Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A kijelölt bíróságok PDF (211 Kb) de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok) és Landgerichte (tartományi bíróságok).

Ha a hitelező közokirathoz jutott, a számlazárolási végzés kibocsátására az a bíróság illetékes, amelynek területén kiállították az okiratot.

A bíróságok hatáskörére tekintettel a joghatóság meghatározására a német igazságszolgáltatási jog és a vonatkozó perrendtartások általános rendelkezései irányadóak.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A számlainformációk 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerint beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság a Bundesamt für Justiz (német szövetségi igazságügyi hivatal).

A Bundesamt für Justiz elérhetősége a következő:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Németország
Tel.: +49-228 99 410-40
E-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A számlainformációk 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti beszerzése céljából a Bundesamt für Justiz megkeresi a Bundesamt für Steuern-t (német szövetségi adóhatóság) a hitelintézetek birtokában lévő következő adatok közlése végett:

a számla megnyitásának és megszüntetésének időpontja, a számlatulajdonos neve, valamint magánszemélyek esetében a születési dátum.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A kijelölt bíróságok PDF (233 Kb) de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok), Landgerichte (tartományi bíróságok), Oberlandesgerichte (tartományi felsőbíróságok) Arbeitsgerichte (munkaügyi bíróságok) és Landesarbeitsgerichte (tartományi munkaügyi bíróságok).

A számlazárolási végzés kibocsátását elutasító határozattal szemben a kérelmet elutasító bíróságnál, vagy ha a kérelmet első fokon eljáró bíróság utasította el, a magasabb szintű bíróságnál terjeszthető elő fellebbezés.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A kijelölt bíróságok PDF (194 Kb) de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A kijelölt bíróságok PDF (194 Kb) de a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok).

A számlazárolási végzés végrehajtására hatáskörrel rendelkező bíróság az általános rendelkezések szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság. Ha azonban német bíróság bocsátotta ki a végzést, akkor ez a bíróság rendelkezik hatáskörrel a végzés végrehajtásának elrendelésére.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A német jogszabályok szerint – a rendelkezésre jogosult többi fél jogai sérelme nélkül – lefoglalható az olyan bankszámlán elérhető összeg, amely felett a számlavezető bank dokumentumai szerint az adóst nem kizárólagos rendelkezési jog illeti meg.

A német jogszabályok alapján az adós ellen vezetett foglalás kiterjed az adós olyan bankszámláján elérhető összegre, amely felett az adós nevében harmadik fél jogosult rendelkezni.

A német jogszabályok alapján az adós ellen vezetett foglalás nem terjed ki harmadik fél olyan bankszámláján elérhető összegre, amely felett a harmadik fél nevében az adós jogosult rendelkezni.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó német rendelkezéseket a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung, ZPO) 850k. és 850l. §-a tartalmazza:

A rendelkezések szövege a következő:

„850k. § Lefoglalással szemben védett bankszámla

(1) Ha az adós hitelintézetnél vezetett, lefoglalással szemben védett bankszámláján elérhető egyenleget lefoglalják, az adós az adott naptári hónap végéig rendelkezhet a 850c. § (1) bekezdésének a 850c. § (2a) bekezdésével összefüggésben értelmezett első mondata szerinti havi összeg felett; az egyenleg e része mentes a lefoglalás alól. Az első mondatban meghatározott egyenleg magába foglalja azt az egyenleget is, amely a 835. § (4) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt nem fizethető ki a hitelező részére vagy nem helyezhető letétbe. Ha az adós az adott naptári hónapban nem rendelkezik az első mondatban meghatározott lefoglalás alól mentes összeg felett, az első mondatban meghatározott lefoglalás mentes egyenleg mellett ez az összeg sem foglalható le a következő naptári hónapban. Az első, a második és a harmadik mondat megfelelően alkalmazandó, ha az adós folyószámlájának egyenlegét foglalják le, és az átutalási végzés meghozatalától számított négy héten belül a folyószámlát átalakítják lefoglalással szemben védett bankszámlává.

