Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys, jos velkoja on saanut virallisen asiakirjan (6 artiklan 4 kohta), ovat paikalliset tuomioistuimet (okrajno sodišče) (täytäntöönpano- ja turvaamislain (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) 279.b §:n ensimmäinen momentti; Slovenian virallinen lehti, nro 3/07 – virallinen konsolidoitu teksti, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – perustuslakit. päätös, 45/14 – perustuslakit. päätös, 53/14, 58/14 – perustuslakit. päätös, 54/15, 76/15 – perustuslakit. päätös ja 11/18).

Luettelo paikallisista tuomioistuimista on täällä.

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Tilitietojen hankinnasta vastaava viranomainen (14 artikla) on Slovenian tasavallan julkisista oikeudellisista rekistereistä ja niihin liittyvistä palveluista vastaava virasto (AJPES; ZIZ, 279.c §).

Yhteystiedot: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

gp@ajpes.si - virasto
info@ajpes.si - tiedotus käyttäjille

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Keinot tilitietojen hankkimiseksi (14 artiklan 5 kohta):

a) Tiedonhankintaviranomaiseksi nimetty AJPES hallinnoi maksuliikennerekisteriä, joka muodostaa sähköisen tietokannan luonnollisten ja oikeushenkilöiden tileistä (191 § ja sitä seuraavat pykälät, laki maksupalveluista, sähköisen rahan liikkeeseenlaskupalveluista ja maksujärjestelmistä (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih), Slovenian virallinen lehti, nro 7/18, 9/18 – oik., jäljempänä ’ZPlaSSIED’). Tämä tarkoittaa, että tietojen hankinta on erittäin tehokasta, koska tiedonhankintaviranomaisen ei tarvitse velvoittaa pankkia ilmoittamaan, onko velallisella tili kyseisessä pankissa (14 artiklan viidennen kohdan a alakohta).

Tietojen hankkiminen velallisen tilistä 14 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla on Slovenian lainsäädännön mukaan mahdollista (ks. ZIZ, 31 §), mutta tuomioistuimet eivät käytännössä hyödynnä tätä mahdollisuutta, sillä ne voivat saada tiedot velallisen pankkitilistä maksuliikennerekisteristä sähköisesti (ZIZ, 4 §; tuomioistuinlain 13 §; Slovenian virallinen lehti, nro 94/07 – virallinen konsolidoitu toisinto, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPPDSLS-A, 63/13, 17/15 ja 23/17 – ZSSve; jäljempänä ’ZS’.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Muutoksenhaku (21 artikla) osoitetaan

- tuomioistuimelle, joka on hylännyt velkojan turvaamismääräystä koskevan hakemuksen (paikallinen (okrajno sodišče) tai alueellinen tuomioistuin (okrožno sodišče)).

Luettelo paikallisista tuomioistuimista, luettelo alueellisista tuomioistuimista.

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Viranomainen, jolla on toimivalta vastaanottaa, toimittaa ja antaa tiedoksi turvaamismääräys ja muut asiakirjat (4 artiklan 14 kohta), on

-          asetuksen (EU) N:o 655/2014 10 artiklan 2 kohdan, 23 artiklan 3, 5 ja 6 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan, 27 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan ja 36 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan nojalla Mariborin paikallinen tuomioistuin (okrajno sodišče)

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön turvaamismääräys (luku 3):

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen antaman turvaamismääräyksen täytäntöönpano kuuluu Mariborin paikallisen tuomioistuimen toimivallan piiriin (ZIZ:n 279.d §).

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata (30 artikla):

Yhteinen maksutili on maksutili, jonka maksupalveluntarjoaja avaa kahdelle tai useammalle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (laki maksupalveluista ja -järjestelmistä (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ZPlaSS), 14 §:n 1 momentti).

Kukin yhteisen maksutilin haltija voi ottaa haltuunsa kaikki yhteisellä maksutilillä olevat varat, ellei yhteisen maksutilin hallinnasta tehdyssä sopimuksessa ole muuta sovittu tilillä olevien varojen hallinnasta (ZPlaSS, 14 §:n 2 momentti).

