Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismas, turintis teritorinę kompetenciją išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą, kai kreditoriui jau išduotas autentiškas dokumentas, yra teismas, kurio apylinkėje dokumentas buvo parengtas.

Dalykinė teismų kompetencija nustatoma vadovaujantis Vokietijos teisės bendrosiomis nuostatomis dėl teismų organizavimo ir taikytinais teismo proceso kodeksais. Tai, kuriam teismui priklauso jurisdikcija konkrečioje byloje, galima sužinoti pasinaudojus interneto svetainės pradžioje esančia paieškos priemone.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Institucija, paskirta kaip turinti kompetenciją gauti informaciją apie sąskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, yra Federalinė teisingumo tarnyba (Bundesamt für Justiz).

Federalinės teisingumo tarnybos kontaktiniai duomenys:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Vokietija
Tel.: +49-228 99 410-40
El. paštas: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Siekdama gauti informaciją apie sąskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, Federalinė teisingumo tarnyba gali pateikti prašymą Federalinei mokesčių tarnybai (Bundesamt für Steuern) suteikti galimybę gauti šiuos kredito įstaigų duomenis:

  • sąskaitos numerį;
  • sąskaitos atidarymo ir uždarymo datą;
  • sąskaitos turėtojo vardą, pavardę ir gimimo datą ir
  • įgaliotų naudotojų vardus ir pavardes.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Skundas dėl atsisakymo išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą gali būti pateiktas prašymą išduoti įsakymą atmetusiam teismui arba, jei prašymą atmetė pirmosios instancijos teismas, – aukštesnės instancijos teismui.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Kompetenciją gauti, perduoti ir įteikti įsakymą bei kitus dokumentus turi 50 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti vietos teismai (Amtsgerichte).

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismas, kompetentingas užtikrinti sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą, yra vietos teismas, kompetentingas užtikrinti vykdymą pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekso nuostatas. Tačiau jei įsakymą išdavė Vokietijos teismas, vykdyti įsakymą yra kompetentingas tas teismas.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Bendrose sąskaitose esančių lėšų blokavimui taikomi šie principai:

  • jeigu, remiantis banko, kuriame turima sąskaita, duomenimis, įgaliotiems naudotojams sąskaitos kredito likučiais disponuoti leidžiama tik bendrai (vadinamosios „ir“ sąskaitos), blokavimo įsakymas turi būti adresuotas visiems sąskaitos turėtojams;
  • jeigu skolininkui sąskaitos kredito likučiu disponuoti leidžiama vienam (vadinamosios „arba“ sąskaitos), sąskaitoje esančios lėšos blokuojamos taip pat, kaip individualioje skolininko sąskaitoje esančios lėšos.

Kredito likučiai kito asmens vardu atidarytose sąskaitose, kuriais skolininkas gali disponuoti trečiosios šalies vardu, skolininko atžvilgiu pagal Vokietijos nacionalinę teisę neareštuojami. Tokiais atvejais sąskaitos blokavimo įsakymas turi būti adresuojamas patikėtiniui (skolininkui).

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Apsauga nuo mokėjimo sąskaitų arešto teikiama atidarant neareštuotiną sąskaitą (Pfändungsschutzkonto) (Civilinio proceso kodekso 850k straipsnis). Neareštuotinos sąskaitos pasekmės reglamentuojamos pagal Civilinio proceso kodekso 899 straipsnį ir tolesnius straipsnius.

Civilinio proceso kodekso 850c straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos sumos išdėstytos Pranešime dėl neareštuotinų sumų ribų (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Sumos tikslinamos kiekvienų metų liepos 1 d. Taisykles galima rasti ir su jomis susipažinti interneto svetainėje http://www.gesetze-im-internet.de/.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Pagal Vokietijos teisę bankai negali nustatyti mokesčių už lygiaverčių nacionalinių įsakymų vykdymą ar už informacijos apie sąskaitą teikimą.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Mokesčiai, kuriuos taiko teismai, tvarkantys ar vykdantys blokavimo įsakymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, yra nustatyti Teismo išlaidų įstatyme (Gerichtskostengesetz) ir Teismo išlaidų šeimos bylose įstatyme (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Pirmiau nurodytus įstatymus galima rasti ir su jais susipažinti nemokamai šiais adresaishttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ir http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Informacija apie mokesčius, taikomus pagal pirmiau paminėtus įstatymus, apibendrinta mūsų atsakyme dėl 50 straipsnio 1 dalies n punkto.

