Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

1) Jos vaatimuksen määrä on enintään 15 000 euroa, rauhantuomari (juge de paix) on asiassa toimivaltainen:

Justice de paix de Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

2) Jos vaatimuksen määrä on enemmän kuin 15 000 euroa, piirituomioistuimen presidentti (président du tribunal d’arrondissement) on asiassa toimivaltainen:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Tilitietojen hankkimiseen toimivaltainen viranomainen on rahoitusvalvontaviranomainen (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon

L-1150 Luxembourg

Puhelin: (+352) 26251-1

Faksi: (+352) 26251-2601

Sähköpostiosoite: direction@cssf.lu

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tilitietojen hankintamenetelmä on 14 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu menetelmä:

kaikki sen alueella olevat pankit velvoitetaan ilmoittamaan tiedonhankintaviranomaisen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa;

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

- Piirituomioistuimen presidentti tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari, joka päättää väliaikaistoimista, on toimivaltainen käsittelemään rauhantuomarin päätöksiä koskevia muutoksenhakuja:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

- Muutoksenhakutuomioistuin, joka päättää väliaikaistoimista, on toimivaltainen käsittelemään piirituomioistuimen presidentin päätöksiä koskevia muutoksenhakuja:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Toimivaltaisia viranomaisia ovat ulosottomiehet.

Ulosottomiestä voi hakea Luxemburgin haaste- ja ulosottomiesten yhdistyksen sivustolta.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Toimivaltaisia viranomaisia ovat ulosottomiehet.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Yhteistilin varoja voidaan Luxemburgin lainsäädännön nojalla ulosmitata.

Yhteistili toimii aktiivisen solidaarisuuden periaatteen mukaisesti.

Asiassa sovelletaan uuden siviiliprosessilain 693 §:ää ja siviililain 1197 §:ää.

Uuden siviiliprosessilain ja siviililain säännökset ovat saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla.

Hallintatiliin ei lähtökohtaisesti voida kohdistaa ulosmittausta Luxemburgin lainsäädännön nojalla. Asiaa koskevia erityissäännöksiä ei ole.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Uuden siviiliprosessilain 717 §:ssä säädetään seuraavaa:

Ulosottokelvottomia ovat:

1° laissa ulosottokelvottomiksi todetut asiat;

2° tuomioistuimen vähimmäistoimeentuloksi katsoma määrä;

3° testamentintekijän tai luovuttajan ulosottokelvottomiksi ilmoittamat käytettävissä olevat summat ja esineet;

4° elatukseen tarkoitetut summat ja eläkkeet, vaikka niitä ei testamentissa tai lahjakirjassa todettaisi ulosottokelvottomiksi. ”

”1° Laissa ulosottokelvottomiksi todettujen asioiden” osalta on viitattava sosiaalisen osallisuuden tulojärjestelmästä 28. heinäkuuta 2018 annetun lain (sellaisena kuin se on muutettuna) 33 §:ään ja palkkojen, eläkkeiden ja elinkorkojen siirrettävyyden ja ulosmittauksen määristä 27. syyskuuta 2016 annettuun suurherttuan asetukseen.

Nämä määrät voidaan vapauttaa ulosotosta velallisen pyynnöstä.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankilla on lähtökohtaisesti oikeus vähentää turvattavasta määrästä kulut, jotka sille on aiheutunut ulosmittausta koskevien oikeudellisten velvoitteiden täyttämisestä.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Haaste- ja ulosottomiesten palvelumaksut vahvistetaan haaste- ja ulosottomiesten tehtävien hoidon organisaatiosta 4. joulukuuta 1990 annetussa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna, ja haastemiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annetussa suurherttuan asetuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna.

Asiaa koskevat säännökset ovat saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

- Haaste- ja ulosottomiesten tehtävien hoidon organisaatiosta 4. joulukuuta 1990 annettu laki, sellaisena kuin se on muutettuna.

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Haastemiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annettu suurherttuan asetus, sellaisena kuin se on muutettuna.

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidoitu versio on päivitetty 2. lokakuuta 2021. Tammikuun 24. päivänä 1991 annetun suurherttuan asetuksen 16 §:ää muutettiin uudelleen 21. kesäkuuta 2023 annetulla suurherttuan asetuksella: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoon siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa sovelletaan 165 euron kiinteää maksua, joka perustuu oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti).

Maksut ja palkkiot:

Sovelletaan lakimiehille ja asianajajille maksettavista palkkioista 21. maaliskuuta 1974 annetun suurherttuan asetuksen säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Asiaa koskevat säännökset ovat saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

Lakimiehille ja asianajajille maksettavista palkkioista 21. maaliskuuta 1974 annettu suurherttuan asetus. - Legilux (public.lu)

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Ei sovelleta.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

- 33 artikla (oikeussuojakeinot itse määräystä vastaan):

Tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino, on

- rauhantuomari väliaikaistoimimenettelyssä

- tai piirituomioistuimen presidentti tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari, joka käsittelee väliaikaistoimia (ks. 50 artiklan 1 kohdan a alakohta)

- 34 artikla (oikeussuojakeinot määräyksen täytäntöönpanoa vastaan):

- rauhantuomari väliaikaistoimimenettelyssä

- tai piirituomioistuimen presidentti tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari väliaikaistoimimenettelyssä

Uuden siviiliprosessilain arvoon perustuvaa toimivaltaa (ratione valoris) koskevia sääntöjä sovelletaan, ja ne vastaavat tämän tiedonannon 50 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettuja arvoon perustuvaa toimivaltaa koskevia sääntöjä.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

- Piirituomioistuimen presidentti tai hänen sijaisenaan toimiva tuomari, joka päättää väliaikaistoimista, on toimivaltainen käsittelemään rauhantuomarin päätöksiä koskevia muutoksenhakuja.

