Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Horvátország

Tartalomszolgáltató:
Horvátország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Horvátország

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében említett számlazárolási végzés kibocsátására hatáskörrel rendelkező bíróságok azok a horvát bíróságok, amelyek a bíróságokról szóló törvény (Zakon o sudovima) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye] 28/13., 33/15., 82/15. és 82/16. sz.), a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o parničnom postupku) (a továbbiakban: polgári perrendtartás) (NN 53/1991., 91/1992., 112/1999., 129/2000., 88/2001., 117/2003., 88/2005., 2/2007., 96/2008., 84/2008., 123/2008., 57/2011., 25/2013. és 89/2014. sz.), és más különös jogszabályok értelmében hatáskörrel rendelkeznek az ügy érdemében való határozathozatalra. A Horvát Köztársaságban e bíróságok a városi bíróságok (općinski sudovi; egyes számban: općinski sud) és a kereskedelmi bíróságok (trgovački sudovi; egyes számban: trgovački sud), amelyeken elsőfokú eljárás folyik.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Az adós számlájára vagy számláira vonatkozó, a rendelet 14. cikkében említett információk beszerzésére illetékes hatóság a következő:

A Pénzügyi Ügynökség (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zágráb, Horvátország

díjmentesen hívható telefonszám: +385 0 800 0080

e-mail-cím: info@fina.hr

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében említett számlainformációk beszerzése úgy történik, hogy az információs hatóság számára hozzáférést biztosítanak a releváns információkhoz, amennyiben ezeket a hatóságok vagy közigazgatási szervek nyilvántartásokban vagy más módon tárolják (a rendelet 14. cikke (5) bekezdésének b) pontja).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 21. cikke alapján benyújtott, a hitelező számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelmét teljes egészében vagy részben elutasító határozat ellen a hitelező által az elsőfokú bírósághoz benyújtott fellebbezés elbírálására az a felsőbb bíróság rendelkezik hatáskörrel, amely a biztosítási intézkedés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkezett (valamelyik megyei bíróság (županijski sud) vagy a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — a polgári perrendtartás 34a. és 34c. cikke, a végrehajtási törvény (Ovršni zakon) 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben) – link: https://narodne-novine.nn.hr/.

Következésképpen, ha a számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelmet a városi bíróság határozatával teljes egészében vagy részben elutasította, a hitelező a városi bíróságon keresztül a megyei bírósághoz nyújthat be fellebbezést, ha pedig ezt a határozatot kereskedelmi bíróság hozta, a hitelező a határozat ellen az érintett kereskedelmi bíróságon keresztül a Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósághoz nyújthat be fellebbezést.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A számlazárolási végzés és egyéb dokumentumok átvételére, továbbítására és kézbesítésére a rendelet 14. cikkének (4) bekezdése szerinti illetékes hatóság:

A zágrábi városi bíróság polgári tagozata (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zágráb.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A számlazárolási végzés végrehajtására a rendelet 3 fejezetével összhangban illetékes hatóság:

A Pénzügyi Ügynökség (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zágráb, Horvátország

díjmentesen hívható telefonszám: +385 0 800 0080

e-mail-cím: info@fina.hr

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

Teljes mértékben zárolható az a fizetési számla, amelyet pénzforgalmi szolgáltató kezel egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő nevében, és amelyet fizetési műveletek végrehajtására használnak.

A vagyonkezelői számlán lévő pénzeszközök nem zárolhatók, ha azt törvény tiltja.

A fogyasztó fizetésképtelenségéről szóló törvény (Zakon o stečaju potrošača) (NN 100/15. sz.) 42. cikke kimondja, hogy a csődbiztos köteles külön folyószámlát nyitni minden egyes fogyasztó számára, akivel szemben bírósági határozat alapján fizetésképtelenségi eljárás indult.

Ez olyan folyószámla, amelyet a csődbiztos a fogyasztóval szemben indult fizetésképtelenségi eljárás esetén az érintett fogyasztó nevében, saját neve alatt nyit valamely pénzintézetnél. A biztos ezt a külön számlát kizárólag a fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló fogyasztó vagyonának kezelésével és az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos kifizetések fogadására és folyósítására használhatja, és köteles a saját vagyonától elkülönítve tartani a csődvagyon kezelésével és az azzal való rendelkezéssel kapcsolatban a számlára érkező bármely befizetést.

