Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apylinkių teismai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Antstolių ir bankroto administratorių rūmai

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefono Nr. +372 64 63 773

E. paštas info@kpkoda.ee

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

50 straipsnio 1 dalies c punktas – visiems jos teritorijoje esantiems bankams nustatoma pareiga informavimo institucijos prašymu atskleisti, ar skolininkas turi juose sąskaitą.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apeliacinis skundas apygardos teismui pateikiamas per tą apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

10 straipsnio 2 dalis – Europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavęs apylinkės teismas

10 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa – teismo antstolis

23 straipsnio 3 dalis – teismo antstolis

23 straipsnio 5 dalis – teismo antstolis

23 straipsnio 6 dalis – teismo antstolis

25 straipsnio 3 dalis – teismo antstolis

27 straipsnio 2 dalis – teismo antstolis

28 straipsnio 3 dalis – teismo antstolis

36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa – teismo antstolis

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Antstoliai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Pateikti reikalavimą sumokėti iš sąskaitos, kuri yra bendra sutuoktinių nuosavybė, leidžiama, jeigu sutinka sutuoktinis, kuris nėra skolininkas, arba jeigu vykdomajame dokumente reikalaujama, kad prievolę įvykdytų abu sutuoktiniai.

Prievolių teisės įstatymo 626 straipsnio 3 dalyje teigiama: „Reikalavimai ir kilnojamasis turtas, kuriuos įgaliotinis įgyja vykdydamas įgaliojimus įgaliotinio vardu, tačiau įgaliotojo sąskaita, ir reikalavimai bei nekilnojamasis turtas, kuriuos įgaliotojas perduoda įgaliotiniui įgaliojimams vykdyti, neįtraukiami į bankrutuojančio įgaliotinio turtą ir iš jų negalima patenkinti įgaliotiniui pateikto reikalavimo per priverstinio vykdymo procesą“.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Negalima pateikti reikalavimo sumokėti dėl šių pajamų:

 1. valstybinių išmokų šeimai;
 2. socialinių išmokų neįgaliesiems;
 3. socialinių išmokų pagal Socialinės paramos įstatymą;
 4. bedarbio pašalpų, dotacijų, išmokų transportui ir būstui, iš Estijos nedarbo draudimo fondo išmokamų subsidijų verslui pradėti;
 5. kompensacijos, išmokamos už kūno sužalojimą ar sveikatos sutrikdymą, išskyrus kompensaciją už prarastas pajamas ir neturtinės žalos atlyginimą;
 6. nedarbingumo išmokos;
 7. įstatymu nustatytos išlaikymo išmokos;
 8. piniginių sveikatos draudimo išmokų pagal Sveikatos draudimo įstatymą, išskyrus laikinojo nedarbingumo išmokas;
 9. įstatymu nustatytos valstybinių pensijų dalies;
 10. paramos, skiriamos išėjus iš įkalinimo įstaigos;
 11. nuo represijų nukentėjusios asmens išmokos, mokamos pagal Nuo okupacinės valdžios nukentėjusių asmenų įstatymą.

Iš pajamų neišieškoma, jeigu jos neviršija minimaliojo mėnesinio darbo užmokesčio arba atitinkamos pajamų dalies per savaitę ar dieną. Nuo 2020 m. sausio 1 d. minimalusis mėnesinis darbo visą darbo dieną užmokestis yra 584 EUR.

Jeigu reikalavimas mokėti alimentus iš kito skolininko turto nebuvo visiškai patenkintas arba, tikėtina, nebus visiškai patenkintas, ir išieškojimas yra pagrįstas atsižvelgiant į reikalavimo pobūdį ir pajamų dydį, tuomet ieškovas gali reikalavimą sumokėti iš 5–7 punktuose nurodytų pajamų.

Jeigu reikalavimas mokėti alimentus iš kito skolininko turto nebuvo visiškai patenkintas arba, tikėtina, nebus visiškai patenkintas, galima išieškoti iki pusės Vykdymo proceso kodekso 132 straipsnio 1 dalyje nurodytų pajamų. Jeigu iš skolininko pajamų išieškoma suma, skirta alimentų reikalavimui patenkinti, yra mažesnė negu pusė minimaliojo darbo užmokesčio, gali būti išieškoma iki trečdalio skolininko pajamų.

Jeigu pagal teisės aktus skolininkas išlaiko kitą asmenį arba moka išlaikymą tam asmeniui, neišieškotina suma didinama trečdaliu minimaliojo mėnesinio darbo užmokesčio už kiekvieną priklausomą asmenį, išskyrus atvejus, kai reikalavimas mokėti alimentus yra priverstinai vykdytinas.

Iš neišieškotiną sumą viršijančios pajamų dalies gali būti išieškoma iki dviejų trečdalių sumos, atitinkančios penkis minimaliuosius darbo užmokesčius, ir visos penkis minimaliuosius darbo užmokesčius atitinkančią sumą viršijančios pajamos, jeigu išieškoma suma neviršija dviejų trečdalių visų pajamų. Ši nuostata netaikoma, jeigu reikalavimas mokėti alimentus yra priverstinai vykdytinas.

