Europski nalog za blokadu računa

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Europski nalog za blokadu računa


*obvezan unos

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Na temelju članka 31.18 stavka 5. Zakona, zahtjev na temelju članka 6. stavka 4. Uredbe za ishođenje europskog naloga za blokadu računa trebalo bi podnijeti lokalnom okružnom sudu na području na kojem se nalazi tijelo koje je izdalo javnu ispravu.

Ažurirane informacije o litavskim sudovima i njihovi podaci za kontakt navedeni su u Europskom pravosudnom atlasu u građanskim stvarima.

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

U skladu s točkom 1. Rezolucije litavske vlade br. 964 od 28. rujna 2016. informacije iz članka 14. Uredbe podnose se sudu u vezi sa zahtjevom za ishođenje europskog naloga za blokadu računa koji podnosi Nacionalna porezna inspekcija u okviru Ministarstva financija (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel.: +370 52668200; e-adresa: vmi@vmi.lt). Ta će rezolucija stupiti na snagu 18. siječnja 2017.

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Nacionalna porezna inspekcija u okviru Ministarstva financija primijenit će metodu za dobivanje informacija iz članka 14. stavka 5. točke (b) Uredbe, tj. dobivanje informacija o bankovnim računima dužnika koji su otvoreni u bankama koje posluju u Litvi, iz informacijskog sustava poreznog računovodstva.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

U skladu s člankom 31.22 stavkom 1., kad je riječ o situaciji iz članka 21. stavka 1., žalbenom sudu može se podnijeti posebna žalba. Člancima od 334. do 339. litavskog Zakona o parničnom postupku utvrđuje se postupak za podnošenje i razmatranje posebne žalbe. U kasacijskom postupku nema prava na žalbu protiv odluka koje je žalbeni sud donio nakon razmatranja posebne žalbe.

Ažurirane informacije o litavskim sudovima i njihovi podaci za kontakt navedeni su u Europskom pravosudnom atlasu u građanskim stvarima.

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Izvorna jezična inačica ove stranice litavski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: bugarskišpanjolskičeškidanskinjemačkiestonskigrčkiengleskifrancuskitalijanskilatvijskimađarskimalteškinizozemskipoljskiportugalskirumunjskislovačkislovenskifinskišvedski već su prevedeni.

U skladu s člankom 31.21 stavkom 3. Zakona primanje, slanje i dostavu postupovnih dokumenata iz članka 4. stavka 14. Uredbe obavlja sudski izvršitelj.

Popis sudskih izvršitelja u Litvi dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Na temelju članka 31.23 Zakona, u slučaju koji se opisuje u članku 28. stavku 3. Uredbe, kad dužnik ima domicil u Litvi, a Litva nije država članica izvršenja, postupovni dokumenti dužniku se dostavljaju u skladu s postupkom koji je utvrđen u članku 3. te u članku 3.3 stavcima 2. i 4. Zakona. U tom je slučaju institucija nadležna za zaprimanje zahtjeva za dostavu dokumenata koje šalju druge države članice Litavska komora sudskih izvršitelja (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel.: +370 52750067, +370 52750068; e-adresa: info@antstoliurumai.lt). Litavska komora sudskih izvršitelja organizira i koordinira dostavu dokumenata i njihovo slanje na izvršenje, koje obavljaju sudski izvršitelji.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

U skladu s člankom 31.21 stavkom 3. Zakona europski nalog za blokadu računa provodi sudski izvršitelj. Sudski izvršitelj isto tako obavlja aktivnosti utvrđene u članku 24. stavku 4. i u članku 25. stavcima 1., 2. i 4.

Popis sudskih izvršitelja u Litvi dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Glavna pravila u okviru nacionalnog prava:

1. Na temelju članka 667. litavskog Zakona o parničnom postupku ako nije utvrđen udio imovine koji pripada dužniku, a koji je u zajedničkom vlasništvu s drugim osobama, sudski izvršitelj provodi zapljenu i oduzima zajedničku imovinu te predlaže stranci koja zahtijeva izvršenje, a prema potrebi i sudionicima u zajedničkom vlasništvu, da sudu podnesu zahtjev za utvrđivanje dužnikova udjela u imovini koja se drži u zajedničkom vlasništvu s drugim osobama. Ako navedeni zahtjev nije podnesen u roku koji je utvrdio sudski izvršitelj, taj sudski izvršitelj prekida povrat od te imovine. Do novog pokušaja povrata od te imovine na temelju istih provedivih isprava može doći najranije godinu dana nakon dana kad je povrat od te imovine bio prekinut. Udio dužnika u zajedničkom vlasništvu utvrđuje se sudskom odlukom. Nakon što sudska odluka kojom se utvrđuje dužnikov udio u imovini u zajedničkom vlasništvu postane pravomoćna, povrat se izvršava iz dužnikova udjela u imovini. Stranka koja zahtijeva provedbu ima pravo tražiti utvrđivanje dužnikova udjela kako bi se iz tog udjela mogao izvršiti povrat.

