Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

A számlazárolási végzés iránti kérelem vonatkozásában annak a személynek a rendes bírósága az illetékes, aki ellen a számlazárolási végzés iránti kérelem irányul. Ha egy személy általános területi hovatartozása nem állapítható meg, a Besztercebányai Járásbíróság (Okresný súd Banská Bystrica) az illetékes bíróság.

A számlazárolási végzéssel kapcsolatos eljárásokat az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről, valamint a bírósági illetékekről és a bűnügyi nyilvántartásból származó kivonatokért fizetendő illetékekről szóló 71/1992. sz. szlovák nemzeti tanácsi törvény módosításáról szóló, módosított 54/2017. sz. törvény szabályozza.

A területi illetékesség az alperes rendes bíróságát illeti meg: természetes személyek esetében ez az a bíróság, amelynek illetékességi területén a személy állandó lakóhellyel rendelkezik, jogi személyek esetében az a bíróság, amelynek illetékességi területén a személy létesítő okirat szerinti székhelye található, külföldi jogi személyek esetében pedig az a bíróság, amelynek illetékességi területén a személy fiókteleppel rendelkezik. Ha az illetékes bíróság nem állapítható meg állandó lakcím vagy létesítő okirat szerinti székhely, illetve a legutóbbi állandó lakcím vagy létesítő okirat szerinti székhely alapján, akkor az illetékes bíróság az a bíróság, amelynek illetékességi területén a személy ingatlannal rendelkezik.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Az információs hatóság a Besztercebányai Járásbíróság.

Cím: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Az információs hatóság automatizált elektronikus kommunikáció útján szerez információt egy speciális információs rendszerből.

Ha ilyen módon nem szerezhető be információ, például ha a rendszer hibásan működik, az információs hatóság tájékoztatást kérhet a bankoktól arra vonatkozóan, hogy az adós rendelkezik-e számlával, vagy felkérheti az adóst, hogy szolgáltasson információt arról, hogy mely banknál vagy bankoknál rendelkezik számlával vagy számlákkal; e kötelezettség előírásakor a bíróságnak személynek címzett (in personam) végzést is ki kell bocsátania, amely megtiltja az adósnak a számláján vagy számláin tartott pénzeszközök felvételét vagy átutalását, a zárolást elrendelő végzésben foglalt összeg erejéig.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

Az 54/2017. sz. törvény 10. szakasza értelmében a jogorvoslati kérelmeket a végzést kibocsátó bírósághoz kell benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A 10. cikk (2) bekezdése tekintetében, ha az eredeti eljárás helye szerinti bíróság és a végrehajtás helye szerinti bíróság szlovák bíróság, az iratok továbbítása tekintetében illetékes hatóság a számlazárolási végzést kibocsátó bíróság. Az iratkézbesítést a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 105. és azt követő szakaszai szabályozzák. Ha egy szlovák bíróság visszavon egy végzést, és azt egy másik tagállamban kell végrehajtani, a bíróságnak a rendelettel összhangban kell eljárnia; vissza kell vonnia a határozatot a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának megküldött formanyomtatvány felhasználásával. Az Európai Unió más tagállamában kibocsátott számlazárolási végzések esetében a Besztercebányai Járásbíróság rendelkezik hatáskörrel a számlazárolási végzés visszavonására szolgáló formanyomtatvány átvételére.

Ami a 23. cikk (3) bekezdését illeti, a más tagállamban végrehajtandó számlazárolási végzést kibocsátó bíróság a végzést kézbesíti a felperesnek annak érdekében, hogy a felperes kérelmezhesse a számlazárolási végzés végrehajtását. Ha a végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a továbbításra illetékes hatóság a Besztercebányai Járásbíróság.

A 23. cikk (5) bekezdése tekintetében a végzések végrehajtására illetékes hatóság a Besztercebányai Járásbíróság.

A 23. cikk (6) bekezdése tekintetében a formanyomtatványok – beleértve a bankoknak szóló formanyomtatványokat is – fogadására illetékes hatóság a Besztercebányai Járásbíróság.

Ami a 25. cikk (3) bekezdését illeti, a végzés végrehajtására illetékes hatóság a Besztercebányai Járásbíróság, amely hatáskörrel rendelkezik a más uniós tagállamban kibocsátott számlazárolási végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok tekintetében.

A 27. cikk (2) bekezdése tekintetében a számlazárolási végzést végrehajtó bíróság rendelkezik hatáskörrel.

Ami a 28. cikk (3) bekezdését illeti, a Besztercebányai Járásbíróság illetékes arra, hogy más tagállamból iratokat fogadjon Szlovákiában történő kézbesítés céljából. Amennyiben egy szlovák bíróság által kibocsátott végzést egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező adósnak kell kézbesíteni, az iratok továbbítására a végzést kibocsátó bíróság illetékes.

Ami a 36. cikk (5) bekezdését illeti, az illetékes hatóság a Besztercebányai Járásbíróság, amely hatáskörrel rendelkezik a más uniós tagállamban kibocsátott számlazárolási végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok tekintetében.

A 27. cikk (2) bekezdése tekintetében a számlazárolási végzést végrehajtó bíróság rendelkezik hatáskörrel.

Ami a 28. cikk (3) bekezdésének első albekezdését illeti, az iratokat a számlazárolási végzést kibocsátó bíróságnak kell kézbesítenie. Ami a második albekezdést illeti, az iratoknak az adós részére történő kézbesítésére illetékes bíróság az a bíróság, amely a számlazárolási végzést végrehajtotta.

