Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A törvény 3118. cikkének (5) bekezdése értelmében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátása iránti, a rendelet 6. cikkének (4) bekezdése szerinti kérelmet a közokiratot kibocsátó hatóság székhelye szerinti helyi kerületi bíróságához kell benyújtani.

A litván bíróságokra vonatkozó naprakész információk és a bíróságok elérhetőségei megtalálhatók a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A litván kormány 2016. szeptember 28-i 964. sz. határozatának 1. pontja értelmében a rendelet 14. cikkében említett információkat a Pénzügyminisztérium alá tartozó állami adófelügyelőség az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelmét elbíráló bíróság rendelkezésére bocsátja (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; Tel.: +370 5 266 8200; E-mail: vmi@vmi.lt). Ez a határozat 2017. január 18-án lépett hatályba.

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A Pénzügyminisztérium alá tartozó állami adófelügyelőség a számlainformációk beszerzésének a rendelet 14. cikke (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott módszerét alkalmazza, azaz az adós Litvániában működő bankoknál vezetett bankszámláira vonatkozó információkat az adóelszámolási információs rendszerből szerzi be.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A 3122.cikk (1) bekezdése értelmében a 21. cikk (1) bekezdésében említett esetben külön fellebbezést lehet benyújtani a fellebbviteli bírósághoz. A litván polgári perrendtartás 334–339. cikke meghatározza a külön fellebbezés előterjesztésére és vizsgálatára vonatkozó eljárást. A fellebbviteli bíróság által a külön fellebbezés vizsgálatát követően hozott határozatokkal szemben nem áll fenn jogorvoslathoz való jog.

A litván bíróságokra vonatkozó naprakész információk és a bíróságok elérhetőségei megtalálhatók a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A törvény 3121. cikkének (3) bekezdése értelmében az eljárási iratoknak a rendelet 4. cikkének (14) bekezdése szerinti átvételét, továbbítását és kézbesítését bírósági végrehajtó végzi.

A litván végrehajtók listája az alábbi linken érhető el: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

A törvény 3123. cikkének értelmében a rendelet 28. cikkének (3) bekezdésében leírt esetben, ha az adós Litvániában rendelkezik lakóhellyel, és nem Litvánia a végrehajtás helye szerinti tagállam, az eljárási iratokat a törvény 3. cikkében és 33. cikkének(2) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás szerint kell kézbesíteni az adósnak. Ebben az esetben a más tagállamokból érkező iratkézbesítés iránti kérelmek fogadásáért felelős illetékes hatóság a litván végrehajtói kamara (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-mail info@antstoliurumai.lt). A litván végrehajtói kamara szervezi és koordinálja az iratok kézbesítését és végrehajtók általi, végrehajtás céljából történő továbbítását.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A törvény 3121. cikkének (3) bekezdése értelmében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést a bírósági végrehajtó hajtja végre. A bírósági végrehajtó a 24. cikk (4) bekezdésében, valamint a 25. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott tevékenységeket is ellátja.

A litván végrehajtók listája az alábbi linken érhető el: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A nemzeti jog szerinti fő szabályok:

1. A litván polgári perrendtartás 667. cikke értelmében, ha az adós vagyonának más személyekkel közösen birtokolt részét nem osztották meg, a bírósági végrehajtó a közös vagyont visszatartja és lefoglalja, és javasolja a végrehajtást kérő félnek és szükség esetén a közös tulajdonosoknak, hogy forduljanak a bírósághoz annak érdekében, hogy az adós más személyekkel fennálló közös tulajdonában az adós tulajdoni hányadát állapítsa meg. Ha az említett kérelmet a végrehajtó által meghatározott határidőn belül nem nyújtják be, a végrehajtó a vagyonból a követelés beszedését megszünteti. E vagyonból ugyanazon végrehajtható okirat alapján történő behajtásra irányuló új kísérletre legkorábban egy évvel azt követően kerülhet sor, hogy az adott vagyontárgyból való követelés beszedését megszüntették. Az adós közös tulajdonban lévő részesedését bírósági határozatban kell meghatározni. Azt követően, hogy a közös tulajdonban lévő vagyonnak az adósra eső részét megállapító bírósági határozat jogerőre emelkedik, az adós vagyonrészéből kell a követelést beszedni. A végrehajtást kérő fél kérheti az adós részesedésének megállapítását annak érdekében, hogy abból a követelés beszedhető legyen.