(2) Az egyenleg ezt meghaladó része lefoglalható az alábbi összegek kivételével, amelyekkel az (1) bekezdésben meghatározott összeg megnövekszik:

1. a 850c. § (1) bekezdésének a 850c. § (2a) bekezdésének első mondatával összefüggésben értelmezett második mondatában meghatározott lefoglalás alól mentes összegek, ha

a) az adós törvényi rendelkezés alapján egy vagy több személy tartására köteles, vagy

b) az adós a szociális törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) második vagy tizenkettedik könyve szerinti pénzbeli juttatásban részesül az adóssal a szociális törvénykönyv második könyve 7. §-ának (3) bekezdésében vagy a szociális törvénykönyv tizenkettedik könyvének 19. §-ában, 20. §-ában, 36. §-ának első mondatában vagy 43. §-ában meghatározott közös háztartásban élő olyan személyekre tekintettel, akik tartására az adós törvényi rendelkezés alapján nem köteles;

2. a szociális törvénykönyv első könyve 54. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyszeri pénzbeli juttatás, valamint testi fogyatékosságból vagy egészségkárosodásból eredő többletköltségek fedezésére szolgáló pénzbeli juttatás a szociális törvénykönyv első könyve 54. §-a (3) bekezdésének 3. pontja értelmében;

3. családi pótlék vagy a gyermekre tekintettel járó más pénzbeli juttatás, kivéve ha a lefoglalásra annak a gyermeknek a tartási követelése miatt kerül sor, akire tekintettel folyósítják vagy figyelembe veszik a juttatást.

Az első mondatban meghatározott összeg tekintetében az (1) bekezdés harmadik mondata megfelelően alkalmazandó.

(3) A végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság által hozott lefoglalási végzésben lefoglalás alól mentesített összeg az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés első mondatának 1. pontjában meghatározott lefoglalás alól mentes összeg helyébe lép, ha a 850d. §-ban meghatározott követelés érdekében foglalják le az egyenleget.

(4) A végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság kérelemre az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés első mondatának 1. pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott összegektől eltérően is meghatározhatja a lefoglalás alól mentes összeget. A jelen törvénykönyv 850a. és 850b. §-a, 850c. §-a, 850d. §-ának (1) és (2) bekezdése, 850e., 850f., 850g., 850i., 851c. és 851d. §-a, a szociális törvénykönyv első könyve 54 §-ának (2) bekezdése, (3) bekezdésének 1., 2. és 3. pontja, (4) és (5) bekezdése, a szociális törvénykönyv tizenkettedik könyve 17. §-a (1) bekezdésének második mondata és a jövedelemadóról szóló törvény 76. §-a (Einkommensteuergesetz) megfelelően alkalmazandó. Egyéb esetekben a 732. § (2) bekezdésében meghatározott végzés meghozatalára a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság rendelkezik hatáskörrel.

(5) A hitelintézet köteles teljesíteni az adóssal szemben az (1) és (3) bekezdésben meghatározott lefoglalás alól mentes egyenlegre vonatkozó szerződéses kötelezettségeit. Ez a rendelkezés kizárólag akkor vonatkozik a (2) bekezdésben meghatározott lefoglalás alól mentes összegre, ha az adós a munkáltató, a családi pótlékot folyósító szerv (Familienkasse), a szociális ellátásokat folyósító hatóság vagy a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló törvény (Insolvenzordnung, InsO) 305. §-a (1) bekezdésének 1. pontja szerinti egyéb illetékes személy vagy hatóság által kiadott igazolással tanúsítja, hogy az egyenleg mentes a lefoglalás alól. A hitelintézet teljesítése az adós részére a kötelezettség alól mentesítő jellegű, ha nem tudta vagy súlyos gondatlanságból nem tudta, hogy az igazolás nem megfelelő. Ha az adós nem tudja benyújtani a második mondatban meghatározott igazolást, a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság kérelemre megállapítja a (2) bekezdés szerinti összegeket. Az első, második, harmadik és negyedik mondat a letétbe helyezett összegekre is alkalmazandó.

(6) Ha a lefoglalással szemben védett bankszámlára a szociális törvénykönyvben meghatározott pénzbeli juttatást vagy családi pótlékot utalnak, a jóváírástól számított 14 napon belül a hitelintézet a jóváírás következtében keletkező követelést csak ilyen követeléssel szemben számíthatja be, illetve a jóváírással szemben csak olyan követelést számíthat be, amelyre a hitelintézet ebben az időszakban számlavezetési díjként vagy a kedvezményezett bankszámla feletti rendelkezése következtében felmerült díjként jogosult. Ezen összeg jóváírásától számított 14 napig a hitelintézet fedezethiány miatt nem utasíthatja el a kifizetések teljesítését az egyenleg ezt meghaladó részéig, ha a kedvezményezett igazolja, vagy a hitelintézet egyéb módon tudomást szerez arról, hogy a jóváírt összeg a szociális törvénykönyvben meghatározott pénzbeli juttatás vagy családi pótlék. A hitelintézetet megillető számlavezetési díj beszámítható az (1)-(4) bekezdésben meghatározott összegekkel szemben is.

