Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismai, paskirti kompetentingais blokavimo įsakymui išduoti, kaip nurodyta reglamento 6 straipsnio 4 dalyje, yra Kroatijos teismai, kompetentingi priimti sprendimą dėl bylos esmės pagal Teismų įstatymą (kroat. Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 ir 16/23), Civilinio proceso įstatymą (kroat. Zakon o parničnom postupku) (NN Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 ir 114/22; toliau – ZPP) ir kitus specialius administracinius aktus. Kroatijos Respublikoje tie teismai yra savivaldybės teismai (kroat. općinski sudovi; vns. općinski sud) ir prekybos teismai (kroat. trgovački sudovi; vns. trgovački sud), kuriuose procesas vykdomas pirmąja instancija.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Institucija, kompetentinga gauti informaciją apie skolininko sąskaitą ar sąskaitas, kaip nurodyta reglamento 14 straipsnyje, yra:

Finansų agentūra (kroat. Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

nemokamas telefono numeris: +385 0 800 0080

e. pašto adresas: info@fina.hr

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Reglamento 14 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija apie sąskaitas gaunama informavimo institucijai gavus prieigą prie aktualios informacijos, kai ją registruose ar kitais būdais saugo valstybinės institucijos ar administravimo įstaigos (reglamento 14 straipsnio 5 dalies b punktas).

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismas, pagal reglamento 21 straipsnį kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kurį kreditorius pateikė pirmosios instancijos teismui, apskųsdamas sprendimą, kuriuo visiškai arba iš dalies atmetamas kreditoriaus prašymas išduoti blokavimo įsakymą, yra aukštesnės instancijos teismas, kuris buvo kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kuriuo skundžiamas sprendimas, kuriuo atmetamas pasiūlymas dėl garantijos (apskrities teismas (kroat. županijski sud) arba Kroatijos Respublikos Aukštasis prekybos teismas (kroat. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – ZPP 34a ir 34c straipsniai, NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 ir 114/22, kartu su Priverstinio vykdymo įstatymo (kroat. Ovršni zakon – OZ) 21 straipsnio 1 dalimi). Nuorodos:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Taigi, jeigu prašymas išduoti blokavimo įsakymą visiškai arba iš dalies atmetamas savivaldybės teismo sprendimu, kreditorius per savivaldybės teismą teikia apeliacinį skundą apskrities teismui, o jeigu tokį sprendimą priima prekybos teismas, kreditorius sprendimą per atitinkamą prekybos teismą apeliacine tvarka apskundžia Aukštajam prekybos teismui.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Institucija, paskirta kompetentinga gauti, perduoti ir įteikti blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus pagal reglamento 14 straipsnio 4 dalį, yra:

Zagrebo savivaldybės civilinis teismas (kroat. Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Institucija, kompetentinga priverstinai įvykdyti blokavimo įsakymą pagal reglamento 3 skyrių, yra:

Finansų agentūra (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

nemokamas telefono numeris: +385 0 800 0080

e. pašto adresas: info@fina.hr

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Mokėjimo sąskaita, kurią valdo mokėjimo paslaugų teikėjas vieno ar daugiau mokėjimo paslaugų naudotojų pavedimu ir kuri naudojama mokėjimo operacijoms atlikti, gali būti visiškai blokuojama.

Kito asmens vardu atidarytoje sąskaitoje esančios lėšos negali būti blokuojamos, kai tai draudžiama teisės aktais.

Vartotojų bankroto įstatymo (kroat. Zakon o stečaju potrošača) (NN Nr. 100/15, 67/18 ir 36/22; toliau – ZSP) 42 straipsnyje nurodyta, kad bankroto įgaliotinis turi pareigą kiekvienam konkrečiam vartotojui, kuriam pagal teismo įsakymą inicijuota bankroto procedūra, finansų įstaigoje atidaryti atskirą einamąją sąskaitą. Nuorodos:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Tai yra einamoji sąskaita, kurią vartotojo bankroto procedūros įgaliotinis savo vardu atitinkamo vartotojo naudai atidaro finansų įstaigoje. Įgaliotinis gali naudoti tą atskirą sąskaitą tik su bankrutuojančio vartotojo, kuriam taikoma bankroto procedūra, turto valdymu ir disponavimu tuo turtu susijusiems mokėjimams gauti ir atlikti, be to, įgaliotinis privalo visus mokėjimus, atliekamus į sąskaitą, susijusią su bankrutuojančio asmens turto valdymu ir disponavimu tuo turtu, laikyti atskirai nuo savo paties turto.

