Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A megyei bíróságok.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Észtországi Végrehajtói és Csődbiztosi Kamara

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefon: +372 64 63 773

E-mail: info@kpkoda.ee

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

14. cikk (5) bekezdés a) pont – az információs hatóság megkeresésére az Észtország területén működő valamennyi bank köteles közölni, hogy az adós rendelkezik-e nála számlával.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A körzeti bírósághoz intézett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó megyei bíróságnál kell benyújtani.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

10. cikk (2) bekezdés – az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést hozó megyei bíróság

10. cikk (2) bekezdés harmadik francia bekezdés – végrehajtók

23. cikk (3) bekezdés – végrehajtók

23. cikk (5) bekezdés – végrehajtók

23. cikk (6) bekezdés – végrehajtók

25. cikk (3) bekezdés – végrehajtók

27. cikk (2) bekezdés – végrehajtók

28. cikk (3) bekezdés – végrehajtók

36. cikk (5) bekezdés második francia bekezdés – végrehajtók

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A végrehajtók.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Házastársak közös tulajdonában lévő bankszámláról teljesítendő kifizetés iránti követelés abban az esetben terjeszthető elő, ha a másik, nem adós házasfél ebbe beleegyezik, vagy ha létezik olyan végrehajtási okirat, amely mindkét házasfelet teljesítésre kötelezi.

A kötelmi jogról szóló törvény 626. szakaszának (3) bekezdése szerint: „Olyan követelések és ingó dolgok, amelyeket a megbízott valamely megbízásnak a saját nevében de a megbízó javára történő teljesítése során szerez meg, valamint olyan követelések és ingó dolgok, amelyeket a megbízó a megbízás teljesítése céljából ruházott át a megbízottra, nem tartoznak a megbízott csődvagyonába, és végrehajtási eljárás esetén nem képezhetik a megbízottal szembeni követelés tárgyát”.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Az alábbi jövedelmek tekintetében nem követelhető lefoglalás:

 1. állami családi támogatások;
 2. fogyatékkal élő személyek számára nyújtott szociális támogatások;
 3. a szociális jóléti törvény szerinti szociális támogatások;
 4. az Észtországi Munkanélküli Biztosítási Alapon keresztül fizetett munkanélküli járadékok, juttatások, közlekedési és lakhatási támogatások és pályakezdőknek nyújtott támogatások;
 5. testi sérülés vagy egészségkárosodás elszenvedéséért kapott kártérítési összeg, a bevételkiesés miatt vagy nem vagyoni kártérítésként fizetett kompenzáció kivételével;
 6. munkaképességi juttatás;
 7. törvényi kötelezettség alapján járó tartásdíj;
 8. az egészségbiztosítási törvény szerinti pénzbeli egészségbiztosítási ellátások, az ideiglenes munkaképtelenség esetén nyújtott ellátások kivételével;
 9. állami nyugdíjak, a törvényben meghatározott mértékig;
 10. börtönből való szabadulást követően nyújtott támogatás;
 11. a megszálló hatalmak által elnyomást szenvedett személyekről szóló törvény alapján fizetett, elnyomást szenvedett személyeknek járó járadék.

Nem zárolható a havi minimálbér, vagy az ennek arányosan megfelelő heti- vagy napibér összegénél alacsonyabb jövedelem. 2020. január 1-jét követően a havi minimálbér összege teljes állású munkavállalók esetében 584 EUR.

Amennyiben az adós más vagyontárgyaira benyújtott fizetési követelés nem vezetett, vagy várhatóan nem vezet az igény maradéktalan kielégítésére, és a zárolás a követelés típusa, valamint a jövedelemszint alapján jogos, a felperes kérelmére a fenti 5–7. pontban hivatkozott jövedelmet érintő fizetési követelés benyújtható.

Amennyiben az adós más vagyontárgyaira benyújtott fizetési követelés nem vezetett, vagy várhatóan nem vezet a gyermektartási igény maradéktalan kielégítésére, elrendelhető a végrehajtási eljárásól szóló törvény 132. szakaszának (1) bekezdésében hivatkozott jövedelem legfeljebb felének zárolása. Ha a gyermektartási igény kielégítése érdekében az adós jövedelméből zárolt összeg alacsonyabb, mint a minimálbér fele, az adós jövedelmének legfeljebb egyharmada zárolható.

Amennyiben az adós törvényi kötelezettség alapján más személyt eltart vagy más személy számára tartásdíjat fizet, a zárolás alól mentes összeg minden eltartott személy után a havi minimálbér összegének egyharmadával emelkedik, kivéve, ha gyermektartás iránti követelés teljesítése érdekében végrehajtás van folyamatban.

A minimálbér ötszörösének megfelelő összegnek legfeljebb kétharmada zárolható. A minimálbér ötszörösét meghaladó összegű valamennyi jövedelem annak végrehajtás alól mentes részét meghaladóan teljes egészében zárolható, feltéve, hogy a zárolandó összeg a teljes jövedelem összegének kétharmadánál nem magasabb. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha tartási kötelezettség teljesítése érdekében kényszervégrehajtás van folyamatban.