(7) A természetes személy ügyfél vagy jogi képviselője és a hitelintézet megállapodhat a folyószámla-szerződésben arról, hogy a hitelintézet lefoglalással szemben védett bankszámlaként vezeti a folyószámlát. Az ügyfél bármikor kérheti a hitelintézettől a folyószámla lefoglalással szemben védett bankszámlává történő átalakítását. Ha a folyószámlán jóváírt egyenleget már lefoglalták, az adós kérheti a hitelintézettől a folyószámla lefoglalással szemben védett bankszámlává történő átalakítását. Az átalakítás a nyilatkozat benyújtását követő negyedik banki munkanaptól lép érvénybe.

(8) Személyenként kizárólag egy lefoglalással szemben védett bankszámla nyitható. A szerződésben az ügyfél nyilatkozik a hitelintézetnél, hogy nem rendelkezik egyéb lefoglalással szemben védett bankszámlával. A hitelintézet értesítheti az információs szolgálatokat arról, hogy az ügyfél részére lefoglalással szemben védett bankszámlát vezet. Az információs szolgálatok ezt az információt kizárólag arra használhatják fel, hogy tájékoztassák a második mondatban meghatározott nyilatkozat hitelességének ellenőrzése érdekében megkeresést intéző hitelintézetet arról, hogy az érintett személy rendelkezik-e lefoglalással szemben védett bankszámlával. Az adatok az érintett hozzájárulása ellenére sem gyűjthetők, kezelhetők és használhatók fel a negyedik mondatban meghatározott céltól eltérő célra.

(9) Ha a (8) bekezdés első mondatában foglalt rendelkezéssel ellentétben az adós több lefoglalással szemben védett bankszámlával rendelkezik, a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság a hitelező kérelmére elrendeli, hogy kizárólag a hitelező kérelmében megjelölt folyószámla tekinthető lefoglalással szemben védett bankszámlának. A hitelezőnek a harmadik fél adósok nyilatkozatainak benyújtásával bizonyítania kell a bíróság előtt az első mondatban meghatározott feltételek teljesülését. A bíróság nem hallgatja meg az adóst. Valamennyi harmadik fél adós részére kézbesítik a döntést. A döntést kézbesítik azon hitelintézetek részére, amelyek által vezetett folyószámlát a bíróság nem minősítette lefoglalással szemben védett bankszámlának. A kézbesítéssel egyidejűleg az (1)-(6) bekezdésben meghatározott joghatások megszűnnek.

850l. § A lefoglalással szemben védett bankszámlán jóváírt egyenleg lefoglalás alóli mentességének elrendelése

Az adós kérelmére a végrehajtás elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróság úgy határozhat, hogy a lefoglalással szemben védett bankszámlán jóváírt egyenleg 12 hónapig nem foglalható le, ha az adós igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban a folyószámlán jóváírt összeg jelentős hányada nem lefoglalható összeg volt, és valószínűsíti, hogy a következő 12 hónapban a folyószámlán jóváírásra kerülő összegek jelentős hányada is lefoglalás alól mentes összeg. A bíróság mellőzheti a végzés meghozatalát, ha az ellentétes a hitelező nyomós érdekével. A hitelező kérelmére a bíróság hatályon kívül helyezi a végzést, ha elrendelésének feltételei már nem állnak fenn, vagy a végzés ellentétes a hitelező nyomós érdekével.”

A 850k. § (1) bekezdésének első mondatában hivatkozott, a ZPO 850c. §-a (1) bekezdésének a 850c. § (2a) bekezdésével összefüggésben értelmezett első mondatában meghatározott összegek jelenlegi mértékét a lefoglalás alól mentes összegekről szóló 2015. április 27-i közlemény határozza meg. A jelen tájékoztatás melléklete PDF (114 Kb) de tartalmazza a közleményt, amelyet e tekintetben figyelembe veszünk.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A német jog alapján a bankok nem számíthatnak fel díjat az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért, illetve a számlainformációk biztosításárért.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gerichtskostengesetz) és a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG) határozza meg a 655/2014/EU rendelet szerinti számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett bíróságok által felszámítható illetéket. A fenti jogszabályok az alábbi weboldalakon tekinthetők meg díjmentesen: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf és http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

A fentebb említett jogszabályok alapján felszámítható illetékekkel kapcsolatban lásd az 50. cikk (1) bekezdésének n) pontjához kapcsolódó választ.

