Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Szlovénia

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Abban az esetben, ha a hitelező közokirathoz jutott (6. cikk (4) bekezdés), a számlazárolási végzés kibocsátására illetékesként kijelölt bíróságok a helyi bíróságok (okrajna sodišča) (a végrehajtásról és a polgári jogi követelések biztosításáról szóló törvény (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 279b. cikkének első bekezdése; Uradni list RS (UL RS; A Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja) 3/07 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Alkotmánybírósági Határozat, 45/14 – Alkotmánybírósági Határozat, 53/14, 58/14 – Alkotmánybírósági Határozat, 54/15, 76/15 – Alkotmánybírósági Határozat, és 11/18; a továbbiakban: ZIZ).

A helyi bíróságok jegyzéke itt található.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk beszerzésére (14. cikk) kijelölt illetékes hatóság a Szlovén Köztársaság közhiteles nyilvántartásokat vezető és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó hivatala (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES) (a ZIZ 279c. cikke).

Elérhetőség: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

gp@ajpes.si – központi hivatal
info@ajpes.si – tájékoztatás felhasználóknak

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A számlainformációk beszerzésének módszerei (14. cikk (5) bekezdés):

a) az AJPES, mint kijelölt információs hatóság, vezeti az ügyleti számlák nyilvántartását, ami a természetes és a jogi személyek ügyleti számláinak egységes adatbázisa (a pénzforgalmi szolgáltatások, elektronikus pénzkibocsátó szolgáltatások és fizetési rendszerekről szóló törvény (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih) 191. és azt követő cikkei; UL RS 7/18 és 9/18 – korr.; a továbbiakban: ZPlaSSIED). Ez rendkívül hatékonnyá teszi az információ beszerzésének folyamatát, mivel nem szükséges az információs hatóság által a bank megkeresése annak érdekében, hogy az adós rendelkezik-e ott számlával (a 14. cikk (5) bekezdésének a) pontja).

Bár a szlovén jogszabályok lehetővé teszik az adós bankszámlájára vonatkozó információkhoz való hozzájutást a 14. cikk (5) bekezdésének c) pontjában írt módon (lásd a ZIZ 31. cikkét), a bíróságok alig élnek ezzel a lehetőséggel, mivel az ügyleti számlák nyilvántartásának elektronikus úton történő lekérdezése révén hozzáférhetnek az adós bankszámlájára vonatkozó információkhoz (a ZIZ 4. cikke; a bíróságokról szóló törvény 13. cikke (Zakon o sodiščih); UL RS 94/07 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 és 23/17 – ZSSve; a továbbiakban: ZS).

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A fellebbezéseket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani (21. cikk):

– a hitelező számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelmét elutasító bíróság (helyi bíróság vagy kerületi bíróság (okrožno sodišče)).

Helyi bíróságok jegyzéke, kerületi bíróságok jegyzéke.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóság (4. cikk 14. pont):

– a 655/2014/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 23. cikkének (3), (5) és (6) bekezdése, 25. cikkének (3) bekezdése, 27. cikkének (2) bekezdése, 28. cikkének (3) bekezdése, valamint 36. cikke (5) bekezdésének második albekezdése értelmében a Maribori Helyi Bíróság.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A számlazárolási végzés végrehajtására (3. fejezet) illetékes hatóság:

a Maribori Helyi Bíróság, amely az Európai Unió más tagállamának bírósága által kibocsátott számlazárolási végzés végrehajtására területi illetékességgel rendelkezik (a ZIZ 279. cikke).

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A közös és kedvezményezett számlák az alábbi mértékig zárolhatók (30. cikk):

A közös fizetési számla valamely pénzforgalmi szolgáltató által két vagy több természetes személy vagy két vagy több jogi személy nevében nyitott fizetési számla (a pénzforgalmi szolgáltatásokról és rendszerekről szóló törvény (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih; ZPlaSS) 14. cikkének (1) bekezdése).

A közös fizetési számla minden egyes tulajdonosa rendelkezhet az adott számlán lévő összes készpénzpénzről, kivéve, ha a közös fizetési számla kezeléséről szóló megállapodás más engedélyt állapít meg a készpénzpénzeszközök e számlán történő elhelyezésére (a ZPlaSS 14. cikkének (2) bekezdése).

