Europski nalog za blokadu računa

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Prvostupanjski sudovi (Juzgados de Primera Instancia).

Mjesno nadležan sud utvrđuje se na temelju kriterija određenih člankom 545. stavkom 3. Zakona o građanskom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), koji se odnose na izvršenje na temelju ne-sudskih instrumenata.

To znači da će u pravilu biti nadležan prvostupanjski sud u mjestu utvrđenom u skladu s člancima 50. i 51. Zakona o građanskom postupku. Stranka koja zahtijeva izvršenje može podnijeti zahtjev prvostupanjskim sudom u mjestu izvršenja obveze, kako je navedeno u nalogu, ili u bilo kojem mjestu u kojem se nalazi pljenjiva imovina stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje. Pravila o izričitom ili prešutnom prihvaćanju nadležnosti u ovim se slučajevima ne primjenjuju. Ako postoji više stranaka protiv kojih se traži izvršenje, stranka koja traži izvršenje može se obratiti sudu nadležnom za jednu od tih stranaka.

Ako se nalog za izvršenje odnosi na imovinu koja je predmet hipoteke ili založnog prava, nadležni se sud utvrđuje u skladu s člankom 684. Zakona o građanskom postupku.

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Glavna poduprava za međunarodnu pravosudnu suradnju (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Ministarstvo pravosuđa.

Podaci za kontakt:

sgcji@mjusticia.es

Telefon: +34 91 390 4411

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Pristup tijela za informacije relevantnim informacijama u registrima koje vode javna tijela ili uprave, ili drugim izvorima.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalba se mora podnijeti sudu koji je odbio zahtjev za izdavanje naloga. Ako je odluku donio prvostupanjski sud ili trgovački sud (Juzgado de lo Mercantil), žalbu će razmatrati pokrajinski sud (Audiencia Provincial). Ako je odluku donio drugostupanjski sud, taj će sud razmatrati i žalbu.

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Sud koji je nadležan za izvršenje naloga iz članka 50. točke (f).

U svrhe članka 28. stavka 3. nadležan je prvostupanjski sud u mjestu boravišta dužnika.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Prvostupanjski sud u mjestu u kojem se vodi bankovni račun, a ako se računi vode na nekoliko lokacija, prvostupanjski sud nadležan za bilo koje od tih mjesta.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Nalog za blokadu može se izdati protiv zajedničkih računa čiji je suvlasnik dužnik i računa koje dužnik vodi u ime treće strane. Međutim, nalog za blokadu ne može se izdati protiv računa koje treća strana vodi u ime dužnika.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Pravila koja se odnose na plaće i mirovine utvrđena su u članku 607. Zakona o građanskom postupku.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Ako su javna tijela uključena u građanski ili trgovački postupak iz razloga koji se ne odnose na izvršavanje njihove ovlasti, sredstva koja su ona položila na bankovne račune izuzeta su od pljenidbe u slučaju da su već dodijeljena za obavljanje neke javne usluge ili namijenjena nekoj javnoj svrsi.

Nije potrebno podnositi nikakav zahtjev kako bi prethodno navedeno bilo izuzeto od pljenidbe.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Ne postoji odredba o naknadama koje bi se u te svrhe trebale zaračunavati.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Ne zaračunavaju se nikakve naknade.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Nalozi se rangiraju kronološki prema vremenu kada je banka dobila nalog.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Sud koji je izdao ili izvršio nalog.

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalba se podnosi sudu koji je donio odluku.

Ako je odluku donio prvostupanjski ili trgovački sud, rok za podnošenje žalbe jest 20 dana, a razmatrat će je pokrajinski sud. Ako je odluku donio neki drugi sud, žalba se mora podnijeti u roku od pet dana, a razmatrat će je isti sud kojemu je podnesena.

Rok za podnošenje žalbe počinje teći od dostave odluke.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Sudske se naknade ne zaračunavaju, osim pri podnošenju žalbe ako je potreban polog u slučajevima i na način predviđen dodatnom odredbom 15. Zakona o pravosudnom sustavu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.