Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
  Swipe to change

  Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

  Austrija

  Turinį pateikė
  Austrija

  KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

  Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

  Austrija

  Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


  *būtina nurodyti

  50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Institucija, kompetentinga išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, susijusį su reikalavimu, nurodytu autentiškame dokumente pagal Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo reglamento 6 straipsnio 4 dalį, kurį paprašyta išduoti prieš inicijuojant vykdymo procesą, yra Centrinės Vienos apylinkės teismas (vok. Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  Kitais atvejais kompetentingas yra tas teismas, kuriame pirmojo prašymo pateikimo metu inicijuotas vykdymo procesas, susijęs su išduotinu europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu.

  50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Kai procesas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo vyksta ne Austrijos teritorijoje, institucija, kompetentinga gauti informacijos apie sąskaitą, yra apylinkės teismas, turintis jurisdikciją apygardoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta (vok. Wohnsitz) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (vok. gewöhnlicher Aufenthalt).

  Jeigu skolininko gyvenamoji vieta arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Austrijoje, – kompetentingas Centrinės Vienos apylinkės teismas (žr. 50 straipsnio 1 dalies a punktą). Centrinės Vienos apylinkės teismo kontaktiniai duomenys:

  Jeigu prašymą išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą nagrinėja Austrijos teismas, šis teismas taip pat kompetentingas gauti informacijos apie sąskaitą.

  50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

  Įpareigojimas neatsiejamas nuo teismo įsakymo in personam. Teismo įsakymu skolininkas turi būti įpareigojamas atskleisti visas Austrijoje turimas sąskaitas. Teismo įsakyme turi būti nurodytas draudimas skolininkui disponuoti Austrijoje esančiomis banko sąskaitomis, kurioms taikomas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, neviršijant sumos, kuri turi būti blokuojama įsakymu. Įsakymu skolininkui taip pat turi būti nurodoma nutraukti visus tiesioginio debeto ir periodinio mokėjimo nurodymus, kuriais remiantis lėšos nurašomos iš blokuotinos sąskaitos, tiek, kiek jie kelia pavojų sumos, kuri turi būti blokuojama europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu, atgaunamumui ir negali būti tenkinami iš sumos, kuriai blokavimas netaikomas.

  50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

  Sprendimus dėl skundų turi priimti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą priėmęs teismas. Skundai turi būti teikiami šiam teismui (žr. 50 straipsnio 1 dalies a punktą).

  50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

  10 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa: vykdymo valstybės narės kompetentinga institucija yra Centrinės Vienos apylinkės teismas.

  23 straipsnio 3 dalis: jeigu Austrija yra tik vykdymo valstybė narė, kompetentinga institucija, kuriai turi būti perduodami dokumentai, yra Centrinės Vienos apylinkės teismas.

  Jei įsakymas išduotas Austrijoje, dokumentus perduoda įsakymą išdavęs teismas. Institucija, kompetentinga išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, kurį paprašyta išduoti prieš inicijuojant procesą dėl bylos esmės arba baigus ją nagrinėti ir priėmus galutinį sprendimą, tačiau prieš inicijuojant vykdymo procesą, yra Centrinės Vienos apylinkės teismas (vok. Bezirksgericht Innere Stadt Wien). Kitais atvejais kompetenciją turi apylinkės teismas (vok. Bezirksgericht) arba apygardos teismas (vok. Landesgericht), kuriuose pirmojo prašymo pateikimo metu vyksta procesas dėl bylos esmės arba vykdymo procesas, su kuriuo susijęs išduotinas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas.

  23 straipsnio 5 ir 6 dalys bei 27 straipsnio 2 dalis: jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas Austrijoje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra išduodantysis teismas. (Išduodantysis teismas: žr. atsakymą į klausimą dėl 23 straipsnio 3 dalies).

  Jei sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas ne Austrijoje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra Centrinės Vienos apylinkės teismas.

  25 straipsnio 3 dalis: Šiuo atveju deklaracija turi būti perduota Centrinės Vienos apylinkės teismui.

  28 straipsnio 3 dalis: Šiuo atveju dokumentai turi būti perduoti Centrinės Vienos apylinkės teismui.

  36 straipsnio 5 dalis: Šiuo atveju sprendimas turi būti perduotas Centrinės Vienos apylinkės teismui.

  50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

  Jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas Austrijoje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra išduodantysis teismas.

  Jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas kitoje valstybėje narėje, vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra Centrinės Vienos apylinkės teismas.