- Muutoksenhakutuomioistuin, joka päättää väliaikaistoimista, on toimivaltainen käsittelemään piirituomioistuimen presidentin päätöksiä koskevia muutoksenhakuja.

- Määräaika: 15 päivää.

- Määräaika alkaa: asian tiedoksiantamisesta.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Luxemburgissa oikeudenkäyntimaksuista käytetään nimitystä ”maksut ja kulut” (frais et dépens):

Oikeuskäytännön mukaan uuden siviiliprosessilain 238 §:ssä tarkoitettuja ”kuluja” ovat lähtökohtaisesti asianajajien maksut, haaste- ja ulosottomiesten maksut, asiantuntijapalkkiot, todistajille mahdollisesti maksetut korvaukset, käännöskulut jne., mutta eivät asianajajien palkkiot. Uusi siviiliprosessilaki on saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Ulosottomiesten maksut:

Haaste- ja ulosottomiesten palvelumaksut vahvistetaan haaste- ja ulosottomiesten tehtävien hoidon organisaatiosta 4. joulukuuta 1990 annetussa laissa, sellaisena kuin se on muutettuna, ja haastemiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annetussa suurherttuan asetuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna.

Asiaa koskevat säännökset ovat saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

- Haaste- ja ulosottomiesten tehtävien hoidon organisaatiosta 4. joulukuuta 1990 annettu laki, sellaisena kuin se on muutettuna.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

- Haastemiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annettu suurherttuan asetus, sellaisena kuin se on muutettuna.

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidoitu versio on päivitetty 2. lokakuuta 2021. Tammikuun 24. päivänä 1991 annetun suurherttuan asetuksen 16 §:ää muutettiin uudelleen 21. kesäkuuta 2023 annetulla suurherttuan asetuksella: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Haaste- ja ulosottomiesten tehtävien hoidon organisaatiosta 4. joulukuuta 1990 annetun lain 16 §:ssä säädetään korvaustavasta ja täsmennetään, että asian kannalta merkitykselliset yksityiskohdat vahvistetaan suurherttuan asetuksella:

Ulosottomiesten toimittamista asiakirjoista maksetaan joko kiinteä korvaus tai työtehtäväkohtainen korvaus.

Suurherttuan asetuksessa säädetään asiakirjoista perittävistä maksuista sekä työtehtävien kestosta ja maksuista.

Piirituomioistuimen siviiliasioita käsittelevä jaosto päättää maksujen ja kulujen vahvistamisesta riitatapauksissa.

Haastemiesten palvelumaksujen määrittämisestä 24. tammikuuta 1991 annettua asetusta on muutettu useita kertoja.

Suurherttuan asetuksen konsolidoitu versio on saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Konsolidoitu versio on päivitetty 2. lokakuuta 2021. Tammikuun 24. päivänä 1991 annetun suurherttuan asetuksen 16 §:ää muutettiin uudelleen 21. kesäkuuta 2023 annetulla suurherttuan asetuksella: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Konsolidoitu versio on päivitetty 2. lokakuuta 2021.

Kyseissä suurherttuan asetuksessa säädetään haaste- ja ulosottomiesten veloittamista maksuista. Näitä ovat perusmaksu (2–5 artikla), matkakulut (6 ja 7 artikla), muut maksut, kuten suorituksista saatavat maksut, ennakkomaksut (8–11 artikla), todelliset kustannukset (12 ja 13 artikla) sekä kiinteiden maksujen ja tehtäväkohtaisten maksujen korotus (15 artikla).

Tiedoksiantoasiakirjan kustannukset vastaanottajaa kohti ovat keskimäärin 120–180 euroa, mukaan lukien kaikki verot, lukuun ottamatta tiedoksiantoasiakirjoja, joiden tiedoksiantaminen on vaikeaa tai jotka ovat erittäin suuria.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoon siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa sovelletaan 165 euron kiinteää maksua, joka perustuu oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti) (24. tammikuuta 1991 annetun suurherttuan asetuksen 16 §).

Asianajajien maksut:

Sovelletaan lakimiehille ja asianajajille maksettavista palkkioista 21. maaliskuuta 1974 annetun suurherttuan asetuksen säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Asiaa koskevat säännökset ovat saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

Lakimiehille ja asianajajille maksettavista palkkioista 21. maaliskuuta 1974 annettu suurherttuan asetus. - Legilux (public.lu)

Asiantuntijoille, todistajille, tulkeille ja teknikoille maksettavat korvaukset:

Viitataan kaikenlaisiin oikeudenkäyntimaksuihin sovellettavista maksutaksoista 28. marraskuuta 2009 annetun suurherttuan asetuksen säännöksiin, jotka ovat saatavilla LEGILUX-verkkosivustolla:

Korvausten ja maksujen määrittämisestä oikeudenkäyntejä koskevan pyynnön yhteydessä 28. marraskuuta 2009 annettu suurherttuan asetus. - Legilux (public.lu)

Asetusta muutettiin 30. joulukuuta 2011 annetulla suurherttuan asetuksella.

Suurherttuan asetus, annettu 30. joulukuuta 2011 1) korvausten ja maksujen määrittämisestä oikeudenkäyntejä koskevan pyynnön yhteydessä 28. marraskuuta 2009 annetun suurherttuan asetuksen, ja 2) oikeusavusta 18. syyskuuta 1995 annetun muutetun suurherttuan asetuksen muuttamisesta. - Legilux (public.lu)

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Hyväksytyt kielet ovat: ranska ja saksa.

Päivitetty viimeksi: 13/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.