Europski nalog za blokadu računa

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Europski nalog za blokadu računa


*obvezan unos

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Sud mjesno nadležan za izdavanje europskog naloga za blokadu računa u slučajevima u kojima je vjerovnik već ishodio vjerodostojnu ispravu sud je u čijem je okrugu ta isprava sastavljena.

Stvarna nadležnost sudova određuje se na temelju općih odredbi njemačkog prava o organizaciji sudova i primjenjivim odredbama zakonikâ o sudskom postupku. Sud nadležan za određeni predmet može se pronaći s pomoću alata za pretraživanje na početku ove stranice.

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Tijelo određeno kao nadležno za dobivanje informacija o računu u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 655/2014 je Savezni ured za pravosuđe (Bundesamt für Justiz).

Podaci za kontakt Saveznog ureda za pravosuđe:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Njemačka
Tel.: +49-228 99 410-40
E-adresa: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Kako bi pribavio informacije o računu u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 655/2014 Savezni ured za pravosuđe može od Savezne porezne uprave (Bundesamt für Steuern) zatražiti pristup sljedećim podacima u kreditnim institucijama:

  • broju računa,
  • datumu otvaranja i zatvaranja računa,
  • imenu i datumu rođenja vlasnika računa te
  • imenima ovlaštenih korisnika.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalba na odbijanje izdavanja naloga za blokadu računa može se podnijeti sudu koji je odbio zahtjev ili, ako je zahtjev odbio prvostupanjski sud, sudu višeg stupnja.

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Lokalni sudovi (Amtsgerichte) iz članka 50. stavka 1. točke (a) nadležni su za primitak, slanje ili dostavu naloga ili drugih dokumenata.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Lokalni sud nadležan za izvršenje u skladu s općim odredbama Zakona o parničnom postupku nadležan je za izvršenje naloga za blokadu računa. Međutim, ako je nalog izdao njemački sud, taj je sud nadležan za izvršenje naloga.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

U pogledu zamrzavanja sredstava na zajedničkim računima primjenjuje se sljedeće:

  • Ako, u skladu s evidencijom banke u kojoj se vodi račun, ovlašteni korisnici mogu raspolagati kreditnim saldom računa samo zajednički, nalog za zapljenu mora se uputiti svim vlasnicima računa.
  • Ako je dužniku dopušteno samom raspolagati kreditnim saldom na računu ili računima, sredstva na računu podliježu blokadi poput sredstava na pojedinačnom računu dužnika.

Kreditni saldo na nominalnim računima kojima dužnik može raspolagati u ime treće strane podliježu pljenidbi protiv dužnika u skladu s njemačkim nacionalnim pravom. U takvim slučajevima nalog za blokadu računa mora biti usmjeren protiv povjerenika (dužnika).

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Zaštita od pljenidbe na računima za plaćanje osigurana je putem računa izuzetog od pljenidbe (Pfändungsschutzkonto) (članak 850.k Zakona o parničnom postupku). Učinci računa izuzetog od pljenidbe uređeni su člancima 899. i dalje Zakona o parničnom postupku.

Iznosi iz članka 850.c stavaka 1. i 2. Zakona o parničnom postupku mogu se pronaći u Obavijesti o pragovima izuzeća od pljenidbe (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Iznosi se prilagođavaju 1. srpnja svake godine. Pravila su dostupna na stranici http://www.gesetze-im-internet.de/.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Na temelju njemačkog prava banke ne mogu zaračunavati naknade za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Naknade koje zaračunavaju sudovi uključeni u obradu ili izvršenje naloga za blokadu na temelju Uredbe (EU) br. 655/2014 utvrđene su u Zakonu o sudskim pristojbama (Gerichtskostengesetz) i u Zakonu o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Prethodno navedeni zakoni mogu se besplatno pregledati na http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf id http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Sažetak pristojbi koje se zaračunavaju na temelju prethodno navedenih zakona nalazi se u odgovoru u pogledu članka 50. stavka 1. točke (n).

