Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Helsinki Körzeti Bíróság

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Postai cím:

Pf. 650

FI – 00181 Helsinki

Tel.: +358 2956 44200 (központi szám)

Fax: +358 29 2956 44218

E-mail: helsinki.ko@oikeus.fi

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk beszerzésére illetékes hatóság a végrehajtó. A számlainformációk beszerzése iránti kérelem közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézéséhez (Ulosottolaitoksen keskushallinto) nyújtható be, amely azt továbbítja a végrehajtónak.

Az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének elérhetősége:

Ulosottolaitoksen keskushallinto

Eurooppalainen tilivarojen turvaaminen

PL 2

00067 Ulosottolaitos

Finnország

Tel.: +358 2956 58801

Fax: +358 29 562 2611

E-mail: hallinto.uo@oikeus.fi

A végrehajtók elérhetősége:

A végrehajtók elérhetőségi adatai finn, svéd és angol nyelven elérhetők az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott https://ulosottolaitos.fi/fi/ honlapon.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A finn jog szerint a számlainformációk megszerzésének rendelkezésre álló módszere a rendelet 14. cikke (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott módszer (a finn területen található valamennyi bank köteles az információs hatóság (azaz a végrehajtó) kérésére közölni, hogy az adós vezet-e nála számlát).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A Helsinki Körzeti Bíróság határozata ellen a Helsinki Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a Helsinki Fellebbviteli Bíróságnak kell címezni és annak a körzeti bíróságnak a hivatalához kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta, azaz a Helsinki Körzeti Bírósághoz. A Helsinki Körzeti Bíróság elérhetőségeit lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjában.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

10. cikk (2) bekezdés: A számlazárolási végzés visszavonására vagy hatályon kívül helyezésére illetékes hatóság a végrehajtó. A visszavonási formanyomtatvány közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének (Ulosottolaitoksen keskushallinto) küldhető, amely továbbítja azt a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját).

23. cikk (3) bekezdés: Ha a számlazárolási végzést Finnországban bocsátották ki (Finnország a származási állam), a kibocsátó bíróság (azaz a Helsinki Körzeti Bíróság) felelős a rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében említett iratok továbbításáért (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját).

Ha a számlazárolási végzést Finnországban kell végrehajtani (Finnország a végrehajtás helye szerinti állam), a végrehajtó a végrehajtás helye szerinti állam illetékes hatósága. A végrehajtáshoz szükséges iratok közvetlenül a végrehajtónak vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének (Ulosottolaitoksen keskushallinto) küldhetők, amely továbbítja azokat a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének f) pontját).

23. cikk (5) bekezdés: Lásd az 50. cikk (1) bekezdésének f) pontjához tartozó választ.

23. cikk (6) bekezdés: Lásd az 50. cikk (1) bekezdésének f) pontjához tartozó választ.

23. cikk (3) bekezdés: A számlazárolási végzés végrehajtásáért felelős végrehajtó kibocsátja a pénzeszközök zárolására vonatkozó, a 25. cikkben említett értesítést, és továbbítja azt a számlazárolási végzést kibocsátó bíróságnak és a hitelezőnek.

27. cikk (2) bekezdés: A zárolandó összeget meghaladóan zárolt összegek felszabadításáért felelős illetékes hatóság a számlazárolási végzés végrehajtásáért felelős végrehajtó. A zárolandó összeget meghaladóan zárolt összegek felszabadítására irányuló kérelem közvetlenül a 25. cikkben hivatkozott nyilatkozatot kibocsátó végrehajtónak vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének (Ulosottolaitoksen keskushallinto) küldhető, amely továbbítja azt a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját).

Article 28(3): Amennyiben Finnország a származási ország, a kézbesítés kezdeményezéséért és a 28. cikk (1) bekezdésében említett iratoknak az adós lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága részére történő továbbításáért a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság, azaz a Helsinki Körzeti Bíróság a felelős.

Ha az adós Finnországban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel, a kézbesítés tekintetében illetékes hatóság attól függ, hogy a zárolandó bankszámlák Finnországban találhatók-e. Ha a zárolandó bankszámlák Finnországban találhatók, a kézbesítés tekintetében illetékes hatóság a végrehajtó. Ebben az esetben a kézbesítendő iratok vagy közvetlenül a végrehajtónak, vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének (Ulosottolaitoksen keskushallinto) küldhetők, amely továbbítja azokat a végrehajtónak. Ha a zárolandó számlák bármelyike nem Finnországban található, a kézbesítés tekintetében illetékes hatóság a Helsinki Körzeti Bíróság.

