Europski nalog za blokadu računa

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Europski nalog za blokadu računa


*obvezan unos

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Provincijski sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefon: +372 64 63 773

E-adresa: info@kpkoda.ee

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Članak 14. stavak 5. točka (a) – obveza svih banaka na državnom području da na zahtjev tijela za informacije otkriju ima li dužnik otvoren račun kod njih.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalbe okružnom sudu podnose se na provincijskom sudu, čija se odluka osporava u žalbi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Članak 10. stavak 2. – provincijski sud koji je izdao Europski nalog za blokadu računa

Članak 10. stavak 2. treći podstavak – sudski izvršitelji

Članak 23. stavak 3. – sudski izvršitelji

Članak 23. stavak 5. – sudski izvršitelji

Članak 23. stavak 6. – sudski izvršitelji

Članak 25. stavak 3. – sudski izvršitelji

Članak 27. stavak 2. – sudski izvršitelji

Članak 28. stavak 3. – sudski izvršitelji

Članak 36. stavak 5. drugi podstavak – sudski izvršitelji.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Sudski izvršitelji.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Podnošenje zahtjeva za plaćanje u pogledu računa koji je zajednička imovina bračnih drugova dopušteno je uz suglasnost bračnog druga koji nije dužnik ili ako postoji ovršna isprava kojom se zahtijeva da oba bračna druga izvrše obvezu.

U članku 626. stavku 3. Zakona o obveznim odnosima navedeno je sljedeće: „Tražbine i pokretna imovina koje agent stekne pri izvršavanju naloga u ime agenta, ali za račun nalogodavca, kao i tražbine i pokretna imovina koju nalogodavac prenese agentu za izvršavanje naloga nisu uključeni u stečajnu masu agenta i ne mogu biti predmet tražbine u odnosu na agenta tijekom postupka ovrhe.”

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Zahtjev za plaćanje ne može se podnijeti u pogledu sljedećih prihoda:

 1. državnih doprinosa za obitelji,
 2. socijalnih doprinosa za osobe s invaliditetom,
 3. socijalnih doprinosa u smislu Zakona o socijalnoj skrbi,
 4. naknada za nezaposlene osobe, bespovratnih sredstava, naknada za prijevoz i smještaj te potpora za pokretanje poslovanja koji se isplaćuju iz estonskog Fonda za osiguranje za slučaj nezaposlenosti,
 5. naknade koja se plaća za tjelesnu ozljedu ili zdravstveni poremećaj, osim naknade za izgubljenu dobit i naknade za nematerijalnu štetu,
 6. doplatka za sposobnost za rad,
 7. zakonskog doplatka za uzdržavanje,
 8. novčanih naknada za zdravstveno osiguranje u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, isključujući naknade za privremenu nesposobnost za rad,
 9. državnih mirovina do iznosa predviđenog zakonom,
 10. potpore po izlasku iz zatvora.
 11. naknade potlačenim osobama isplaćene na temelju Zakona o osobama potlačenima okupacijskim silama.

Prihodi se ne zapljenjuju ako ne prelaze minimalnu mjesečnu plaću ili odgovarajući udio u tjednom ili dnevnom prihodu. Minimalna mjesečna plaća za rad na puno radno vrijeme na dan 1. siječnja 2020. iznosi 584 EUR.

Ako podnošenje zahtjeva za plaćanje u pogledu druge imovine dužnika nije dovelo niti se očekuje da će dovesti do potpunog namirenja tražbine tužitelja i ako je zapljena opravdana s obzirom na vrstu potraživanja i prihode, tužitelj može podnijeti zahtjev za plaćanje u pogledu prihoda iz prethodnih točki 5 – 7.

Ako podnošenje zahtjeva za plaćanje u pogledu druge imovine dužnika nije dovelo niti se očekuje da će dovesti do potpunog namirenja tražbine za uzdržavanje djeteta, može se zaplijeniti najviše polovina prihoda iz članka 132. stavka 1. Zakona o postupku izvršenja. Ako iznos koji se zaplijeni iz prihoda dužnika radi namirenja tražbine za uzdržavanje djeteta iznosi manje od polovine minimalne plaće, može se zaplijeniti najviše jedna trećina prihoda dužnika.

Ako, u skladu sa zakonom, dužnik osigurava potporu drugoj osobi ili plaća uzdržavanje toj osobi, iznos koji ne podliježe zapljeni povećava se za jednu trećinu minimalne mjesečne plaće po uzdržavanoj osobi, osim ako tražbina za uzdržavanje djeteta podliježe ovrsi.

Mogu se zaplijeniti najviše dvije trećine iznosa koji odgovara visini pet iznosa minimalne plaće te se može zaplijeniti sav prihod koji prelazi iznos koji odgovara visini pet iznosa minimalne plaće iz udjela prihoda koji prelazi iznos koji ne podliježe zapljeni, pod uvjetom da iznos koji podliježe zapljeni ne prelazi dvije trećine ukupnog prihoda. Ova se odredba ne primjenjuje ako tražbina za uzdržavanje podliježe ovrsi.