A fogyasztó fizetésképtelenségéről szóló törvény 42. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a külön számlán lévő pénzeszközök nem képezhetik a csődbiztossal szembeni végrehajtás tárgyát, és a biztos fizetésképtelensége vagy halála esetén az ilyen pénzeszközök nem tartoznak bele a csődvagyonba vagy a hagyatékba.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztó fizetésképtelensége esetén a csődbiztos az ő képviselőjeként jár el, ez a számla vagyonkezelői számlának tekinthető, amely egyszerre tartalmazza a csődbiztos pénzeszközeit és egy vagy több olyan fogyasztó pénzeszközeit, akikkel szemben fizetésképtelenségi eljárás indult, azonban a csődbiztos által képviselt fogyasztó pénzeszközei nem tartozhatnak a számlára vezetett végrehajtás vagy zárolás hatálya alá, ha az eljárás a csődbiztossal szemben folyik.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: németangolfrancia.

A rendelet 31. cikke értelmében a zárolás alól mentesített összegeket a végrehajtási törvény 172. cikke (mentesség a végrehajtás alól) és 173. cikke (a végrehajtás korlátozása) tartalmazza.

Amennyiben az adós a végrehajtási törvény 172. cikkében említett, a végrehajtás alól mentes javadalmazásban és juttatásban részesül, vagy a végrehajtási törvény 173. cikke (a végrehajtás korlátozása) szerinti összeget kap, ugyanezen törvény 212. cikkének megfelelően köteles a FINA-t értesíteni erről.

A végrehajtási törvény (NN 112/12., 25/13., 93/14 és 55/16. sz.) szövegét az alábbi linkeken találja:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

A végrehajtási törvény 173. cikke értelmében az alábbi összegek mentesek a végrehajtás alól:

(1) Ha a végrehajtási eljárás kötelezettjének munkabére végrehajtás alatt áll, a Horvát Köztársaságban érvényes nettó átlagbér kétharmadának megfelelő összeg mentes a zárolás alól. Amennyiben a végrehajtásra jogszabály alapján járó tartási igény vagy egészségkárosodás illetve munkaképesség elvesztése vagy csökkenése miatt járó kártérítés behajtása, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett személy halála miatti tartásdíj-kiesés kompenzálása céljából kerül sor, az összeget a Horvát Köztársaságban érvényes nettó átlagbér felében kell megállapítani, kivéve, ha a gyermektartás címén járó összeg behajtásáról van szó. Ilyen esetben a zárolás alól mentes összeg a Horvát Köztársaságban jogi személy alkalmazásában álló munkavállaló megelőző évi nettó átlagbérének egynegyede.

(2) Ha a végrehajtási eljárás kötelezettjének munkabére alacsonyabb, mint a Horvát Köztársaságban érvényes nettó átlagbér, a végrehajtási eljárás kötelezettje munkabérének kétharmada mentes a zárolás alól. Amennyiben a végrehajtásra jogszabály alapján járó tartásdíj vagy egészségkárosodás, illetve munkaképesség elvesztése vagy csökkenése miatt járó kártérítés behajtása, vagy a tartásra kötelezett személy halála miatti tartásdíj-kiesés kompenzálása céljából kerül sor, az összeget a végrehajtási eljárás kötelezettje nettó munkabérének felében kell megállapítani.

(3) Az e cikk (1) bekezdése értelmében vett „átlagos nettó jövedelem” a Horvát Köztársaságban a jogi személyek alkalmazásában álló munkavállalók részére az adott év januárja és augusztusa közötti időszakban fejenként kifizetett havi nettó munkabér, amelynek összegét a horvát statisztikai hivatal (Državni zavod za statistiku) állapítja meg és teszi közzé a hivatalos lapban, legkésőbb az adott év december 31-éig. Az így meghatározott összeget a következő évben kell alkalmazni.

(4) E cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a végrehajtásra akkor is alkalmazni kell, ha a zárolás fizetés helyett folyósított kártalanításra, csökkentett munkaidő vagy fizetés után járó kompenzációra, nyugdíjra, katonai szolgálatot teljesítő személyzetnek járó juttatásra, tartalékosok részére katonai szolgálatuk idejére járó juttatásra, vagy civil és katonai személyzet részére folyósított bármely más anyagi juttatásra vonatkozik, az e cikk (5) és (6) bekezdésében szereplő jövedelem kivételével.