Yhteisellä maksutilillä olevat varat voidaan kokonaisuudessaan käyttää yksittäisen tilinhaltijan velkojen maksuun kolmannelle osapuolelle. Yhteisen maksutilin haltijoiden välinen sopimus yksittäisten tilinhaltijoiden osuuksien suuruudesta ja vastuusta ei rajoita kolmansien osapuolten oikeutta siihen, että yhteisellä maksutilillä olevat varat ovat kokonaisuudessaan käytettävissä tilinhaltijaa koskevassa ulosotto- tai konkurssimenettelyssä kolmannen osapuolen saatavien maksamiseen (ZPlaSS, 14 §:n kolmas momentti). Näin ollen yhteisellä maksutilillä olevat varat voidaan käyttää kokonaisuudessaan yksittäisen tilinhaltijan velkojen maksuun kolmannelle osapuolelle.

Jos täytäntöönpano on lainsäädännössä rajoitettu velallisen tiettyihin varoihin, nuo rajoitukset otetaan yksittäistä yhteisen maksutilin haltijaa koskevassa täytäntöönpanomenettelyssä huomioon yhteisen maksutilin kunkin yksittäisen haltijan osalta (ZPlaSS, 14 §:n neljäs momentti).

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Ulosotosta vapautettaviin määriin ja määriin, joiden osalta ulosottoa on rajoitettu, sovelletaan seuraavia sääntöjä (31 artikla):

Ulosotosta on vapautettu tulot, jotka eivät ole palkkatulon kaltaisia säännöllisiä tuloja vaan yleensä pienempiä lisätuloja, lähinnä sosiaalisia tulonsiirtoja (laki täytäntöönpano- ja turvaamistoimista ZIZ, 101 §).

ZIZ:n 102 §:n nojalla ulosotto voidaan kohdistaa ainoastaan tuloihin, jotka ovat yleensä säännöllisiä tuloja, kuten palkkatuloja, jotka johtuvat työsuhteesta. Tällaisista tuloista on yleensä sallittua pidättää enintään kaksi kolmasosaa, mutta velalliselle on jäätävä tietty määrä, nk. suojaosuus, joka on 76 prosenttia vähimmäispalkasta. Tämän määrän on oltava kaikille velallisille sama. Jos on kyse tietyistä etuoikeutetuista saatavista, suojaosuus on pienempi – 50 prosenttia vähimmäispalkasta. Molemmissa tapauksissa suojaosuus on suurempi, jos velallisella on perheenjäseniä elätettävänään.

Täytäntöönpanomääräyksen noudattamisesta vastaavien (pankkien) on otettava huomioon ulosottoa koskevat poikkeukset ja rajoitukset ilman, että velallisen tarvitsee tehdä niitä koskeva hakemus, lukuun ottamatta velallisen oikeutta suurempiin rajoituksiin elatusvelvollisuuden vuoksi. Velallisen on osoitettava tällainen oikeus täytäntöönpanomääräyksen toteuttajalle virallisella asiakirjalla (ZIZ, 102 §:n 5 momentti).

Täsmällinen luettelo ulosotosta vapautetuista määristä ja määristä, joiden osalta ulosottoa on rajoitettu, on ZIZ:n 101, 102 ja 103 §:ssä.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Maksujen periminen (43 artikla): Pankit voivat liiketoimintakäytäntönsä mukaisten palvelumaksutariffien mukaisesti periä korvauksen toteuttamistaan toimista (määräyksen vastaanottaminen ja varojen siirtäminen) vastaavien kansallisten määräysten perusteella.

Maksupalveluntarjoajien on julkaistava verkkosivustoillaan oikeat ja täydelliset tiedot niiden palvelumaksujen määrästä, jotka ne perivät täytäntöönpano- tai turvaamispäätöksen mukaisten toimien toteuttamisesta (ZPlaSSIED, 190 §).

