Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: olasz.
  Swipe to change

  Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

  Olaszország

  Tartalomszolgáltató:
  Olaszország

  ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

  A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

  Olaszország

  Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


  *kötelező választás

  50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  Egyesbíróként eljárva az a körzeti bíróság, amelynek illetékességi területén a közokiratot kibocsátották.

  50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

  Annak a körzeti bíróságnak az elnöke, amelynek illetékességi területén az adós állandó lakóhelye vagy ideiglenes lakóhelye – jogi személy esetében székhelye – található. Amennyiben az adósnak Olaszországban sem állandó vagy ideiglenes lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs, vagy jogi személy esetében annak székhelye nem Olaszországban van, a hatáskörrel rendelkező hatóság a római körzeti bíróság elnöke.

  50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  Az olasz szabályozás szerint az információs hatóság számlainformációk beszerzése céljából hozzáférhet a nyilvános adatbázisokban szereplő információkhoz.

  50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  Azon bíróság tanácsa, amelynek bírája a számlazárolási végzést kibocsátotta.

  50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  Az iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóság:

  a) a bíróság tisztviselője, a rendelet 23. cikkének (5) bekezdése szerinti esetekben;

  b) a rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 23. cikkének (3) és (6) bekezdése, 25. cikkének (3) bekezdése és 36. cikkének (5) bekezdése szerinti esetekben a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság hivatala;

  c) a rendelet 27. cikkének (2) bekezdése szerinti esetekben a végrehajtásért felelős bíróság hivatala;

  d) a rendelet 28. cikkének (3) bekezdése szerinti esetekben az adós lakóhelye szerint illetékes bíróság hivatala.

  Amennyiben a rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 23. cikkének (3) és (6) bekezdése, vagy 25. cikkének (3) bekezdése szerinti esetekben a számlazárolási végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a hatáskörrel rendelkező bíróság a számlazárolási végzés végrehajtásáért felelős rendes bíróság (lásd az 50. cikk f) pontját).

  50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  A harmadik fél lakóhelye szerinti, a harmadik fél általi kisajátításra vonatkozó szabályok alapján eljáró rendes bíróság (a polgári perrendtartás 678. cikke).

  50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

  Több számlatulajdonos közös és kedvezményezett (letéti) számlája esetében csak az adós részére vonatkozóan bocsátható ki számlazárolási végzés. A számlatulajdonosok részeit egyenlőnek kell tekinteni mindaddig, amíg ennek az ellenkezőjét nem bizonyították.

  50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

  A polgári perrendtartás együtt értelmezett 545. és 671. cikke értelmében a lefoglalás alól mentes összegek a következők:

  a) a tartásra fordított összegek, kivéve, ha a lefoglalás tartásdíj megfizetése érdekében történik, és csak a bíróság elnökének vagy az általa kijelölt bírónak az engedélye alapján, bírósági határozatban megállapított összegre történhet;

  b) a társadalombiztosítási intézetek, jótékonysági intézmények és biztosítási alapok által fizetendő, rászorulóknak folyósított segélyek, támogatások, anyasági- és táppénz-juttatások, valamint temetési költségek;

  c) a fizetés, munkabér, vagy munkaviszonyból eredő egyéb juttatás címén magánszemélynek fizetett összegek, ideértve a végkielégítéseket is, tartásdíj megfizetése céljából a bíróság elnöke, vagy az általa kijelölt bíró által engedélyezett mértékben foglalhatók le; ezen összegek legfeljebb ötöde foglalható le; a fenti okok együttes fennállásából eredő egyidejű lefoglalások legfeljebb ezen összegek felére foganatosíthatók;

  d) az életjáradék, amennyiben ellenszolgáltatás nélkül hozták létre, és amennyiben kikötötték, hogy a hitelező szükségleteit fedező mértéken túl nem foglalható le és nem zárolható;

  e) a biztosító által a biztosított vagy a kedvezményezett részére fizetendő összeg, azzal, hogy – a befizetett díjak figyelembe vételével – alkalmazni kell a hitelező számára kedvezőtlen cselekmények felülvizsgálatára, valamint az adományok elfogadására, megterhelésére és csökkentésére vonatkozó rendelkezéseket;

  f) a nyugdíj, vagy nyugdíjnak minősülő juttatás vagy egyéb nyugellátás címén fizetendő összegek, ezek azonban legfeljebb a havi szociális járadék összege másfélszeresének mértékéig eshetnek lefoglalás alá, az ezen felüli rész pedig csak a c) és d) pontban megállapított mértékben;

  g) a vállalkozó által létrehozott speciális jóléti- és segélyalapok, ideértve azokat is, amelyek munkavállalói hozzájárulás fizetése nélkül működnek, amennyiben azok a vállalkozó hitelezői vagy munkavállalói által előzetesen nyújtott hitelekre támaszkodnak.

  Egy másik rendelkezés értelmében, a fizetés, munkabér, vagy munkaviszonyból eredő illetve munkavégzés után járó egyéb juttatás címén magánszemély által fizetendő összegek – ideértve a végkielégítéseket is –, valamint a nyugdíj, vagy nyugdíjnak minősülő juttatás vagy egyéb nyugellátás címén fizetendő összegek a havi szociális járadék összege háromszorosát meghaladó részükben lefoglalhatók, amennyiben azokat az adós nevére szóló bankszámlára vagy postai takarékszámlára utalják át, és az átutalás a lefoglalást megelőzően megtörtént; ha az átutalás a lefoglalás napján vagy azt követően történik, ezek az összegek a (3), (4), (5) és (7) bekezdésben, valamint speciális törvényi rendelkezésekben meghatározott korlátozásokkal eshetnek foglalás alá;

  Az adósnak kell bizonyítania, hogy a követelés nem foglalható le.

