Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Turvaamismääräystä koskeva hakemus kuuluu sen henkilön yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, jota vastaan turvaamismääräystä haetaan. Jos ei voida määrittää, minkä tuomioistuimen alueelliseen toimivaltaan henkilö kuuluu, toimivaltainen tuomioistuin on Banská Bystrican piirituomioistuin (Okresný súd Banská Bystrica).

Turvaamismääräystä koskevasta menettelystä säädetään asetuksessa 54/2017 eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräyksestä ja oikeudenkäyntimaksuja ja rikosrekisteriotemaksuja koskevan Slovakian kansallisneuvoston lain 71/1992 täydentämisestä.

Alueellinen toimivalta on vastaajan yleisellä tuomioistuimella. Luonnollisen henkilön tapauksessa kyseessä on tuomioistuin, jonka toimivalta-alueella luonnollisella henkilöllä on vakituinen asuinpaikka, ja oikeushenkilön tapauksessa tuomioistuin, jonka toimivalta-alueella oikeushenkilön toimipaikka – tai ulkomaisen oikeushenkilön tapauksessa sivuliike – sijaitsee. Jos alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta ei voida määrittää vakituisen asuinpaikan tai toimipaikan perusteella taikka viimeisimmän osoitteen tai toimipaikan perusteella, toimivalta on tuomioistuimella, jonka toimivalta-alueella henkilön omaisuus sijaitsee.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Tiedonhankintaviranomaisena toimii Banská Bystrican piirituomioistuin.

Osoite: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tiedonhankintaviranomainen saa tiedot erityisestä tietojärjestelmästä automaattisen sähköisen viestinnän avulla.

Jos tietoja ei voida saada tällä tavoin, esimerkiksi järjestelmän toimintahäiriön vuoksi, tiedonhankintaviranomainen voi pyytää pankeilta tietoja siitä, onko velallisella tili näissä pankeissa, tai vaatia velallista antamaan tietoja siitä, missä pankissa tai pankeissa on tili tai tilejä. Tätä velvoitetta asettaessaan tuomioistuimen on myös annettava henkilökohtainen määräys, jossa velallista kielletään nostamasta tai siirtämästä tilillään tai tileillään olevia varoja turvaamismääräyksessä tarkoitettuun määrään saakka.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhaku tehdään lain 54/2017 10 §:n mukaisesti määräyksen antaneelle tuomioistuimelle.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Asetuksen 10 artiklan 2 kohta – jos päätöksen antanut ja täytäntöönpaneva tuomioistuin on slovakialainen tuomioistuin, asiakirjojen toimittamiseen toimivaltainen viranomainen on turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin. Asiakirjojen tiedoksiannosta säädetään siviiliprosessilain 105 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä. Jos slovakialainen tuomioistuin on perunut määräyksen ja se on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, tuomioistuimen on toimittava asetuksen mukaisesti: sen on peruttava määräys lomakkeella, jonka se lähettää täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettujen turvaamismääräysten osalta Banská Bystrican piirituomioistuin on toimivaltainen vastaanottamaan turvaamismääräyksen peruuttamislomakkeen.

Asetuksen 23 artiklan 3 momentti – tuomioistuin, joka on antanut toisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpantavan turvaamismääräyksen, antaa sen tiedoksi kantajalle, jotta tämä voi hakea täytäntöönpanoa. Jos määräys annetaan toisessa jäsenvaltiossa, viranomainen, joka on toimivaltainen toimittamaan, on Banská Bystrican piirituomioistuin.

Asetuksen 23 artiklan 5 kohta – toimivaltainen viranomainen määräysten panemiseksi täytäntöön on Banská Bystrican piirituomioistuin.

Asetuksen 23 artiklan 6 kohta – toimivaltainen viranomainen vastaanottamaan lomakkeet, mukaan lukien pankkien lomakkeet, on Banská Bystrican piirituomioistuin.

Asetuksen 25 artiklan 3 kohta – toimivaltainen viranomainen määräyksen panemiseksi täytäntöön on Banská Bystrican piirituomioistuin, jolla on toimivalta toisessa EU:n jäsenvaltiossa annettujen turvaamismääräysten täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä.

Asetuksen 27 artiklan 2 kohta – toimivalta on turvaamismääräyksen täytäntöönpanevalla tuomioistuimella.

Asetuksen 28 artiklan 3 kohta – Banská Bystrican piirituomioistuin on toimivaltainen vastaanottamaan toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevia asiakirjoja, jotka on annettava tiedoksi Slovakiassa. Jos slovakialaisen tuomioistuimen antama määräys on annettava tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa asuvalle velalliselle, määräyksen antanut tuomioistuin on toimivaltainen toimittamaan asiakirjat.

Asetuksen 36 artiklan 5 kohta – toimivaltainen viranomainen on Banská Bystrican piirituomioistuin, jolla on toimivalta toisessa EU:n jäsenvaltiossa annettujen turvaamismääräysten täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä.

Asetuksen 27 artiklan 2 kohta – toimivalta on turvaamismääräyksen täytäntöönpanevalla tuomioistuimella.

Asetuksen 28 artiklan 3 kohta – ensimmäiseen alakohdan mukaan turvaamismääräyksen antaneen tuomioistuimen on annettava asiakirjat tiedoksi. Toisen alakohdan mukaan asiakirjojen tiedoksiannosta velalliselle vastaa se tuomioistuin, joka on pannut turvaamismääräyksen täytäntöön.