Tilitietojen toimittamisesta vastaa AJPES. Maksuliikennerekisterissä olevat oikeushenkilöiden ja liiketoimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden tilitiedot ovat julkisia ja maksutta saatavilla AJPES:n verkkosivuilla (ZPlaSSIED, 194 §). Maksuliikennerekisterissä olevista muiden luonnollisten henkilöiden tilitiedoista AJPES perii kuitenkin tietojen pyytäjältä maksun, joka määräytyy valtiovarainministerin kanssa sovitun tariffin perusteella (ZPlaSSIED, 195 §). Maksuliikennerekisterissä olevien, luonnollisten henkilöiden tilitietojen toimittamiseen sovellettava maksutariffi (Slovenian virallinen lehti 49/10) julkaistaan myös AJPES:n verkkosivustolla. Maksu määräytyy tariffin perusteella sen mukaan, miten tilitietoja pyydetään (jos tiedot toimitetaan sähköisesti, maksu on pienempi kuin siinä tapauksessa, että tiedot toimitetaan kirjallisen pyynnön perusteella) ja paljonko tilitietoja toimitetaan.

Vastaavien kansallisten määräysten täytäntöönpanosta perittävän maksun suorittaa velallinen, ja tilitietojen toimittamisesta perittävän maksun se, joka niitä on pyytänyt (yleensä velkoja).

Tuomioistuimilla on maksuton pääsy AJPES:n ylläpitämässä rekisterissä oleviin tilitietoihin, ja ne voivat myös tiedustella maksuliikenneorganisaatiolta (pankilta), onko velallisella tili kyseisessä pankissa (ZIZ, 4 §:n 1 momentti, ZS, 13 §).

AJPES antaa tuomioistuimille, veroviranomaisille ja muille täytäntöönpanosta vastaaville viranomaisille suoran pääsyn maksuliikennetilien rekisteriin.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut (44 artikla):

Turvaamismääräystä koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä on maksettava oikeudenkäyntimaksu (ZIZ, 29.b §:n ensimmäinen momentti yhdessä 239 ja 279.a §:n kanssa). Turvaamismääräystä koskevasta hakemuksesta peritään 30 euron oikeudenkäyntimaksu (oikeudenkäyntimaksulain tar. nro 4012; Slovenian virallinen lehti, nro 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – perustuslakit. päätös, 19/15 – perustuslakit. päätös, 30/16, 10/17 – ZPP-E ja 11/18 – ZIZ-L; jäljempänä ’ZST-1’) tai 24 euron oikeudenkäyntimaksu (tar. nro 4012 ja 4041, ZST-1), jos hakemus jätetään sähköisessä muodossa;

Jos turvaamismääräyksen on antanut slovenialainen tuomioistuin ja pankki on Sloveniassa, tuomioistuin antaa turvaamismääräyksen antamisen yhteydessä myös päätöksen, jolla pankki määrätään toteuttamaan ZIZ:n 260 §:n ensimmäisen momentin 4 kohdassa tai 271 §:n ensimmäisen momentin 4 kohdassa (279.e §:n ensimmäinen momentti) tarkoitetut toimet. Tällaisessa tapauksessa oikeudenkäyntimaksu kattaa myös kyseisen päätöksen antamisen, sillä tuomioistuin antaa sen turvaamismääräyksen antamista koskevassa menettelyssä (eli turvaamishakemusta koskevassa menettelyssä).

Jos turvaamismääräyksen antaa ulkomainen tuomioistuin ja Slovenian tuomioistuin vastaanottaa sen täytäntöönpanoa varten, koska pankki sijaitsee Sloveniassa, päätös, jolla tuomioistuin määrää pankin toteuttamaan ZIZ:n 260 §:n ensimmäisen momentin 4 kohdassa tai 271 §:n ensimmäisen momentin 4 kohdassa (279.e §:n toinen momentti) tarkoitetut toimet, annetaan menettelyssä, joka pannaan vireille vastaanotetun turvaamismääräyksen perusteella. Asetuksen 24 artiklan perusteella oikeudenkäyntimaksua ei tässä tapauksessa suoriteta, koska päätöstä ei voida pitää päätöksenä välitoimista tai ennakoivista toimista eikä menettelyä, jossa päätös annetaan, voida pitää turvaamismenettelynä, vaan kyseessä on päätös, jolla tuomioistuin antaa pankille ohjeet ulkomailla annetun määräyksen täytäntöönpanoa varten.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema kansallisen lainsäädännön nojalla (32 artikla):

Jos velkojat esittävät rahallisia vaatimuksia, jotka koskevat samaa velallista ja samaa täytäntöönpanon kohdetta, velkojat saavat maksun siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saaneet oikeuden takaisinmaksuun kyseisestä kohteesta, ellei laissa toisin säädetä (ZIZ, 12 §).