2. Pri svakoj blokadi računa pokušava se utvrditi vlasnik sredstava na računu. Račun se može blokirati ako sredstva na tom računu pripadaju dužniku.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Glavna pravila u okviru nacionalnog prava:

1. U skladu s člankom 668. litavskog Zakona o parničnom postupku povrat se ne može izvršiti od iznosa koji ne premašuje iznos minimalne mjesečne plaće koji je utvrdila litavska vlada[1]. Osim toga, povrat se ne može izvršiti od sredstava primljenih u obliku financijske potpore EU-a ili druge međunarodne financijske potpore ili sufinanciranja za provedbu projekta za koji je dodijeljena potpora tijekom njegove provedbe i obveznog razdoblja trajanja, kako je utvrđeno pravom Unije ili međunarodnim sporazumima koje je Litva potpisala. Ta se zabrana ne primjenjuje ako se sredstva vraćaju na zahtjev institucije koja prati provedbu projekta za koji je dodijeljena potpora jer su sredstva utrošena protivno pravu Unije, litavskom pravu, međunarodnim sporazumima ili sporazumima o dodjeli sredstava.

2. U skladu s člankom 738. litavskog Zakona o parničnom postupku povrat se može izvršiti od davanja iz sustava socijalne sigurnosti za slučaj bolesti ili nezaposlenosti samo u skladu sa sudskom odlukom o povratu naknade za uzdržavanje ili sudskom odlukom o naknadi štete za oštećenje zdravlja sakaćenjem ili drugom ozljedom ili zbog gubitka osobe koja privređuje glavninu dohotka.

3. U skladu s člankom 739. litavskog Zakona o parničnom postupku, povrat se ne može izvršiti od iznosa koji pripadaju dužniku, a isplaćeni su u obliku: 1. naknade za trošenje radničkog alata i drugih oblika naknade za odstupanja od uobičajenih uvjeta rada, 2. iznosa koji se plaćaju radniku koji putuje po službenoj dužnosti ili je premješten, zaposlen na drugom mjestu ili upućen na drugo mjesto, 3. davanja iz sustava socijalne sigurnosti za rodiljne ili roditeljske naknade, 4. dječjeg doplatka koji se plaća na temelju litavskog Zakona o dječjem doplatku, 5. posmrtne pripomoći, 6. davanja isplaćenih na temelju litavskog Zakona o državnim davanjima iz socijalne pomoći te drugih ciljanih socijalnih davanja, naknada ili isplata iz državnog ili općinskog proračuna za obitelji s niskim primanjima te socijalne potpore za pojedince, 7. otpremnina.


[1] Od 1. siječnja 2016. minimalna mjesečna plaća iznosi 350 EUR.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Banke nemaju pravo naplaćivati naknade – mjere izvršenja provode sudski izvršitelji.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Glavna pravila u okviru nacionalnog prava:

1. U skladu s člankom 609. litavskog Zakona o parničnom postupku troškovi sudskih izvršitelja obuhvaćaju: 1. administrativne troškove povezane s postupkom izvršenja koji su potrebni za obavljanje aktivnosti neophodnih za svaki postupak izvršenja, 2. dodatne administrativne troškove povezane s postupkom izvršenja koji su nastali pri provedbi drugih aktivnosti u konkretnom slučaju izvršenja, 3. naknade sudskog izvršitelja za izvršenje zakonskih izvršnih isprava. Iznos troškova povezanih s izvršenjem i postupak njihova obračuna i plaćanja utvrđeni su u Uputama o izvršenju odluka koje su donesene u okviru Naloga br. 1R-352 Ministra pravosuđa od 27. listopada 2005. (dalje u tekstu „Upute”) (verzija iz Naloga br. 1R-265 od 14. studenoga 2011.).

U točki 12.3 Uputa utvrđuje se da izvršenje europskog naloga za blokadu računa treba uključivati troškove izvršenja iz točke 7. tablice 2 Uputa te dodatne troškove nastale pri provedbi pojedinačnih mjera u okviru postupka izvršenja.

Upute o izvršenju odluka.

2. U skladu s točkom 5. Postupka za naplatu dostave sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim predmetima, donesenog Nalogom br. 1R-16 ministra pravosuđa od 20. siječnja 2016. (verzija iz Naloga br. 1R-312 od 9. prosinca 2016.), naknada za dostavu pismenâ u Litvi iznosi 110 EUR ako dostavu i slanje radi izvršenja koje provode sudski izvršitelji organizira i koordinira Litavska komora sudskih izvršitelja.

