tai asetuksen 4 luvussa säädettyjä oikeussuojakeinoja. Maksu vastaa välitoimia koskevasta hakemuksesta perittävää oikeudenkäyntimaksua tai mahdollisesta välitoimia koskevasta päätöksestä tehtävästä erillisestä muutoksenhausta perittävää oikeudenkäyntimaksua.

Liettuan voimassa olevassa lainsäädännössä ei eritellä välitoimia koskevasta hakemuksesta perittävää oikeudenkäyntimaksua. Liettuan siviiliprosessilain 80 §:n 2 momentin mukaan välitoimista annettua päätöstä koskevasta erillisestä muutoksenhausta on maksettava oikeudenkäyntimaksu, jonka suuruus on 28 euroa.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asiakirjojen käännöksissä hyväksytty kieli on liettua.

Päivitetty viimeksi: 10/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.