Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys


*pakollinen kenttä

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Tilivarojen turvaamista koskeva hakemus on tehtävä käräjäoikeudessa.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Tiedonhankintaviranomainen on Ruotsin kruununvoudin virasto

Kronofogdemyndigheten

Box 1050

SE-171 72 Sundbyberg

Puhelin: +46 771-73 73 00

Puhelinnumero ulkomailta soitettaessa: +46 8 564 851 50

Faksi: +46 8 29 2614

Sähköpostiosoite: kontakt@kronofogden.se

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Pankeilla on velvollisuus ilmoittaa tiedonhankintaviranomaisen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa (14 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukainen keino). Tämä johtuu tilivarojen turvaamista EU:ssa koskevan lain (2016:757) 4 §:stä.

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Käräjäoikeuden antamaa päätöstä koskeva muutoksenhaku käsitellään hovioikeudessa. Hovioikeuden päätöstä koskevat muutoksenhaut käsitellään korkeimmassa oikeudessa. Muutoksenhaku on kuitenkin osoitettava sille tuomioistuimelle, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan e alakohta – Viranomaiset, jotka on nimetty toimivaltaisiksi vastaanottamaan, toimittamaan ja antamaan tiedoksi turvaamismääräys ja muut tämän asetuksen mukaiset asiakirjat

Toimivaltainen viranomainen on Ruotsin kruununvoudin virasto.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Täytäntöönpanoviranomainen on Ruotsin kruununvoudin virasto.

50 artiklan 1 kohdan g alakohta – Missä määrin yhteis- ja hallintatilit voidaan turvata

Irtain omaisuus voidaan turvata, jos käy ilmi, että omaisuus kuuluu velalliselle (ulosottokaaren (1981:774) 4 luvun 17 §, vrt. 16 luvun 13 §). Tämä koskee myös yhteis- ja hallintatilillä olevia varoja. Jos kahdella henkilöllä on hallintaoikeus pankkitiliin, heidän oletetaan yleensä omistavan tilillä olevat varat puoliksi, jos muuta ei osoiteta. Kysymys siitä, kuuluuko omaisuus velalliselle, käsitellään tapauskohtaisesti.

50 artiklan 1 kohdan h alakohta – Säännöt, joita sovelletaan ulosotosta vapautettaviin määriin

Ulosottokaaren (1981:774) 5 luvussa on määräyksiä siitä, mitä voidaan poikkeuksellisesti jättää turvaamisen ulkopuolelle. Kyseeseen voivat tulla esim. rahat, pankkitalletukset, muut saatavat ja tarvikkeet, joita velallinen tarvitsee toimeentulonsa turvaamiseen. Poikkeus on voimassa, kunnes on odotettavissa, että velallisen tulot kattavat hänen toimeentulonsa, muttei kuitenkaan kuukautta pidempään ilman erityisiä perusteita. Täytäntöönpanoviranomainen soveltaa tätä erottamisetua (beneficium-etu) viran puolesta, joten velallisen ei tarvitse erikseen vedota siihen.

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankit eivät Ruotsin lain nojalla saa periä korvausta turvaamisen varmistamisesta tai vastaavasta turvaamistoimesta eivätkä tilitietojen luovuttamisesta tiedonhankintaviranomaiselle.

50 artiklan 1 kohdan j alakohta – Maksuasteikko tai muu säännöstö, jossa vahvistetaan turvaamismääräyksen käsittelyyn tai täytäntöönpanoon osallistuvien viranomaisten tai muiden elinten perimät maksut

Täytäntöönpanomaksuista säädetään Ruotsin kruununvoudin viraston veloittamia maksuja koskevassa asetuksessa (1992:1094). Täytäntöönpanomenettelyssä peritään korvaus toimituskustannuksista perusmaksun, valmistelumaksun, myyntimaksun ja erityismaksun muodossa. Perusmaksu on 600 kruunua. Turvaamismääräyksen täytäntöönpanoasiassa, joka on annettu pankkitalletusten takavarikoinnista annetun EU:n asetuksen tuella, peritään ainoastaan perusmaksu.

Tiedonkeruuviranomainen (kruununvoudin virasto) saattaa periä tiedonkeruuasiassa 300 kruunun maksun.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Turvaamista koskevilla ruotsalaisilla määräyksillä ei ole etusija-asemaa.

