Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Europski nalog za blokadu računa

  Italija

  Sadržaj omogućio
  Italija

  PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

  Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

  Italija

  Europski nalog za blokadu računa


  *obvezan unos

  Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Sud na čijem je području nadležnosti sastavljena javna isprava i kojim predsjeda sudac pojedinac.

  Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

  Predsjednik suda na čijem području nadležnosti dužnik ima prebivalište ili boravište, ili sjedište, ako je dužnik pravna osoba. Ako dužnik nema prebivalište, boravište ili sjedište u Italiji, ili, ako je pravna osoba, nema poslovni nastan u Italiji, nadležan je predsjednik suda u Rimu.

  Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Talijanskim je pravom propisano da tijelo za informacije može imati pristup informacijama u javnim arhivima kako bi dobilo informacije o bankovnim računima.

  Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Sud u punom sastavu, kojim predsjeda sudac koji je izdao nalog za blokadu.

  Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Za primitak, prijenos i obavješćivanje ili dostavu pismena odgovoran je:

  (a) službenik suda u okolnostima opisanima u članku 23. stavku 5. Uredbe,

  (b) tajništvo suda koji je izdao nalog za blokadu u okolnostima iz članka 10. stavka 2., članka 23. stavaka 3. i 6., članka 25. stavka 3. i članka 36. stavka 5. Uredbe,

  (c) tajništvo suda odgovornog za ovrhu u slučaju predviđenim člankom 27. stavkom 2. Uredbe,

  (d) tajništvo suda u mjestu prebivališta dužnika u okolnostima predviđenima člankom 28. stavkom 3. Uredbe.

  Ako je nalog za blokadu izdan u drugoj državi članici u okolnostima iz članka 10. stavka 2., članka 23. stavaka 3. i 6. ili članka 25. stavka 3., nadležni je sud redovni sud koji je odgovoran za izvršenje naloga za blokadu (vidjeti članak 50. točku (f)).

  Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Redovni sud u mjestu prebivališta treće osobe (članak 678. Zakona o građanskom postupku) koji djeluje u skladu s pravilima o izvlaštenju trećih osoba.

  Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

  Zajednički i povjerenički računi s više od jednog nositelja mogu biti predmet naloga za blokadu samo u dijelu koji odgovara udjelu dužnika. Udjeli nositelja računa smatraju se jednakima, osim ako se može dokazati drukčije.

  Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

  U skladu s odredbama iz članaka 545. i 671. Zakona o građanskom postupku, od pljenidbe su izuzeti:

  (a) zahtjevi za uzdržavanje, osim u svrhu uzdržavanja, ali samo uz suglasnost predsjednika suda ili suca kojeg je on imenovao te samo u dijelu koji predsjednik odredi sudskom odlukom,

  (b) socijalna pomoć i iznosi potrebni za osnovne životne potrebe namijenjeni siromašnim osobama te naknade za rodiljni dopust, bolovanje ili pogrebne troškove, koje isplaćuju tijela nadležna za socijalnu sigurnost i dobrotvorne ustanove,

  (c) iznosi koje duguju privatne osobe u obliku nadnica, plaća ili drugih plaćanja povezanih s radnim odnosom, uključujući one koji se duguju za prestanak radnog odnosa zbog viška radne snage, mogu se zaplijeniti u svrhu plaćanja uzdržavanja u iznosu koji odobri predsjednik suda ili sudac kojeg on imenuje, pri čemu se može zaplijeniti najviše jedna petina tih iznosa, a istovremene pljenidbe koje proizlaze iz kombinacije prethodno navedenih okolnosti ne smiju iznositi više od polovine tih iznosa,

  (d) životna renta, ako je stečena nenaplatno, pri čemu je predviđeno da ne bi trebala biti podložna zapljeni ili pljenidbi iznad granice osnovnih potreba vjerovnika,

  (e) iznosi koje osiguratelj treba platiti ugovaratelju osiguranja ili korisniku osiguranja, podložno, uzimajući u obzir plaćene premije, odredbama o opozivu akata štetnih za vjerovnike i o prikupljanju, naplati i smanjenju donacija,

  (f) iznosi koji se duguju za mirovine, naknade koje služe kao mirovine i druga mirovinska primanja, uzimajući u obzir da se od tih iznosa može zaplijeniti najviše iznos koji odgovara najvišem iznosu mjesečne socijalne naknade, uvećan za jednu polovinu te da se dio koji prelazi taj iznos može zaplijeniti u skladu s ograničenjima utvrđenima u točkama (c) i (d),

  (g) posebni fondovi za socijalnu sigurnost i pomoć koje uspostavi poduzetnik, uključujući bez doprinosa zaposlenika, ako se odnose na plaćanja koja su izvršili vjerovnici ili zaposlenici poduzetnika.

  Postoji i odredba u skladu s kojom iznosi koji se duguju za nadnice, plaće i druga plaćanja povezana sa zaposlenjem ili radom, uključujući ona koja se duguju za prestanak radnog odnosa zbog viška radne snage i za mirovine, kao i naknade koje služe kao mirovine i druga mirovinska primanja, mogu, ako ih se uplati na bankovni ili poštanski račun na ime dužnika, biti podložne zapljeni u iznosu koji je tri puta veći od socijalne naknade, pri čemu uplata na račun prethodi zapljeni, a ako se uplata na račun izvrši na datum zapljene ili nakon njega, ti iznosi mogu biti podložni zapljeni u skladu s ograničenjima utvrđenima u stavcima 3., 4., 5. i 7. te posebnim odredbama Zakona.