Pristojbe koje zaračunavaju službenici za izvršenje uključeni u obradu ili izvršavanje naloga za blokadu na temelju Uredbe (EU) br. 655/2014 navedene su u Zakonu o službenicima za izvršenje (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Prethodno navedeni zakon može se besplatno pregledati na http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Pristojbe za dostavu banci europskog naloga za blokadu računa izdanog u Njemačkoj zaračunavaju se ako ga službenik za izvršenje mora dostaviti u Njemačkoj. Ako službenik za izvršenje nalog za blokadu dostavi osobno, na temelju stavke 100. popisa pristojbi iz Zakona o pristojbama službenika za izvršenje (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) zaračunava se pristojba od 11 EUR te putni troškovi na temelju udaljenosti koju je službenik za izvršenje prešao: 3,25 EUR za udaljenost do 10 km, 6,50 EUR za udaljenost 10–20 km, 9,75 EUR za udaljenost 20–30 km, 13 EUR za udaljenost 30–40 km i 16,25 EUR za udaljenost veću od 40 km (stavka 711. popisa pristojbi iz Zakona o pristojbama službenika za izvršenje). Ako službenik za izvršenje nalog dostavi na drugi način, zaračunava se pristojba od 3,30 EUR (stavka 101. popisa pristojbi iz Zakona o pristojbama službenika za izvršenje). Troškovi poštanskih usluga zaračunat će se u potpunosti za usluge s dokazom o dostavi (na temelju stavke 701. popisa pristojbi iz Zakona o pristojbama službenika za izvršenje). Kako bi se pokrili svi gotovinski troškovi zaračunat će se iznos od 20 % pristojbi naplaćenih za svaki nalog, najmanje 3 EUR i najviše 10 EUR (na temelju stavke 716. popisa pristojbi iz Zakona o pristojbama službenika za izvršenje).

To se primjenjuje na slučajeve u kojima sud koji je izdao nalog za blokadu računa u Njemačkoj zatraži usluge službenika za izvršenje kako bi na zahtjev vjerovnika dostavio nalog dužniku.

Za aktivnosti tijela za informacije ne zaračunava se pristojba na temelju članka 14. Uredbe (EU) br. 655/2014, ne dovodeći u pitanje odgovor koji se odnosi na članak 50. stavak 1. točku (n) u kojem se utvrđuje povećanje sudskih pristojbi koje se zaračunavaju za ishođenje naloga za blokadu računa u smislu članka 5. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 655/2014.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Rangiranje pljenidbi računa na temelju odluka u okviru nacionalnog prava koje su istovrsne odlukama na temelju Uredbe (EU) br. 655/2014 utvrđuje se na temelju datuma na koji su dostavljeni banci, a nalozi za pljenidbu dostavljeni ranije imaju prednost nad onima dostavljenima kasnije.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Sud koji je izdao nalog za blokadu računa nadležan je u odnosu na pravna sredstva na temelju članka 33. stavka 1. Uredbe (EU) br. 655/2014.

U slučaju pravnih sredstava dužnika na temelju članka 34. stavka 1. ili stavka 2. Uredbe (EU) br. 655/2014, lokalni je sud nadležan za izvršenje naloga u skladu s općim odredbama.

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalba protiv odluka o pravnim sredstvima iz članka 37. Uredbe (EU) br. 655/2014 može se uložiti sudu koji je donio odluku o pravnom sredstvu ili, ako je taj sud prvostupanjski sud, sudu višeg stupnja.

Žalba se mora podnijeti u roku od jednog mjeseca.

Rok za podnošenje žalbe počinje teći na datum kad je dotičnoj osobi dostavljena odluka koja je predmet žalbe.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Postupci na temelju članka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 655/2014:

Iznos pristojbe svaki se put utvrđuje na temelju iznosa spora i relevantne stope pristojbe primjenom metode izračuna utvrđene u članku 34. Zakona o sudskim pristojbama (GKG) i/ili članku 28. Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima (FamGKG).

(a) Kad je riječ o postupku za ishođenje europskog naloga za blokadu računa na temelju članka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 655/2014, u skladu sa stavkom 1410. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG) u načelu se primjenjuje stopa pristojbe od 1,5. U određenim slučajevima u kojima je radno opterećenje suda manje primjenjuje se smanjena stopa pristojbe od 1,0 (stavka 1411. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako je nalog izdan na temelju članka 91.a ili članka 269. stavka 3. treće rečenice Zakona o parničnom postupku, obično se primjenjuje viša stopa pristojbe od 3,0 (stavka 1412. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za postupak obuhvaća i zahtjeve dužnika za pravna sredstva u smislu članka 33. Uredbe (EU) br. 655/2014 u svrhu opoziva ili izmjene europskog naloga za blokadu računa. Kad je riječ o dostavi s dokazom o dostavi, za preporučene pošiljke s potvrdom o primitku ili obradu koju obavlja sudski službenik zaračunava se pristojba od 3,50 EUR za svaku dostavu ako jedan sud obavlja više od 10 dostava ili ako se dostava obavlja na zahtjev vjerovnika (stavka 9002. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Kad je riječ o žalbenom postupku, primjenjuje se stopa pristojbe od 1,5 (stavka 1430. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako se cijeli postupak prekida povlačenjem žalbe, stopa pristojbe smanjuje se na 1,0 (stavka 1431. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Sud ima diskrecijsko pravo svaki put utvrditi vrijednost zahtjeva (članak 53. Zakona o sudskim pristojbama u vezi s člankom 3. Zakona o parničnom postupku).

Pristojba se primjenjuje čim se sudu podnese zahtjev za europski nalog za blokadu računa ili zahtjev (članak 6. Zakona o sudskim pristojbama).

