Europski nalog za blokadu računa

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Zahtjev za blokadu računa mora se dostaviti okružnom sudu.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Tijelo za informacije jest švedska Služba za izvršenje.

Švedska služba za izvršenje

Box 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Telefon: +46 771-73 73 00

Telefonski broj za pozive iz inozemstva: +46 8 564 851 50

Faks: +46 8 29 2614

E-pošta: kontakt@kronofogden.se

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Na zahtjev tijela za informacije, banke su obvezne navesti ima li dužnik kod njih otvoren račun, odnosno metodu utvrđenu u članku 14. stavku 5. točki (a). To je u skladu s odjeljkom 4. Zakona o nalozima za blokadu računa u EU-u (2016:757).

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalbu protiv odluke koju je donio okružni sud razmatra žalbeni sud. Odluku koju donosi žalbeni sud razmatra Vrhovni sud. Međutim, žalba se mora uložiti na sudu koji je donio odluku u odnosu na koju se žalba podnosi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Nadležno je tijelo švedska Služba za izvršenje.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Izvršno je tijelo švedska Služba za izvršenje.

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Pokretna imovina može se blokirati ako je jasno da imovina pripada dužniku (poglavlje 4. odjeljak 17. Zakona o naplati duga (1981:774); vidjeti poglavlje 16., odjeljak 13.). To se primjenjuje i na sredstva na zajedničkim računima i povjereničkim računima. Ako je riječ o bankovnim računima u zajedničkom vlasništvu dvaju pojedinaca, smatra se da je svaki od njih vlasnik polovine sredstava na računu, ako se ne utvrdi drukčije. Pitanje pripada li imovina dužniku razmatra se za svaki pojedini slučaj na temelju relevantnih okolnosti.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Pravila o tome što se može izuzeti od blokade utvrđena su u poglavlju 5. Zakona o naplati duga (1981:774). Izuzećem mogu biti obuhvaćeni gotovina, bankovni depoziti, druge tražbine i roba ako je ta imovina potrebna za uzdržavanje dužnika dok njegovi prihodi ne budu dostatni za pokrivanje relevantnih troškova, ali to izuzeće, osim u iznimnim situacijama, ne traje dulje od jednog mjeseca. Pravila u pogledu imovine koja se može zadržati provodi služba za izvršenje ex officio, odnosno dužnik ne mora posebno zatražiti njihovo provođenje.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

U skladu sa švedskim pravom, banke ne smiju naplatiti naknadu za osiguravanje založnog prava ili slične mjere osiguranja ni naknadu za dostavljanje informacija o bankovnim računima tijelu za informacije.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Pravila o naknadama za izvršenje utvrđena su u Pravilniku o naknadama švedske Službe za izvršenje (1992:1094). U postupku izvršenja, nadoknada troškova postupka ostvaruje se u obliku osnovne naknade, naknade za pripremu, naknade za prodaju i posebne naknade. Osnovna naknada iznosi 600 SEK. Ako se odluka o blokadi izdana na temelju Uredbe EU-a o blokadi bankovnih računa provede, naplaćuje se samo osnovna naknada u iznosu od 600 SEK.

U slučaju prikupljanja podataka, tijelo za prikupljanje podataka (švedska Služba za izvršenje) može naplatiti naknadu od 300 SEK.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Švedske se odluke o nalozima za blokadu ne rangiraju.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Sud nadležan za preispitivanje zahtjeva za pravni lijek na temelju članka 33. stavka 1. jest sud koji je izdao odluku o nalogu za blokadu (u skladu s prvim podstavkom odjeljka 9. Zakona o nalozima za blokadu računa u EU-u (2016:757)).

Švedska Služba za izvršenje nadležna je za preispitivanje zahtjeva za pravni lijek na temelju članka 34. stavka 1. (odjeljak 10. Zakona o nalozima za blokadu računa u EU-u (2016:757)).

Sud nadležan za preispitivanje zahtjeva za pravni lijek na temelju članka 34. stavka 2. jest okružni sud koji, na temelju poglavlja 18. članka 1. Zakona o naplati duga, preispituje žalbe protiv odluka švedske Službe za izvršenje (u skladu s drugim podstavkom članka 10. Zakona o nalozima za blokadu računa u EU-u (2016:757)). U poglavlju 18. članku 1. Zakona o naplati duga upućuje se na poglavlje 17. članak 1. Pravilnika o naplati duga (1981:981). U skladu s poglavljem 17. člankom 1. Pravilnika o naplati duga, nadležni su okružni sudovi navedeni u nastavku. Pojam „tuženik” znači dužnik.

Ako dužnik nema uobičajeno boravište u Švedskoj, za preispitivanje zahtjeva za pravni lijek na temelju članka 34. stavka 2. nadležan je okružni sud u Nacki.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalba protiv odluke koju je donio sud na temelju članka 33. i članka 35. stavaka 1. i 3. ulaže se na žalbenom sudu i Vrhovnom sudu. Žalba se mora uložiti na sudu koji je donio odluku u odnosu na koju se žalba podnosi. Žalba se mora uložiti u roku od tri tjedna od datuma na koji je donesena odluka protiv koje se žalba ulaže. Pravila o žalbama utvrđena su u poglavljima 49. i 52. Zakona o sudskom postupku.

Žalba protiv odluke švedske Službe za izvršenje na temelju članka 34. stavka 1. ili članka 35. stavaka 3. i 4. ulaže se na okružnim sudovima navedenima u nastavku. Pojam „tuženik” znači dužnik.

Ako dužnik nema uobičajeno boravište u Švedskoj, za preispitivanje odluke švedske Službe za izvršenje nadležan je okružni sud u Nacki. Međutim, žalba se mora uložiti pri švedskoj Službi za izvršenje. Žalba protiv odluke mora se uložiti u roku od tri tjedna od datuma na koji je podnositelj žalbe obaviješten o odluci. Pravila o žalbama protiv odluka švedske Službe za izvršenje utvrđena su u poglavlju 18. Zakona o naplati duga (1981:774) i poglavlju 17. Pravilnika o naplati duga (1981:981).

Žalba protiv odluke koju je donio okružni sud na temelju članka 34. stavka 2. ulaže se na žalbenom sudu. Ako je odluku donio žalbeni sud, žalba se ulaže na Vrhovnom sudu. Međutim, žalba se mora uložiti na sudu koji je donio odluku u odnosu na koju se žalba podnosi. Žalba se mora uložiti u roku od tri tjedna od datuma donošenja odluke ako odluka znači da je pitanje riješeno, ako je odluka donesena na raspravi ili ako je na raspravi najavljeno kad će biti poslana obavijest o odluci. U suprotnom, rok za ulaganje žalbi iznosi tri tjedna od datuma na koji je podnositelj žalbe obaviješten o odluci. Pravila o žalbama utvrđena su u člancima 38. – 41. Zakona o sudskim postupcima (1996:242).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Pravila o sudskim naknadama utvrđena su u Pravilniku o naknadama za redovne sudove (1987:452). Naknada za zahtjev za blokadu računa iznosi 2 800 SEK.

Naknada se mora platiti kad se sudu podnosi zahtjev.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Engleski

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.