Europski nalog za blokadu računa

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Zahtjevi za nalog za blokadu u nadležnosti su općeg suda nadležnog za osobu protiv koje se podnosi zahtjev za nalog za blokadu. Ako nije moguće utvrditi opću teritorijalnu pripadnost određene osobe, nadležan je Okružni sud u Banskoj Bystrici (Okresný súd Banská Bystrica).

Postupci za nalog za blokadu uređeni su Zakonom br. 54/2017 o europskom nalogu za blokadu računa i izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 71/1992 o sudskim naknadama i naknadama za izvatke iz kaznene evidencije, kako je izmijenjen.

Mjesnu nadležnost ima opći sud tuženika: za fizičke osobe to je sud na čijem području nadležnosti ta osoba ima trajno boravište, za pravne osobe to je sud na čijem području nadležnosti ta osoba ima sjedište, a za strane pravne osobe to je sud na čijem se području nadležnosti nalazi njihova podružnica. Ako se nadležni sud ne može utvrditi na temelju adrese trajnog boravišta ili adrese sjedišta, ili najnovije adrese trajnog boravišta ili adrese sjedišta, nadležan je sud na čijem području nadležnosti ta osoba posjeduje imovinu.

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Tijelo za informacije je Okružni sud u Banskoj Bystrici.

Adresa: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Tijelo za informacije pribavlja informacije upotrebom automatizirane elektroničke komunikacije putem posebnog informacijskog sustava.

Ako se informacije ne mogu pribaviti tim putem, na primjer u slučaju kvara sustava, tijelo za informacije bankama može podnijeti zahtjev za informacije o tome ima li dužnik račun u toj banci ili od dužnika može zahtijevati da dostavi informacije o tome u kojoj banci ili u kojim bankama dužnik ima jedan račun ili više njih. U potonjem slučaju sud mora izdati i nalog in personam kojim se dužnika sprječava da sa svojeg računa, ili više njih, povuče ili prenese sredstva do iznosa utvrđenog u nalogu za blokadu.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

U skladu s člankom 10. Zakona br. 54/2017 zahtjevi za odobravanje pravnih sredstava podnose se sudu koji je izdao nalog.

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Kad je riječ o članku 10. stavku 2., ako je sud izdavanja i izvršenja slovački sud, tada je tijelo nadležno za slanje dokumenata sud koji je izdao nalog za blokadu. Postupak dostave dokumenata uređen je člankom 105. i dalje Zakona o parničnom postupku. Ako se nalog koji opozove slovački sud treba izvršiti u drugoj državi članici, sud treba postupiti u skladu s Uredbom; odnosno mora opozvati nalog s pomoću obrasca koji šalje nadležnom tijelu u državi članici izvršenja. Kad je riječ o nalozima za blokadu izdanima u drugoj državi članici Europske unije, za primanje obrazaca za opoziv naloga za blokadu nadležan je Okružni sud u Banskoj Bystrici.

Kad je riječ o članku 23. stavku 3., sud koji je izdao nalog za blokadu koji se treba izvršiti u drugoj državi članici taj nalog dostavlja tužitelju kako bi on mogao podnijeti zahtjev za izvršenje naloga za blokadu. Za naloge izdane u drugoj državi članici nadležno tijelo za slanje jest Okružni sud u Banskoj Bystrici.

Kad je riječ o članku 23. stavku 5., nadležno tijelo za izvršenje naloga jest Okružni sud u Banskoj Bystrici.

Kad je riječ o članku 23. stavku 6., nadležno tijelo za primanje obrazaca, uključujući obrasce za banke, jest Okružni sud u Banskoj Bystrici.

Kad je riječ o članku 25. stavku 3., nadležno tijelo za izvršenje naloga jest Okružni sud u Banskoj Bystrici, koji je nadležan za provedbu zadataka povezanih s izvršenjem naloga za blokadu izdanih u drugoj državi članici EU-a.

Kad je riječ o članku 27. stavku 2., nadležan je sud koji izvršava nalog za blokadu.

Kad je riječ o članku 28. stavku 3., za primanje dokumenata iz druge države članice koji se dostavljaju u Slovačkoj nadležan je Okružni sud u Banskoj Bystrici. Ako se nalog koji je izdao slovački sud treba dostaviti dužniku s boravištem u drugoj državi članici, za slanje dokumenata nadležan je sud koji je izdao nalog.

Kad je riječ o članku 36. stavku 5., nadležno je tijelo Okružni sud u Banskoj Bystrici, koji je nadležan za provedbu zadataka povezanih s izvršenjem naloga za blokadu izdanih u drugoj državi članici EU-a.

Kad je riječ o članku 27. stavku 2., nadležan je sud koji izvršava nalog za blokadu.

Kad je riječ o članku 28. stavku 3. prvom podstavku, dokumente treba dostaviti sud koji je izdao nalog za blokadu. Kad je riječ o drugom podstavku, za dostavljanje dokumenata o dužniku nadležan je sud koji je izvršio nalog za blokadu.

