Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Portugália

Tartalomszolgáltató:
Portugália

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A bíróságoknak az ügy tárgyán és a perértéken alapuló, az igazságszolgáltatási rendszer szervezetéről szóló törvényben (a 2013. augusztus 26-i 62/2013. sz. törvény) meghatározott hatáskörével összhangban, az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés tárgyában eljáró bíróságok, a hatáskörükbe tartozó ügytípusok szerint az alábbiak:

 • A központi polgári bíróságok (Juízos Centrais Cíveis);
 • A helyi polgári bíróságok (Juízos Locais Cíveis) és az általános hatáskörű bíróságok (Juízos de competência genérica);
 • A családjogi bíróságok és a kiskorúak ügyeiben eljáró bíróságok (Juízos de família e menores);
 • A munkaügyi bíróságok (Juízos do Trabalho);
 • A kereskedelmi bíróságok (Juízos de Comércio);
 • A végrehajtási bíróságok (Juízos de Execução);
 • A szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben eljáró bíróságok (Tribunal da Propriedade Intelectual);
 • A versenyjogi, szabályozási és felügyeleti ügyekben eljáró bíróság (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão);
 • A tengerészeti bíróság (Tribunal Marítimo).

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A jogtanácsosi és végrehajtói kamara (A Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, OSAE).

Rua Artilharia 1, no 63

1250-038 Lisbon

Tel.: (+ 351) 213894200

Fax: (+ 351) 213534870

E-mail: geral@osae.pt

http://osae.pt/pt/pag/osae/osae/1/1/1/1

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A nemzeti jog értelmében a következő módszerek alkalmazhatók:

 • Portugáliában minden bank köteles közölni, hogy az adós rendelkezik-e náluk számlával (14. cikk (5) bekezdés a) pont);
 • Az információs hatóság hozzáférhet minden releváns információhoz, amennyiben ezeket hatóságok vagy közigazgatási szervek tárolják, nyilvántartásokban vagy más módon (a 14. cikk (5) bekezdésének b) pontja).

Ezeket a módszereket a polgári perrendtartás 749. cikke rögzíti, és a legutóbb módosított, 2013. augusztus 29-i 282/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 17. cikke szabályozza.

Az illetékes hatóság (a jogtanácsosi és végrehajtói kamara, OSAE), annak érdekében, hogy hozzáférjen a portugáliai számlák létezésére vonatkozó információkhoz, megkeresést intéz a Portugál Nemzeti Bankhoz. Portugáliában ezek az információk csak az adós adóazonosító számának (NIF) vagy a jogi személy azonosító számának (NIPC) megadásával kérelmezhetők. A kérelem gyors feldolgozása érdekében ezért ajánlatos a következő információk feltüntetése:

 • az adós adóazonosító száma (NIF), vagy
 • a jogi személy azonosító száma (NIPC), amennyiben az adós egy vállalkozás,
 • az adós címe.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A fellebbezések elbírálására a fellebbviteli bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

A nemzeti jogértelmében azonban a fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a megtámadott határozatot hozta.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

 • A bíróságok, különösen a bírósági tisztviselők;
 • A jogtanácsosi és végrehajtói kamara (OSAE), konkrétan a végrehajtók.

Általánosságban elmondható, hogy a végrehajtók jogosultak a szükséges értesítések elvégzésére.

A portugál eljárásjog értelmében bírósági tisztviselők csak a következő helyzetekben lépnek fel:

 • Végrehajtás azokban az ügyekben, ahol az állam a hitelező.
 • Végrehajtás azokban az ügyekben, ahol a hitelezőt az ügyészség (Ministério Público) képviseli.
 • Ha a folyamatban lévő végrehajtási eljárás körzetében nem működik végrehajtó, és egy másik körzetből származó végrehajtó alkalmazása aránytalan költségekkel járna. Ezt az intézkedést a hitelező kérelmére a bíróság rendelheti el.
 • Ha a szükséges eljárási cselekmények elvégzése aránytalan utazási költségeket okozna, és abban a körzetben, ahol ezeket az eljárási cselekményeket foganatosítani kell, nem működik végrehajtó. Ezt az intézkedést a végrehajtó kérelmére a bíróság rendelheti el.
 • 10 000 EUR vagy annál kisebb értékre történő végrehajtás, amennyiben a hitelezők magánszemélyek, és a kérelem nem kereskedelmi vagy ipari tevékenységgel kapcsolatos, feltéve, hogy a beavatkozást a végrehajtás iránti kérelemben kérték, és a vonatkozó eljárási költségeket megfizették.
 • 30 000 EUR vagy annál kisebb értékre történő végrehajtás, amennyiben a kérelem munkaviszonnyal kapcsolatos, és a végrehajtást kérő fél a beavatkozást a végrehajtás iránti kérelemben kérte, valamint a vonatkozó eljárási költségeket megfizette.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A jogtanácsosi és végrehajtói kamara (OSAE).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A portugál jog értelmében vélelmezhető, hogy a felek egyenlő mértékben osztoznak a hitelben, így az ellenkező bizonyításáig abból kell kiindulni, hogy minden betétes a számlán elhelyezett pénzeszközök felével rendelkezik (a polgári törvénykönyv 513. és 516. cikke). Ennélfogva a számlazárolási végzés az adósnak a közös számlán való részesedésére vonatkozik, feltételezve, hogy a részesedések mértéke megegyezik (a polgári perrendtartás 780. cikkének (5) bekezdése).