2. Minden számlazárolás esetén meg kell kísérelni a számlán lévő pénzeszközök tulajdonosának azonosítását. A számla zárolható, ha a számlán lévő pénzeszközök az adós tulajdonát képezik.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A nemzeti jog szerinti fő szabályok:

1. A litván polgári perrendtartás 668. cikkének értelmében a litván kormány által megállapított egy havi minimálbért meg nem haladó pénzösszegből behajtásra nem kerülhet sor[1]. Továbbá az uniós jogszabályokban vagy a Litvánia által kötött nemzetközi megállapodásokban meghatározottak szerint nem kerülhet sor végrehajtásra a támogatott projekt végrehajtásához uniós vagy más nemzetközi pénzügyi támogatás vagy társfinanszírozás formájában kapott pénzeszközökből, a projekt végrehajtása és a projekt kötelező működési időszaka alatt. Ez a tilalom nem alkalmazandó abban az esetben, ha a pénzeszközt a támogatott projekt végrehajtását ellenőrző intézmény kérésére hajtják be, mivel a pénzeszközöket az uniós jog, a litván jog, nemzetközi megállapodások vagy a támogatási megállapodások megsértésével költötték el.

2. A litván polgári perrendtartás 738. cikke értelmében a betegség vagy munkanélküliség esetén járó társadalombiztosítási ellátásokból való behajtásra csak a tartásdíj behajtásáról szóló bírósági határozat vagy a csonkítás vagy egyéb sérülés által okozott egészségkárosodás, illetve a kenyérkereső elhalálozása miatti kártérítésről szóló bírósági határozat alapján kerülhet sor.

3. A litván polgári perrendtartás 739. cikke értelmében behajtásra nem kerülhet sor az adóst a következő módokon megillető összegekből: (1) a munkavállaló szerszámainak kopása és elhasználódása miatti kompenzációs kifizetések, valamint a rendes munkafeltételektől való eltérések ellentételezésének egyéb formái; (2) a hivatalos úton lévő munkavállaló, vagy más helyre áthelyezett, ott alkalmazott vagy oda kirendelt munkavállalónak kifizetett összegek; (3) állami társadalombiztosítási anyasági vagy apasági ellátások; (4) a gyermekek után járó ellátásokról szóló litván törvény alapján folyósított gyermekek után járó ellátások; (5) temetési támogatás; (6) az állami szociális támogatási ellátásokról szóló litván törvény alapján fizetett ellátások, valamint egyéb célzott szociális juttatások, támogatások vagy az állami vagy önkormányzati költségvetésből származó kifizetések az alacsony jövedelmű családok számára, valamint egyéneknek nyújtott szociális támogatás; (7) munkanélküli támogatások.


[1] 2016. január 1-jét követően a havi minimálbér összege 350 EUR.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bankok nem jogosultak díjat felszámítani – a végrehajtási intézkedéseket végrehajtók hajtják végre.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A nemzeti jog szerinti fő szabályok:

1. A litván polgári perrendtartás 609. cikke értelmében a bírósági végrehajtók végrehajtási költségei a következők: (1) a végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív költségek, amelyek a végrehajtási eljárások szempontjából lényeges tevékenységek elvégzéséhez szükségesek; (2) egy adott végrehajtási ügyben más cselekmények végzése során felmerülő, a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos adminisztratív többletköltségek; (3) a törvényes végrehajtási okiratok alapján történő, végrehajtó általi végrehajtás díja. A végrehajtási költségek összegét, valamint azok kiszámításának és megfizetésének módját a 2005. október 27-i 1R-352. sz. igazságügyi miniszteri rendelettel elfogadott, a határozatok végrehajtására vonatkozó utasítás (a továbbiakban: utasítás) tartalmazza (a 2011. november 14-i 1R-265. sz. rendelettel bevezetett változat).

Az utasítás 123. pontja előírja, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés végrehajtásának magában kell foglalnia az utasítás 2. táblázatának 7. pontjában említett végrehajtási költségeket, valamint a végrehajtási eljárás során az egyes intézkedések végrehajtása során felmerülő többletköltségeket.

A határozatok végrehajtására vonatkozó utasítás.

2. A polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítésének adóztatására vonatkozó, az igazságügyi miniszter 2016. január 20-i 1R-16. sz. rendeletével elfogadott eljárás (a 2016. december 9-i 1R-312. sz. rendelettel bevezetett változat) 5. pontja értelmében az iratkézbesítés díja Litvániában 110 euró, ha az iratok kézbesítését és végrehajtók általi, végrehajtás céljából történő továbbítását a litván végrehajtói kamara szervezi és koordinálja.

