Europski nalog za blokadu računa

Irska

Sadržaj omogućio
Irska

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Javne isprave nisu poznate irskom pravu i stoga se ta odredba ne primjenjuje u Irskoj.

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Irskoj

Ministar pravosuđa

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irska

EAPOIA@justice.ie

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

U Irskoj se članak 14. stavak 5. točka (a) primjenjuje, primjerice, na obvezu svih banaka u Irskoj da na zahtjev tijela nadležnog za pribavljanje informacija otkriju je li dužnik njihov klijent.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

U Irskoj

  • ako je okružni sud nadležan za izdavanje naloga za blokadu, sucu oblasnog suda na čijem je području nadležnosti izdan nalog za blokadu,
  • ako je oblasni sud nadležan za izdavanje naloga za blokadu, Visokom sudu,
  • ako je Visoki sud nadležan za izdavanje naloga za blokadu, žalbenom sudu (međutim, valja napomenuti da je u skladu s odredbama irskog Ustava, Vrhovni sud nadležan za žalbeni postupak nakon odluke Visokog suda ako postoje iznimne okolnosti koje opravdavaju da mu se izravno podnese žalba.  Preduvjet za takvo mišljenje Vrhovnog suda je da se predmetna odluka odnosi na pitanje od važnosti za javnost i/ili ako je to u interesu pravde).

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Irskoj

Ministar pravosuđa

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irska

EAPOCA@justice.ie

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Irskoj

Ministar pravosuđa

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irska

EAPOCA@justice.ie

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

U kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati u okviru irskog prava ovisi o okolnostima pojedinačnog predmeta. U pogledu zajedničkih računa, opće je pravilo da izdavanje sudskog naloga vrste Mareva protiv tuženika ne bi trebalo spriječiti nositelja zajedničkog računa u podizanju sredstava s bankovnog računa, osim ako tako nije izričito navedeno u nalogu.

U pogledu zastupničkih računa, kada treća strana raspolaže sredstvima u ime tuženika na zastupničkom računu, ta sredstva mogu podlijegati sudskom nalogu Mareva za tuženika jer je tuženik stvarni vlasnik tih sredstava.

Nositelj zajedničkog ili zastupničkog računa čiji račun podliježe takvom sudsko nalogu može podnijeti zahtjev nadležnom sudu radi izmjene sadržaja sudskog naloga.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

U slučaju istovrsnih nacionalnih postupaka sud određuje iznos dostupan dužniku za svaki slučaj posebno uzimajući u obzir okolnosti predmetne stranke.  Dužnik podnosi odgovarajući zahtjev i ne postoje pravila o iznosu koji se može staviti na raspolaganje.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Banke ne zaračunavaju naknade za izvršenje sudskih naloga u slučaju istovrsnih nacionalnih postupaka.  Ako se traže informacije o računu, ne postoji pravilo koje bi sprječavalo banke da zaračunavaju naknade za pružanje takvih informacija.  Opće je načelo da bi vjerovnik trebao snositi troškove banke, iako bi takve troškove mogao snositi i dužnik.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Nije predviđeno da tijela za prikupljanje informacija i nadležna tijela zaračunavaju upravne naknade.  Međutim, trošak osobne dostave pismena iznosi otprilike od 100 do 200 EUR, ovisno o stupnju teškoće u dostavi.

Napomena:  osobnu dostavu pismena u tom slučaju obavlja društvo iz privatnog sektora i nije dostupan raspon visine naknada.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

U skladu s irskim pravom rang nije dodijeljen u sličnim postupcima kao što su nalozi Mareva jer vjerovnik ne stječe vlasničko pravo u predmetnoj imovini.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

U Irskoj

Kada je riječ o članku 33. stavku 1., sud nadležan za odobravanje pravnog sredstva je sud koji je donio nalog za blokadu, odnosno, ovisno o okolnostima, okružni sud, oblasni sud ili Visoki sud*.

Kada je riječ o članku 34. stavcima 1. i 2., sud nadležan za odobravanje pravnog sredstva je

  • u slučaju da je europski nalog za blokadu računa izdao sud u državi, sud koji je izdao nalog za blokadu;
  • u slučaju da je europski nalog za blokadu računa izdan u državi članici koja nije država, Visoki sud*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

U Irskoj se žalba na odluku donesenu u skladu s člancima 33., 34. ili 35. može podnijeti na sljedeći način:

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Ovisno o okolnostima predmeta, sudske naknade u postupcima za izdavanjem naloga za blokadu ili sudskog lijeka protiv naloga mogu iznositi otprilike od 80 EUR do 200 EUR. Relevantne informacije dostupne su na

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Ni jedan (Irska prihvaća samo irski i engleski jezik).

Posljednji put ažurirano: 15/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.