Ez a vélelem az ellenkező bizonyításával megdönthető; a feleknek azt kell bizonyítaniuk, hogy a bankszámlán elhelyezett pénzeszközök csak egy számlatulajdonoshoz vagy a számlatulajdonosok egyikéhez tartoznak, vagy a számla tulajdonosainak tulajdoni aránya eltérő, esetleg azt is bizonyíthatják, hogy a pénzeszközök harmadik személy tulajdonában vannak.

Amennyiben a számlazárolási végzést csak a házastársak egyike ellen nyújtják be, de a házastársak közös számláját zárolták, mivel az adós valószínűsíthetően nem rendelkezik elegendő vagyonnal, a számlazárolási végzéssel érintett személy házastársát fel kell hívni a vagyon elkülönítésének kérelmezésére, illetve annak kinyilvánítására, hogy elfogadja a tartozás megosztását; erre annak a házastársnak a kérésére kerül sor, akivel szemben a számlazárolási végzést benyújtották. Amennyiben a számlazárolási végzést csak az egyik házastárssal szemben, és olyan számlára vonatkozóan nyújtották be, amely csak az ő nevén van, az említett házastárs kérheti a tartozás megosztását. Ebben az esetben a számlazárolási végzést a házastársak közös számlájára lehet kibocsátani, ha van ilyen (a polgári perrendtartás 740. cikkének (1) bekezdése, 741. cikkkének (1) bekezdése és 742. cikkének (1) bekezdése).

Ha a számlatulajdonos és az adós ugyanaz a személy, de a számlán szereplő összegek vélelmezhetően harmadik fél tulajdonát képezik, a harmadik fél kifogást emelhet (a polgári perrendtartás 342. cikkének (1) bekezdése). Amennyiben úgy tűnik, hogy az adós harmadik fél számláján letétbe helyezett pénzeszközök tulajdonosa, a harmadik fél fellebbezhet vagy kifogást emelhet a számlazárolási végzés ellen olyan tényeket vagy bizonyítékokat előterjesztve, amelyeket a bíróság nem vett figyelembe, és amelyek alááshatják a számlazárolási végzés meghozatalának indokait (a polgári perrendtartás 372. cikkének (1) bekezdése). Első fokon a harmadik fél tesz kísérletet a pénzeszközök zárolásának megakadályozására, másodfokon pedig az adós.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A polgári perrendtartás 391. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a lefoglalásra vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók a számlazárolási végzésre is.

A lefoglalásnak a végrehajtható követelés megfizetéséhez szükséges pénzeszközökre és a végrehajtás várható költségeire kell korlátozódnia (a polgári perrendtartás 735. cikkének (3) bekezdése).

A polgári perrendtartás 738. cikkével összhangban mentesül a zárolás alól: a nettó jövedelem kétharmada, fizetés, öregségi nyugdíjként vagy bármely más társadalombiztosítási juttatásként kapott időszakos összegek, biztosítási összeg, baleseti kártérítés vagy járadék, illetve az adós megélhetését biztosító hasonló jellegű egyéb kifizetések. A fent említett kifizetések likvid részének kiszámítása céljából csak a törvény alapján járó hozzájárulásokat lehet figyelembe venni. A zárolás alól mentes összeg legfeljebb a zárolás időpontjában érvényes nemzeti minimálbér háromszorosa lehet; ha az adósnak nincs más jövedelme, a zárolás alól mentes minimális összeg a nemzeti minimálbérnek felel meg.

Bankszámla-egyenleg zárolásának különleges esetében a nemzeti minimálbérnek megfelelő teljes összeg mentesül a zárolás alól.