A külföldről polgári és kereskedelmi ügyekben kapott bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítésére és a kézbesítés adóztatására vonatkozó eljárás leírása.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A nemzeti jog szerinti fő szabályok:

1. A litván polgári perrendtartás 626. cikkének (3) bekezdése értelmében a vagyonból történő behajtást nem függesztik fel, ha az ingatlant lefoglalták, vagy a tulajdonjogot ideiglenesen korlátozzák az azonos vagy magasabban rangsorolt hitelezők követeléseinek biztosítása érdekében. Ebben az esetben a lefoglalt vagyonból vagy pénzeszközökből történő behajtásra a határozatok végrehajtására vonatkozó utasításban meghatározott eljárás szerint kerül sor.

2. A litván polgári perrendtartás 754. cikke értelmében a jelzáloghitel-szolgáltatók és a zálogjog jogosultjai által a zálogjoggal terhelt ingatlanon fennálló követelések kielégítésének nincs különösebb elsőbbsége. Az első helyen a tartásdíj behajtása iránti követelések, valamint a csonkításból vagy egyéb sérülésből eredő károk, valamint a kenyérkereső elhalálozásából eredő károk megtérítése iránti igények élveznek elsőbbséget. A második prioritás a munkaviszonyból eredő munkavállalói követelések kielégítése. Az összes többi követelés kielégítése harmadik helyen áll. Ha a behajtott összeg nem elegendő egy adott elsőbbség alá tartozó valamennyi követelés teljes kielégítéséhez, a követeléseket az egyes behajtást kérő feleknek járó összegekkel arányosan elégítik ki.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A törvény 3122. cikke értelmében a rendelet 33. cikkében említett, az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogorvoslat iránti kérelmet az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátó bírósághoz kell benyújtani.

A rendelet 34. cikkében említett, a végrehajtás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogorvoslat iránti kérelmet (a 34. cikk (1) bekezdésének a) pontja kivételével) az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést végrehajtó vagy korábban végrehajtó végrehajtói hivatal székhelye szerinti helyi kerületi bírósághoz kell benyújtani.

A rendelet 34. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, a végrehajtás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogorvoslat iránti kérelmet az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést végrehajtó vagy korábban végrehajtó végrehajtóhoz kell benyújtani.

A litván bíróságokra vonatkozó naprakész információk és a bíróságok elérhetőségei megtalálhatók a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában. A litván végrehajtók listája az alábbi linken érhető el: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A törvény 3122. cikke értelmében a rendelet 33. és 35. cikkében említett, az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogorvoslati lehetőségekről, valamint a rendelet 34. és 35. cikkében említett, a végrehajtás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogorvoslati lehetőségekről (a 34. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 35. cikk (3) bekezdése kivételével) külön fellebbezés nyújtható be. A litván polgári perrendtartás 335. cikkének (1) bekezdése értelmében az ítélet meghozatalától számított hét napon belül külön fellebbezést kell benyújtani a fellebbviteli bírósághoz azon bíróságon keresztül, amelynek határozata ellen fellebbeznek. Ha a megfellebbezett bírósági határozatot írásbeli eljárásban hozták, a határozat másolatának kézbesítésétől számított hét napon belül külön fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbviteli bíróság által a külön fellebbezés vizsgálatát követően hozott határozatokkal szemben nem áll fenn jogorvoslathoz való jog.

A végrehajtó cselekményeivel szembeni, 34. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 35. cikk (3) bekezdésében említett, a végrehajtás helye szerinti tagállamban alkalmazandó jogorvoslati kérelem a végrehajtói hivatal székhelye szerinti helyi kerületi bírósághoz nyújtható be. A litván polgári perrendtartás 593. cikkének (1)–(4) bekezdésében foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandók e fellebbezés benyújtására és vizsgálatára. A fellebbezés benyújtására nincs határidő, és nincs jogorvoslati jog a végrehajtó cselekményével kapcsolatos bírósági határozattal szemben.

A litván bíróságokra vonatkozó naprakész információk és a bíróságok elérhetőségei megtalálhatók a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A törvény 3119. cikke értelmében bírósági illetéket kell fizetni, ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés vagy a rendelet 4. fejezetében meghatározott jogorvoslat iránti kérelmet nyújtanak be a bírósághoz. A díj az ideiglenes intézkedés iránti kérelem vagy adott esetben az ideiglenes intézkedésről hozott határozattal szembeni külön fellebbezés esetén fizetendő bírósági illetéknek felel meg.

A hatályos litván jog nem határozza meg az ideiglenes intézkedés iránti kérelem esetén fizetendő bírósági illetéket. A litván polgári perrendtartás 80. cikkének (2) bekezdése szerint az ideiglenes intézkedésről szóló határozattal szembeni külön fellebbezés esetén 28 euró eljárási illetéket kell fizetni.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelv a litván.

Utolsó frissítés: 11/10/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.