Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tuomioistuin, jolla on toimivalta antaa eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, on siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court).

Puhelinnumero +356 2590 2256; sähköposti courts.csa@courtservices.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja, on siviilituomioistuimen kirjaaja (Registrar, Civil Courts and Tribunals).

Puhelinnumero +356 2590 260; sähköposti: courts.csa@courtservices.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti 14 artiklan 5 kohdan c alakohdassa säädetty menetelmä on käytettävissä. Tuomioistuimella on mahdollisuus velvoittaa velallinen ilmoittamaan, missä jäsenvaltion alueella olevassa pankissa tai pankeissa hänellä on yksi tai useampi tili, jos tällaiseen velvoitteeseen liitetään tuomioistuimen määräys, jolla häntä kielletään käyttämästä, nostamasta tai siirtämästä tilillään tai tileillään olevia varoja turvaamismääräyksellä turvattavaan määrään asti.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan, on ylemmän oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal, superior jurisdiction).

Puhelinnumero: +356 2590 2256/283;

sähköposti: courts.csa@courtservices.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi vastaanottamaan, toimittamaan tai antamaan eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys ja muut asiakirjat, on yleisen syyttäjän virasto.

Puhelinnumero: (+356) 222 650 00; sähköposti: info@stateadvocate.mt

Osoite: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Viranomainen, jolla on toimivalta antaa eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, on siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court).

Puhelinnumero: +356 2590 2256; sähköposti courts.csa@courtservices.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhteis- ja hallintatilejä ei voida turvata.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Yleissäännön mukaan riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain (Code of Organisation and Civil Procedure, 12 luku, Maltan lainsäädäntö) 381 §:n 1 momentin mukaisesti tarvitaan velallisen nimenomainen pyyntö, jotta vakuustakavarikkoa (garnishee order) koskeva määräys voidaan antaa seuraavien osalta:

a) palkka tai ansiotulo (mukaan lukien bonukset, päivärahat, ylityökorvaukset ja muut palkkaedut);

b) sosiaaliturvalain mukainen etuus, eläke, korvaus tai avustus tai muu valtioneläkettä nauttivan henkilön saama korvaus;

c) valtion myöntämät avustukset ja lahjoitukset;

d) nimenomaisesti elatustarkoituksessa tehty testamenttilahjoitus, jos velallisella ei ole muuta toimeentuloa eikä velka liity elatukseen;

e) viran puolesta tai julkisessa asiakirjassa elatukseen määrätty rahamääräinen saatava, jos turvattava velka ei liity elatukseen;

f) rahamäärät, jotka on annettu velallisen käyttöön velkakirjalla, kun laina on myönnetty velallisen vakinaiseksi asuinpaikaksi tarkoitetun rakennuksen rakentamista tai kunnossapitoa varten;

g) pankeissa olevat tililuotot, pois lukien luottokortit, joiden avulla hoidetaan velallisen omistamien yritysten liiketoimintaa;

h) pankkitakaukset ja remburssit.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Kansallisen lainsäädännön mukaisesti pankeilla ei ole oikeutta periä maksuja. Rahan tallettamisesta tuomioistuimeen peritään käsittelymaksu. Tämä maksu peritään jokaiselta, jota pyydetään tallettamaan velalliselle kuuluvia rahamääriä tuomioistuimeen, ja siltä, joka käytännössä tekee talletuksen. Käsittelymaksun määrä vähennetään velkojan tuomioistuimeen maksamasta kokonaismäärästä.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain (Code of Organisation and Civil Procedure, 12 luku, Maltan lainsäädäntö) mukaisesti vakuustakavarikkoa (garnishee order) koskevan määräyksen käsittelymaksu on 50 euroa. Täytäntöönpanon osalta maksu on 7 euroa kustakin annetusta ilmoituksesta ja 0,35 euroa mahdollisista jäljennöksistä.

Maksut on suoritettava hakemusta jätettäessä.

Nämä maksut suoritetaan tuomioistuimelle asianomaisen asiakirjan rekisteröinnistä ja käsittelystä. On huomatttava, että ne eivät kata lakimiesten ja asianajajien palkkioista aiheutuvia kustannuksia.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Vakuustakavarikkoa koskevan määräyksen etusija-asema riippuu siitä, milloin se on jätetty. Kun pankeille on ilmoitettu määräyksestä, ne tallettavat asianomaisessa määräyksessä ilmoitetut (saatavilla olevat) varat tuomioistuimeen ennen kuin ne tallettavat myöhemmin ilmoitettaviin vakuustakavarikkoa koskeviin määräyksiin liittyviä varoja. Mikäli velkojan tuomioistuimeen tallettamia varoja aiotaan nostaa velkojien kilpailun vuoksi, tuomioistuimessa on toteutettava kilpailumenettely velkojien omasta pyynnöstä. Tästä menettelystä säädetään riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 416 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino, on siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court).

Puhelinnumero: +356 2590 2256

Sähköposti: courts.csa@courtservices.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Täytäntöönpanokelpoista asiakirjaa koskevan turvaamismääräyksen osalta muutoksenhaku osoitetaan ylemmän oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimelle (Court of Appeal, superior jurisdiction). Riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 281 §:n 1 momentin mukaisesti muutoksenhaun määräaika on kuusi päivää siitä päivästä, jona määräys julistetaan tuomioistuimessa.

Muutoksenhakutuomioistuimen yhteystiedot:

Puhelinnumero: +356 2590 2256/283

Sähköposti: courts.csa@courtservices.mt

Osoite: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

a) Vakuustakavarikkoa koskevan määräyksen antamisesta peritään 50 euron maksu. Kustakin ilmoituksesta maksu on 7 euroa ja mahdollisista jäljennöksistä 0,35 euroa.

b) Riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain 836 §:n mukaisesta määräyksen kumoamista koskevasta hakemuksesta peritään 40 euron maksu ja kustakin ilmoituksesta 7,20 euroa.

c) Kumoamismääräyksestä peritään 20 euron maksu. Kustakin ilmoituksesta maksu on 7 euroa ja mahdollisista jäljennöksistä 0,35 euroa.

Tilivarojen turvaamismääräyksen antamisen jälkeistä oikeussuojakeinoa koskevasta hakemuksesta peritään 20 euron maksu ja kustakin ilmoituksesta 7,20 euroa.

Maksut on suoritettava hakemusta jätettäessä.

Nämä maksut maksetaan tuomioistuimelle asianomaisen asiakirjan rekisteröinnistä. Maksut eivät kata lakimiesten ja asianajajien palkkioista aiheutuvia kustannuksia.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Malta ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.