Europski nalog za blokadu računa

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Prvostupanjski sud u Helsinkiju

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Poštanska adresa:

Pretinac 650

FI – 00181 Helsinki

Telefon: +358 2956 44200 (centrala)

Telefaks: +358 29 2956 44218

E-adresa: helsinki.ko@oikeus.fi

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Sudski izvršitelj nadležan je za pribavljanje informacija o računu. Zahtjev za dobivanje informacija o računu može se podnijeti izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje (Ulosottolaitoksen keskushallinto), koji će ga proslijediti sudskom izvršitelju.

Podaci za kontakt Središnje uprave Nacionalnog tijela za izvršenje:

Središnja uprava Nacionalnog tijela za izvršenje

Europski nalog za blokadu računa

Poštanski pretinac 2

00067 Ulosottolaitos

Finska

Telefon +358 2956 58801

Telefaks: +358 29 562 2611

E-adresa: hallinto.uo@oikeus.fi

Podaci za kontakt sudskih izvršitelja

Podaci za kontakt sudskih izvršitelja dostupni su na https://ulosottolaitos.fi/fi/, internetskim stranicama kojima upravlja Ministarstvo pravosuđa, na finskom, švedskom i engleskom jeziku.

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Način na koji se informacije o računu mogu dobiti na temelju finskog prava utvrđen je u članku 14. stavku 5. Uredbe (sve banke na finskom državnom području imaju obvezu da na zahtjev tijela za informacije (odnosno sudskog izvršitelja) objave ima li dužnik otvoren račun u tim bankama).

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalba protiv odluke Prvostupanjskog suda u Helsinkiju može se podnijeti Žalbenom sudu u Helsinkiju. Obavijest o žalbi mora se uputiti Žalbenom sudu u Helsinkiju te dostaviti u registar prvostupanjskog suda koji je donio odluku, odnosno Prvostupanjskog suda u Helsinkiju. Podaci za kontakt Prvostupanjskog suda u Helsinkiju navedeni su u odgovoru u pogledu članka 50. stavka 1. točke (a).

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Članak 10. stavak 2.: Za opoziv ili prekid naloga za blokadu nadležan je sudski izvršitelj. Obrazac za opoziv može se poslati izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ga proslijediti sudskom izvršitelju (vidjeti članak 50. stavak 1. točku (b)).

Članak 23. stavak 3.: Ako je nalog za blokadu izdan u Finskoj (Finska je država izdavanja), sud koji ga je izdao (odnosno Prvostupanjski sud u Helsinkiju) odgovoran je za slanje dokumenata iz članka 23. stavka 3. Uredbe (vidjeti članak 50. stavak 1. točku (a)).

Ako nalog za blokadu treba izvršiti u Finskoj (Finska je država izvršenja), sudski izvršitelj nadležno je tijelo u državi izvršenja. Dokumenti potrebni za izvršenje mogu se poslati izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ga proslijediti sudskom izvršitelju (vidjeti članak 50. stavak 1. točku (f)).

Članak 23. stavak 5.: Vidjeti odgovor u pogledu članka 50. stavka 1. točke (f).

Članak 23. stavak 6.: Vidjeti odgovor u pogledu članka 50. stavka 1. točke (f).

Članak 23. stavak 3.: Sudski izvršitelj odgovoran za izvršenje naloga za blokadu daje izjavu u pogledu blokiranja sredstava iz članka 25. te je dostavlja sudu koji je izdao nalog za blokadu i vjerovniku.

Članak 27. stavak 2.: Sudski izvršitelj odgovoran za izvršenje naloga za blokadu nadležan je za oslobođenje viška blokiranih sredstava. Zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava može se poslati izravno sudskom izvršitelju koji je izdao izjavu iz članka 25. ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ga proslijediti sudskom izvršitelju (vidjeti članak 50. stavak 1. točku (b)).

Članak 28. stavak 3.: Ako je Finska država izdavanja, za pokretanje dostave i slanje dokumenata iz članka 28. stavka 1. nadležnom tijelu države članice u kojoj dužnik ima prebivalište odgovoran je sud koji je izdao nalog za blokadu, odnosno Prvostupanjski sud u Helsinkiju.

Ako dužnik ima prebivalište u Finskoj, tijelo nadležno za dostavu ovisi o tome nalazi li se ijedan bankovni račun koji treba blokirati u Finskoj. Ako se neki od bankovnih računa koje treba blokirati nalazi u Finskoj, za dostavu je nadležan sudski izvršitelj. U tom slučaju dokumenti koje treba dostaviti mogu se poslati izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ga proslijediti sudskom izvršitelju. Ako se neki od bankovnih računa koje treba blokirati ne nalazi u Finskoj, za dostavu je nadležan Prvostupanjski sud u Helsinkiju.