ZSP 42 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad atskiroje sąskaitoje laikomos lėšos negali būti įgaliotinio atžvilgiu atliekamo išieškojimo objektas, o įgaliotinio bankroto ar mirties atveju tokios lėšos nepriklauso bankrutuojančio ar mirusio įgaliotinio turtui.

Kadangi vartotojo bankroto atveju įgaliotinis veikia kaip jo atstovas, šią sąskaitą galima laikyti kito asmens vardu atidaryta sąskaita, kurioje yra ir įgaliotinio lėšos, ir vieno ar daugiau vartotojų, kuriems inicijuotos bankroto procedūros, lėšos, tačiau įgaliotinio atstovaujamo vartotojo lėšų atžvilgiu negali būti atliekami išieškojimo ar sąskaitos blokavimo veiksmai, jeigu procesas atliekamas įgaliotinio atžvilgiu.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Neblokuotinos sumos, kaip nurodyta reglamento 31 straipsnyje, yra išvardytos OZ 172 straipsnyje (vykdymo netaikymas) ir OZ 173 straipsnyje (vykdymo apribojimas).

Jeigu skolininkas gauna atlygį ir išmokas, kaip nurodyta OZ 172 straipsnyje, kurių atžvilgiu išieškojimas netaikomas, arba gauna OZ 173 straipsnyje (vykdymo apribojimas) nurodytas sumas, jis yra įpareigotas apie tai informuoti FINA pagal OZ 212 straipsnį.

Nuorodos į Priverstinio vykdymo įstatymą (NN Nr. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 ir 114/22):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

Pagal OZ 173 straipsnį neišieškoma iš tokių lėšų:

1) Jeigu išieškomas skolininko darbo užmokestis, suvaržymas netaikomas sumai, lygiai dviem trečdaliams vidutinio grynojo darbo užmokesčio Kroatijoje. Jeigu vykdomas išieškojimas pagal reikalavimą mokėti įstatymu nustatytą išlaikymą arba pagal reikalavimą atlyginti žalą už sveikatos sutrikdymą arba darbingumo sumažėjimą ar netekimą ir atlyginti dėl išlaikymą teikusio asmens mirties prarastą išlaikymą, tokia suma laikoma pusė vidutinio grynojo darbo užmokesčio Kroatijoje, išskyrus atvejus, kai siekiama priverstinai išieškoti mokėtinus alimentus. Tokiais atvejais suma, kuriai netaikomas suvaržymas, yra vienas ketvirtadalis vidutinio grynojo darbo užmokesčio, tenkančio vienam Kroatijoje veikiančių juridinių asmenų struktūrose praėjusiais metais dirbusiam asmeniui.

2) Jeigu skolininkas, iš kurio išieškoma, gauna darbo užmokestį, kuris yra mažesnis negu Kroatijoje mokamas vidutinis grynasis darbo užmokestis, suvaržymas netaikomas sumai, lygiai trims ketvirtadaliams skolininko darbo užmokesčio, tačiau ne didesnei nei du trečdaliai vidutinio grynojo darbo užmokesčio Kroatijoje. Jeigu vykdomas išieškojimas pagal reikalavimą mokėti įstatymu nustatytą išlaikymą arba pagal reikalavimą atlyginti žalą už sveikatos sutrikdymą arba darbingumo sumažėjimą ar netekimą ir atlyginti dėl išlaikymą teikusio asmens mirties prarastą išlaikymą, tokia suma laikoma pusė skolininko grynojo darbo užmokesčio, išskyrus atvejus, kai siekiama priverstinai išieškoti mokėtinus alimentus. Tokiais atvejais suma, kuriai netaikomas suvaržymas, yra vienas ketvirtadalis skolininko grynojo darbo užmokesčio.

3) Sąvoka „vidutinis grynasis darbo užmokestis“ pagal šio straipsnio 1 dalį reiškia vienam Kroatijoje veikiančių juridinių asmenų struktūrose dirbančiam asmeniui tenkančią vidutinę einamųjų metų sausio–rugpjūčio mėn. išmokėto mėnesinio grynojo darbo užmokesčio sumą, kurią nustato ir ne vėliau kaip einamųjų metų gruodžio 31 d. NN skelbia Kroatijos statistikos biuras (kroat. Državni zavod za statistiku). Taip nustatyta suma taikoma po to einančiais metais.

4) Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos išieškojimui, kai areštuojama vietoje darbo užmokesčio išmokama kompensacija, kompensacija už sutrumpintą darbo laiką, kompensacija už sumažintą atlyginimą, pensija, karinės tarnybos darbuotojo darbo užmokestis ir rezervinėms pajėgoms priklausančių asmenų darbo užmokestis tuo metu, kai jie eina karinę tarnybą, ir visos kitos reguliarios finansinės pajamos, išmokamos civiliams ir kariniams darbuotojams, išskyrus pajamas, nurodytas šio straipsnio 5 ir 6 dalyse.

5) Išieškoti areštuojant pajamas, kurias kaip piniginę išmoką už fizinę negalią ir kaip priežiūros išmoką gauna neįgalieji asmenys, galima tik tuo atveju, jei išieškoma pagal reikalavimą mokėti įstatymu nustatytą išlaikymą arba pagal reikalavimą atlyginti žalą už sveikatos sutrikdymą arba darbingumo sumažėjimą ar netekimą ir atlyginti dėl išlaikymą teikusio asmens mirties prarastą išlaikymą – šiuo atveju tokia suma laikoma pusė minėtųjų pajamų.

6) Išieškoti areštuojant pajamas, gautas pagal rėmimo visą gyvenimą sutartį ir anuitetų mokėjimo visą gyvenimą sutartį, taip pat pajamas, gautas pagal gyvybės draudimo sutartį, galima tik iš tų pajamų, kurios viršija pagrindinę sumą, kuria remiamasi apskaičiuojant išlaikymo paramos sumą.

7) Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos, kai išieškoma iš pajamų, kurios nėra darbo užmokestis, pensija ar savarankiško darbo pajamos, amatų, laisvųjų profesijų, žemės ūkio ir miškininkystės pajamos, turto ir turtinių teisių, kapitalo ar draudimo pajamos („kitos pajamos“ pagal atskiras taisykles), jeigu skolininkas, iš kurio išieškoma, gali oficialiu dokumentu įrodyti, kad šios pajamos yra vienintelės jo reguliarios piniginės pajamos.

Vidutinis grynasis mėnesinis darbo užmokestis, 2022 m. mokėtas Kroatijos juridinių asmenų darbuotojams, buvo 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

FINA ir bankai turi teisę imti mokestį už blokavimo įsakymų vykdymą ir už sąskaitose esančių lėšų saugumą ir išieškojimo veiksmus, kaip numatyta Taisyklėse dėl mokesčių už Lėšų išieškojimo įstatyme nustatytų funkcijų vykdymą rūšių ir sumų (NN, Nr. 105/10, 124/11, 52/12 ir 6/13; toliau – taisyklės) – nuorodos:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Taisyklių 6 straipsnyje nurodyta, kad mokestį sumoka skolininkas.

Taisyklėse nustatytas mokestis už Lėšų išieškojimo įstatyme nurodytų funkcijų vykdymą (NN Nos 91/10 ir 112/12).

Taisyklėse nustatytas dviejų rūšių mokestis:

1. už lėšų išieškojimą iš skolininko ir

2. už duomenų patikrinimą bendrame sąskaitų registre ir jų pateikimą.

Mokesčiai už lėšų išieškojimą iš skolininko skirstomi į keturias grupes:

  • galimybės išieškoti lėšas pagal vykdomąjį dokumentą išnagrinėjimas;
  • delspinigių apskaičiavimas;
  • lėšų išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą;
  • duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimas iš vykdomųjų dokumentų administravimo registro.

FINA ima mokestį už galimybės išieškoti pagal vykdomąjį dokumentą išnagrinėjimą ir mokestį už delspinigių apskaičiavimą – šie mokesčiai imami už vykdomųjų dokumentų (reikalavimų, pagal kuriuos teismo sprendimu skolininkas turi sumokėti kreditoriui, sumos) priėmimą ir jų įtraukimą į registrą. Mokestis taip pat imamas už patikrinimą, ar vykdomajame dokumente yra išieškojimui reikalingi duomenys, ir už delspinigių apskaičiavimą. Tuos du mokesčius ir mokestį už išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą visa apimtimi sumoka skolininkas.

