Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lettország

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Az a körzeti vagy városi bíróság (rajona (pilsētas) tiesa), amely előtt a biztosítandó követelést elő kell terjeszteni, vagy az a körzeti vagy városi bíróság vagy regionális bíróság (apgabaltiesa), amelynek illetékeségi területéhez az ügy érdemi eljárás lefolytatása céljából tartozik.

Ha egy olyan ügy, amelyben az alperes fogyasztó, érdemben külföldi bíróság joghatósága alá tartozik, az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmet az alperes (fogyasztó) bejelentett lakhelye (deklarētā dzīvesvieta) vagy tartózkodási helye (dzīvesvieta) szerinti körzeti vagy városi bírósághoz kell benyújtani.

A rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében említett esetben a kérelmező ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmet nyújthat be bármely olyan körzeti vagy városi bírósághoz, amely annak a regionális bíróságnak az illetékességi területébe tartozik, amelyhez az érintett közjegyzői okiratot készítő közjegyző tartozik (a polgári perrendtartásról szóló törvény (Civilprocesa likums) 3. fejezete és 64423. cikke).

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Az a körzeti vagy városi bíróság vagy regionális bíróság, amelyhez az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmet benyújtották, vagy a körzeti vagy városi bíróság, ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmet külföldi bírósághoz nyújtották be.

A körzeti és városi bíróságok listája a következő címen érhető el:

Vissza a honlapra

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A számlainformációk beszerzése érdekében a bíróság elektronikus levélben, biztonságos elektronikus aláírással aláírt kérelmet küld a hitelintézetnek, amelyben tájékoztatást kér az alperesnek a hitelintézetnél vezetett pénzeszközeiről (számláiról). A hitelintézet késedelem nélkül, legkésőbb a bíróság kérésének kézhezvételét követő harmadik napon elektronikus levélben, biztonságos elektronikus aláírással aláírva választ (tájékoztatást) küld a bíróságnak az alperesnek az érintett hitelintézetnél vezetett pénzeszközeiről (számláiról) (a polgári perrendtartásról szóló törvény 64425. cikke).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmet részben vagy egészben elutasító bírósági határozat ellen benyújtott fellebbezés (kiegészítő panasz (blakus sūdzība)) a határozatot hozó bírósághoz nyújtható be a következők részére címezve:

1. körzeti vagy városi bíróság határozata esetén – a megfelelő regionális bíróság;

2. regionális bíróság határozata esetén – a Legfelsőbb Bíróság (Augstākā tiesa)

(a polgári perrendtartásról szóló törvény 443. és 64430. cikke).

A regionális bíróságok címe és a Legfelsőbb Bíróság címe a következő címen érhető el:

Vissza a honlapra

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében, 23. cikkének (3), (5) és (6) bekezdésében, 25. cikkének (3) bekezdésében, 27. cikkének (2) bekezdésében, 28. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében és 36. cikke (5) bekezdésének második albekezdésében említett, ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés alapján indított esetekben – az adott ügyben a végrehajtásért felelős felhatalmazott bírósági végrehajtó (a polgári perrendtartásról szóló törvény 549., 64432. és 64433. cikke).

A rendelet 28. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett esetben – az a bíróság, amelynek illetékességi területe kiterjed az alperes bejelentett lakhelyére, tartózkodási helyére, elérhetőségére (atrašanās vieta) vagy bejelentett címére (juridiskā adrese (a polgári perrendtartásról szóló törvény 64433. cikke).

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Felhatalmazott bírósági végrehajtó (zvērināts tiesu izpildītājs) (a polgári perrendtartásról szóló törvény 549. cikkének (2) és (23) bekezdése, valamint 64432. cikke)

Tájékoztatás a felhatalmazott bírósági végrehajtókról

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Nem alkalmazható.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

Az adós (természetes személy) lefoglalás alól mentesített pénzeszközének összege megegyezik a havi minimálbérrel (a polgári perrendtartásról szóló törvény 1. mellékletének 3. pontja szerint a lefoglalás alól mentesített összeg az adós és minden egyes családtagja vagy eltartottja esetében megegyezik a havi minimálbérrel, míg – a gyermekek eltartása vagy a tartási garanciaalap kezelése céljából behajtott tartásdíj esetében – a lefoglalás alól mentesített összeg a kötelezett és minden egyes családtagja vagy eltartottja esetében a havi minimálbér 50%-a).

A felhatalmazott bírósági végrehajtó elrendeli, hogy a hitelintézet az adós pénzeszközeit (számláit) a végrehajtási végzésben szereplő összegben lefoglalja, figyelembe véve a polgári perrendtartásról szóló törvény 1. mellékletének 3. bekezdésében meghatározott, az adósra vonatkozó korlátot).