Opis postupka dostave sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima primljenih iz inozemstva i naplate te dostave.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Glavna pravila u okviru nacionalnog prava:

1. U skladu s člankom 626. stavkom 3. litavskog Zakona o parničnom postupku povrat od imovine ne odgađa se ako je imovina zaplijenjena ili su vlasnička prava na imovinu privremeno ograničena kako bi se osigurala potraživanja vjerovnika jednakog ili višeg isplatnog reda. U tom slučaju, povrat od oduzete imovine ili sredstava provodi se u skladu s postupkom utvrđenim u Uputama o izvršenju odluka.

2. U skladu s člankom 754. litavskog Zakona o parničnom postupku ne postoji poseban redoslijed kad je riječ o namirenju potraživanja davatelja hipotekarnih kredita i nositelja založnog prava iz založene imovine. Prvi isplatni red obuhvaća potraživanja za povrat naknade za uzdržavanje i za naknadu štete koja proizlazi iz sakaćenja ili druge ozljede i štete koja proizlazi iz gubitka osobe koja privređuje glavninu dohotka. Drugi isplatni red obuhvaća potraživanja zaposlenika koja proizlaze iz radnog odnosa. Treći isplatni red obuhvaća sva ostala potraživanja. Ako iznos povrata nije dovoljan za to da se sva potraživanja određenog isplatnog reda namire u potpunosti, potraživanja se namiruju razmjerno iznosu koji se duguje svakoj od stranaka koje traže povrat.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

U skladu s člankom 31.22 Zakona zahtjev za pravna sredstva iz članka 33. Uredbe koja se primjenjuju u državi članici izdavanja naloga trebalo bi podnijeti sudu koji je izdao europski nalog za blokadu računa.

Zahtjev za pravna sredstva iz članka 34. Uredbe (osim iz članka 34. stavka 1. točke (a)) koja se primjenjuju u državi članici izvršenja trebalo bi dostaviti lokalnom okružnom sudu na području na kojem se nalazi ured sudskog izvršitelja koji izvršava ili je izvršio europski nalog za blokadu računa.

Zahtjev za pravna sredstva iz članka 34. stavka 1. točke (a) Uredbe koja se primjenjuju u državi članici izvršenja trebalo bi podnijeti sudskom izvršitelju koji izvršava ili je izvršio europski nalog za blokadu računa.

Ažurirane informacije o litavskim sudovima i njihovi podaci za kontakt navedeni su u Europskom pravosudnom atlasu u građanskim stvarima. Popis sudskih izvršitelja u Litvi dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

U skladu s člankom 31.22 Zakona, protiv sudske odluke o pravnim sredstvima iz članaka 33. i 35. Uredbe, koja se primjenjuju u državi članici izdavanja naloga, i pravnim sredstvima iz članaka 34. i 35. Uredbe (osim iz članka 34. stavka 1. točke (a) i članka 35. stavka 3.), koja se primjenjuju u državi članici izvršenja, može se podnijeti posebna žalba. U skladu s člankom 335. stavkom 1. litavskog Zakona o parničnom postupku posebne žalbe moraju se podnijeti žalbenom sudu preko suda protiv čije se odluke podnosi žalba, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke. Ako je sudska odluka protiv koje se podnosi žalba donesena pisanim postupkom, posebna žalba može se podnijeti u roku od sedam dana od dana dostave primjerka te odluke. U kasacijskom postupku nema prava na žalbu protiv odluka koje je žalbeni sud donio nakon razmatranja posebne žalbe.

Žalba protiv mjera sudskog izvršitelja koje se odnose na pravna sredstva iz članka 34. stavka 1. točke (a) i članka 35. stavka 3., koja se primjenjuju u državi članici izvršenja, može se podnijeti lokalnom okružnom sudu na području na kojem se nalazi ured sudskog izvršitelja. Pravila utvrđena u članku 593. stavcima od 1. do 4. litavskog Zakona o parničnom postupku primjenjuju se mutatis mutandis na podnošenje i razmatranje te žalbe. Za podnošenje žalbe nije propisan rok, a protiv sudske odluke o mjerama sudskog izvršitelja ne može se podnijeti žalba.

Ažurirane informacije o litavskim sudovima i njihovi podaci za kontakt navedeni su u Europskom pravosudnom atlasu u građanskim stvarima.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

U skladu s člankom 31.19 Zakona sudska pristojba plaća se pri podnošenju zahtjeva za ishođenje europskog naloga za blokadu računa ili pravnih sredstava iz poglavlja 4. Uredbe. Ta pristojba odgovara sudskoj pristojbi za podnošenje zahtjeva za privremene mjere ili za posebnu žalbu protiv odluke o privremenim mjerama, ako postoji.

Trenutačnim litavskim zakonom ne utvrđuje se sudska pristojba koja se plaća za podnošenje zahtjeva za privremene mjere. U skladu s člankom 80. stavkom 2. litavskog Zakona o parničnom postupku sudska pristojba od 28 EUR plaća se za podnošenje posebne žalbe protiv odluke o privremenim mjerama.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata je litavski.

Posljednji put ažurirano: 11/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.