  50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

  Jeigu yra keli sąskaitos turėtojai ir kiekvienas turi teisę sąskaita naudotis atskirai (pvz., sąskaita, kurią turi pasirašyti kuris nors vienas turėtojas, vok. „Oder-Konto“), reikalavimas gali būti veiksmingai užblokuotas, net jei europinis sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas tik vienam iš sąskaitos turėtojų, nes skolininkas pats vienas turi teisę grąžinti skolą.

  Tačiau jeigu bet kokiam sandoriui atlikti būtinas visų sąskaitos turėtojų sutikimas (vok. „Und-Konto“), sąskaitą užblokuoti galima, tik jei europinis sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas visiems sąskaitos turėtojams (pvz., kai yra bendra visų sąskaitos turėtojų atsakomybė).

  Jeigu europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo byloje skolininkas yra patikos sąskaitos (vok. Treuhandkonto) patikėtinis, patikėtojas gali pareikšti prieštaravimą pagal Vykdymo kodekso (vok. Exekutionsordnung) 37 straipsnį. Pareikšdamas prieštaravimą patikėtojas patvirtina, kad nors sąskaita, kaip patikėtas turtas, yra skolininko nuosavybė, ji neturi būti laikoma patikėtinio turto dalimi, vadinasi, ji nėra ir lėšų, kuriomis būtų galima patenkinti kreditoriaus reikalavimą, dalis.

  50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Taisyklės dėl apsaugos nuo reikalavimų areštuoti sąskaitą yra nustatytos Vykdymo kodekso 290 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose, o taisyklės dėl susijusios sąskaitų apsaugos – Vykdymo kodekso 292i straipsnyje; šias taisykles galima rasti adresu http://www.ris.bka.gv.at/. Tai yra privalomi teisės aktai.

  Nuolatinio darbo užmokesčio ir pensijų blokavimas yra ribojamas; reikalavimų dalies, kurios negalima blokuoti (minimalų pragyvenimo lygį užtikrinančių išmokų, vok. Existenzminimum), dydis priklauso nuo atlygio ar pensijos sumos ir skolininko išlaikymo prievolių skaičiaus. Šios kasmet didinamos sumos nurodytos Federalinės teisingumo ministerijos interneto svetainėje paskelbtose lentelėse (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html).

  Vykdymo kodekso 292i straipsnyje nustatytos taisyklės dėl vadinamosios sąskaitų apsaugos paskirtis – apsaugoti skolininko sąskaitą nuo pavojaus, kad, atskaičiavus areštuotinas sumas, banko pavedimu į jo sąskaitą pervestos minimalų pragyvenimo lygį užtikrinančios išmokos bus areštuotos iš naujo. Jeigu į skolininko sąskaitą pervedamos išmokos, kurių areštavimas ribojamas, areštas sąskaitos kredito likučiui, kuris atitinka neareštuotinų pajamų dalį, turi būti sustabdomas laikotarpiui nuo areštavimo iki kito mokėjimo datos.

  Vykdymo kodekso 290 straipsnyje taip pat nustatyta, kad esama visiškai neareštuotinų sumų. Be kita ko, tai yra šios mokėjimo kategorijos:

  1. išlaidų, skirtų kompensuoti papildomoms išlaidoms, faktiškai patirtoms vykdant profesines pareigas, apmokėjimas;
  2. valstybės pagalba ir išmokos, skirtos papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl fizinės ar psichinės negalios, bejėgiškumo ar ilgalaikės priežiūros, padengti;
  3. susigrąžintos sumos ir padengtos išlaidos, susijusios su teisėmis į išmokas natūra, taip pat valstybinio socialinio draudimo išlaidų grąžinimas ir išlaidų, susijusių su gydymo išlaidomis, kompensavimas;
  4. valstybinės išmokos šeimai.

  Atleidimas nuo arešto netaikomas, jeigu vykdymas susijęs su reikalavimu, kuriam ta išmokos kategorija yra skirta apmokėti. Jeigu skolininkas nori, kad blokavimo įsakymas nebūtų taikomas, jis turi pateikti prašymą.

  50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

  Už europinio sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą, kaip ir už laikinosios nutarties vykdymą (vok. einstweilge Verfügung), kuri pagal Austrijos teisę yra lygiavertė priemonė, bankai turi teisę imti nustatytą 25 EUR išlaidų mokestį.

  Gavęs banko prašymą, teismas nurodo kreditoriui padengti banko išlaidas.