A bírósági végrehajtók költségeiről szóló törvény (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG) határozza meg a 655/2014/EU rendelet szerinti számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett bírósági végrehajtók által felszámítható díjakat. A fenti jogszabály az alábbi weboldalon tekinthető meg díjmentesen: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

A bank díjat köteles fizetni a Németországban kibocsátott ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kézbesítéséért, ha bírósági végrehajtó végzi a kézbesítést Németországban. Ha a bírósági végrehajtó személyesen kézbesíti a számlazárolási végzést, 10 EUR illeti meg a bírósági végrehajtók költségeiről szóló törvényhez kapcsolódó költségjegyzék (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100. pontja alapján, valamint a bírósági végrehajtó az általa megtett távolság alapján utazási költséget számít fel az alábbiak szerint: 10 km-ig 3,25 EUR, 10 km és 20 km között 6,50 EUR, 20 km és 30 km között 9,75 EUR, 30 km és 40 km között 13 EUR, 40 km felett 16,25 EUR (a KV GvKostG 711. pontja alapján). Ha a bírósági végrehajtó egyéb módon kézbesíti a számlazárolási végzést, 3,00 EUR illeti meg (a KV GvKostG 101. pontja alapján). A kézbesítés igazolásával történő kézbesítés esetén felszámítják a teljes postaköltséget (a KV GvKostG 701. pontja alapján). A készkiadások fedezésére átalányt számítanak fel, amelynek összege végzésenként a díj 20%-a, de legalább 3,00 EUR és legfeljebb 10,00 EUR (a KV GvKostG 716. pontja alapján).

Ez a rendelkezés alkalmazandó arra az esetre is, amikor a Németországban számlazárolási végzést kibocsátó bíróság bírósági végrehajtót rendel ki, hogy a végzést a hitelező kezdeményezésére az adós részére kézbesítse.

Az információs hatóságnak a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti eljárásáért nem számítanak fel díjat, ez azonban nem érinti az 50. cikk (1) bekezdésének n) pontjára adott választ, amely ismerteti a számlazárolási végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének b) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásokban felszámítható eljárási illeték emelését.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A 655/2014/EU rendelet szerinti határozatokkal egyenértékű, a nemzeti jog szerinti határozatokon alapuló számlazárolások rangsorát a banknak történő kézbesítés időpontja határozza meg: a korábban kézbesített számlazárolási végzések sorrendben megelőzik a később kézbesített végzéseket.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A 655/2014/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatok elbírálására a következő bíróságok PDF (233 Kb) de rendelkeznek hatáskörrel.

A kijelölt bíróságok a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok), Landgerichte (tartományi bíróságok), Oberlandesgerichte (tartományi felsőbíróságok) Arbeitsgerichte (munkaügyi bíróságok) és Landesarbeitsgerichte (tartományi munkaügyi bíróságok).

A 655/2014/EU rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogorvoslatok elbírálására a következő bíróságok PDF (194 Kb) de rendelkeznek hatáskörrel.

A kijelölt bíróságok az Amtsgerichte (helyi bíróságok).

A számlazárolási végzést kibocsátó bíróság bírálja el a 655/2014/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatokat.

A végzés végrehajtásnak elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróságként az általános rendelkezések szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság bírálja el a 655/2014/EU rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogorvoslatokat.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A 655/2014/EU rendelet 37. cikkében meghatározott fellebbezések elbírálására a következő bíróságok PDF (233 Kb) de rendelkeznek hatáskörrel.

A kijelölt bíróságok a következők: Amtsgerichte (helyi bíróságok), Landgerichte (tartományi bíróságok), Arbeitsgerichte (munkaügyi bíróságok) és Landesarbeitsgerichte (tartományi munkaügyi bíróságok).

A jogorvoslatról hozott határozattal szemben a 655/2014/EU rendelet 37. cikkében biztosított fellebbezés a jogorvoslatot elbíráló bíróságnál, vagy ha a jogorvoslatot első fokon eljáró bíróság bírálta el, a magasabb szintű bíróságnál terjeszthető elő.

A fellebbezés benyújtásának határideje egy hónap.

A fellebbezés benyújtásának határideje azon a napon kezdődik, amikor az érintett részére kézbesítik azt a határozatot, amellyel szemben fellebbezés terjeszthető elő.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti eljárásban:

Az illeték mértéke a bírósági eljárási költségekről szóló törvény (GKG) 34. §-ában és/vagy a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvény (FamGKG) 28. §-ában meghatározott számítási módszerrel, a pertárgyérték és az adott szorzó alapján kerül megállapításra.