(5) Fogyatékossággal élő személy által a testi fogyatékossága miatti vagyoni juttatásként vagy gondozási ellátásként kapott jövedelem zárolásával történő végrehajtásra csak jogszabályban előírt tartási követelés érvényesítése, egészségkárosodásból vagy a munkaképesség csökkenéséből vagy elvesztéséből eredő kár megtérítése, a tartásra kötelezett személy halála miatti tartásdíj-kiesés kompenzálása céljából van lehetőség. Ezekben az esetekben az összeg az érintett jövedelem felét teszi ki.

(6) Az eltartási szerződés és életjáradék-szerződés keretében szerzett jövedelemre, valamint az életbiztosítási szerződés keretében szerzett jövedelemre vonatkozó zárolás csak a jövedelem azon hányadára foganatosítható, amely meghaladja a tartásra szánt támogatás összegének kiszámításához használt tőkeösszeget.

(7) E cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a végrehajtás olyan jövedelemre történik, amely nem munkabérből, nyugdíjból, önálló vállalkozóként folytatott kereskedelmi és kézműipari tevékenységekből származó bevételből, a szabad foglalkozások gyakorlásából, mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból, tulajdonjogból és vagyoni értékű jogból, tőkejövedelemből vagy biztosítási összegből származik (külön jogszabályok szerinti „egyéb jövedelem”), amennyiben a végrehajtási eljárás kötelezettje közokirattal bizonyítja, hogy a szóban forgó jövedelem kizárólagos rendszeres készpénz-bevételi forrása.

A Horvát Köztársaságban a jogi személyek alkalmazásában álló munkavállalók havi nettó munkabérének összege a 2016 januárja és augusztusa közötti időszakban 5 664 HRK volt (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A FINA és a bankok jogosultak a számlazárolási végzés végrehajtásáért valamint végrehajtási és biztosítási intézkedések foganatosításáért díjat felszámítani a számlákon lévő pénzeszközök tekintetében, a pénzeszközökre irányuló végrehajtási törvény végrehajtási rendeletében szereplő cselekményekhez kapcsolódó díjak összegére vonatkozó szabályok szerint (NN 105/10., 124/11., 52/12. és 6/13. sz.). a továbbiakban: a díjszabás) – linkek:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

A díjszabás 6. cikke kimondja, hogy a díjat az adósnak kell megfizetnie.

A díjszabás megállapítja a pénzeszközökre irányuló végrehajtási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok elvégzéséért járó díjakat (NN 91/10. és 112/12. sz.).

A díjszabás kétféle díjat állapít meg:

1. a végrehajtási eljárás kötelezettje pénzeszközeinek végrehajtása tekintetében, és

2. az egységes számlanyilvántartás adataiba való betekintés és az adatok kiadása tekintetében.

A végrehajtási eljárás kötelezettje pénzeszközeinek végrehajtása tekintetében fizetendő díjak négy csoportba sorolhatók:

  • végrehajtható okirat felhasználhatóságának vizsgálata
  • kamat kiszámítása
  • végrehajtható okirat végrehajtása
  • adatok, másolatok és tanúsítványok rendelkezésre bocsátása a végrehajtható okiratok nyilvántartásából.

A végrehajtható okirat felhasználhatóságának vizsgálatáért fizetendő díjat és a kamat kiszámításának díját a FINA számítja fel a végrehajtható okirat (az adós által a hitelező részére a bíróság határozatának megfelelően fizetendő követelések összege) befogadásáért és nyilvántartásba vételéért. Díjköteles annak ellenőrzésére is, hogy a végrehajtható okirat tartalmazza-e a végrehajtáshoz és a kamat kiszámításához szükséges adatokat. E két díjat, valamint a végrehajtható okirat végrehajtásáért fizetendő díjat teljes egészében az adósnak kell megfizetnie.

A végrehajtható okiratok végrehajtásáért fizetendő díjakból származó bevétel a FINA (55%) és a bankok (45%) között oszlik meg. A bevételek megoszlása annak arányában történik, hogy az adós a díj kiszabásának napján összesen hány számlával rendelkezik egy adott bankban, az egységes számlanyilvántartásban szereplő adatokkal összhangban.