  50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

  Už blokavimo įsakymo tvarkymą ar vykdymą ir informacijos apie sąskaitą teikimą neimamas joks atskiras mokestis.

  50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

  Austrijos vykdymo įstatyme numatytos reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonės iš esmės yra garantijos išieškojimas (vok. Exekution zur Sicherstellung) ir laikinosios nutartys (vok. einstweilige Verfügungen).

  Garantijos išieškojimo priemonės (Vykdymo kodekso 370 ir tolesni straipsniai) paskirtis – apsaugoti kreditoriaus reikalavimą prieš jam įgaunant res judicata galią ir vėliau jį vykdant. Garantijai išieškoti (priešingai nei laikinajai nutarčiai vykdyti) reikalingas dokumentas, kuris suteikia teisę, bet dar nėra vykdytinas. Garantijos išieškojimas leidžiamas tik piniginiam reikalavimui patenkinti. Vienas iš Vykdymo kodekso 374 straipsnio 1 dalyje išvardytų garantijos išieškojimo būdų yra gautinų sumų areštas (vok. Pfändung von Forderungen), kai kreditorius gauna kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę (vok. Pfandrecht).

  Vykdant garantijos išieškojimą kreditorius įgyja kreditorinio reikalavimo pirmumo teisę. Pagal Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo reglamento 32 straipsnį blokavimo įsakymo vykdymo eilė, jei ji yra, yra tokia pati, kaip ir lygiaverčio nacionalinio įsakymo vykdymo eilė vykdymo valstybėje narėje. Todėl, kad būtų išlaikytas lygiagretumas su Austrijos teisės aktais, Austrijos teisės aktuose nustatyta, kad europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė nustatoma, jeigu kreditoriui jau išduotas teismo sprendimas, sudarytas teisminis susitarimas arba išduotas autentiškas dokumentas. Apie tai, kad nustatyta kreditorinio reikalavimo pirmumo teisė, pranešama bankui ir skolininkui. Taip užtikrinamas suderinamumas su garantijos išieškojimu.

  Kai išduodama laikinoji nutartis (Vykdymo kodekso 378 ir tolesni straipsniai) piniginiams reikalavimams užtikrinti, kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės ar konkretaus eiliškumo neįgyjama. Nukentėjusiajai šaliai, norinčiai gauti laikinąją nutartį, teisę suteikiančio dokumento nereikia.

  50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

  Sprendimus dėl skundų turi priimti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą priėmęs teismas. Skundai turi būti teikiami šiam teismui (žr. 50 straipsnio 1 dalies a punktą).

  34 straipsnio 1 ir 2 dalis: jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas išduotas kitoje valstybėje narėje, sprendimus dėl teisių gynimo priemonių priima Centrinės Vienos apylinkės teismas. Skundas turi būti paduodamas tam teismui.

  50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

  Sprendimus pagal Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo reglamento 33, 34 arba 35 straipsnius galima apskųsti pateikiant apeliacinį skundą (vok. Rekurs). Toks apeliacinis skundas turi būti pateikiamas per 14 dienų ginčijamą sprendimą priėmusiam teismui ir adresuojamas apygardos arba aukštesniajam apygardos teismui, kurio jurisdikcijai priklauso atitinkamas apylinkės arba apygardos teismas. Apeliaciniai skundai turi būti pasirašyti advokato.

  Apeliacinio skundo pateikimo terminas prasideda nuo rašytinės skundžiamo sprendimo versijos įteikimo dienos.

  50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

  Mokesčiai už europinį sąskaitos blokavimo įsakymą yra mokami tik tuo atveju, jei prašymas išduoti blokavimo įsakymą pateiktas ne civiliniame teismo procese. Be to, nustatyto dydžio mokestis mokamas už apeliacinius skundus, pateiktus dėl sąskaitos blokavimo įsakymo. Nuostatos dėl mokesčių pateiktos Teismo mokesčių įstatymo (vok. Gerichtsgebührengesetz) 1 mokesčių punkto 2 pastaboje, 2 mokesčių punkto 1a pastaboje ir 3 mokesčių punkto 1a pastaboje. Mokėtinų mokesčių suma priklauso nuo reikalavimo sumos, o civilinėse bylose tai yra pusė nustatyto dydžio mokesčio. Teisines nuostatas ir lenteles galima rasti adresu http://www.ris.bka.gv.at/.

  Atitinkami teismo mokesčiai yra nustatyto dydžio mokesčiai.

  50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

  Nėra

  Paskutinis naujinimas: 14/05/2024

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.