A közös fizetési számlán található készpénz teljes összege felhasználható az egyéni számlatulajdonos harmadik felekkel szemben fennálló kötelezettségeinek kiegyenlítésére. A közös fizetési számla tulajdonosai közötti, az egyes tulajdonosokat megillető részek összegére és az egyes tulajdonosok felelősségére vonatkozó megállapodás nem korlátozza harmadik felek azon jogát, hogy végrehajtási eljárás vagy csődeljárás keretében az egyik számlatulajdonossal szemben támasztott követeléseik a közös fizetési számlán található teljes készpénzösszegből kerüljenek megfizetésre (a ZPlaSS 14. cikkének (3) bekezdése). A közös fizetési számlán található készpénz összege tehát felhasználható az egyéni számlatulajdonos harmadik felekkel szemben fennálló kötelezettségeinek kiegyenlítésére.

Ha a végrehajtás meghatározott jogi aktus alapján az adós konkrét vagyontárgyaira korlátozódik, ezt a korlátozást a közös fizetési számla valamely egyéni tulajdonosával szembeni végrehajtási eljárásban e számla minden egyéni tulajdonosa vonatkozásában figyelembe kell venni (a ZPlaSS 14. cikkének (4) bekezdése).

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A lefoglalás alól mentesített összegekre és a korlátozott végrehajtás tárgyát képező összegekre (31. cikk) a következő szabályok vonatkoznak:

Minden olyan jövedelem mentesül a végrehajtás alól, amely nem alapvető jövedelmet jelent – például a bérek –, hanem főszabály szerint alacsonyabb, kiegészítő jövedelmet, amelynek célja a legtöbb esetben szociális kiegyenlítő hatás elérése (a polgári jogi követelések végrehajtásáról és biztosításáról szóló törvény (ZIZ) 101. cikke).

A ZIZ 102. cikk értelmében korlátozott a végrehajtás olyan jövedelem tekintetében, amely általában alapvető jövedelem – például a bérek –, azaz úgy tekinthető, hogy munkaviszonyból ered. Általában az ilyen jövedelem legfeljebb kétharmadát lehet igénybe venni, azonban a minimálbér 76%-ának megfelelő összeget meg kell hagyni az adósnál. Minden adós számára azonos összeget kell meghagyni. Bizonyos elsőbbségi követelések esetében az adósnál hagyott összeg alacsonyabb lehet – a minimálbér 50%-a. Az adósnál hagyott összeg mindkét esetben magasabb, ha az adós családtagok tartására köteles.

A végrehajtás alóli mentességeket és a végrehajtás korlátait a végrehajtási határozatok (bank általi) végrehajtásakor az adós kérelme nélkül is figyelembe kell venni, kivéve, ha tartási kötelezettségre tekintettel az adós nagyobb mértékű korlátozásra jogosult. Ezt a jogosultságot az adósnak közokirattal kell igazolnia a végrehajtó felé (a ZIZ 102. cikkének (5) bekezdése).

A lefoglalás alóli mentességek és a végrehajtható összegek korlátozása eseteinek pontos listáját a ZIZ 101., 102. és 103. cikke tartalmazza.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Díjak felszámítása (43. cikk): a bankok kereskedelmi politikájukkal és a szolgáltatások megfelelő ellenértékével összhangban díjat számíthatnak fel az egyenértékű nemzeti végzések alapján végzett cselekmények (a végzés befogadása és pénzeszközök átutalása) után.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak teljes körű és pontos információt kell közzétenniük honlapjukon a végrehajtási határozat vagy biztosítási végzés alapján végzett cselekményekért felszámított díjakról (a ZPlaSSIED 190. cikke).