Az adatoknak, másolatoknak és tanúsítványoknak a végrehajtható okiratok nyilvántartásából történő rendelkezésre bocsátásáért járó díjat a kérelmező fizeti meg, előzetesen és fizetési felszólítás alapján. A kérelmező, miután igazolta a befizetést a FINA felé, megkapja a kért adatokat és másolatokat, és számlát kap a részére nyújtott szolgáltatásról.

A FINA díjat számít fel az egységes számlanyilvántartás adataiba való betekintésért és az adatok kiadásáért, amelyet az iratokba való betekintés esetében az interneten vagy online szolgáltatási díjként, az adatok kiadása (vagy letöltése) esetében pedig elektronikus formában vagy papíron kell megfizetni.

A FINA igazgatótanácsának határozata alapján megállapítja a díjak összegét tartalmazó árlistát, a pénzügyminisztérium pedig jóváhagyja azt. Az árlistában szereplő valamennyi díj után hozzáadottérték-adót kell fizetni.

A FINA árlistájának kivonatát tartalmazó fájlra mutató hivatkozás: az alapok tekintetében a végrehajtás végrehajtása során megállapított feladatok ellátásának díjai.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A számlazárolási végzés végrehajtásáért a FINA és a bankok felszámíthatják a rendelet 43. cikkében meghatározott díjakat, a díjszabásnak megfelelően. A FINA díjat számít fel a nyilvántartásból származó adatok, másolatok és tanúsítványok, vagy a számlára vonatkozó adatok szolgáltatásáért. A díjak összegét a díjszabás 8. cikke határozza meg.

A díjszabás 3. cikkében szereplő díjak összege a következőképpen került meghatározásra:

Szolgáltatás Szám

A szolgáltatás leírása

A számítás alapja

Az összeg HRK-ban

Végrehajtás pénzeszközök tekintetében

1.

Végrehajtható okirat végrehajthatóságának vizsgálata

végrehajtható okirat

65

2.

Kamat kiszámítása

főkövetelés

7

3.

Végrehajtható okirat végrehajtása

3.1.

Egyetlen bankban letétbe helyezett pénzeszközök teljes összegének egyszeri beszedése

végrehajtható okirat

17

3.2.

Több bankban letétbe helyezett pénzeszközök teljes összegének egyszeri beszedése

végrehajtható okirat

39

3.3.

Végrehajtás a számla zárolása és a pénzeszközökhöz való hozzáférés tilalma esetén

végrehajtható okirat

110

4.

A nyilvántartásból származó adatok, másolatok és igazolások kiadása.

4.1.

– papíron

oldalszám

43

4.2.

– fájl formátumban

szótag

0,20

legalább 21

Az e bekezdés 4. pontja szerinti díjakat hozzáadottérték-adó terheli.

A díjszabás 7. cikkében szereplő díjak összege a következőképpen került meghatározásra:

Szolgáltatás Szám

A szolgáltatás leírása

A számítás alapja

Az összeg HRK-ban

Az egységes számlanyilvántartás adataiba való betekintés és adatok kiadása

1.

Adatbetekintés az ügynökség honlapján és online szolgáltatásokon keresztül.

1.1.

– adatbetekintés

információ kérése

0,80

1,2.

– alkategóriába történő betekintés

szótag

0,20

2.

Adatbetekintés az ügynökség honlapján keresztül

2,1.

– fél évre szóló előfizetés

felhasználó

298,37

2.2.

– egy évre szóló előfizetés

felhasználó

498,37

3.

Letöltés

3.1.

– az ügynökség honlapjáról

szótag

0,10

3.2.

– az ügynökség online szolgáltatásain keresztül

szótag

0,10

3.3

— CD-alapú szolgáltatás útján

szótag

0,10

4.

Adatbetekintés

4.1.

– papíron

új oldalanként

19,51

4,2.

– fájl formátumban

szótag

0,20

legalább 19,51

Az e bekezdés szerinti díjakat hozzáadottérték-adó terheli.