(b) Ako u prvom stupnju lokalni sud donese odluku u svojstvu obiteljskog suda, obično se primjenjuje stopa pristojbe od 1,5 u skladu sa stavkom 1420. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima. Ako se cijeli postupak prekida bez pravomoćne presude, stopa pristojbe smanjuje se na 0,5 (stavka 1421. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za postupak obuhvaća i zahtjeve dužnika za pravna sredstva u smislu članka 33. Uredbe (EU) br. 655/2014 u svrhu opoziva ili izmjene europskog naloga za blokadu računa. Kad je riječ o dostavi s dokazom o dostavi, za preporučene pošiljke s potvrdom o primitku ili obradu koju obavlja sudski službenik zaračunava se pristojba od 3,50 EUR za svaku dostavu ako jedan sud obavlja više od 10 dostava ili ako se dostava obavlja na zahtjev vjerovnika (stavka 2002. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima).

Kad je riječ o žalbenom postupku, primjenjuje se stopa pristojbe od 2,0 (stavka 1422. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako se cijeli postupak prekida povlačenjem žalbe prije nego što sud primi obrazloženje žalbe, stopa pristojbe smanjuje se na 0,5 (stavka 1423. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima). U drugim slučajevima prekida postupka bez presude, stopa pristojbe iznosi 1,0 (stavka 1424. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima).

Vrijednost spora u svakom se slučaju određuje ex aequo et bono (članak 42. stavak 1. Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima).

Pristojba se primjenjuje čim se donese bezuvjetno rješenje o pristojbama ili se postupak prekine na bilo koji drugi način (članak 11. Zakona o sudskim pristojbama u obiteljskim stvarima).

(c) Ako radni sud (Arbeitsgericht) donese presudu u prvom stupnju, za postupak se općenito primjenjuje stopa pristojbe od 0,4 (stavka 8310. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako je nalog izdan na temelju članka 91.a ili članka 269. stavka 3. treće rečenice Zakona o parničnom postupku, stopa pristojbe obično se povećava na 2,0 (stavka 8311. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za postupak obuhvaća i zahtjeve dužnika za pravna sredstva u smislu članka 33. Uredbe (EU) br. 655/2014 u svrhu opoziva ili izmjene europskog naloga za blokadu računa. Kad je riječ o dostavi s dokazom o dostavi, za preporučene pošiljke s potvrdom o primitku ili obradu koju obavlja sudski službenik zaračunava se pristojba od 3,50 EUR za svaku dostavu ako jedan sud obavlja više od 10 dostava ili ako se dostava obavlja na zahtjev vjerovnika (stavka 9002. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Kad je riječ o žalbenom postupku, primjenjuje se stopa pristojbe od 1,2 (stavka 8330. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako se cijeli postupak prekida povlačenjem žalbe, stopa pristojbe smanjuje se na 0,8 (stavka 8331. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Sud ima diskrecijsko pravo svaki put utvrditi vrijednost zahtjeva (članak 53. Zakona o sudskim pristojbama u vezi s člankom 3. Zakona o parničnom postupku).

Pristojba se primjenjuje čim se donese bezuvjetno rješenje o pristojbama ili se postupak prekine na bilo koji drugi način (članak 9. Zakona o sudskim pristojbama).

U postupku na temelju članka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 655/2014 i svim postupcima povezanima sa zahtjevima za ograničavanje ili prekid izvršenja naloga za blokadu:

U postupku za ishođenje naloga za blokadu na temelju članka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 655/2014 zaračunava se pristojba od 22 EUR (stavka 2111. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako se tijekom postupka podnese zahtjev za dobivanje informacija o računu, pristojba se povećava na 37 EUR (stavka 2112. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za postupak obuhvaća i zahtjeve dužnika za pravna sredstva u smislu članka 33. Uredbe (EU) br. 655/2014 u svrhu opoziva ili izmjene europskog naloga za blokadu računa.

Za zahtjeve za prekid ili ograničenje izvršavanja zaračunava se pristojba od 33 EUR (stavka 2119. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama).

Za zahtjeve koji su odbijeni ili odbačeni zaračunava se pristojba od 33 EUR (stavka 2121. popisa pristojbi iz Zakona o sudskim pristojbama). Ako je žalba odbijena ili odbačena samo djelomično, sud može ex aequo et bono iznos pristojbe smanjiti za pola ili odlučiti da ga neće zaračunati.

Pristojba se primjenjuje čim se sudu podnese zahtjev za europski nalog za blokadu računa ili za prekid ili ograničenje izvršenja ili čim mu se podnese zahtjev (članak 6. Zakona o sudskim pristojbama).

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Kad je riječ o dokumentima koji su upućeni sudu ili nadležnom tijelu u skladu s Uredbom (EU) br. 655/2014 nije dopušten ni jedan drugi jezik osim njemačkog.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.