A számlainformációkat az AJPES nyújtja. A vállalkozói tevékenységet folytató jogi és természetes személyek ügyleti számláinak nyilvántartásában szereplő információk díjmentesen hozzáférhetők az AJPES honlapján (a ZPlaSSIED 194. cikke). Az ügyleti számlák nyilvántartásából a természetes személyek számláival kapcsolatos információk nyújtásáért a kérelmezőt az AJPES a pénzügyminiszter egyetértésével meghatározott díjszabás szerinti díj megfizetésére kötelezi (a ZPlaSSIED 195. cikke). Az AJPES a honlapján közzéteszi az ügyleti számlák nyilvántartásából (UL RS 49/10) származó, a természetes személyek ügyleti számláira vonatkozó információk kiadásáért fizetendő kezelési költségek összegét. E költségtáblázat értelmében a kezelési költségek összege a számlainformációk iránti kérelem benyújtásának módjától (az adatok elektronikus úton történő továbbítása esetén a díj alacsonyabb, mint írásbeli kérelem alapján történő adattovábbítás esetén), valamint a továbbított adategységek számától függ.

Az egyenértékű nemzeti végzések végrehajtásáért járó díjat az adós, a számlainformációk kiadásának díját pedig a lekérdezést végző személy (általában a hitelező) fizeti meg.

A bíróság díjmentes hozzáféréssel rendelkezik a számlainformációkhoz az AJPES által vezetett nyilvántartás lekérdezése révén, vagy kérdést intéz a fizetési műveletet végző szervezethez (a bankhoz) arra vonatkozólag, hogy az adós számlát nyitott-e ott (a ZIZ 4. cikkének első bekezdése és a ZS 13. cikke).

Az AJPES a bíróságok, az adóhatóság és a végrehajtásért felelős egyéb hatóságok számára közvetlen elektronikus hozzáférést biztosít az ügyleti számlák nyilvántartásához.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok (44. cikk):

A követelés számlazárolási végzéssel történő biztosítására vonatkozó kérelem benyújtásakor bírósági illetéket kell fizetni (a ZIZ 239. és 279a. cikkével összefüggésben értelmezett 29b. cikk). A számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelem után fizetendő bírósági illeték összege 30 euró (a bírósági illetékekről szóló törvény (Zakon o sodnih taksah – ZST-1; UL RS Nos 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Const. Court Decision, 19/15 – Const. Court Decision, 30/16, 10/17 – ZPP-E and 11/18 – ZIZ-L; hereinafter ZST-1) szerinti tételszám: 4012), illetve 24 euró (tételszám: 4041 és 4012 ZST-1) elektronikus úton benyújtott kérelem esetén;

Abban az esetben, ha a számlazárolási végzést egy szlovén bíróság bocsátotta ki, a bank Szlovéniában található, és a bíróság határozatban kötelezte a bankot a ZIZ 260. cikke első bekezdésének 4. pontja, vagy 271. cikke első bekezdésének 4. pontja alapján történő cselekmény elvégzésére (a 279e. cikk első bekezdése), a bírósági illeték e határozat kibocsátását is fedezi, mivel azt a bíróság a számlazárolási végzés kiállításával kapcsolatos eljárásban (azaz a követelés biztosítása iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban) bocsátotta ki.

Amennyiben a számlazárolási végzést külföldi bíróság bocsátotta ki, és egy szlovén bíróság határoz annak végrehajtásával kapcsolatban, mert a bank Szlovéniában található, a bíróság határozata, amelyben a bankot a ZIZ 260. cikke első bekezdésének 4. pontja, vagy 271. cikke első bekezdésének 4. pontja alapján történő cselekmény elvégzésére (a 279e. cikk első bekezdése) kötelezi, a számlazárolási végzés befogadása alapján indult eljárásban kerül kibocsátásra. A rendelet 24. cikke alapján ilyen esetben nem kell bírósági illetéket fizetni, mivel a határozat nem tekinthető ideiglenes intézkedésről vagy előzetes intézkedésről szóló határozatnak, és az eljárás, amiben a határozatot kibocsájtják, nem tekinthető valamely követelés biztosítására irányuló eljárásnak; inkább annak a határozatnak a meghozatalához járul hozzá, amelyben a bíróság utasítja a bankot a külföldön kibocsátott számlazárolási végzés végrehajtásának módjával kapcsolatban.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

Az egyenértékű tagállami végzések tekintetében a nemzeti jog alapján fennálló rangsor (32. cikk):

Ha ugyanazzal az adóssal szemben és ugyanarra a végrehajtási tárgyra vonatkozóan több hitelező támaszt pénzkövetelést, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a követeléseket abban a sorrendben kell kielégíteni, amely sorrendben a hitelezők jogosultságot nyertek a követelésüknek a végrehajtás tárgyából történő kiegyenlítésére (a ZIZ 12. cikke).