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen antama turvaamismääräys pannaan täytäntöön siten, että tuomioistuin antaa päätöksen, jolla määrätään toteuttamaan ZIZ:n 271 §:n ensimmäisen momentin 4 kohdassa tarkoitettu toimi eli määrätään välitoimi (ZIZ, 279.e §:n kolmas momentti). Välitoimimääräyksellä tuomioistuin määrää, että maksuliikenneorganisaatio ei saa maksaa velalliselle tai tämän lukuun toimivalle muulle henkilölle velallisen tililtä varoja, joita välitoimimääräys koskee (271 §:n ensimmäisen momentin 4 kohta). Välitoimet, jotka slovenialainen tuomioistuin määrää toisen jäsenvaltion antaman eurooppalaisen turvaamismääräyksen perusteella, eivät anna panttioikeutta turvaamistoimien kohteeseen (ZIZ, 271 §:n 2 momentti). Tuomioistuin antaa tällaisen välitoimimääräyksen, jos tuomioistuin ei ole vielä antanut tuomiota pääasiassa. Jos velkoja liittää turvaamismääräystä koskevaan hakemukseen tuomion, tuomioistuimessa tehdyn sovinnon tai virallisen asiakirjan, joka on annettu ennen turvaamismääräystä, määrätään ZIZ:n 260 §:n ensimmäisen momentin 4 kohdassa tarkoitetusta toimesta eli annetaan päätös ennakoivasta toimesta, jolla määrätään takavarikoimaan velallisen tilillä maksuliikenneorganisaatiossa olevat varat (ZIZ, 260 §:n 1 momentin 4 kohta). Takavarikointi antaa velkojalle panttioikeuden velallisen pankkitilillä oleviin varoihin (ZIZ, 107 §:n 3 momentti yhdessä 138 §:n 5 momentin ja 239 §:n kanssa).

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Tuomioistuimet tai tapauksen mukaan täytäntöönpanoviranomaiset, joilla on toimivalta myöntää oikeussuojakeinoja (33 artiklan 1 kohta, 34 artiklan 1 tai 2 kohta):

- Asetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeussuojakeinoa (valitus) haetaan turvaamismääräyksen antaneelta tuomioistuimelta (paikallinen tai alueellinen tuomioistuin). Kyseinen tuomioistuin tekee oikeussuojakeinoa koskevan ratkaisun (ZIZ, 54 § yhdessä 239 §:n kanssa).

- Asetuksen 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeussuojakeinoa haetaan Mariborin paikalliselta tuomioistuimelta, joka on antanut turvaamismääräyksen (alustava toimi tai välitoimi) toisen jäsenvaltion antaman turvaamismääräyksen perusteella ja antanut sen tiedoksi maksuliikenneorganisaatiolle. Kyseinen tuomioistuin tekee oikeussuojakeinoa koskevan ratkaisun (ZIZ, 279.f §).

- Asetuksen 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oikeussuojakeinoa haetaan Mariborin paikalliselta tuomioistuimelta.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, muutoksenhaulle kansallisen lainsäädännön mukaan mahdollisesti asetettu määräaika ja määräajan alkaminen (37 artikla):

Valitusta koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta (ZIZ, 9 §:n 1 momentti yhdessä 239 §:n kanssa). Muutoksenhaku osoitetaan tuomioistuimelle, joka on antanut turvaamismääräyksen (paikallinen tai alueellinen tuomioistuin), tai paikalliselle tuomioistuimelle, jolla on toimivalta panna turvaamismääräys täytäntöön asetuksen 23 artiklan mukaisesti.

