Europski nalog za blokadu računa

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Europski nalog za blokadu računa


*obvezan unos

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Okružni građanski sudovi (Eirinodikeía) i prvostupanjski sudovi (Protodikeía).

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Uprava za planiranje poslovanja u području revizije (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon – DIESEL) Glavne uprave za porezne operacije (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) Nezavisnog tijela za javne prihode (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE), e-pošta: diesel@aade.gr / tel.: 30 2104802000,+30 2104802530.

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Sustav registara bankovnih računa i računa za plaćanje Ministarstva financija uspostavljen je radi prenošenja zahtjeva za dostavljanje informacija koje vlasti, službe, tijela javnog sektora i druga tijela upućuju kreditnim institucijama. Ti se zahtjevi kreditnim institucijama šalju elektroničkim putem posredstvom trećeg subjekta (Tiresias), a kreditne institucije svoje odgovore s pojedinostima o računu šalju istim kanalom (članak 14. stavak 5. točka (a)).

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Protiv odluke o odbijanju koju je donio sudac okružnog građanskog suda može se podnijeti žalba sucu pojedincu prvostupanjskog suda (Monomelés Protodikeío), a protiv njegove odluke o odbijanju može se podnijeti žalba žalbenom sudu (Efeteío).

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Tijelo nadležno za slanje jest prvostupanjski sud. Sudski izvršitelji (dikastikoí epimelités) odgovorni su za primanje i dostavu naloga za blokadu i drugih dokumenata.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Sudski izvršitelji.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Mogu se blokirati samo zajednički, ali ne i zastupnički računi. Na blokadu zajedničkih računa ne primjenjuju se drugi uvjeti.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

U članku 982. stavku 2. Zakona o građanskom postupku (Kódikas Politikís Dikonomías) navodi se da su zahtjevi za uzdržavanje, plaće, mirovine, naknade iz osiguranja itd. izuzeti od pljenidbe. Na internetu ne postoji poveznica na Zakon o građanskom postupku. Dužnik ne treba podnositi nikakav zahtjev kako bi prethodno navedeno bilo izuzeto od pljenidbe.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Ne postoje posebne odredbe kojima se uređuje zaračunavanje troškova ili naknada za blokadu ili pljenidbu bankovnog računa ili pružanje pojedinosti o računu. Međutim, Helensko udruženje banaka (Ellinikí Énosi Trapezón) smatra da kreditne institucije imaju pravo zahtijevati plaćanje troškova kako je, mutatis mutandis, izričito predviđeno u člancima 30.A i 30.B Zakonika o ubiranju javnih prihoda (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – Zakonodavni dekret br. 356/1974, kako je izmijenjen i kako je na snazi).

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Nezavisno tijelo za javne prihode (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) ne zaračunava nikakve naknade za svoje sudjelovanje u obradi naloga za blokadu. Budući da nalog izvršavaju sudski izvršitelji, svoje troškove izravno naplaćuju. Na internetu ne postoji poveznica na naknade sudskih izvršitelja. Ministarstvo financija ne zaračunava naknade za pružanje informacija o računima u skladu s člankom 14.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Europski nalog za blokadu računa smatra se jednakovrijednim mjeri blokade (asfalistikó métro) u okviru nacionalnog prava. Među jednakovrijednim nacionalnim nalozima ne postoji rangiranje.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Sud nadležan za odobravanje pravnog sredstva jest sud koji je izdao europski nalog za blokadu računa, tj. sudac okružnog građanskog suda za tražbine u nadležnosti okružnog građanskog suda te sudac pojedinac prvostupanjskog suda za sve ostale tražbine. Kad je riječ o pravnim sredstvima iz članka 34. stavaka 1. i 2., za iznose do 20 000 EUR nadležan je okružni građanski sud. Za iznose više od 20 000 EUR nadležan je prvostupanjski sud.

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Protiv odluke o odbijanju koju je donio sudac okružnog građanskog suda može se podnijeti žalba sucu pojedincu prvostupanjskog suda, a protiv njegove odluke o odbijanju može se podnijeti žalba žalbenom sudu. Žalbe se moraju podnijeti u roku od 30 dana od dostave odluke dužniku.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Sudske naknade iznose otprilike četiri tisućine traženog iznosa. Taj se izračun primjenjuje na radnje koje se poduzimaju radi dobivanja naloga, kao i na radnje koje se poduzimaju radi iskorištavanja svakog pravnog sredstva protiv naloga.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Prihvaćaju se dokumenti isključivo na grčkom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.