Az adós kérelmére a végrehajtó három munkanapon belül megszünteti a számla zárolását olyan mértékben, amely biztosítja az adós számára a zárlat alól mentes összeghez való hozzáférést.

Ha az adós számlájára egyhavi jövedelemnél magasabb összeget utalnak, a végrehajtó az adós kérelmére minden előre fizetett havi összeg vonatkozásában három munkanapon belül megszünteti a számla zárolását olyan mértékben, amely biztosítja az adós számára a zárlat alól mentes összeghez való hozzáférést. Ha nem állapítható meg, hogy az adós számlájára átutalt jövedelem milyen időtartamra vonatkozik, a végrehajtó egyhavi jövedelem nem zárolható részét biztosítja az adós számára.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Nincsenek.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A végrehajtókról szóló törvény 781. szakaszának (4) bekezdése értelmében a 14. cikk szerinti kérelem benyújtásakor a kérelmet benyújtó személy által fizetendő díj 20 EUR.

A végrehajtókról szóló törvény 38. szakaszának (6) bekezdése szerint az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés végrehajtásáért fizetendő végrehajtói díj 92 EUR.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Zárolt vagyon biztosításához fűződő, korábbi zárolásból eredő jog megelőzi a későbbi zárolás által keletkeztetett jogot.

Zárolt vagyon biztosításához fűződő, gyermektartás iránti követelésből eredő jog a keletkezésének időpontjától függetlenül megelőzi a zárolt vagyonon fennálló más biztosítási jogokat. A zárolt vagyon biztosításához gyermektartás iránti követelésből eredően fűződő jogok egyenrangúak.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

33. cikk (1) bekezdés – megyei bíróságok

34. cikk (1) bekezdés a) pont – az a végrehajtó, aki a végrehajtási eljárásokat kezdeményezte, és az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés alapján zárolta a számlát. A végrehajtók jegyzéke megtalálható a Végrehajtói és Csődbiztosi Kamara honlapján.

34. cikk (1) bekezdés b) pont

i. végrehajtók

ii. végrehajtók

iii. végrehajtók

iv. végrehajtók

34. cikk (2) bekezdés – megyei bíróságok

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

33. cikk

A körzeti bírósághoz intézett fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a megtámadott határozatot hozó megyei bíróságnál kell benyújtani.

34. cikk

– A megyei bíróság határozatával szemben a körzeti bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani a megtámadott határozatot hozó megyei bíróság útján. A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

– A végrehajtási eljárásban részes fél panaszt nyújthat be a végrehajtó által a végrehajtható okirat alapján hozott határozattal vagy intézkedéssel szemben, vagy azzal kapcsolatos végrehajtási cselekmény megtagadása miatt. A panaszt a végrehajtóhoz kell benyújtani, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – attól a naptól számított tíz napon belül, amikor a panaszos a határozatról vagy a cselekményről tudomást szerzett, vagy tudomást kellett volna szereznie róla. Az eljárásban részes fél a határozat kézbesítésétől számított tíz napon belül fellebbezést nyújthat be a végrehajtó által a panasz tárgyában hozott határozattal szemben ahhoz a megyei bírósághoz, amelynek illetékességi területén a végrehajtói iroda található. A végrehajtó határozatával vagy intézkedésével szembeni fellebbezés csak a végrehajtóhoz történő benyújtást követően nyújtható be a bírósághoz. A végrehajtó határozata tárgyában hozott megyei bírósági határozattal szemben az eljárásban részes felek és a végrehajtó fellebbezést nyújthatnak be. A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

35. cikk

– A megyei bíróság határozatával szemben a körzeti bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani a megtámadott határozatot hozó megyei bíróság útján. A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell benyújtani (35. cikk (1) bekezdés).

– A végrehajtási eljárásban részes fél panaszt nyújthat be a végrehajtó által a végrehajtható okirat alapján hozott határozattal vagy intézkedéssel szemben, vagy azzal kapcsolatos végrehajtási cselekmény megtagadása miatt. A panaszt a végrehajtóhoz kell benyújtani, – ha jogszabály másként nem rendelkezik – attól a naptól számított tíz napon belül, amikor a panaszos a határozatról vagy a cselekményről tudomást szerzett, vagy tudomást kellett volna szereznie róla. Az eljárásban részes fél a határozat kézbesítésétől számított tíz napon belül fellebbezést nyújthat be a végrehajtó által a panasz tárgyában hozott határozattal szemben ahhoz a megyei bírósághoz, amelynek illetékességi területén a végrehajtói iroda található. A végrehajtó határozatával vagy intézkedésével szembeni fellebbezés csak a végrehajtóhoz történő benyújtást követően nyújtható be a bírósághoz (35. cikk (3) és (4) bekezdés). A végrehajtó határozata tárgyában hozott megyei bírósági határozattal szemben az eljárásban részes felek és a végrehajtó fellebbezést nyújthatnak be. A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A számlazárolási végzés meghozatala iránti kérelem illetve a végzéssel szembeni fellebbezés illetéke 50 EUR, amit a kérelem illetve fellebbezés benyújtásakor kell megfizetni.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Az észt és az angol.

Utolsó frissítés: 14/04/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.