Mokesčiai, kuriuos taiko teismo antstoliai, tvarkantys ar vykdantys blokavimo įsakymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, yra nustatyti Teismo antstolių išlaidų įstatyme (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pirmiau nurodytą įstatymą galima rasti ir su juo susipažinti nemokamai šiuo adresu http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Mokesčiai imami už Vokietijoje išduoto europinio sąskaitos blokavimo įsakymo įteikimą bankui, jei teismo antstolis jį turi įteikti Vokietijoje. Jei teismo antstolis blokavimo įsakymą įteikia asmeniškai, imamas 11 EUR mokestis pagal Teismo antstolių išlaidų įstatyme pateikto mokesčių sąrašo (Kostenverzeichniss zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100 punktą, taip pat įskaičiuojamos kelionės išlaidos pagal teismo antstolio nuvažiuotą atstumą: iki 10 km – 3,25 EUR, nuo 10 km iki 20 km – 6,50 EUR, nuo 20 km iki 30 km – 9,75 EUR, nuo 30 km iki 40 km – 13 EUR ir nuo 40 km – 16,25 EUR (KV GvKostG 711 punktas). Jei teismo antstolis įsakymą įteikia kitais būdais, imamas 3,30 EUR mokestis (KV GvKostG 101 punktas). Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, įskaičiuojamos visos pašto išlaidos (KV GvKostG 701 punktas). Bet kokioms grynųjų pinigų išlaidoms padengti imamas fiksuotas mokestis, lygus 20 proc. mokesčių, imamų už kiekvieno įsakymo įteikimą, tačiau ne mažesnis nei 3 EUR ir ne didesnis nei 10 EUR (KV GvKostG 716 punktas).

Šie mokesčiai imami tais atvejais, kai Vokietijoje blokavimo įsakymą išdavęs teismas kreditoriaus prašymu paveda teismo antstoliui įteikti įsakymą skolininkui.

Joks mokestis netaikomas už informavimo institucijos veiksmus pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, nedarant poveikio atsakymui dėl 50 straipsnio 1 dalies n punkto, kuriame nurodomas už blokavimo įsakymo išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio 1 dalies b punktą imamų žyminių mokesčių padidėjimas.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Sąskaitos areštų vykdant sprendimus, priimtus pagal nacionalinę teisę, kurie yra lygiaverčiai sprendimams, priimtiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, eilė nustatoma pagal datą, kurią jie įteikti bankui, ir ankstesnis areštas turi pirmenybę vėliau įteiktųjų atžvilgiu.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Blokavimo įsakymą išdavęs teismas yra kompetentingas Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnio 1 dalyje numatytų teisių gynimo priemonių srityje.

Reglamento (ES) Nr. 655/2014 34 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų skolininko teisių gynimo priemonių atveju teismas, kompetentingas užtikrinti įsakymo vykdymą, pagal bendrųjų nuostatų sąlygas yra kompetentingas vietos teismas.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 37 straipsnį sprendimą dėl teisių gynimo priemonių galima skųsti teismui, kuris priėmė sprendimą dėl teisių gynimo priemonės, o jei tokį sprendimą priėmė pirmosios instancijos teismas – aukštesnės instancijos teismui.

Skundas turi būti pateiktas per vieną mėnesį.

Skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai suinteresuotajam asmeniui pranešama apie sprendimą, kurį ketinama skųsti.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Procedūrose pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punktą:

mokesčio dydis kiekvieną kartą nustatomas pagal ginčo sumą ir atitinkamą mokesčio tarifą Teismo išlaidų įstatymo (GKG) 34 straipsnyje ir (arba) Teismo išlaidų šeimos bylose įstatymo (FamGKG) 28 straipsnyje nustatytu metodu.

a) Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punktą procedūroje pagal Teismo išlaidų įstatyme (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) pateikto mokesčių sąrašo 1410 punktą paprastai taikomas 1,5 dydžio mokesčio tarifas. Tam tikrais atvejais, kai su įsakymu susijęs teismui tenkantis darbo krūvis yra mažesnis, taikomas sumažintas 1,0 dydžio mokesčio tarifas (KV GKG 1411 punktas). Jei įsakymas išduodamas pagal ZPO 91a straipsnį arba 269 straipsnio 3 dalies trečią sakinį, paprastai taikomas padidintas 3,0 dydžio mokesčio tarifas (KV GKG 1412 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su įteikimo patvirtinimu, registruotu laišku su gavimo patvirtinimu ar dalyvaujant teismo pareigūnui, už kiekvieną dokumentų įteikimą taikomas vienodo dydžio 3,50 EUR mokestis, jei bylą nagrinėjant tuo pačiu jurisdikcijos lygmeniu dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV GKG 9002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 1,5 dydžio mokesčio tarifas (KV GKG 1430 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą, mokesčio tarifo dydis sumažinamas iki 1,0 (KV GKG 1431 punktas).