  Dužnik mora dokazati da je tražbina izuzeta od pljenidbe.

  Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

  Općenito, upravitelj imovine koja podliježe nalogu za blokadu, odnosno banka ako je riječ o bankovnom računu, ovlašten je zatražiti naknadu za čuvanje i očuvanje imovine, a ta se naknada utvrđuje u skladu s važećim tarifama ili onima koje se najčešće primjenjuju, uz nadoknadu dokumentiranih troškova neophodnih za očuvanje imovine. U njih su uključeni troškovi nastali tijekom obavješćivanja o izjavi iz članka 25. Uredbe.

  Stranka odgovorna za plaćanje (privremeno) jest podnositelj zahtjeva. Na sudu je da odluči koja je stranka u konačnici odgovorna za plaćanje.

  Naknade koje zaračunavaju banke ne mogu se opravdati na temelju pružanja informacija o računima u skladu s člankom 14. Banke su zakonski obvezne ažurirati arhive iz kojih se u Italiji dobivaju informacije o bankovnim računima u skladu s člankom 14. Uredbe.

  Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

  Ne dovodeći u pitanje sudske naknade koje se plaćaju u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 655/2014, obrada i izvršenje naloga za blokadu zatraženog u Italiji podrazumijevaju plaćanje naknada za dobivanje preslika sudskih naloga i naknada koje se plaćaju sudskim službenicima za uručivanje dokumenata.

  Naknade za preslike utvrđuju se na temelju tablice iz Priloga 7. Predsjedničkom dekretu br. 115 od 30. svibnja 2012., „Pročišćene zakonske odredbe i propisi o sudskim naknadama”.

  Uzimajući u obzir naknade koje se plaćaju za dostavu pismena, trebalo bi razlikovati slučajeve u kojima pismena dostavlja sudski službenik izravno primatelju i one u kojima ih se dostavlja poštom. U prvom se slučaju moraju platiti putni troškovi službeniku suda u skladu s člankom 27. prethodno navedenih pročišćenih odredbi, izračunani u skladu s člankom 35. tih odredbi i uzimajući u obzir referentne vrijednosti koje se na godišnjoj osnovi ažuriraju odlukom Ministarstva pravosuđa. U drugom se slučaju umjesto tih troškova moraju nadoknaditi troškovi dostave. U oba se slučaja (osobno obavješćivanje primatelja i dostava poštom) plaća i pristojba predviđena člankom 27. pročišćenih odredbi koja se izračunava na temelju članka 34. Ako je dostavljanje obavijesti hitno, i pristojba i naknada uvećavaju se u skladu s člankom 36. pročišćenih odredbi.

  Vidjeti prethodno navedene članke i Prilog 7. Predsjedničkom dekretu br. 115/2014 na sljedećoj poveznici.

  Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

  Nacionalni nalozi nemaju hijerarhijski redoslijed.

  Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  Sud kojim predsjeda sudac pojedinac.

  Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

  U skladu s člancima 33., 34. i 35. Uredbe, dopuštena je žalba protiv presude redovnom sudu u punom sastavu. Rok za podnošenje žalbe iznosi 15 dana i započinje na datum donošenja odluke ili datum obavješćivanja o odluci ili njezina uručivanja, ako je raniji.

  Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

  Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

  (A) Sudske naknade za dobivanje naloga za blokadu razlikuju se ovisno o vrijednosti tražbine i stupnju na kojem se vodi sudski postupak, u skladu s time kad je zatražen nalog za blokadu:

  (a) za tražbine do 1 100 EUR troškovi iznose: 21,50 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 32,25 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 43 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (b) za tražbine od 1 100 EUR do 5 200 EUR troškovi iznose: 49 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 73,50 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 98 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (c) za tražbine od 5 200 EUR do 26 000 EUR troškovi iznose: 118,50 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 177,75 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 237 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (d) za tražbine od 26 000 EUR do 52 000 EUR troškovi iznose: 259 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 388,50 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 518 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (e) za tražbine od 52 000 EUR do 260 000 EUR troškovi iznose: 379,50 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 569,25 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 759 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (f) za tražbine od 260 000 EUR do 520 000 EUR troškovi iznose: 607 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 910,50 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 1 214 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (g) za tražbine iznad 520 000 EUR troškovi iznose: 843 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 1 264,50 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 1 686 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku,

  (h) za tražbine neutvrđene vrijednosti troškovi iznose: 259 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 388,50 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 518 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku. Međutim, za predmete za koje je izričito nadležan sudac pojedinac u skladu s člankom 7. Zakona o građanskom postupku troškovi iznose: 118,50 EUR ako se sudski postupak vodi na prvom stupnju, 177,75 EUR ako se u okviru sudskog postupka podnese žalba, 237 EUR u slučaju žalbe u kasacijskom postupku.

  Uz prethodno navedene troškove, ako se nalog zatraži prije početka sudskog postupka za donošenje odluke o meritumu, za svaki se postupak naplaćuje paušalni predujam od 27 EUR za troškove obavješćivanja.

  (B) Sudska naknada za žalbu protiv naloga za blokadu u svim predmetima iznosi 147 EUR.

  Uz te troškove, ako se nalog zatraži prije početka glavnog sudskog postupka, za svaki se postupak naplaćuje paušalni predujam od 27 EUR za troškove obavješćivanja.

  Troškovi se moraju platiti na početku postupka, kad se podnese žalba.

  Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

  Prihvaćaju se samo prijevodi na talijanski jezik.

  Posljednji put ažurirano: 21/07/2022

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.