A másik európai uniós tagállam bírósága által kibocsátott számlazárolási végzés végrehajtásának módja a bíróság által a banknak a ZIZ 271. cikke első bekezdésének 4. pontjában hivatkozott cselekmény végrehajtására történő felszólítása, másszóval ideiglenes intézkedés kibocsátása (a ZIZ 279e. cikkének harmadik bekezdése). Az ideiglenes intézkedésről szóló határozatban a bíróság arra hívja fel a fizetési műveletet végző szervezetet, hogy az adóssal vagy annak nevében eljáró személlyel szemben tagadja meg készpénz kifizetését az adósnak az ideiglenes intézkedéssel érintett számlájáról (a ZIZ 271. cikke első bekezdésének 4. pontja). Szlovén bíróság által egy másik tagállamban hozott európai számlazárolási végzés alapján hozott ilyen ideiglenes intézkedések nem keletkeztetnek zálogjogot a zárolt biztosíték felett (a ZIZ 271. cikkének második bekezdése). Az ideiglenes intézkedést elrendelő végzést a bíróság bocsátja ki abban az esetben, ha még nem hozott ítéletet az ügy érdemében. Amennyiben a hitelező meglévő ítéletet, perbeli egyezséget, vagy közokiratot csatol a számlazárolási kérelemhez, a ZIZ 260. cikke első bekezdésének 4. pontjában meghatározott végrehajtási intézkedést rendelik el, azaz az adósnak a fizetési műveletet végző szervezetnél lévő számláján lévő pénzösszeg lefoglalását elrendelő előzetes intézkedésről szóló határozatot bocsátanak ki (a ZIZ 279e. cikkének harmadik bekezdése és 260. cikke első bekezdésének 4. pontja). A zárolás zálogjogot biztosít a hitelező számára az adós bankszámlán lévő készpénzeszközei felett (a ZIZ 138. cikkének ötödik bekezdésével és 239. cikkével összefüggésben értelmezett 107. cikkének harmadik bekezdése).

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A jogorvoslatra illetékes bíróság, illetve adott esetben végrehajtó hatóság (33. cikk (1) bekezdés, 34. cikk (1) vagy (2) bekezdés):

– a 33. cikk (1) bekezdése szerinti jogorvoslat (kifogás) iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a számlazárolási végzést kibocsátotta. Ez valamely helyi vagy kerületi bíróság. A jogorvoslat tárgyában határoz (a ZIZ 239. cikkével összefüggésben értelmezett 54. cikke).

– A 34. cikk (1) bekezdése szerinti jogorvoslat iránti kérelmet ahhoz a helyi bírósághoz kell benyújtani, amely egy másik tagállamban hozott számlazárolási végzés alapján (előzetes vagy ideiglenes rendelkezés útján) kibocsátotta a biztosítási intézkedést, és azt a fizetési műveletet végző szervezet részére kézbesítette. A jogorvoslat tárgyában határoz (a ZIZ 279. cikke);

– a rendelet 34. cikkének (2) bekezdés szerinti jogorvoslat iránti kérelmet a Maribori Helyi bírósághoz kell benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

Azok a bíróságok, amelyekhez a fellebbezést be kell nyújtani, a fellebbezés benyújtásának a nemzeti jog szerinti határideje, és az ezen határidő kezdő időpontját jelentő esemény (37. cikk):

A kifogás tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye (a ZIZ 239. cikkével összefüggésben értelmezett 9. cikkének első bekezdése). A fellebbezést a számlazárolási végzést kibocsátó bírósághoz (helyi vagy kerületi bíróság), vagy a számlazárolási végzés végrehajtásáért a rendelet 23. cikke értelmében felelős helyi bírósághoz kell benyújtani.

A fellebbezést az elsőfokú bíróság által a kifogás tárgyában hozott határozat meghozatalától számított nyolc napon belül kell benyújtani (a ZIZ 9. cikkének harmadik bekezdése).

A fellebbezés tárgyában felsőbb bírói fórum határoz.