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásokban a bírósági eljárási költségekről szóló törvényhez kapcsolódó költségjegyzék (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) 1410. pontja alapján rendszerint 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő. Bizonyos esetekben, ha a bíróságra kevesebb feladat hárul, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1411. pontja). Ha a ZPO 91a. §-a vagy 269. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata alapján hozzák meg a végzést, 3,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1412. pontja alapján).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítés igazolásával történő, tértivevényes ajánlott levélben történő vagy bírósági tisztviselő általi kézbesítés esetén 3,50 EUR díjat számítanak fel, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre, vagy ha a kézbesítésre a hitelező kérelmére kerül sor (KV GvKostG Gerichtsvollzieherkostengesetz 9002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1430. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás megszűnik, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1431. pontja).

A bíróság minden esetben mérlegelési jogkörében állapítja meg a pertárgyértéket (a GKG-nak a ZPO 3. §-ával összefüggésben értelmezett 53. §-a).

Az illeték az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek a bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg esedékes (a GKG 6. §-a).

Ha első fokon a helyi bíróság (Amtsgericht) családjogi bíróságként hoz döntést, akkor a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvényhez (KV FamGKG) kapcsolódó illetékjegyzék 1420. pontja alapján rendszerint 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő. Ha jogerős határozat meghozatala nélkül szűnik meg az eljárás, 0,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1421. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítés igazolásával történő, tértivevényes ajánlott levélben történő vagy bírósági tisztviselő általi kézbesítés esetén 3,50 EUR díjat számolnak fel, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre, vagy ha a kézbesítésre a hitelező kérelmére kerül sor (a KV FamGKG 2002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 2,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1422. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás a fellebbezés indokolásának a bírósághoz történő benyújtása előtt megszűnik, 0,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV FamGKG 1423. pontja). Egyéb olyan esetekben, ha jogerős határozat meghozatala nélkül szűnik meg az eljárás, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV FamGKG 1424. pontja).

A bíróság minden esetben méltányosan állapítja meg a pertárgyértéket (a FamGKG 42. §-ának (1) bekezdése).

Az illeték akkor esedékes, amikor feltétel nélküli döntés születik az illetékekről, vagy az eljárás bármely módon megszűnik (a FamGKG 11. §-a).

Ha első fokon munkaügyi bíróság (Arbeitsgericht) jár el, 0,4-es szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8310. pontja). Ha a ZPO 91a. §-a vagy 269. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata alapján hozzák meg a végzést, főszabály szerint 2,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8311. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítés igazolásával történő, tértivevényes ajánlott levélben történő vagy bírósági tisztviselő általi kézbesítés esetén 3,50 EUR díjat számolnak fel, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre, vagy ha a kézbesítésre a hitelező kérelmére kerül sor (a KV GKG 9002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 1,2-es szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8330. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás megszűnik, 0,8-as szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8331. pontja).

A bíróság minden esetben mérlegelési jogkörében állapítja meg a pertárgyértéket (a GKG-nak a ZPO 3. §-ával összefüggésben értelmezett 53. §-a).

Az illeték akkor esedékes, amikor feltétel nélküli döntés születik az illetékekről, vagy az eljárás bármely módon megszűnik (a GKG 9. §-a).

A 655/2014/EU rendelet 5. cikkének b) pontja szerinti eljárásban, valamint a számlazárolási végzés végrehajtásának korlátozása vagy megszüntetése iránti kérelemre vonatkozó eljárásban:

A számlazárolási végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásban az illeték mértéke 20 EUR (a KV GKG 2111. pontja). Ha az eljárás során kérelmet nyújtanak be a számlainformációk beszerzése iránt, az illeték mértéke 33 EUR-ra emelkedik (a KV GKG 2122. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is.

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti kérelem esetén az illeték mértéke 30 EUR (a KV GKG 2119. pontja).

A fellebbezés elutasítása esetén az illeték mértéke 30 EUR (a KV GKG 2121. pontja). Ha a fellebbezést csak részben utasítják el, a bíróság méltányosságból felére csökkentheti az illetéket, vagy úgy határozhat, hogy nem számítja fel az illetéket.

Az illeték az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemnek, a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek a bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg esedékes (a GKG 6. §-a).

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz a 655/2014/EU rendeletnek megfelelően benyújtott iratok kizárólag német nyelven készülhetnek.

Utolsó frissítés: 23/12/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.