Tekintettel a követelés összegére, a kiegyenlítetlen tartozás típusára, annak a személynek a szükségleteire, akivel szemben a végrehajtást kérték, valamint családi körülményeire, a bíró azon személy kérelemére, akivel szemben a végrehajtást kérték, kivételesen csökkentheti a jövedelem lefoglalható összegét, mindaddig, amíg azt észszerűnek tartja (de egy évnél nem hosszabb időre), vagy akár mentesítheti is a zárolás alól.

Végül a banki betétek mentesek a zárolás alól, amennyiben olyan hitel kifizetéséből erednek, amely a polgári perrendtartás 739. cikkével összhangban maga is mentes a zárolás alól.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A bankok csak abban az esetben jogosultak díjazásra az általuk nyújtott szolgáltatásokért, ha a hitelező olyan kereskedelmi vállalkozás, amely az előző évben 200 vagy annál több ideiglenes intézkedés iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz, képviselethez vagy kapcsolattartó ponthoz (a polgári perrendtartás 780. cikkének (12) bekezdése).

A 2011. május 20-i 202/2011. sz. végrehajtási rendelet legutóbbi módosítás szerinti változata megállapítja e díjak összegét, a fizetési és behajtási módokat, valamint az e díjakkal kapcsolatos összegek felosztását.

Ez a díj kizárólag azokra a költségekre vonatkozik, amelyek megfizetése a hitelező kizárólagos felelőssége, és sem a végrehajtó díját és költségeit, sem a végrehajtás költségeit nem tartalmazza; valamint megtérítése a feleknél felmerült költség címén sem kérhető (a 2011. május 20-i 202/2011. sz. végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdése).

Abban az esetben, ha annak a személynek a nevén lévő bankszámlán szereplő összegeket zárolják, akivel szemben a végrehajtást kérték, egy elszámolási egység egyötöde (1/5) esedékes, ami 20,40 EUR-nak felel meg.

Abban az esetben, ha zárolásra nincs lehetőség (amennyiben annak a személynek a nevén, akivel szemben a végrehajtást kérték, nincs bankszámla, illetve nincsenek pénzeszközök), egy elszámolási egység egytizede (1/10) esedékes, ami 10,20 EUR-nak felel meg.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Portugáliában a bankok az 50. cikk (1) bekezdésének i) pontjában foglalt feltételek és díjak szerint nyújtanak információkat bankszámlákkal kapcsolatban.

A számlazárolási végzés kezeléséért vagy végrehajtásáért az alábbi díjak fizetendők:

 • 25 EUR, ha az adós lakóhelye az eredeti eljárás helye szerinti tagállamban van;
 • 51 EUR, ha az adós lakóhelye az eredeti eljárás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban van.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Nem alkalmazandó.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A 33. cikk (1) bekezdése szerinti, a számlazárolási végzéssel szembeni jogorvoslatok:

 • A fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az az elsőfokú bíróság, amely a számlazárolási végzést hozta.

A 34. cikk szerinti, a számlazárolási végzés végrehajtásával szembeni jogorvoslatok:

 • 50 000 EUR-t* meghaladó értékű végrehajtás esetén a központi polgári bíróságok;
 • 50 000 EUR, vagy annál alacsonyabb értékű végrehajtás esetén a helyi polgári bíróságok, vagy, ha ilyen nem létezik, az általános hatáskörű bíróságok.

Ez az összeg a számlazárolási végzés kibocsátásának időpontjáig számított tőkét és kamatokat/bírságokat foglalja magában.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a megtámadott határozatot hozta (a polgári perrendtartás 637. cikkének (1) bekezdése). A bíróság a fellebbezést a benyújtást követően felterjeszti elbírálásra a Fellebbviteli Bírósághoz (Tribunal da Relação).

A fellebbezés benyújtásának határideje a határozat kézbesítésétől számított 15 nap (a polgári perrendtartás 638. cikkének (1) bekezdése és 363. cikkének (1) bekezdése).

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
 • Ideiglenes intézkedés esetén a kérelmező félnek kell a 306 EUR összegű eljárási költséget megfizetnie.
 • A határozat elleni fellebbezés esetén a fellebbezést benyújtó fél által fizetendő eljárási illeték összege 306 EUR és 612 EUR között van.

A polgári perrendtartás 145. cikkének (1) bekezdésével összhangban az eljárási illetéket az adott eljárás kezdetekor kell megfizetni.

Az eljárási illetékekről szóló rendelet (a 2008. február 26-i 34/2008. sz. törvényerejű rendelet) 7. cikkének (1), (4), (5) és (7) bekezdésében említett II. és III. táblázat megtalálható az alábbi linken: http://data.dre.pt/eli/dec-lei/34/2008/p/cons/20161228/pt/html

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.