Europski nalog za blokadu računa

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Europski nalog za blokadu računa


*obvezan unos

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

1.    Za potraživanja u iznosu od najviše 15 000 EUR nadležan je mirovni sudac:

Justice de paix de Luxembourg (Sud za mirenje u Luxembourgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Sud za mirenje u Esch-sur-Alzetteu)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix de Diekirch (Sud za mirenje u Diekirchu)

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

 

2.    Za potraživanja u iznosu većem od 15 000 EUR nadležan je predsjednik okružnog suda:

Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (Okružni sud u Luxembourgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okružni sud u Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Nadležno tijelo za davanje informacija o računu je Komisija za nadzor financijskog sektora.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisija za nadzor financijskog sektora)

283, route d’Arlon

L-1150 Luxembourg

Telefon :    (+352) 26251-1

Telefaks:    (+352) 26251-2601

E-pošta: direction@cssf.lu

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Metoda dobivanja informacija o računu je metoda iz članka 14. stavka 5. točke (a):

obveza za sve banke na njezinu državnom području da na zahtjev tijela za informacije objave posjeduje li dužnik račun u tim bankama;

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Predsjednik okružnog suda ili sudac koji ga zamjenjuje, odlučujući u hitnom postupku, nadležni su za odlučivanje o žalbama protiv odluka mirovnog suca:

Tribunal d'arrondissement du Luxembourg (Okružni sud u Luxembourgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okružni sud u Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

Žalbeni sud, odlučujući u hitnom postupku, nadležan je za odlučivanje o žalbama protiv odluka predsjednika okružnog suda

Žalbeni sud (Cour d’appel)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Nadležno tijelo su sudski izvršitelji.

Sudske izvršitelje možete potražiti na stranici Chambre des huissiers de justice de Luxembourg (Luksemburška komora sudskih izvršitelja)

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Nadležno tijelo su sudski izvršitelji.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

U skladu s luksemburškim pravom zajednički račun u načelu se može blokirati.

Na zajednički račun primjenjuje se načelo aktivne solidarnosti.

Primjenjuju se članak 693. novog Zakona o parničnom postupku i članak 1197. Građanskog zakonika.

Odredbe novog Zakona o parničnom postupku i Građanskog zakonika dostupne su na stranicama LEGILUX.

U skladu s luksemburškim pravom zastupnički račun u načelu se ne može blokirati. U tom području ne postoje posebna pravila.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Člankom 717. novog Zakona o parničnom postupku predviđa se sljedeće:

Ne može se blokirati sljedeće:

1. predmete koji su zakonom proglašeni neovršivima;

2. uzdržavanje koje je dodijelio sud;

3. novčane iznose i predmete koje je oporučitelj ili darivatelj proglasio neovršivima;

4. novčane iznose i plaćanja za uzdržavanje, čak i ako oporukom ili darovnim ugovorom nisu proglašeni neovršivima.

U vezi s: „1. predmeti koji su zakonom proglašeni neovršivima; ” primjenjuje se članak 33. izmijenjenog Zakona o dohotku za socijalno uključivanje od 28. srpnja 2018. te Uredba Velikog Vojvodstva od 27. rujna 2016. o utvrđivanju stopa ustupanja i ovršivosti naknada za rad, mirovina i renti.

Ti su iznosi izuzeti od zahtjeva dužnika.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Bankar bi načelno mogao od zaplijenjenog iznosa odbiti troškove koje je morao snositi kako bi ispunio zakonske obveze koje se odnose na pljenidbu.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Iznos naknada za sudske izvršitelje utvrđen je izmijenjenim Zakonom od 4. prosinca 1990. o organizaciji službe sudskih izvršitelja i izmijenjenom Uredbom Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. o utvrđivanju naknada za sudske izvršitelje.

Relevantne odredbe dostupne su na internetskim stranicama LEGILUX:

– Izmijenjeni Zakon od 4. prosinca 1990. o organizaciji službe sudskih izvršitelja:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– Izmijenjena Uredba Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. o utvrđivanju naknada za sudske izvršitelje:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Pročišćena verzija ažurirana je 2. listopada 2021. Članak 16. izmijenjene Uredbe Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. izmijenjen je Uredbom Velikog Vojvodstva od 21. lipnja 2023.: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Jedinstvena naknada utvrđena je u iznosu od 165 EUR za dostavu sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima na temelju Uredbe (EU) br. 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) (preinaka).

Iznosi naknada i nagrada:

primjenjuju se odredbe izmijenjene Uredbe Velikog Vojvodstva od 21. ožujka 1974. o naknadama i nagradama punomoćnika i odvjetnika.

Relevantne odredbe dostupne su na internetskim stranicama LEGILUX:

Uredba Velikog Vojvodstva od 21. ožujka 1974. o naknadama i nagradama punomoćnika i odvjetnika. – Legilux (public.lu)

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Nije primjenjivo.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

– Članak 33. (pravna sredstva protiv naloga):

za odobravanje pravnog sredstva nadležan je sljedeći sud:

– mirovni sudac, odlučujući u hitnom postupku,

– predsjednik okružnog suda ili sudac koji ga zamjenjuje, odlučujući u hitnom postupku (vidjeti članak 50. stavak 1. točku (a));

– članak 34. (pravna sredstva protiv izvršenja naloga):

– mirovni sudac, odlučujući u hitnom postupku,

– predsjednik okružnog suda ili sudac koji ga zamjenjuje, odlučujući u hitnom postupku.