36. cikk (5) bekezdés, második albekezdés: A jogorvoslatról szóló határozat végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóság a végrehajtó. A jogorvoslatról szóló határozat közvetlenül a végrehajtónak vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének (Ulosottolaitoksen keskushallinto) küldhető meg, amely azt továbbítja a végrehajtónak.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Finnországban a végrehajtó a biztosítási intézkedések végrehajtására illetékes hatóság. Ha a végrehajtás helye szerinti állam Finnország, a rendelet 23. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott, a végrehajtáshoz szükséges okiratok vagy közvetlenül a végrehajtónak, vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézésének (Ulosottolaitoksen keskushallinto) küldhetők meg, amely továbbítja azokat a végrehajtónak (lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Az ingó vagyon, például a bankszámlán tartott pénz lefoglalására a végrehajtásról szóló törvény (705/2007) 8. fejezetének 7. szakasza alapján kerül sor, adott esetben figyelembe véve a zár alá vételről szóló 4. fejezet rendelkezéseit.

A végrehajtásról szóló törvény 4. fejezetének 11. szakasza szerint az adós és egy harmadik személy által közösen birtokolt ingó vagyont úgy kell tekinteni, hogy azt egyenlő részben tulajdonolják, kivéve, ha a harmadik személy bizonyítja, vagy másként nyilvánvaló, hogy ő a vagyon kizárólagos tulajdonosa, vagy a vagyon nagyobb része a tulajdonában áll. A tulajdonjogra vonatkozó ezen feltételezés alapján az adós és egy harmadik személy által közösen vezetett számlán lévő pénzeszközök fele az adós tulajdonát képezi, ami azt jelenti, hogy ez a fele zárolási intézkedés tárgyát képezheti (mínusz a 31. cikk szerinti zárolás alól mentes összegek).

A közös tulajdon feltételezése azonban nem lehet alkalmazható, ha bebizonyosodik, hogy az eszközök valójában teljes egészében az adós vagy a harmadik személy tulajdonában vannak, vagy nem egyenlő részesedéssel rendelkeznek azokban. Azoknak a harmadik feleknek, akik állításuk szerint kizárólagos tulajdonosaik vagy az eszközök több mint felével rendelkeznek, állításukat alá kell támasztaniuk.

Végrehajtásról szóló törvény: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A végrehajtásról szóló törvény 4. fejezete 21. szakasza (1) bekezdésének 6. pontja szerint a természetes személy adós esetében az adós készpénzvagyona vagy a 48. szakaszban említett egyéb vagyona védett része másfélszeresének megfelelő összeget külön kell választani a zárolástól egy hónapig, kivéve, ha az adós más megfelelő jövedelemmel rendelkezik.

A 4. fejezet 48. szakaszának (3) bekezdésével összhangban a védett rész összegét az Igazságügyi Minisztérium rendelete évente felülvizsgálja az Országos Nyugdíjindexről szóló törvényben (456/2001) foglaltak szerint. A védett rész mindenkori összege a következő internetcímen tekinthető meg: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html.

A házastárs a házassággal egyenértékű kapcsolatban élő házas vagy nem házas élettársat jelenti. A tartásra kötelezett által eltartottnak tekintett személyek olyan személyek, akiknek a jövedelme alacsonyabb, mint a kötelezettre és egy hasonló helyzetben lévő gyermekre számított védett rész, függetlenül attól, hogy a másik élettárs részt vesz-e a gyermek tartásában. A kötelezett által fizetett tartást a végrehajtásról szóló törvény 4. fejezetének 51-53. szakasza szerint lehet figyelembe venni.

A fenti összeg az adós kérelme nélkül mentesül a lefoglalás alól; a számlazárolási végzésért és az ilyen összegek mentesítéséért felelős végrehajtónak ezért a rendelet 31. cikkének (2) bekezdése értelmében saját kezdeményezésére mentesítenie kell a szóban forgó összeget a zárolás alól.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A finn jogszabályok értelmében a bankok nem számíthatnak fel díjat az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért, illetve a számlainformációk biztosításárért.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A végrehajtók 225 euró összegű díjat számítanak fel a számlazárolási végzés végrehajtásáért. A díjat a végrehajtási díjról szóló törvény (34/1995) 2. szakaszának (5) bekezdése és a végrehajtási díjról szóló rendelet (35/1995) 5. szakasza (1) bekezdésének 3. pontja szabályozza. A végrehajtási díjról szóló törvény 4. szakaszának (3) bekezdése értelmében a díj csak a kérelmezőre terhelhető, az adósra nem.

A végrehajtó által a rendelet 14. cikke szerinti számlainformációk beszerzésére irányuló eljárás során tett intézkedésekért díj nem számítható fel.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A finn jog szerinti biztosítási intézkedések nem nyújtanak elsőbbséget a zár alá vételhez képest. A jogalap a végrehajtási törvénykönyv 4. fejezetének 43. szakasza, amely kimondja, hogy a lefoglalás vagy más biztosítási intézkedés nem akadályozza meg a zár alá vételt.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

33. cikk (1) bekezdés: Helsinki Körzeti Bíróság Az elérhetőségekért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját.