A havi minimálbért a 2015. november 24-i 656. sz. kabinetrendelet (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656) állapítja meg.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A nemzeti jogszabályok értelmében a bankok nem jogosultak közvetlenül a hitelezőre vagy az adósra díjakat vagy díjazást kivetni az egyenértékű nemzeti végzések végrehajtásával vagy a számlainformációk szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségekért.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés végrehajtásával kapcsolatos kiadások a bírósági ítéletek végrehajtásával kapcsolatos kiadásokra vonatkozó nemzeti jogszabályi rendelkezésekkel összhangban három jogcím alá tartoznak: Állami díjak, a bírósági végrehajtó szakmai díjazása és a végrehajtási tevékenységek végzéséhez szükséges kiadások.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 34. cikkének (6) bekezdésével összhangban a végrehajtási végzés vagy végrehajtható okirat végrehajtásra történő benyújtásának állami illetéke 3 EUR.

A felhatalmazott bírósági végrehajtók díjszabását a felhatalmazott bírósági végrehajtók díjszabásáról szóló 2012. június 26-i 451. sz. kabinetrendelet (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”) állapítja meg.

E rendelet 7.3. albekezdése szerint a hitelintézetek vagy harmadik felek pénzeszközeinek lefoglalásával történő követelésbiztosításért vagy a követelésbiztosítási eszközök helyettesítéséért járó díjazás 86 EUR.

A végrehajtási cselekmények elvégzéséhez szükséges költségek összegét a végrehajtási cselekmények elvégzésének költségéről szóló 2014. január 7-i 9. sz. kabinetrendelet (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”) állapítja meg.

Ezek a kiadások magukban foglalják például a postai szolgáltatásokkal, a dokumentumok kézbesítésével, az információk átvételével, valamint a bankok és más intézmények által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket. E kiadások megfelelő összegét ezért minden egyes végrehajtási ügyben ennek megfelelően állapítják meg.

A felperesnek az alperes által valamely hitelintézetnél tartott pénzeszközeire (számláira) vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmének díjait az ügy vizsgálatával kapcsolatos költségek kiszámításának rendjéről szóló, 2022. január 11-i 20.sz. kabinetrendelet (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 „Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”) 25. cikke állapítja meg. A rendelet előírja, hogy az alperes hitelintézeteknél vezetett pénzeszközeire (számláira) vonatkozó információk megszerzésével kapcsolatos költségek a kérelem elkészítésének és a hitelintézeteknek vagy adott esetben egy külföldi információs hatóságnak való megküldésének költségeiből állnak. Az alperes által az érintett országban lévő hitelintézeteknél tartott pénzeszközökre (számlákra) vonatkozó egyes információkérésekkel kapcsolatos költségekből ez összesen 15 EUR-ra nyújt fedezetet.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az egyenértékű nemzeti végzésekre nem vonatkozik rangsorolás.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

Amennyiben Lettország az eredeti eljárás helye szerinti tagállam, az illetékes szerv az a körzeti vagy városi bíróság vagy regionális bíróság, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta, vagy az a körzeti vagy városi bíróság vagy regionális bíróság, amelynek hatáskörébe az ügy érdemi eljárás lefolytatása céljából az ügy tartozik (a polgári perrendtartásról szóló törvény 64434. cikke);

Amennyiben Lettország a végrehajtás helye szerinti tagállam, az illetékes szerv az a körzeti vagy városi bíróság, amelynek illetékességi területén az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést végrehajtják (a polgári eljárásról szóló törvény 64435. cikke).

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A rendelet 33., 34. és 35. cikke szerinti bírósági határozat ellen benyújtott fellebbezés (kiegészítő panasz) a határozatot hozó bírósághoz nyújtható be a következők részére címezve:

1. körzeti vagy városi bíróság határozata esetén – a megfelelő regionális bíróság;

2. regionális bíróság határozata esetén – a Legfelsőbb Bíróság.

(a polgári perrendtartásról szóló törvény 443., 64434. és 64435. cikke).

Kiegészítő panasz a határozat kézbesítésének napjától számított 10 napon belül nyújtható be. Az írásbeli eljárásban hozott határozattal kapcsolatos kiegészítő panasz benyújtásának határidejét a határozat meghozatalának napjától kell számítani. Az a fél, akinek a polgári perrendtartásról szóló törvény 562. cikke alapján bírósági határozatot küldtek (vagyis az a személy, akinek a lakhelye vagy tartózkodási helye nem Lettországban van), a határozat átiratának kiállításától számított 15 napon belül kiegészítő panaszt nyújthat be (a polgári perrendtartásról szóló törvény 442. cikke).

A bíróságok felsorolása a következő címen érhető el:

Vissza a honlapra

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelem esetén a fizetendő állami díj a követelés összegének 0,5%-a, de legalább 70 EUR (a polgári perrendtartásról szóló törvény 34. cikkének (1) és (71) bekezdése).

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemhez csatolni kell az állami illetéknek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott eljárás szerinti és összegű megfizetését igazoló dokumentumot.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Lettországban csak lett nyelvű dokumentumokat fogadnak el.

Utolsó frissítés: 23/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.