Pravila o nadležnosti ratione valoris novog Zakona o parničnom postupku primjenjuju se i odgovaraju pravilima o nadležnosti ratione valoris utvrđenima u članku 50. stavku 1. točki (a) ove obavijesti.

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

– Predsjednik okružnog suda ili sudac koji ga zamjenjuje, odlučujući u hitnom postupku, nadležni su za odlučivanje o žalbama protiv odluka mirovnog suca.

– Žalbeni sud, odlučujući u hitnom postupku, nadležan je za odlučivanje o žalbama protiv odluka predsjednika okružnog suda.

– Rok za prijavu: 15 dana.

– Početak roka: od trenutka dostave.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

U Luksemburgu se pravni troškovi navode kao „frais et dépens” (naknade i troškovi):

u skladu sa sudskom praksom, „troškovi” iz članka 238. novog Zakona o parničnom postupku u načelu obuhvaćaju odvjetničke troškove, troškove sudskih izvršitelja, troškove vještačenja, sve troškove plaćene svjedocima, troškove prijevoda itd., ali ne i odvjetničke naknade. Odredbe novog Zakona o parničnom postupku dostupne su na stranicama LEGILUX:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

U pogledu troškova sudskog izvršitelja:

iznos naknada za sudske izvršitelje utvrđen je izmijenjenim Zakonom od 4. prosinca 1990. o organizaciji službe sudskih izvršitelja i izmijenjenom Uredbom Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. o utvrđivanju naknada za sudske izvršitelje.

Relevantne odredbe dostupne su na internetskim stranicama LEGILUX:

– Izmijenjeni Zakon od 4. prosinca 1990. o organizaciji službe sudskih izvršitelja:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– Izmijenjena Uredba Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. o utvrđivanju naknada za sudske izvršitelje:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Pročišćena verzija ažurirana je 1. listopada 2021. Članak 16. izmijenjene Uredbe Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. izmijenjen je Uredbom Velikog Vojvodstva od 21. lipnja 2023.: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Članak 16. izmijenjenog Zakona od 4. prosinca 1990. o organizaciji službe sudskih izvršitelja predviđa način određivanja naknade i navodi da se relevantne pojedinosti utvrđuju Uredbom Velikog Vojvodstva:

Za rad sudskih izvršitelja plaća se fiksna naknada ili satnica.

Uredbom Velikog Vojvodstva utvrđuju se naknade za rad te trajanje i visina satnice.

Građansko vijeće okružnog suda odlučuje o određivanju troškova u slučaju spora.

Uredba Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. o utvrđivanju naknada za sudske izvršitelje dosad je više puta izmijenjena.

Pročišćena verzija Uredbe Velikog Vojvodstva dostupna je na internetskim stranicama LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Pročišćena verzija ažurirana je 1. listopada 2021. Članak 16. izmijenjene Uredbe Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. izmijenjen je Uredbom Velikog Vojvodstva od 21. lipnja 2023.: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Pročišćena verzija ažurirana je 2. listopada 2021.

Uredbom Velikog Vojvodstva predviđeni su troškovi koje naplaćuju sudski izvršitelji. Među njima su osnovna stopa (članci od 2. do 5.), putni troškovi (članci 6. i 7.), ostala prava kao što su pravo na sredstva za podmirivanje troškova naplate i predujma (članci od 8. do 11.), stvarno nastali troškovi (članci 12. i 13.) te povećanja fiksne naknade i satnice (članak 15.).

Trošak dostave pismena po primatelju u prosjeku iznosi 120 – 180 EUR, uključujući sve poreze, osim ako je njihova dostava bila otežana ili uključivala vrlo velik broj stranica.

Jedinstvena naknada utvrđena je u iznosu od 165 EUR za dostavu sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima na temelju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) (preinaka) (članak 16. Uredbe Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991.).

U pogledu troškova odvjetnika:

primjenjuju se odredbe izmijenjene Uredbe Velikog Vojvodstva od 21. ožujka 1974. o naknadama i nagradama punomoćnika i odvjetnika.

Relevantne odredbe dostupne su na internetskim stranicama LEGILUX:

Uredba Velikog Vojvodstva od 21. ožujka 1974. o naknadama i nagradama punomoćnika i odvjetnika. – Legilux (public.lu)

U pogledu naknada koje se isplaćuju vještacima, svjedocima, usmenim prevoditeljima i tehničarima:

primjenjuju se odredbe Uredbe Velikog Vojvodstva o pravnim troškovima bilo koje vrste od 28. studenoga 2009. koje su dostupne na internetskoj stranici LEGILUX:

– Uredba Velikog Vojvodstva od 28. studenog 2009. o utvrđivanju troškova i naknada na temelju sudskog zahtjeva. – Legilux (public.lu)

Ta je uredba izmijenjena Uredbom Velikog Vojvodstva od 30. prosinca 2011.

– Uredba Velikog Vojvodstva od 30. prosinca 2011. o izmjeni:– 1. Uredbe Velikog Vojvodstva od 28. studenoga 2009. o utvrđivanju troškova i naknada na temelju sudskog zahtjeva; 2. izmijenjene Uredbe Velikog Vojvodstva od 18. rujna 1995. o pravnoj pomoći. – Legilux (public.lu)

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Prihvaćeni su jezici: francuski i njemački.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.