Article 34(1): A végrehajtó. A jogorvoslati kérelem közvetlenül a végrehajtóhoz vagy az Országos Végrehajtási Hatóság központi ügyintézéséhez (Ulosottolaitoksen keskushallinto) nyújtható be, amely azt továbbítja a végrehajtónak. Az elérhetőségekért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját.

34. cikk (2) bekezdés: Helsinki Körzeti Bíróság Az elérhetőségekért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontját.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A Helsinki Körzeti Bíróság fellebbezésről hozott határozata ellen a Helsinki Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést a Helsinki Fellebbviteli Bíróságnak kell címezni és annak a körzeti bíróságnak a hivatalához kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta, azaz a Helsinki Körzeti Bírósághoz.

A fellebbezés benyújtásának határideje a körzeti bíróság határozatának kihirdetésétől vagy a felek rendelkezésére bocsátásától számított 30 nap. A fellebbezést legkésőbb a határidő lejártának napján, a hivatali idő végéig kell megküldeni a körzeti bíróság hivatalának. A hivatali idő vége 16 óra 15 perc.

A végrehajtó által a jogorvoslat tárgyában hozott határozat ellen a végrehajtásról szóló törvény 11. fejezetének 2. szakasza alapján a végrehajtási jogorvoslatot elbíráló körzeti bíróságnál lehet fellebbezni. A körzeti bírósághoz címzett jogorvoslati kérelmet a határozatot hozó végrehajtónak kell megküldeni vagy e-mailben (ulosotto.uo@oikeus.fi), vagy postai úton: PL 1, 00067 Ulosottolaitos. A végrehajtó elérhetőségeiért lásd az 50. cikk (1) bekezdésének b) pontját.

A végrehajtási fellebbezéseket az Åland-szigetek, Helsinki, Länsi-Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme és Varsinais-Suomi körzeti bíróságai bírálják el. A fellebbezést az a körzeti bíróság tárgyalja, amelynek illetékességi területén a végrehajtási intézkedést végrehajtották. Az elérhetőségek megtalálhatók a https://oikeus.fi weboldalon.

A fellebbezés benyújtására háromhetes határidő áll rendelkezésre. Ezt a háromhetes időszakot a határozat meghozatalának napjától kell számítani, amennyiben az érintett személyt előzetesen értesítették, vagy a határozat meghozatalakor jelen volt. Ellenkező esetben a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor az érintettet tájékoztatták a határozatról. A végrehajtásról szóló törvény 3. fejezete 39. szakaszának (2) bekezdése meghatározza, hogy mikor kell úgy tekinteni, hogy a címzettet tájékoztatták a postai úton vagy e-mailben elküldött határozatról. Ellenkező bizonyításig a kézbesítést három nappal az elektronikus üzenet elküldése után, vagy hét nappal az irat postai küldemények számára fenntartott helyen történő feladása vagy elhelyezése után kell teljesítettnek tekinteni. A dokumentumon fel kell tüntetni a feladás vagy a letétbe helyezés dátumát.

A jogorvoslati kérelmet a határozatot hozó végrehajtónak kell megküldeni vagy e-mailben (ulosotto.uo@oikeus.fi), vagy postai úton: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, legkésőbb a határidő lejártának napján a hivatali idő végéig. A hivatali idő vége 16 óra 15 perc.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A bírósági illetékeket és a fellebbezési illetékeket a bírósági illetékekről szóló törvény (1455/2015) szabályozza. A számlazárolási végzés iránti bírósághoz fordulás díja megegyezik a nemzeti jog szerinti biztosítási intézkedések feldolgozásának díjával. A bírósági illetékekről szóló törvény alapján az ilyen biztosítási intézkedések feldolgozásáért felszámított díjak jelenleg a kérelmező kérelmével vagy jogosultságával kapcsolatos főeljárás lefolytatásának díján alapulnak.

A díj mértéke tehát a számlazárolási végzéssel kapcsolatos ügy alapjául szolgáló főeljárástól függ. Amennyiben a főeljárás jogvita tárgyát képezte, a körzeti bíróságon a számlazárolási végzés iránti kérelem tárgyában folyó eljárás illetéke a bírósági illetékekről szóló törvény 2. szakasza értelmében legfeljebb 500 euró. A bírósági illetékek alacsonyabbak lehetnek, ha például a főeljárás a bírósági eljárásról szóló törvény 5. fejezetének 3. szakasza szerinti egyszerűsített eljárást foglal magában: az eljárási illeték összege 65,86 euró vagy 250 euró lehet attól függően, hogy a főeljárást hogyan bírálták el, és hogy az alperes megtámadta-e az ügyet.

A fellebbviteli bíróság eljárási illetéke legfeljebb 500 euró.

Az eljárási illetéket az eljárás befejezésekor, azaz az ügy bíróságon történő lezárásakor szedik be.

A számlazárolási végzéssel szembeni jogorvoslatért bírósági illetéket nem számítanak fel.

A bírósági illetékekről szóló törvény: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Finn, svéd és angol nyelven.

Utolsó frissítés: 19/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.