Muutosta on haettava kahdeksan päivän kuluessa sen päätöksen tiedoksiannosta, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut valituksesta (ZIZ, 9 §:n 3 momentti).

Muutoksenhaun ratkaisee ylempi tuomioistuin (višje sodišče).

Ylempien tuomioistuimien yhteystiedot:

1. Višje sodišče v Celju
Prešernova ulica 22
3102 Celje - p.p. 1034

Puhelin: (03) 427 51 00
Faksi: (03) 427 52 70
Sähköposti: urad.visce@sodisce.si

2. Višje sodišče v Kopru
Ferrarska 9
6000 Koper

Puhelin: (05) 668 30 00
Faksi: (05) 639 52 45
Sähköposti: urad.viskp@sodisce.si

3. Višje sodišče v Ljubljani
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Puhelin: (01) 366 44 44
Faksi: (01) 366 40 70
Sähköposti: urad.vislj@sodisce.si

4. Višje sodišče v Mariboru
Sodna ulica 14
2000 Maribor

Puhelin: (02) 234 71 00
Faksi: (02) 234 73 18
Sähköposti: urad.vismb@sodisce.si

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Tiedot oikeudenkäyntimaksuista (42 artikla):

Menettelyssä, joka koskee turvaamismääräyksen hakemista tai oikeussuojakeinon käyttämistä turvaamismääräystä vastaan, oikeudenkäyntimaksut ovat samat kuin oikeudenkäyntimaksut vastaavan kansallisen määräyksen hakemisesta tai oikeussuojakeinon käyttämisestä tällaista kansallista määräystä vastaan.

Oikeudenkäyntimaksujen maksamisesta säädetään ZIZ:n 29 b §:ssä. Oikeudenkäyntimaksu on maksettava täytäntöönpanohakemuksen, valituksen ja muutoksenhaun jättämisen yhteydessä tai kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun oikeudenkäyntimaksun maksamismääräys on annettu tiedoksi.

Jos oikeudenkäyntimaksut on mahdollista laskea automaattisesti, hakemuksen jättämisen yhteydessä annetaan maksamismääräys, jossa hakemuksen tekijä määrätään maksamaan oikeudenkäyntimaksu tilisiirtona käyttäen viitenumeroa, joka on ilmoitettu maksamismääräyksessä. Oikeudenkäyntimaksun maksamismääräystä pidetään tiedoksiannettuna, kun hakija tai hänen edustajansa on jättänyt hakemuksen sähköisesti.

Jos oikeudenkäyntimaksua ei suoriteta määräajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi.

Tuomioistuimen on maksamismääräyksessä varoitettava asianosaista oikeudenkäyntimaksujen maksamatta jättämisen seurauksista.

Oikeudenkäyntimaksujen määrä on vahvistettu laissa oikeudenkäyntimaksuista (Zakon o sodnih taksah, ZST-1, Slovenian virallinen lehti 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – perustuslakit. päätökset 19/15 ja 30/16). Perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruus on sama kuin vastaavien kansallisten määräysten (turvaamismääräys, sklep o zavarovanju) yhteydessä.

Kiinteämääräiset maksut ovat seuraavat:


Paperilla toimitettu hakemus

Sähköisesti toimitettu hakemus

Turvaamismääräystä koskevaa hakemusta koskeva menettely

30 euroa (tariffi 4012, ZST-1)

24 euroa (tariffit 4041 ja 4012, ZST-1)

Valitusta koskeva menettely

30 euroa (tariffi 4022, ZST-1)

24 euroa (tariffit 4041 ja 4022, ZST-1)

Muutoksenhakua koskeva menettely

33 euroa (tariffi 4033, ZST-1)

26,40 euroa (tariffit 4041 ja 4033, ZST-1)

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet (49 artiklan 2 kohta):

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (siviiliprosessilain (ZPP) 6 ja 104 §). Piranin ja Koperin paikallisen tuomioistuimen ja Koperin alueellisen tuomioistuimen kanssa voi asioida italian kielellä ja Lendavan paikallisen tuomioistuimen kanssa unkarin kielellä.

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian virallinen lehti 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNO:n 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”

Päivitetty viimeksi: 31/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.