Asetuksen 36 artiklan 5 kohta – toimivaltainen viranomainen on Banská Bystrican piirituomioistuin.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Toisessa jäsenvaltiossa annetun turvaamismääräyksen täytäntöönpanoon toimivaltainen tuomioistuin on Banská Bystrican piirituomioistuin. Slovakiassa annetun turvaamismääräyksen täytäntöönpanoon toimivaltainen tuomioistuin on turvaamismääräyksen antanut tuomioistuin.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Tiedonhankintaviranomaisella on oikeus vaatia ainoastaan niitä tietoja, joiden avulla velallisen pankki ja tilit voidaan tunnistaa, mutta ei velallisen puolesta ylläpidettävien kolmansien osapuolten tilien tietoja. Tiedonhankintaviranomainen ei saa tällaisia kolmansia osapuolia koskevia tietoja, eikä se saa jäädyttää niiden tilejä edes osittain. Tiedonhankintaviranomainen voi saada tietoja ainoastaan yhteistileistä, joissa velallinen on yksi tilinhaltijoista.

Toimivaltainen viranomainen, joka vastaa hakemuksen kohteena olevan henkilön yhteistilien turvaamisesta, on

a) määräyksen antanut tuomioistuin, jos määräys on annettu ja se on pantava täytäntöön Slovakiassa;

b) Banská Bystrican piirituomioistuin, jos määräys on annettu toisessa jäsenvaltiossa ja se on pantava täytäntöön Slovakiassa.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Seuraavat varat on jätettävä turvaamistoimien ulkopuolelle:

a) sellaisten henkilöiden tileillä olevat varat, joiden omaisuutta ei voida ulosmitata;

b) varat tileillä, joita ei voida ulosmitata;

c) varat tileillä, jotka eivät ole täytäntöönpanokelpoisia.

Vaatimukset, jotka eivät ole täytäntöönpanokelpoisia, määritellään lain nro 233/1995 104 §:ssä.

Seuraavia ei voida ulosmitata pankkitililtä:

a) tilivarat 99,58 euroon saakka. Velallisen ei tarvitse toimittaa tietoja tätä määrää pienemmistä käytettävissä olevista varoista;

b) varat, jotka velallinen on nimenomaisesti ilmoittanut varatuksi henkilöstön palkkojen maksamista varten siltä ajalta, joka on lähimpänä päivää, jona ulosmittausmääräys annettiin pankille tiedoksi. Tällöin velallisen on tehtävä nimenomainen ilmoitus;

c) jos velallisen palkka tai muut tulot maksetaan pankkitilille, tilivaroja ei voida ulosmitata siihen määrään asti, jota lain mukaan ei saa ulosmitata kuukausipalkasta tai muista tuloista; tätä sovelletaan siitä hetkestä alkaen, kun pankille ilmoitetaan asiasta. Velallisen on ilmoitettava tämä määrä pankille.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Erityisen maksuttoman tietojärjestelmän käyttöönottoon saakka pankeilla on pankkimaksuasteikon mukaisesti lupa veloittaa maksu (20–30 euroa) asiakkaiden tietojen käsittelystä, tilitiedot mukaan luettuina. Pankeilla on oikeus periä kulut henkilöltä, jota vastaan turvaamismääräys on pantu täytäntöön.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Slovakiassa ainoastaan tuomioistuimet ja pankit osallistuvat turvaamismääräyksen käsittelyyn ja täytäntöönpanoon. Pankit perivät pankkimaksuasteikon mukaisia maksuja, ja tuomioistuinmaksuista säädetään laissa 71/1992.

Kiireellistä toimenpidettä toisessa jäsenvaltiossa koskevasta hakemuksesta peritään 16,50 euron oikeudenkäyntimaksu.

Oikeudenkäyntimaksu kiireellistä toimenpidettä koskevasta hakemuksesta, joka on pantava täytäntöön jossain toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, on 33 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu kiireellistä toimenpidettä koskevasta hakemuksesta, joka on pantava täytäntöön Slovakiassa kokonaan tai osittain, on 49,50 euroa.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Slovakiassa ei ole erillistä tilien turvaamisesta vastaavaa oikeudellista laitosta. Samaa pankkitiliä koskevien eurooppalaisten turvaamismääräysten etusijajärjestys määräytyy sen mukaan, minä päivänä ne annetaan pankille tiedoksi. Jos samana päivänä annetaan tiedoksi useampi kuin yksi turvaamismääräys, niillä on sama etusija. Jos velallisen tilillä ei ole riittävästi varoja tarvittavan kokonaismäärän turvaamiseksi, varat turvataan suhteutettuna. Turvaamismääräyksen täytäntöönpanolla ei ole pakkotäytäntöönpanoon lykkäävää vaikutusta eikä se luo etuoikeutta turvattuihin varoihin.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Oikeussuojakeinoja koskeva toimivalta on sillä tuomioistuimella, joka on antanut määräyksen tai pannut sen täytäntöön.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Muutoksenhaku osoitetaan sille ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, jonka päätökseen muutosta haetaan. Toisen oikeusasteen tuomioistuin (aluetuomioistuin) on toimivaltainen muutoksenhakuasioissa. Muutoksenhaun määräaika on 15 päivää siitä päivästä, jona ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi päätöksensä. Määräaikaa katsotaan noudatetun, jos valitus jätetään suoraan toisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään laissa 71/1992. Turvaamismääräyksen täytäntöönpanoon liittyvät maksut ovat seuraavat: kiireellistä toimenpidettä koskeva hakemus: 33 euroa tai 49,50 euroa; peruuttamista tai muuttamista koskeva hakemus: 33 euroa; määräystä koskevaan hakemukseen sisältyvä tietopyyntö: 3 euroa; kiireellisen toimenpiteen täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa koskeva hakemus: 16,50 euroa.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Sovellettaessa 49 artiklan 2 kohtaa hyväksytyt kielet ovat slovakki, tšekki ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 26/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.