Mokesčio už išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą pajamos paskirstomos FINA (55 proc.) ir bankams (45 proc.). Pajamos bankams paskirstomos proporcingai pagal bendrą skaičių sąskaitų, kurias skolininkas turi konkrečiame banke mokesčio paėmimo dieną pagal bendrame sąskaitų registre esančius duomenis.

Mokestį už duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimą iš vykdomųjų dokumentų administravimo registro pagal mokėjimo prašymą iš anksto sumoka pareiškėjas. Pareiškimą FINA teikiantis asmuo turi pateikti mokėjimo įrodymus, o tada tas asmuo gauna prašomus duomenis ir kopijas, už suteiktą paslaugą išrašoma sąskaita.

FINA ima mokestį už duomenų patikrinimą bendrame sąskaitų registre ir jų pateikimą, t. y. mokestį už duomenų patikrinimą internetu arba naudojantis internetine paslauga arba mokestį už duomenų pateikimą (arba atsisiuntimą) iš bendro duomenų registro elektronine forma arba popieriuje.

FINA tvirtina kainoraštį, kuriame nurodyti mokesčių dydžiai, savo valdybos sprendimu, paskui pasiūlytą kainoraštį tvirtina Finansų ministerija. Kainoraštis skelbiamas oficialioje FINA svetainėje. Visi kainoraštyje nurodyti mokesčiai apmokestinami PVM.

Nuoroda į FINA kainoraščio išrašą – mokesčiai už Lėšų išieškojimo įstatyme nurodytų funkcijų vykdymą.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Blokavimo įsakymui įvykdyti FINA ir bankai pagal minėtąsias taisykles ima mokesčius, nurodytus reglamento 43 straipsnyje. FINA ima mokestį už duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimą iš registro arba duomenų apie sąskaitą pateikimą. Mokesčių dydis nustatytas taisyklių 8 straipsnyje.

Taisyklių 3 straipsnyje nustatyti tokio dydžio mokesčiai:

Ser. nr.

Paslaugos aprašymas

Apskaičiavimo pagrindas

Suma HRK

Lėšų išieškojimas

1.

Galimybės išieškoti lėšas pagal vykdomąjį dokumentą išnagrinėjimas

vykdomasis dokumentas

65,00

2.

Delspinigių apskaičiavimas

pagrindinė suma

7,00

3.

Lėšų išieškojimas pagal vykdomąjį dokumentą

3.1.

Vienkartinis visos sumos išieškojimas iš viename banke laikomų lėšų

vykdomasis dokumentas

17,00

3.2.

Vienkartinis visos sumos išieškojimas iš keliuose bankuose laikomų lėšų

vykdomasis dokumentas

39,00

3.3.

Išieškojimas, kai sąskaita blokuojama ir draudžiama naudotis lėšomis

vykdomasis dokumentas

110,00

4.

Duomenų, kopijų ir pažymėjimų pateikimas iš registro.

4.1.

– popieriuje

psl.

43,00

4.2.

– rinkmenoje

simb.

0,20

min. 21,00

Šios dalies 4 punkte nurodyti mokesčiai apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu.

Taisyklių 7 straipsnyje nustatyti tokio dydžio mokesčiai:

Ser. nr.

Paslaugos aprašymas

Apskaičiavimo pagrindas

Suma HRK

Duomenų patikrinimas bendrame sąskaitų registre ir jų pateikimas

1.

Duomenų patikrinimas per agentūros svetainę ir naudojantis internetinėmis paslaugomis

1.1.

– patikrinimas

užklausa

0,80

1.2.

– paskirsnių patikrinimas

simb.

0,20

2.

Duomenų patikrinimas per agentūros svetainę

2.1.

– pusmečio abonementas

vartotojas

298,37

2.2.

– metinis abonementas

vartotojas

498,37

3.

Atsisiuntimas

3.1.

– iš agentūros svetainės

simb.

0,10

3.2.

– naudojantis agentūros internetinėmis paslaugomis

simb.

0,10

3.3

– naudojantis kompaktiniais diskais grindžiama paslauga

simb.

0,10

4.

Duomenų patikrinimas

4.1.

– popieriuje

kiekvienas naujas puslapis

19,51

4.2.

– rinkmenoje

simb.

0,20

min. 19,51

Šioje dalyje nurodyti mokesčiai apmokestinami pridėtinės vertės mokesčiu.