Reikalavimo sumą kiekvieną kartą nustato teismas savo nuožiūra (GKG 53 straipsnis, taikomas kartu su ZPO 3 straipsniu).

Mokestis taikomas iš karto, kai teismui pateikiamas prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo arba ieškinys (GKG 6 straipsnis).

b) Kai vietos teismas pirmąja instancija priima sprendimą kaip šeimos bylų teismas, pagal Įstatyme dėl teismo mokesčių šeimos bylose (KV FamGKG) pateikto mokesčių sąrašo 1420 punktą paprastai taikomas 1,5 dydžio mokesčio tarifas. Kai visa procedūra nutraukiama nepriėmus galutinio sprendimo, mokesčio tarifo dydis sumažinamas iki 0,5 (KV GKG 1421 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su įteikimo patvirtinimu, registruotu laišku su gavimo patvirtinimu ar dalyvaujant teismo pareigūnui, už kiekvieną dokumentų įteikimą taikomas 3,50 EUR mokestis, jei bylą nagrinėjant tuo pačiu jurisdikcijos lygmeniu dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV FamGKG 2002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 2,0 dydžio mokesčio tarifas (KV GKG 1422 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą prieš tai, kai teismas gauna raštu išdėstytus skundo pagrindus, mokesčio tarifo dydis sumažinamas iki 0,5 (KV FamGKG 1423 punktas). Kitais atvejais, kai procedūra nutraukiama nepriėmus teismo sprendimo, mokesčio tarifo dydis yra 1,0 (KV FamGKG 1424 punktas).

Reikalavimo vertė kiekvienu atveju nustatoma remiantis teisingumo principu (FamGKG 42 straipsnio 1 dalis).

Mokestis taikomas iš karto, kai priimamas besąlyginis sprendimas dėl išlaidų arba procedūra nutraukiama kitu būdu (FamGKG 11 straipsnis).

c) Kai sprendimą pirmąja instancija priima darbo bylų teismas (Arbeitsgericht), procedūrai paprastai taikomas 0,4 dydžio mokesčio tarifo (KV GKG 8310 punktas). Jei įsakymas išduodamas pagal ZPO 91a straipsnį arba 269 straipsnio 3 dalies trečią sakinį, mokesčio tarifo dydis paprastai padidinamas iki 2,0 (KV GKG 8311 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su įteikimo patvirtinimu, registruotu laišku su gavimo patvirtinimu ar dalyvaujant teismo pareigūnui, už kiekvieną dokumentų įteikimą taikomas 3,50 EUR mokestis, jei bylą nagrinėjant tuo pačiu jurisdikcijos lygmeniu dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV GKG 9002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 1,2 dydžio mokesčio tarifas (KV GKG 8330 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą, mokesčio tarifo dydis sumažinamas iki 0,8 (KV GKG 8331 punktas).

Reikalavimo sumą kiekvieną kartą nustato teismas savo nuožiūra (GKG 53 straipsnis, taikomas kartu su ZPO 3 straipsniu).

Mokestis taikomas iš karto, kai priimamas besąlyginis sprendimas dėl mokesčių arba procedūra nutraukiama kitu būdu (GKG 9 straipsnis).

Procedūroje pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio b punktą ir visose procedūrose, susijusiose su prašymais apriboti ar nutraukti blokavimo įsakymo vykdymą:

Procedūroje dėl blokavimo įsakymo išdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio b punktą taikomas 22 EUR mokestis (KV GKG 2111 punktas). Jei vykstant procedūrai pateikiamas prašymas dėl informacijos apie sąskaitą suteikimo, mokestis didinamas iki 37 EUR (KV GKG 2112 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą.

Prašymams nutraukti ar apriboti vykdymą taikomas 33 EUR mokestis (KV GKG 2119 punktas).

Atmestiems skundams taikomas 33 EUR mokestis (KV GKG 2121 punktas). Jei skundas atmetamas arba yra nepriimtinas tik iš dalies, teismas, remdamasis teisingumo principu, gali sumažinti mokestį per pusę arba nuspręsti jo neimti.

Mokestis tampa mokėtinas iš karto, kai teismui pateikiamas prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, vykdymo nutraukimo ar apribojimo arba ieškinys (GKG 6 straipsnis).

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Teismui ar kompetentingai institucijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014 skirti dokumentai gali būti teikiami tik vokiečių kalba.

Paskutinis naujinimas: 08/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.