Članak 36. stavak 5. drugi podstavak: Sudski izvršitelj nadležan je za izvršenje odluke o pravnom sredstvu. Odluka o pravnom sredstvu može se poslati izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ga proslijediti sudskom izvršitelju.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Za izvršenje mjera opreza u Finskoj nadležan je sudski izvršitelj. Ako je Finska država izvršenja, dokumenti potrebni za izvršenje iz članka 23. stavka 3. Uredbe mogu se poslati izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ih proslijediti sudskom izvršitelju (vidjeti članak 50. stavak 1. točku (b)).

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Pljenidba pokretne imovine, kao što je novac na bankovnim računima, provodi se na temelju poglavlja 8. odjeljka 7. Zakona o izvršenju (705/2007), uzimajući u obzir, prema potrebi, odredbe poglavlja 4. o blokadi.

U skladu s poglavljem 4. odjeljkom 11. Zakona o izvršenju, smatra se da su dužnik i treća osoba u čijem je zajedničkom vlasništvu pokretna imovina vlasnici te imovine u jednakim dijelovima, osim ako treća osoba dokaže, ili ako je drukčije očito, da je jedini vlasnik imovine ili posjeduje veći udio u imovini. Na temelju te pretpostavke u pogledu prava vlasništva, smatra se da polovina sredstava na zajedničkom računu dužnika i treće osobe pripada dužniku, što znači da se na tu polovinu može odnositi mjera blokade (umanjeno za iznose koji su izuzeti od blokade na temelju članka 31.).

Međutim, pretpostavka zajedničkog vlasništva prestaje se primjenjivati ako se dokaže da je vlasnik cijele imovine zapravo dužnik ili treća osoba, odnosno da ne posjeduju jednake udjele. Treća osoba koja tvrdi da je jedini vlasnik ili da posjeduje više od polovine imovine mora dokazati svoje tvrdnje.

Zakon o izvršenju: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Na temelju poglavlja 4. članka 21. stavka 1. točke 6. Zakona o izvršenju, u slučaju da je dužnik fizička osoba od blokade će se izuzeti iznos koji je jedan i pol puta veći od zaštićenog udjela dužnikove novčane ili druge imovine iz članka 48. na razdoblje od jednog mjeseca, osim ako dužnik ima drugi, odgovarajući dohodak.

U skladu s poglavljem 4. člankom 48. stavkom 3. iznos zaštićenog udjela godišnje se revidira Uredbom Ministarstva pravosuđa, kao što je utvrđeno Zakonom o nacionalnom indeksu mirovina (456/2001). Iznos zaštićenog udjela može se pronaći na: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Bračni drug znači partner s kojim je sklopljen brak ili partner s kojim nije sklopljen brak, ali postoji suživot u zajednici istovjetnoj braku. Osobe za koje se smatra da su dužnikove uzdržavane osobe jesu one čiji je dohodak manji od zaštićenog udjela izračunanog za samog dužnika i za dijete u sličnom položaju, neovisno o tome sudjeluje li drugi partner u uzdržavanju djeteta. Uzdržavanje koje plaća dužnik može se uzeti u obzir kako je utvrđeno u poglavlju 4. člancima od 51. do 53. Zakona o izvršenju.

Prethodno navedeni iznos izuzima se od pljenidbe, a da pritom nije potrebno da dužnik podnese zahtjev; sudski izvršitelj koji je odgovoran za nalog za blokadu i za izuzimanje takvih iznosa stoga na temelju članka 31. stavka 2. Uredbe mora izuzeti odgovarajući iznos od blokade prema vlastitom nahođenju.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Na temelju finskog prava banke ne mogu zaračunavati naknade za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za davanje informacija o računu.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Sudski izvršitelji zaračunavaju naknadu od 225 EUR za izvršavanje naloga za blokadu. Naknada je uređena člankom 2. stavkom 5. Zakona o naknadama za izvršenje (34/1995) i člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Uredbe o naknadama za izvršenje (35/1995). U skladu s člankom 4. stavkom 3. Zakona o naknadama za izvršenje, naknada se može zaračunati samo podnositelju zahtjeva, a dužniku ne.

Ne zaračunava se naknada za mjere koje sudski izvršitelj poduzima tijekom postupka za dobivanje informacija o računu na temelju članka 14. Uredbe.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Mjere opreza na temelju finskog prava nemaju prednost nad blokadom. Zakonska je osnova članak 4. stavak 43. Zakona o izvršenju, u kojem se navodi da pljenidba ili druga mjera opreza ne sprečava blokadu.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Članak 33. stavak 1.: Prvostupanjski sud u Helsinkiju. Podaci za kontakt navedeni su u odgovoru u pogledu članka 50. stavka 1. točke (a).

Članak 34. stavak 1.: Sudski izvršitelj. Zahtjev za pravno sredstvo može se poslati izravno sudskom izvršitelju ili Središnjoj upravi Nacionalnog tijela za izvršenje, koja će ga proslijediti sudskom izvršitelju. Podaci za kontakt navedeni su u odgovoru u pogledu članka 50. stavka 1. točke (b).