Kad je riječ o članku 36. stavku 5., nadležno je tijelo Okružni sud u Banskoj Bystrici.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Za izvršenje naloga za blokadu izdanog u drugoj državi članici nadležan je Okružni sud u Banskoj Bystrici. Za izvršenje naloga za blokadu izdanog u Slovačkoj nadležan je sud koji je izdao taj nalog za blokadu.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Tijelo za informacije ima pravo zahtijevati samo one informacije koje služe za identifikaciju banke i računa dužnika, a ne računa čiji su nositelji treće strane u ime dužnika. Tijelo za informacije ne pribavlja takve informacije o trećim stranama i ne smije blokirati njihove račune, u cijelosti ili djelomično. Tijelo za informacije smije pribaviti samo informacije o zajedničkim računima čiji je jedan od vlasnika dužnik.

U nastavku se navode tijela nadležna za blokadu zajedničkih računa osobe protiv koje je podnesen zahtjev:

(a) sud koji je izdao nalog, kad je riječ o nalozima koji su izdani i koji se trebaju izvršiti u Slovačkoj;

(b) Okružni sud u Banskoj Bystrici, kad je riječ o nalozima koji su izdani u drugoj državi članici, a trebaju se izvršiti u Slovačkoj.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Sljedeća se sredstva ne smiju blokirati:

(a) sredstva na računima koji pripadaju osobama čija se imovina ne smije zaplijeniti;

(b) sredstva na računima koji se ne smiju zaplijeniti;

(c) sredstva na računima koji ne podliježu pljenidbi.

Tražbine koje ne podliježu pljenidbi utvrđene su u članku 104. Zakona br. 233/1995.

Sljedeća sredstva ne podliježu pljenidbi terećenjem računa:

(a) sredstva na računu u iznosu do 99,58 EUR. Dužnik nije dužan dostaviti informacije o sredstvima u iznosu koji nije viši od navedenog iznosa;

(b) sredstva koja je dužnik izričito prijavio kao sredstva namijenjena isplati plaća zaposlenika za razdoblje isplate koje je najbliže datumu na koji je banci dostavljen sudski nalog za pljenidbu. U tom slučaju dužnik mora dati izričitu izjavu;

(c) ako se plaća ili neki drugi prihod dužnika uplaćuju na bankovni račun, sredstva uplaćena na taj način ne podliježu pljenidbi terećenjem računa do iznosa koji se u skladu sa zakonom ne smije odbiti od iznosa mjesečne plaće ili nekog drugog prihoda; to se primjenjuje od trenutka kada banka primi obavijest. Dužnik mora obavijestiti banku o tom iznosu.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Do uvođenja besplatnog posebnog informacijskog sustava banke su u skladu s Rasponom bankovnih naknada ovlaštene zaračunati naknadu za postupanje s klijentom, što uključuje informacije o računu, u iznosu od 20 EUR do 30 EUR. Banke imaju pravo na povrat troškova od osobe protiv koje je izvršen nalog za blokadu.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

U Slovačkoj su sudovi i banke jedini koji su uključeni u obradu i izvršenje naloga za blokadu. Banke svoje naknade zaračunavaju na temelju Raspona bankovnih naknada. Na sudske se naknade primjenjuje Zakon br. 71/1992.

Sudska naknada za podnošenje zahtjeva za izvršenje hitne mjere u drugoj državi članici iznosi 16,50 EUR.

Sudska naknada za podnošenje zahtjeva za hitnu mjeru koju treba izvršiti u drugoj državi članici EU-a iznosi 33 EUR.

Sudska naknada za podnošenje zahtjeva za hitnu mjeru koju treba izvršiti u Slovačkoj, u potpunosti ili djelomično, iznosi 49,50 EUR.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

U Slovačkoj nije uspostavljena posebna pravna institucija za blokadu računa. Redoslijed prioriteta za europske naloge koji se odnose na isti bankovni račun određuje se u skladu s datumima na koje su banci dostavljeni nalozi za blokadu. Ako se više od jednog naloga za blokadu dostavi isti dan, tim se nalozima daje jednak prioritet. Ako na računu dužnika nema dovoljno sredstava za blokadu svih iznosa navedenih u nalozima, sredstva se blokiraju razmjerno. Izvršenje naloga za blokadu nema odgodni učinak na pljenidbu i ne uključuje pravo prvenstva u pogledu namirenja iz blokiranih sredstava.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Za odobravanje pravnih sredstava nadležan je sud koji je izdao ili izvršio nalog.

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalbe se podnose prvostupanjskom sudu koji je donio odluku protiv koje se podnosi žalba. Za odlučivanje o žalbama nadležan je drugostupanjski sud (regionalni sud). Žalba se podnosi u roku od 15 dana od datuma dostave odluke prvostupanjskog suda. Isti se rok primjenjuje ako se žalba podnosi izravno drugostupanjskom sudu.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Na sudske se naknade primjenjuje Zakon br. 71/1992. Naknade povezane s izvršenjem naloga za blokadu navode se u nastavku: zahtjev za određivanje hitne mjere: 33 EUR ili 49,50 EUR; zahtjev za otkazivanje ili izmjenu: 33 EUR; zahtjev za informacije koji čini dio zahtjeva za nalog: 3 EUR; zahtjev za izvršenje hitne mjere u drugoj državi članici: 16,50 EUR.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Za potrebe članka 49. stavka 2. prihvaćaju se slovački, češki i engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.