Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Az elsőfokú bíróságok (Juzgados de Primera Instancia).

Az adott területen joghatósággal rendelkező bíróságot a polgári perrendtartás (Ley de Enjuiciamiento Civil) 545. cikkének (3) bekezdésében foglalt, a nem bírósági iratokon alapuló végrehajtás vonatkozásában előírt kritériumok alapján kell meghatározni.

Ez azt jelenti, hogy főszabály szerint a polgári perrendtartás 50. és 51. cikkével összhangban meghatározott helyen területileg illetékes elsőfokú bíróság lesz a hatáskörrel rendelkező bíróság. A végrehajtást a fél az előtt az elsőfokú bíróság előtt is kérheti, amely a végzésben a kötelezettség teljesítésének helyeként megjelölt helyen területileg illetékes, vagy bármely olyan helyen, ahol a végrehajtás kötelezettjének lefoglalható vagyontárgyai vannak. A joghatóság kifejezett vagy hallgatólagos elismerésére vonatkozó szabályok e tárgykörben sohasem alkalmazandók. Ha a végrehajtást több féllel szemben kérik, a hatáskörrel rendelkező bíróság a felek bármelyike tekintetében joghatósággal rendelkező bíróság, a végrehajtást kérő fél választása szerint.

Amennyiben a végrehajtható okirat kifejezetten jelzálogjoggal vagy zálogjoggal terhelt vagyontárgyakra vonatkozik, a hatáskörrel rendelkező bíróságot a polgári perrendtartás 684. cikkével összhangban kell meghatározni.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Aligazgatóság (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional), Igazságügyi Minisztérium.

Kapcsolattartási adatok:

sgcji@mjusticia.es

telefonszám: +34 91 390 4411

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

Hozzáférés az információs hatóság számára a releváns információkhoz, amennyiben az adott információkat a hatóságok vagy a közigazgatási szervek nyilvántartásokban vagy egyéb módon tárolják.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a végzés meghozatala iránti kérelmet elutasította. Ha a határozatot elsőfokú bíróság vagy kereskedelmi bíróság (Juzgado de lo Mercantil) hozta, a fellebbezést a tartományi bíróság (Audiencia Provincial) fogja elbírálni. Ha a határozatot másodfokú bíróság hozta, ugyanez a bíróság tárgyalja a fellebbezést is.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

Az a bíróság, amely az 50. cikk f) pontja értelmében hatáskörrel rendelkezik a végrehajtásra.

A 28. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező bíróság az adós lakóhelye szerinti elsőfokú bíróság.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A bankszámla helye szerint illetékes elsőfokú bíróság, ha pedig több helyen több bankszámla van, az adott helyek bármelyikén joghatósággal rendelkező elsőfokú bíróság.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

Számlazárolási végzést olyan közös bankszámlák vonatkozásában lehet kibocsátani, amelyek esetében az adós társtulajdonos, valamint olyan bankszámlák vonatkozásában, amelyek esetében az adós harmadik személy javára névleges tulajdonos. Olyan számla ellen azonban nem bocsátható ki számlazárolási végzés, amelyek esetében harmadik személy az adós javára névleges tulajdonos.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A fizetésekre és a nyugdíjakra vonatkozó szabályokat a perrendtartás 607. cikke rögzíti.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Ha közigazgatási szervek polgári vagy kereskedelmi eljárásokban vesznek részt saját hatáskörük gyakorlásához nem kapcsolódó okból, az általuk bankszámlákon letétbe helyezett pénzeszközök mentesek a lefoglalás alól, amennyiben ezeket a pénzeszközöket ténylegesen valamely közigazgatási szerv számára vagy közcélra utalták ki.

Ezek az összegek mentesek a lefoglalás alól anélkül, hogy erre irányuló kérelmet kellene benyújtani.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

Nincs olyan rendelkezés, amely szerint e célokból díjat kell felszámítani.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

Díjmentesen történik.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A végzéseket időrendi sorrendben rangsorolják attól azon időpont alapján, amikor azok a bankhoz beérkeznek.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A határozatot kibocsátó vagy végrehajtó bíróság.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely a határozatot hozta.

Ha a határozatot elsőfokú bíróság vagy kereskedelmi bíróság hozta, a fellebbezés benyújtásának határideje 20 nap, és a fellebbezést a tartományi bíróság bírálja el. Ha a határozatot egyéb bíróság hozta, a fellebbezést öt napon belül kell benyújtani, és azt ugyanaz a bíróság bírálja el.

A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő kezdete a határozatról történő értesítés napja.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

Nem kell bírósági illetéket fizetni, kivéve a fellebbezés benyújtásakor, ha az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény (Ley Orgánica del Poder Judicial; „LOPJ”) 15. kiegészítő rendelkezésében meghatározott esetekben és módon letéti kötelezettség áll fenn.

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.