Europski nalog za blokadu računa

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Okružni ili gradski sud (rajona (pilsētas) tiesa) na kojem se podnosi zahtjev za osiguranje tražbine ili okružni ili regionalni sud (apgabaltiesa) na čijem se području nadležnosti predmet nalazi u svrhu vođenja postupka o meritumu stvari.

Ako je predmet u kojem je tuženik potrošač po svojem meritumu u nadležnosti inozemnog suda, zahtjev za europski nalog za blokadu računa podnosi se okružnom ili gradskom sudu mjesta prebivališta (deklarētā dzīvesvieta) ili boravišta (dzīvesvieta) tuženika (potrošača).

Kad je riječ o predmetima iz članka 6. stavka 4. Uredbe, tužitelj zahtjev za europski nalog za blokadu računa može podnijeti bilo kojem okružnom ili gradskom sudu na području nadležnosti regionalnog suda kojem djeluje javni bilježnik koji je sastavio predmetnu javnobilježničku ispravu (poglavlje 3. i članak 644.23 Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likums)).

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Okružni ili gradski sud ili regionalni sud kojem je podnesen zahtjev za europski nalog za blokadu računa, ili okružni ili gradski sud ako je zahtjev za europski nalog za blokadu računa podnesen inozemnom sudu.

Popis okružnih i gradskih sudova dostupan je ovdje:

Početna stranica

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Sud kreditnoj instituciji u svrhu pribavljanja podataka o računu porukom e-pošte potpisanom sigurnim elektroničkim potpisom šalje zahtjev u kojem traži informacije o sredstvima (računima) tuženika u toj kreditnoj instituciji. Kreditna institucija svoj odgovor (informacije) u vezi sa sredstvima (računima) tuženika u toj kreditnoj instituciji šalje sudu bez odgode, a najkasnije treći dan nakon zaprimanja zahtjeva suda, i to porukom e-pošte potpisanom sigurnim elektroničkim potpisom (članak 644.25 Zakona o parničnom postupku).

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalba (dodatna žalba (blakus sūdzība)) na odluku suda kojom se u cijelosti ili djelomično odbija zahtjev za europski nalog za blokadu računa podnosi se sudu koji je donio tu odluku:

1. u slučaju odluke okružnog ili gradskog suda – odgovarajućem regionalnom sudu

2. u slučaju odluke regionalnog suda – Vrhovnom sudu (Augstākā tiesa).

(članci 443. i 644.30 Zakona o parničnom postupku).

Adrese regionalnih sudova i adresa Vrhovnog suda dostupne su ovdje:

Početna stranica

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

U slučajevima iz članka 10. stavka 2., članka 23. stavaka 3., 5. i 6., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 2. i članka 28. stavka 3. drugog podstavka te članka 36. stavka 5. drugog podstavka Uredbe – ovlašteni sudski izvršitelj koji je odgovoran za izvršenje u predmetnom slučaju koje je pokrenuto na temelju europskog nalog za blokadu računa (članci 549., 644.32 i 644.33 Zakona o parničnom postupku).

U slučaju iz članka 28. stavka 3. drugog podstavka Uredbe – sud na čijem se području nadležnosti nalazi prebivalište, boravište, lokacija (atrašanās vieta) ili adresa sjedišta (juridiskā adrese) tuženika (članak 644.33 Zakona o parničnom postupku).

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Ovlašteni sudski izvršitelj (članak 549. stavak 2. i (2.3) 644.32 Zakona o parničnom postupku)

Informacije o ovlaštenim sudskim izvršiteljima

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Nije primjenjivo.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Iznos tuženikova (fizička osoba) novca izuzetog od pljenidbe jednak je minimalnoj mjesečnoj plaći ( u skladu s 3. stavkom Priloga 1. Zakonu o parničnom postupku iznos izuzet od pljenidbe je za tuženika te za njegove članove obitelji ili uzdržavane članove obitelji jednak iznosu minimalne mjesečne plaće, dok je u predmetima u kojima se vrši naplata iznosa uzdržavanja za djecu ili upravu Fonda za jamstva u uzdržavanju iznos izuzet od pljenidbe za tuženika te za njegove članove obitelji ili uzdržavane članove obitelji 50 % minimalne mjesečne plaće).

Ovlašteni sudski izvršitelj izdaje nalog kreditnoj instituciji za pljenidbu sredstava (računa) tuženika u iznosu navedenom u nalogu, uzimajući pritom u obzir ograničenje u odnosu na tuženika utvrđeno u stavku 3., Prilogu 1. Zakonu o parničnom postupku).