Na temelju zahtjeva koji je podnio dužnik, sudski izvršitelj poništit će zapljenu računa u roku od tri radna dana do mjere kojom se dužniku jamči prihod koji ne podliježe zapljeni.

Ako se na račun dužnika prenosi iznos viši od jednomjesečnog prihoda, sudski izvršitelj će na temelju zahtjeva koji je podnio dužnik poništiti zapljenu računa u roku od tri radna dana do mjere kojom se dužniku jamči prihod koji ne podliježe zapljeni za svaki mjesec uplaćen unaprijed. Ako se razdoblje za upotrebu prihoda prenesenih na račun dužnika ne može utvrditi, sudski izvršitelj će dužniku prenijeti jednomjesečni iznos prihoda koji se ne može zaplijeniti.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Ne.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

U skladu s člankom 78.1 stavkom 4. Zakona o sudskim izvršiteljima osoba koja podnosi zahtjev iz članka 14. plaća 20 EUR.

U skladu s člankom 38. stavkom 6. Zakona o sudskim izvršiteljima osnovna naknada koja se plaća suskom izvršitelju za izvršenje naloga za blokadu računa iznosi 92 EUR.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Založno pravo na zaplijenjenu imovinu koje je nastalo tijekom ranije zapljene ima prednost pred pravom nastalim tijekom kasnije zapljene.

Založno pravo na zaplijenjenu imovinu nastalo na temelju tražbine za uzdržavanje djeteta ima prednost pred drugim založnim pravima na zaplijenjenu imovinu bez obzira na vrijeme zapljene. Založna prava na zaplijenjenu imovinu nastala na temelju zahtjeva za uzdržavanje djeteta imaju jednak status.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Članak 33. stavak 1. – provincijski sudovi

Članak 34. stavak 1. točka (a) – sudski izvršitelj koji je pokrenuo ovršni postupak i izvršio zapljenu računa na temelju Europskog naloga za blokadu računa. Popis sudskih izvršitelja dostupan je na internetskim stranicama Komore sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja.

Članak 34. stavak 1. točka (b)

i. sudski izvršitelji

ii. sudski izvršitelji

iii. sudski izvršitelji

iv. sudski izvršitelji

Članak 34. stavak 2. – provincijski sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Članak 33.

Žalbe okružnom sudu podnose se putem provincijskog suda čija se odluka osporava u žalbi u roku od 15 dana od datuma na koji je uručena odluka.

Članak 34.

– Ako je odluku donio provincijski sud, žalbe okružnom sudu podnose se putem provincijskog suda čija se odluka osporava u žalbi. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od datuma na koji je uručena odluka.

– Sudionik u ovršnom postupku može podnijeti prigovor sudskom izvršitelju u pogledu odluke koju je donio ili radnje koju je poduzeo sudski izvršitelj pri provođenju ovršne isprave ili odbijanju provođenja ovršne isprave, u roku od deset dana od dana na koji je podnositelj žalbe saznao ili trebao saznati za tu odluku ili radnju, osim ako je zakonom propisano drukčije. Stranka u postupku može podnijeti žalbu na odluku koju je donio sudski izvršitelj u pogledu prigovora provincijskom sudu u čijoj je nadležnosti ured sudskog izvršitelja u roku od deset dana od datuma uručenja odluke. Žalba na odluku koju je donio ili radnju koju je poduzeo sudski izvršitelj ne može se podnijeti sudu prije prethodnog podnošenja prigovora sudskom izvršitelju. Stranke u postupku i sudski izvršitelji mogu podnijeti žalbu na odluku provincijskog suda donesenu u pogledu odluke sudskog izvršitelja. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od datuma na koji je uručena odluka.

Članak 35.

– Ako je odluku donio provincijski sud, žalbe okružnom sudu podnose se putem provincijskog suda čija se odluka osporava u žalbi. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od datuma na koji je uručena odluka (članak 35. stavak 1.).

– Sudionik u ovršnom postupku može podnijeti prigovor sudskom izvršitelju u pogledu odluke koju je donio ili radnje koju je poduzeo sudski izvršitelj pri provođenju ovršne isprave ili odbijanju provođenja ovršne isprave, u roku od deset dana od dana na koji je podnositelj žalbe saznao ili trebao saznati za tu odluku ili radnju, osim ako je zakonom propisano drukčije. Stranka u postupku može podnijeti žalbu na odluku koju je donio sudski izvršitelj u pogledu prigovora provincijskom sudu u čijoj je nadležnosti ured sudskog izvršitelja u roku od deset dana od datuma uručenja odluke. Žalba na odluku koju je donio ili radnju koju je poduzeo sudski izvršitelj ne može se podnijeti sudu prije prethodnog podnošenja prigovora sudskom izvršitelju (članak 35. stavci 3. i 4.). Stranke u postupku i sudski izvršitelji mogu podnijeti žalbu na odluku provincijskog suda donesenu u pogledu odluke sudskog izvršitelja. Žalbe se podnose u roku od 15 dana od datuma na koji je uručena odluka.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Državna naknada za zaprimanje ili osporavanje odluke iznosi 50 EUR, a plaća se pri podnošenju zahtjeva.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Estonski, engleski.

Posljednji put ažurirano: 14/04/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.