50 artiklan 1 kohdan l alakohta – Tuomioistuin tai täytäntöönpanoviranomainen, jolla on toimivalta myöntää oikeussuojakeino

Tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää 33 artiklan 1 kohdan mukainen oikeussuojakeino, on se tuomioistuin, joka on antanut turvaamismääräyksen (laki (2016:757) tilivarojen turvaamisesta EU:ssa, 9 §:n ensimmäinen momentti).

Kruununvoudin virastolla on toimivalta myöntää 34 artiklan 1 kohdan mukainen oikeussuojakeino (laki (2016:757) tilivarojen turvaamisesta EU:ssa, 10 §).

Tuomioistuin, jolla on toimivalta myöntää 34 artiklan 2 kohdan mukainen oikeussuojakeino, on se käräjäoikeus, joka ulosottokaaren 18 luvun 1 §:n nojalla käsittelee kruununvoudin viraston päätöstä koskevan muutoksenhaun (tilivarojen turvaamisesta EU:ssa annetun lain (2016:757) 10 §:n toisen momentin mukaisesti). Ulosottokaaren 18 luvun 1 §:ssä viitataan ulosottoasetuksen (1981:981) 17 luvun 1 §:ään.http://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=1981:981&sbet=&rub=&org=&upph=false&sort=desc&post_id=4Ulosottoasetuksen 17 luvun 1 §:n perusteella toimivaltaiset käräjäoikeudet ovat seuraavassa luetellut. Vastaajalla tarkoitetaan velallista.

Jos velallisella ei ole kotipaikkaa Ruotsissa, on Nackan käräjäoikeudella toimivalta myöntää 34 artiklan 2 kohdan mukainen oikeussuojakeino.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Tuomioistuimen 33 artiklan, 35 artiklan 1 kohdan ja 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti antamaan päätökseen haetaan muutosta hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Muutoksenhaku on osoitettava sille tuomioistuimelle, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen. Muutoksenhaku on tehtävä kolmen viikon kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhaun kohteena oleva päätös annettiin. Muutoksenhausta säädetään oikeudenkäymiskaaren 49 ja 52 luvussa.

Kruununvoudin viraston 34 artiklan 1 kohdan tai 35 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti antamasta päätöksestä valitetaan seuraaviin käräjäoikeuksiin. Vastaajalla tarkoitetaan velallista.

Jos velallisella ei ole kotipaikkaa Ruotsissa, on Nackan käräjäoikeudella toimivalta käsitellä kruununvoudin viraston ratkaisu. Muutoksenhaku on kuitenkin osoitettava kruununvoudin virastolle. Päätökseen on haettava muutosta kolmen viikon kuluessa siitä, kun päätös annettiin tiedoksi muutoksenhakijalle. Kruununvoudin viraston päätöksiä koskevasta muutoksenhausta säädetään ulosottokaaren (1981:774) 18 luvussa ja ulosottoasetuksen (1981:981) 17 luvussa.

Päätökseen, jonka käräjäoikeus on antanut 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti, haetaan muutosta hovioikeudessa. Jos päätöksen on antanut hovioikeus, siihen haetaan muutosta korkeimmassa oikeudessa. Muutoksenhaku on kuitenkin osoitettava sille tuomioistuimelle, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen. Muutosta on haettava kolmen viikon kuluessa päätöksen päiväyksestä, jos päätös merkitsee sitä, että asia on ratkaistu, jos päätös on annettu istunnossa tai jos istunnossa on ilmoitettu, milloin päätös annetaan. Muissa tapauksissa muutoksenhakuaika on kolme viikkoa siitä päivästä, jona muutoksenhakija sai päätöksen tiedoksi. Muutoksenhausta säädetään tuomioistuinasioista annetun lain (1996:242) 38–41 §:ssä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

50 artiklan 1 kohdan n alakohta – Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään asetuksessa yleisten tuomioistuinten veloittamista maksuista (1987:452). Tilivarojen turvaamista koskeva hakemus maksaa 2 800 kruunua.

Maksu on maksettava jätettäessä hakemusta tuomioistuimeen.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Englanti

Päivitetty viimeksi: 03/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.