  50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

  Főszabály szerint az érintett vagyoni eszközök kezelője, például bankszámla esetében a bank, a vagyon megőrzése fejében ellentételezésre jogosult; az ellentételezés mértékét az érvényben lévő, vagy szokás szerint alkalmazott díjak alapján kell meghatározni, a vagyoni eszközök megőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges, igazolt költségek megtérítésével együtt. Ilyen költségnek minősülnek a rendelet 25. cikke szerinti nyilatkozat kézbesítésével kapcsolatban felmerülő költségek is.

  A költségek megfizetéséért (átmenetileg) a kérelmező felelős. A költségek viseléséért véglegesen felelős személyt a bíróság állapítja meg.

  A 14. cikk szerinti, bankszámlával kapcsolatos információk nyújtásért a bankok nem számolhatnak fel díjat. A bankoknak törvényi kötelességük nyilvántartásaik naprakészen tartása – Olaszországban ez a rendelet 14. cikke szerinti számlainformációk beszerzésének forrása.

  50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

  A 655/2014/EU rendelet 42. cikke szerinti illetékeken túl, az Olaszországban kérelmezett számlazárolási végzés kiadása és végrehajtása a bírósági eljárások iratainak másolataiért felszámított, és a bírósági tisztviselők részére az iratok kézbesítésért járó díjak megfizetését vonja maga után.

  A másolatokért fizetendő díjak a 2012. május 30-i 115. sz. elnöki rendeletnek az „Egységes szerkezetbe foglalt jogszabályok és a bírósági eljárások költségeire vonatkozó rendelkezések” című, 7. mellékletében szereplő táblázat alapján kerültek meghatározásra.

  A iratkézbesítésért fizetendő díjak tekintetében különbséget kell tenni aszerint, hogy az iratot a bíróság tisztviselője közvetlenül kézbesíti-e a címzett részére, vagy postai úton történik-e a kézbesítés. Az első esetben a bírósági tisztviselő részére a fent említett egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések 27. cikke alapján utazási költségtérítést kell fizetni, amelynek kiszámítása az említett rendelkezések 35. cikke alapján történik, az Igazságügyi Minisztérium rendelete által évente naprakésszé tett referenciaértékek figyelembevételével. A második esetben költségtérítés fizetése helyett a postaköltséget kell megtéríteni. Mindkét esetben – azaz a címzett részére személyesen, illetve postai úton történő kézbesítés esetén – meg kell fizetni egy, az egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések 27. cikkében előírt díjat, amelynek összegét a 34. cikk alapján kell kiszámítani. Amennyiben a kézbesítés sürgős, az egységes szerkezetbe foglalt rendelkezések 36. cikke értelmében mind a díj, mind a költségtérítés összege magasabb.

  A fent említett cikkek, valamint a 115/2014. sz. elnöki rendelet 7. mellékletének szövegét lásd az alábbi linken.

  50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

  A tagállami végzések tekintetében nem áll fenn rangsor.

  50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  A rendes bíróság, egyesbíróként eljárva.

  50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

  A fellebbezést a rendes bírósághoz kell benyújtani, amely tanácsban jogosult eljárni a rendelet 33., 34. és 35. cikke szerinti határozatokkal szembeni jogorvoslatok tárgyában. A fellebbezési határidő tizenöt nap, kezdete az a nap, amikor a bíróság a végzést nyilvánosan kihirdeti, vagy, amennyiben az a korábbi, a közlés illetve a kézbesítés napja.

  50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  A) A számlazárolási végzés kiadása kérelmezésének illetéke az alábbiak szerint változik a követelés értékének, valamint annak függvényében, hogy a végzés kibocsátását az eljárás mely szakaszában kérik:

  a) legfeljebb 1 100 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 21,50 EUR az elsőfokú bírósági eljárás során; 32,25 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 43 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

  b) 1 100 EUR és 5 200 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 49 EUR, elsőfokú bírósági eljárás esetében; 73,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 98 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

  c) 5 200 és 26 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 118,50 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetén; 177,75 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 237 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

  d) 26 000 és 52 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 259 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 388,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 518 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

  e) 52 000 és 260 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 379,50 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 569,25 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 759 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

  f) 260 000 és 520 000 EUR összegű követelés esetén az illeték összege: 607 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 910,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 1 214 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén;

  g) 520 000 EUR-nál magasabb összegű követelés esetén az illeték összege: 843 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 1 264,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 1 686 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén.

  h) meghatározhatatlan összegű követelés esetén az illeték összege: 259 EUR elsőfokú bírósági eljárás esetében; 388,50 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 518 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén; Ha azonban az ügy a polgári perrendtartás 7. cikke értelmében a békebíró kizárólagos hatáskörébe tartozik, az illeték összege a következő: 118,50 EUR, ha az eljárás első fokon van; 177,75 EUR, ha az eljárás fellebbviteli szakba kerül; 237 EUR megsemmisítés iránti kérelem esetén.

  A fenti költségeken kívül, amennyiben a számlazárolási végzés kiadását az ügy érdemére irányuló bírósági eljárások megindulása előtt kérik, eljárásonként egységesen 27 EUR összegű illetékelőleg fizetendő.

  B) A számlazárolási végzéssel szembeni fellebbezés illetéke minden esetben 147 EUR.

  E költségeken kívül, amennyiben a számlazárolási végzés kiadását az ügy érdemére irányuló eljárás megindulása előtt kérik, eljárásonként egységesen 27 EUR összegű illetékelőleg fizetendő.

  Az illetéket az eljárás kezdetén, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

  50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

  Az iratokat kizárólag olasz fordításban benyújtva fogadják el.

  Utolsó frissítés: 08/01/2024

  E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.