A 36. cikk (5) bekezdése tekintetében az illetékes hatóság a Besztercebányai Járásbíróság.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

Egy másik tagállamban kibocsátott számlazárolási végzés végrehajtására illetékes bíróság a Besztercebányai Járásbíróság. A Szlovák Köztársaságban kibocsátott számlazárolási végzés végrehajtására illetékes bíróság az a bíróság, amely a számlazárolást elrendelő határozatot kibocsátotta.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Az információs hatóságnak csak ahhoz van joga, hogy az adós bankjának és számláinak azonosítására szolgáló adatokat követelje meg, a harmadik személyek által az adós nevében vezetett számlákra vonatkozó adatokat nem kérheti. Az információs hatóság nem szerez be ilyen információt harmadik felekről, és sem teljes egészében, sem részben nem zárolhatja számláikat. Az információs hatóság csak az adóssal közösen vezetett számlákról szerezhet információt.

Azon személy közös számláinak zárolására illetékes hatóság, aki ellen kérelmet nyújtottak be:

a) a Szlovák Köztársaságban kibocsátott és végrehajtandó végzés tekintetében a végzést kibocsátó bíróság;

b) egy másik tagállamban kibocsátott, és a Szlovák Köztársaságban végrehajtandó végzés tekintetében a Besztercebányai Járásbíróság.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

a) olyan személyek számláin lévő pénzeszközök, akiknek a tulajdonát nem lehet lefoglalni;

b) bankszámlán lévő olyan pénzeszközök, amelyeket nem lehet lefoglalni;

c) a lefoglalás alól mentes számlákon lévő pénzeszközök.

A lefoglalás alól mentes követeléseket a 233/1995. sz. törvény 104. szakasza határozza meg.

A következők mentesek a számlaterhelés útján történő lefoglalás alól:

a) a számlán lévő, legfeljebb 99,58 euró összegű pénzeszköz Az adósnak ezen összeg erejéig nem kell információt szolgáltatnia a pénzeszközökről;

b) az adós által kifejezetten a személyzet bérének kifizetésére elkülönítettként bejelentett pénzeszközök, a letiltással történő lefoglalást elrendelő végzés bank részére történő kézbesítésének időpontjához legközelebb eső fizetési időszakra vonatkozóan. Ebben az esetben az adósnak kifejezett nyilatkozatot kell tennie;

c) ha az adós fizetését vagy egyéb jövedelmét bankszámlára utalják, a számlaterhelés útján történő lefoglalás nem vonatkozik ezekre a pénzeszközökre olyan összeg erejéig, amely jogszabály alapján nem tartható vissza a havi fizetésből vagy egyéb jövedelemből; ez attól a pillanattól érvényes, amikor a bankot értesítik. Az adósnak értesítenie kell a bankot erről az összegről.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A szabadon használható speciális információs rendszer elindításáig a bankok a banki díjtáblázat alapján 20 és 30 euró közötti díjat számíthatnak fel az ügyfelek kezeléséért, beleértve a számlainformációkat is. A bankoknak jogukban áll behajtani a költségeket attól a személytől, akivel szemben számlazárolási végzést hajtottak végre.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Szlovákiában csak bíróságok és bankok vesznek részt a számlazárolási végzések kezelésében és végrehajtásában. A bankok a banki díjtáblázat alapján díjat számítanak fel, a bírósági illetékeket pedig a 71/1992. sz. törvény szabályozza.

A biztosítási intézkedés egy másik tagállamban történő végrehajtása iránti kérelem bírósági illetéke 16,50 euró.

A Szlovákiában végrehajtandó biztosítási intézkedés iránti kérelem teljes vagy részleges bírósági illetéke 33 illetve 49,50 euró.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Szlovákiában nincs külön jogintézmény a számlák zárolására. Az ugyanarra a bankszámlára vonatkozó európai végzések sorrendjét az az időpont határozza meg, amikor a banknak a számlazárolási végzéseket kézbesítik. Ha ugyanazon a napon egynél több számlazárolási végzést kézbesítenek, azok azonos sorrendiséget élveznek. Ha az adós számláján nem áll rendelkezésre elegendő pénzeszköz a végzésekben szereplő valamennyi összeg zárolására, a pénzeszközöket arányosan zárolják. A zárolást elrendelő határozat végrehajtásának nincs halasztó hatálya a lefoglalásra, és nem jár a zárolt pénzeszközök biztosítására vonatkozó elsőbbségi joggal.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A jogorvoslat tekintetében a végzést kibocsátó vagy végrehajtó bíróság az illetékes.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A fellebbezést ahhoz az elsőfokú bírósághoz kell benyújtani, amelynek határozata ellen fellebbeznek. A másodfokú bíróság (a regionális bíróság) rendelkezik hatáskörrel a fellebbezések elbírálására. A fellebbezés benyújtásának határideje az elsőfokú bíróság határozatának kézbesítésétől számított 15 nap. Ugyanez a határidő irányadó, ha a fellebbezést közvetlenül a másodfokú bírósághoz nyújtják be.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A bírósági illetékeket a 71/1992. sz. törvény szabályozza. A számlazárolási végzés végrehajtásához kapcsolódó díjak a következők: biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem: 33 illetve 49,50 euró; törlés vagy módosítás iránti kérelem: 33 euró; végzés iránti kérelem részét képező információkérés: 3 euró; biztosítási intézkedés végrehajtása iránti kérelem egy másik tagállamban: 16,50 euró.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 49. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában az elfogadott nyelvek a szlovák, a cseh és az angol.

Utolsó frissítés: 26/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.