E szabályzat 5. cikkének (1) bekezdése szerint ezeket a végrehajtáshoz kapcsolódó díjakat meg kell osztani a FINA és azon bankok között, amelyeket a FINA a végrehajtható okirat alapján indult eljárásban az esedékes összegek beszedésére utasította, oly módon, hogy a FINA-t az adott díj 55%-a, a bankokat pedig 45%-a illeti meg.

A számlazárolási végzés kiadása vagy a számlazárolási végzés elleni jogorvoslat iránti eljárás során a kérelem értékén alapuló bírósági illetéket kell megfizetni, a bírósági illetékekről szóló törvény (NN, 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12., 157/13. és 110/15. sz.) rendelkezéseinek megfelelően, lásd rendelet 50. cikke (1) bekezdésének n) pontja szerinti értesítést.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A rendelet 32. cikke szerinti rangsort a végrehajtási törvény 78. cikke határozza meg, amely úgy rendelkezik, hogy amennyiben ugyanazon adóssal szemben több hitelező lép fel pénzkövetelés teljesítése iránti igénnyel, és a végrehajtás tárgya azonos, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában ezeket a követeléseket abban a sorrendben kell elszámolni, amilyen sorrendben a hitelezők jogot szereztek a követelésnek az adott végrehajtási tárgyból történő kielégítésére.

Több hitelező biztosítéki jogának sorrendjét a számlazárolási végzés kézhezvételének időpontja alapján határozzák meg (a végrehajtási törvény 180. cikke) – link: https://narodne-novine.nn.hr/.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Az adósnak a rendelet 33. cikke szerinti, a számlazárolási végzés visszavonására vagy módosítására irányuló kérelme elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv az a horvát bíróság, amely a számlazárolási végzést kibocsátotta.

Az adósnak a rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett, a számlazárolási végzés Horvát Köztársaságban történő végrehajtásának korlátozása vagy megszüntetése iránti kérelme elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv:

A zágrábi városi bíróság polgári tagozata

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zágráb.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A rendelet 33., 34. és 35. cikkével összefüggésben a rendelet 37. cikkében említett elsőfokú bírósági határozat elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az a felsőbb bíróság, amely a biztosítási intézkedést elrendelő határozat elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkezett (a megyei bíróságok vagy a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bírósága — a polgári perrendtartás 34a. és 34c. cikke, a végrehajtási törvény 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben).

A fellebbezést a határozat kézbesítésének időpontjától számított nyolc napon belül kell benyújtani (a végrehajtási törvény 11. cikke) annál a bíróságnál, amely a határozatot hozta (a polgári perrendtartás 357. cikke).

A végrehajtási törvény 2. cikke (1) bekezdésének (9) pontja értelmében a „biztosítási intézkedés tárgyában hozott határozat” biztosítási kérelemnek teljes egészében vagy részben helyt adó, illetve biztosítási intézkedést hivatalból elrendelő határozatot jelent.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A rendelet 42. cikke szerinti, számlazárolási végzés kiadása vagy a számlazárolási végzés elleni jogorvoslat iránti eljárás során a kérelem értékén alapuló bírósági illetéket kell megfizetni, a következők szerint:

  • ideiglenes számlazárolási végzés kiadása iránti kérelem esetén mint biztosítási intézkedés iránti kérelem esetén
  • ideiglenes számlazárolási végzés kiadása iránti kérelemre vonatkozó határozat esetén mint biztosítási intézkedés iránti kérelem esetén
  • a végrehajtási törvény 364b. cikkének (2)–(5) bekezdése szerinti kérelmek esetén mint biztosítási intézkedéssel szembeni fellebbezés esetén.

A bírósági illetékekről szóló törvény 4. cikke értelmében eltérő rendelkezés hiányában a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség akkor keletkezik, amikor a számlazárolási végzés végrehajtása iránti kérelmet előterjesztik vagy a fellebbezést benyújtják.

A bírósági illeték összegét mindig az adott ügyben, a pertárgy értékétől függően az alábbi táblázat alapján kell kiszámítani:

Több mint

HRK összegig

HRK

0

3 000

100

3 000

6 000

200

6 000

9 000

300

9 000

12 000

400

12 000

15 000

500

A 15 000 HRK-t meghaladó pertárgy-érték felett az illeték összege 500 HRK plusz a 15 000 HRK feletti összeg 1%-a, összesen legfeljebb 5 000 HRK.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 13/09/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.