Članak 34. stavak 2.: Prvostupanjski sud u Helsinkiju. Podaci za kontakt navedeni su u odgovoru u pogledu članka 50. stavka 1. točke (a).

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalba protiv odluke o pravnom sredstvu, koju je donio Prvostupanjski sud u Helsinkiju, može se podnijeti Žalbenom sudu u Helsinkiju. Obavijest o žalbi upućena Žalbenom sudu u Helsinkiju mora se dostaviti u registar prvostupanjskog suda koji je donio odluku, odnosno Prvostupanjskog suda u Helsinkiju.

Rok za podnošenje žalbe iznosi 30 dana od dana na koji je prvostupanjski sud donio odluku ili dana na koji ju je dostavio strankama. Obavijest o žalbi mora se dostaviti u registar prvostupanjskog suda do kraja radnog vremena na dan na koji ističe rok. Radno vrijeme završava u 16.15.

Žalba protiv odluke sudskog izvršitelja o pravnom sredstvu može se podnijeti prvostupanjskom sudu koji odlučuje o žalbama protiv izvršenja na temelju poglavlja 11. članka 2. Zakona o izvršenju. Obavijest o žalbi upućena prvostupanjskom sudu mora se dostaviti suskom izvršitelju koji je donio odluku e-porukom na ulosotto.uo@oikeus.fi ili poštom na: poštanski pretinac 1, 00067 Ulosottolaitos. Podaci za kontakt sudskog izvršitelja navedeni su u odgovoru u pogledu članka 50. stavka 1. točke (b).

O žalbama protiv izvršenja odlučuju prvostupanjski sudovi na Ålandskim Otocima, u Helsinkiju, Ouluu i regijama Länsi-Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme i Varsinais-Suomi. O žalbi odlučuje prvostupanjski sud na čijem je području nadležnosti provedena mjera izvršenja. Podaci za kontakt navedeni su na internetskim stranicama https://oikeus.fi.

Rok za podnošenje žalbi iznosi tri tjedna. To razdoblje od tri tjedna računa se od dana na koji je donesena odluka, ako je adresat prethodno obaviješten ili je bio prisutan pri njezinu donošenju. U suprotnom se razdoblje za podnošenje žalbe računa od dana na koji je adresat bio obaviješten o odluci. U poglavlju 3. članku 39. stavku 2. Zakona o izvršenju utvrđuje se kada se smatra da je adresat obaviješten o odluci koja je poslana poštom ili elektroničkom poštom. Osim ako se drukčije dokaže, smatra se da je dostava izvršena tri dana nakon što je poslana poruka elektroničke pošte ili sedam dana nakon što je dokument poslan poštom ili dostavljen na mjesto određeno za pošiljke. Na dokumentu mora biti naveden datum slanja ili dostavljanja na to mjesto.

Obavijest o žalbi mora se dostaviti suskom izvršitelju koji je donio odluku e-porukom na ulosotto.uo@oikeus.fi ili poštom na: poštanski pretinac 1, 00067 Ulosottolaitos, do kraja radnog vremena na dan na koji ističe rok. Radno vrijeme završava u 16.15.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Sudske naknade i naknade za žalbu uređene su Zakonom o sudskim naknadama (1455/2015). Naknada za podnošenje sudu zahtjeva za nalog za blokadu jednaka je naknadi za odlučivanje o mjerama opreza u skladu s nacionalnim pravom. Naknade zaračunane za odlučivanje o takvim mjerama opreza iz Zakona o sudskim naknadama trenutačno se temelje na naknadi za odlučivanje u glavnom postupku koji se odnosi zahtjev ili pravo podnositelja zahtjeva.

Visina naknade stoga ovisi o glavnom postupku na temelju kojeg je pokrenut postupak povodom naloga za blokadu. Ako je glavni postupak uključivao spor, naknada za postupak pred prvostupanjskim sudom povodom zahtjeva za nalog za blokadu iznosi najviše 500 EUR, u skladu s člankom 2. Zakona o sudskim naknadama. Sudske naknade mogu biti niže ako primjerice glavni postupak uključuje takozvani skraćeni spor, kako je navedeno u poglavlju 5. članku 3. Zakona o sudskom postupku: sudska naknada može iznositi 65,86 ili 250 EUR, ovisno o načinu na koji je odlučeno u glavnom postupku i o tome je li tuženik osporavao predmet.

Sudske naknade za žalbeni sud iznose najviše 500 EUR.

Sudska naknada naplaćuje se pri završetku postupka, odnosno kada sud odluči u predmetu.

Sudska naknada ne naplaćuje se za pozivanje na pravno sredstvo protiv naloga za blokadu.

Zakon o sudskim naknadama: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Finski, švedski i engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.