Taisyklių 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad mokesčiai už išieškojimą dalijami FINA ir bankams, kuriems FINA vykdomajame dokumente nustatyta tvarka nurodė išieškoti mokėtinas sumas – FINA gauna 55 proc., o bankai – 45 proc. kiekvieno mokesčio sumos.

Per blokavimo įsakymo išdavimo procesą arba jo apskundimo procesą turi būti mokamas žyminis mokestis pagal ieškinio vertę, kaip numatyta Žyminių mokesčių įstatyme (NN, Nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 ir 110/15; toliau – ZSP) – plg. su informacijos teikimu atsižvelgiant į reglamento 50 straipsnio 1 dalies n punktą.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Vykdymo eilė pagal reglamento 32 straipsnį reglamentuojama OZ 78 straipsnyje, kuriame numatyta, kad tais atvejais, kai keli kreditoriai pateikia piniginius reikalavimus tam pačiam skolininkui dėl to paties išieškojimo objekto, tie reikalavimai tenkinami ta tvarka, kuria kreditoriai įgijo teisę į reikalavimų patenkinimą iš to objekto, jeigu teisės aktais nenustatyta kitaip.

Kelių kreditorių užtikrinimo teisės pirmumo tvarka nustatoma pagal blokavimo įsakymo gavimo datą (OZ 180 straipsnis) – nuoroda: https://narodne-novine.nn.hr/.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Įstaiga, kompetentinga nuspręsti dėl skolininko prašymo atšaukti arba pakeisti blokavimo įsakymą, kaip nurodyta reglamento 33 straipsnyje, yra blokavimo įsakymą išdavęs Kroatijos teismas.

Įstaiga, kompetentinga nuspręsti dėl skolininko prašymo apriboti ar nutraukti blokavimo įsakymo vykdymą, kaip nurodyta reglamento 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse, yra:

Zagrebo Savivaldybės civilinis teismas

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Teismas, kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kuriuo apskundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kaip nurodyta reglamento 37 straipsnyje, jį taikant kartu su reglamento 33, 34 ir 35 straipsniais, yra aukštesnės instancijos teismas, kuris buvo kompetentingas priimti nutartį dėl apeliacinio skundo, kuriuo apskundžiamas sprendimas dėl garantijos (apskrities teismai arba Kroatijos Respublikos Aukštasis prekybos teismas – Civilinio proceso įstatymo (ZPP) 34a ir 34c straipsniai, taikomi kartu su OZ 21 straipsnio 1 dalimi).

Apeliacinis skundas turi būti pateikiamas per aštuonias dienas nuo sprendimo įteikimo dienos (OZ 11 straipsnis), jis turi būti pateikiamas per sprendimą priėmusį teismą (ZPP 357 straipsnis).

OZ 2 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyta, kad sąvoka „sprendimas dėl garantijos“ reiškia sprendimą, kuriuo visiškai arba iš dalies patenkinamas pasiūlymas dėl garantijos arba garantiją nurodoma pateikti ex officio.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Žyminis mokestis procese dėl blokavimo įsakymo išdavimo arba teisių gynimo priemonės taikymo įsakymo atžvilgiu, kaip nurodyta reglamento 42 straipsnyje, mokamas pagal ieškinio vertę:

  • kai teikiamas prašymas išduoti blokavimo įsakymą kaip pasiūlymas dėl garantijos;
  • kai priimamas sprendimas dėl prašymo išduoti blokavimo įsakymą kaip sprendimas dėl garantijos;
  • kai teikiami OZ 364b straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai kaip apeliaciniai skundai, kuriais apskundžiamas sprendimas dėl garantijos.

Jeigu nenumatyta kitaip, prievolė sumokėti mokestį atsiranda tuo metu, kai pateikiamas pasiūlymas vykdyti blokavimo įsakymą arba apeliacinis skundas, kaip nustatyta ZSP 4 straipsnyje.

Žyminiai mokesčiai gali būti skaičiuojami už kiekvieną individualią operaciją priklausomai nuo ginčo dalyko vertės pagal šią lentelę:

Daugiau kaip

Iki HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Nuo didesnės kaip 15 000,00 HRK sumos mokamas 500,00 HRK mokestis ir 1 proc. nuo sumos, viršijančios 15 000,00 HRK, daugiausia iki 5 000,00 HRK.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.