Minimalna mjesečna plaća utvrđuje se na temelju vladine Uredbe br. 656 od 24. studenoga 2015. (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

U skladu s nacionalnim zakonodavstvom banke nisu ovlaštene izravno zaračunavati naknade vjerovniku ili dužniku za troškove nastale zbog provedbe istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Troškovi izvršenja europskog naloga za blokadu računa uređeni su nacionalnim odredbama o troškovima izvršenja sudskih naloga u tri kategorije: državne pristojbe, honorari sudskih izvršitelja i nužni troškovi za postupke izvršenja.

U skladu s člankom 34. stavkom 6. Zakona o parničnom postupku, državna pristojba za podnošenje naloga za izvršenje ili izvršne isprave iznosi 3 EUR.

Honorari ovlaštenih sudskih izvršitelja utvrđuju se na temelju vladine Uredbe br. 451 od 26. lipnja 2012. o honorarima ovlaštenih sudskih izvršitelja (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”).

U skladu s podstavkom 7.3 te uredbe, honorar za osiguranje tražbine pljenidbom sredstava u kreditnim institucijama ili kod trećih strana ili za zamjenu sredstava za osiguranje tražbine iznosi 86 EUR.

Iznos nužnih troškova za postupke izvršenja utvrđuje se na temelju vladine Uredbe br. 9 od 7. siječnja 2014. o troškovima za vođenje postupaka izvršenja (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”).

Ti troškovi obuhvaćaju, primjerice, troškove poštanskih usluga, dostave pismena, primanja informacija te usluge banaka i drugih institucija. U skladu s tim, odgovarajući iznos troškova utvrđuje se za svaki pojedini postupak izvršenja.

Pristojbe za tužiteljev zahtjev za dostavu informacija o tuženikovim sredstvima (računima) u kreditnoj instituciji utvrđene su u stavku 25. vladine Uredbe br. 20 od 11. siječnja 2022. o postupku za izračun troškova povezanih s razmatranjem predmeta (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 „Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”). Uredbom se propisuje da se troškovi povezani s pribavljanjem informacija o tuženikovim sredstvima (računima) u kreditnim institucijama sastoje od troškova sastavljanja zahtjeva i njegova slanja kreditnim institucijama ili, prema potrebi, nadležnom inozemnom tijelu. Od svih troškova povezanih sa svakim zahtjevom za dobivanje informacija o tuženikovim sredstvima (računima) u kreditnim institucijama, pokriveno je ukupno 15 EUR.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Istovrsnim nacionalnim nalozima nije dodijeljen rang.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Ako je Latvija država članica izdavanja, nadležno tijelo je okružni ili gradski sud ili regionalni sud koji je izdao europski nalog za blokadu računa, ili okružni ili gradski sud ili regionalni sud na čijem se području nadležnosti predmet nalazi u svrhu vođenja postupka o meritumu stvari (članak 644.34 Zakona o parničnom postupku);

Ako je Latvija država članica izvršenja, nadležno tijelo je okružni ili gradski sud na čijem se području nadležnosti izvršava europski nalog za blokadu računa (članak 644.35 Zakona o parničnom postupku).

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalba (dodatna žalba) na odluku suda iz članaka 33., 34. i 35. Uredbe podnosi se sudu koji je donio tu odluku:

1. u slučaju odluke okružnog ili gradskog suda – odgovarajućem regionalnom sudu

2. u slučaju odluke regionalnog suda – Vrhovnom sudu

(članci 443., 644.34 i 644.35 Zakona o parničnom postupku).

Dodatna žalba može se podnijeti u roku od 10 dana od datuma donošenja odluke. Rok u kojem se mora podnijeti dodatna žalba u vezi s odlukom koja se donosi u pisanom postupku počinje teći od datuma donošenja odluke. Stranka u postupku kojoj je u skladu s člankom 56.2 Zakona o parničnom postupku poslana sudska odluka (tj. osoba čije boravište ili prebivalište nije u Latviji) može podnijeti dodatnu žalbu u roku od 15 dana od datuma na koji je izdan transkript odluke (članak 442. Zakona o parničnom postupku).

Popis sudova dostupan je ovdje.

Početna stranica

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Državna pristojba za zahtjeve za izdavanje europskog naloga za blokadu računa iznosi 0,5 % vrijednosti tražbine, ali ne može biti manja od 70 EUR (članak 34. stavak 1. točka (7.1) Zakona o parničnom postupku).

Uz zahtjev za izdavanje europskog naloga za blokadu računa prilaže se potvrda o plaćenoj državnoj pristojbi u skladu s postupkom i u iznosu utvrđenom u Zakonu o parničnom postupku.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Latvija prihvaća samo pismena na latvijskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 23/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.