Pagal skolininko pateiktą prašymą antstolis per tris darbo dienas panaikina sąskaitoje esančios sumos, kuria skolininkui užtikrinamos neišieškotinos pajamos, areštą.

Jeigu į skolininko sąskaitą pervedamos daugiau nei vieno mėnesio pajamos, antstolis pagal skolininko pateiktą prašymą per tris darbo dienas panaikina sąskaitoje esančios sumos, kuria skolininkui užtikrinamos neišieškotinos pajamos už kiekvieną iš anksto apmokėtą mėnesį, areštą. Jeigu neįmanoma nustatyti į skolininko sąskaitą pervedamų pajamų naudojimo laikotarpio, antstolis skolininkui perveda neišieškotiną vieno mėnesio pajamų dalį.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Ne.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Pagal Antstolių įstatymo 781 straipsnio 4 dalį asmuo, pateikęs prašymą gauti informaciją apie sąskaitą pagal 14 straipsnį, turi sumokėti 20 EUR.

Pagal Antstolių įstatymo 38 straipsnio 6 dalį už blokavimo įsakymo vykdymą antstoliui mokamas 92 EUR pagrindinis mokestis.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Įkeitimo teisė į areštuotą turtą, atsiradusi ankstesnio arešto laikotarpiu, turi pirmumą prieš teisę, atsiradusią vėlesnio arešto laikotarpiu.

Įkeitimo teisė į areštuotą turtą, atsiradusi reikalavimo mokėti alimentus pagrindu, turi pirmumą prieš kitas įkeitimo teises į areštuotą turtą, neatsižvelgiant į arešto laiką. Įkeitimo teisės į areštuotą turtą, atsiradusios reikalavimo mokėti alimentus pagrindu, yra vienodos eilės.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

33 straipsnio 1 dalis – apylinkių teismai

34 straipsnio 1 dalies a punktas – antstolis, inicijavęs priverstinio vykdymo procesą ir areštavęs sąskaitą pagal europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Antstolių sąrašas pateikiamas Antstolių ir bankroto patikėtinių rūmų svetainėje.

34 straipsnio 1 dalies b punktas

i) antstolis

ii) antstolis

iii) antstolis

iv) antstolis

34 straipsnio 2 dalis – apylinkių teismai.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai apygardų teismams teikiami per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka, per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos.

34 straipsnis

– Jeigu sprendimą priėmė apylinkės teismas, apeliaciniai skundai apygardos teismams teikiami per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka. Apeliaciniai skundai teikiami per 15 dienų nuo nutarties įteikimo dienos.

– Priverstinio vykdymo proceso dalyvis gali pateikti skundą antstoliui dėl antstolio sprendimo ar veiksmo, priimto ar atlikto vykdant vykdomąjį dokumentą arba atsisakant atlikti priverstinio vykdymo veiksmą, per dešimt dienų nuo tos dienos, kai skundo teikėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tą sprendimą arba veiksmą, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Per dešimt dienų nuo tos dienos, kai antstolio sprendimas dėl skundo buvo įteiktas, proceso dalyvis gali apeliacine tvarka apskųsti šį sprendimą apylinkės teismui, kurio jurisdikcijai priklauso antstolio biuras. Antstolio priimto sprendimo arba atlikto veiksmo apeliacine tvarka apskųsti teismui negalima, jeigu prieš tai nebuvo pateiktas skundas antstoliui. Proceso dalyviai ir antstoliai gali apeliacine tvarka apskųsti apylinkės teismo nutartį dėl antstolio priimto sprendimo. Apeliaciniai skundai teikiami per 15 dienų nuo nutarties įteikimo dienos.

35 straipsnis

– Jeigu sprendimą priėmė apylinkės teismas, apeliaciniai skundai apygardos teismams teikiami per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka. Apeliaciniai skundai teikiami per 15 dienų nuo nutarties įteikimo dienos (35 straipsnio 1 dalis).

– Priverstinio vykdymo proceso dalyvis gali pateikti skundą antstoliui dėl antstolio sprendimo ar veiksmo, priimto ar atlikto vykdant vykdomąjį dokumentą arba atsisakant atlikti priverstinio vykdymo veiksmą, per dešimt dienų nuo tos dienos, kai skundo teikėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tą sprendimą arba veiksmą, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Per dešimt dienų nuo tos dienos, kai antstolio sprendimas dėl skundo buvo įteiktas, proceso dalyvis gali apeliacine tvarka apskųsti šį sprendimą apylinkės teismui, kurio jurisdikcijai priklauso antstolio biuras. Antstolio priimto sprendimo arba atlikto veiksmo apeliacine tvarka apskųsti teismui negalima, jeigu prieš tai nebuvo pateiktas skundas antstoliui (35 straipsnio 3 ir 4 dalys). Proceso dalyviai ir antstoliai gali apeliacine tvarka apskųsti apylinkės teismo nutartį dėl antstolio priimto sprendimo. Apeliaciniai skundai teikiami per 15 dienų nuo nutarties įteikimo dienos.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Valstybinis mokestis už nutarties gavimą arba apskundimą yra 50 EUR, jis sumokamas teikiant pareiškimą.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Estų kalba, anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.