A fellebbviteli bíróságok elérhetőségei:

1. Celje-i Fellebbviteli Bíróság
Prešernova ulica 22
3102 Celje – p.p. 1034

Tel.: (03) 427 51 00
fax: (03) 427 52 70
e-mail: urad.visce@sodisce.si

2. Koperi Fellebbviteli Bíróság
Ferrarska 9
6000 Koper

Tel.: (05) 668 30 00
fax: (05) 639 52 45
e-mail: urad.viskp@sodisce.si

3. Ljubljanai Fellebbviteli Bíróság
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 366 44 44
fax: (01) 366 40 70
e-mail: urad.vislj@sodisce.si

4. Maribori Fellebbviteli Bíróság
Sodna ulica 14
2000 Maribor

Tel.: (02) 234 71 00
fax: (02) 234 73 18
e-mail: urad.vismb@sodisce.si

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Az eljárási illetékek feltüntetése (42. cikk):

A számlazárolási végzés beszerzésére, illetve az ilyen végzéssel szembeni jogorvoslatra vonatkozó eljárás illetéke azonos az egyenértékű tagállami végzés beszerzésének, illetve az ilyen tagállami végzéssel szembeni jogorvoslatnak az illetékével.

A bírósági illetékek megfizetésére a ZIZ 29b. cikkének rendelkezései irányadók. A bírósági illetéket a végrehajtás iránti kérelem, a kifogás vagy a fellebbezés benyújtásakor, vagy legkésőbb a bírósági illeték megfizetését elrendelő végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell megfizetni.

Ha a bírósági illeték összege automatikusan kiszámítható, a kérelem elektronikus úton történő benyújtásakor a kérelmező felhívást kap az illeték megfizetésére egy adott számlára történő átutalással, a fizetési felhívásban megjelölt hivatkozási szám megadásával. A bírósági illeték megfizetésére történő felhívás akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a kérelmező vagy képviselője elektronikus úton benyújtja a kérelmet.

Ha a bírósági illetékeket a határidőn belül nem fizetik meg, a kérelmet visszavontnak tekintik.

A fizetési felhívásban a bíróság figyelmezteti az érintett felet a bírósági illeték megfizetése elmulasztásának következményeire.

A bírósági illetékek összegét a bírósági illetékekről szóló törvény (ZST-1) (UL RS 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – 19/15. sz. alkotmánybírósági határozat – 30/16. sz. alkotmánybírósági határozat) tartalmazza. A kiszabott bírósági illetékek összege azonos az egyenértékű tagállami végzés, a biztosítási intézkedést elrendelő végzés után fizetendő illeték összegével.

Az említett illetékek rögzített összege a következő:


Ha a kérelmet papíron nyújtják be

Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be

A számlazárolási végzés iránti kérelemre vonatkozó eljárás

30 EUR (tételszám: 4012 ZST-1)

24 EUR (tételszám: 4041 és 4012 ZST-1)

Kifogásolási eljárás

30 EUR (tételszám: 4022 ZST-1)

24 EUR (tételszám: 4041 és 4022 ZST-1)

Fellebbezési eljárás

33 EUR (tételszám: 4033 ZST-1)

26,4 EUR (tételszám: 4041 és 4033 ZST-1)

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek (49. cikk (2) bekezdés):

A hivatalos nyelvek a szlovén nyelv, valamint a két nemzeti kisebbségi nyelv, amelyek hivatalosan használhatók azon területek bíróságai előtt, ahol e nemzeti kisebbségek élnek (a PP 6. és 104. cikke). A nemzeti kisebbségi nyelvek az olasz és a magyar. Piran és Koper helyi bírósága és Koper körzeti bírósága olasz nyelven, Lendava (Lendva) helyi bírósága pedig magyar nyelven működik.

A vegyes nemzetiségű önkormányzatok az önkormányzatok létrehozásáról és határaik megállapításáról szóló törvény (UL RS 108/06 – hivatalos egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 9/11; a továbbiakban: ZUODNO) hatálya alá tartoznak, a ZUODNO 5. cikke értelmében: „A vegyes nemzetiségű önkormányzatok e törvény rendelkezéseinek megfelelően a Lendava (Lendva), Hodošci – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola és Piran települések önkormányzatainak jelenlegi statútuma által ilyenként meghatározott önkormányzatok.”

Utolsó frissítés: 31/03/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.