Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Paskirtieji teismai PDF (211 Kb) de yra apylinkės teismai (Amtsgerichte) ir apygardos teismai (Landgerichte).

Institucija, kompetentinga išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą vietos lygmeniu tais atvejais, kai kreditoriui jau išduotas autentiškas dokumentas, yra teismas, kurio apylinkėje dokumentas buvo parengtas.

Kompetencija atsižvelgiant į teismų jurisdikciją, susijusią su šiuo klausimu, nustatoma vadovaujantis Vokietijos teisės bendrosiomis nuostatomis dėl teismų sistemos ir taikytinais teismo proceso kodeksais.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Institucija, paskirta kaip turinti kompetenciją gauti informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 665/2014 14 straipsnį, yra Federalinė teisingumo tarnyba (Bundesamt für Justiz).

Bundesamt für Justiz kontaktiniai duomenys:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bona
Vokietija
Tel.: +49-228 99 410-40
El. p.: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Siekdama gauti informaciją apie sąskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, Federalinė teisingumo tarnyba gali pateikti prašymą Federalinei centrinei mokesčių tarnybai (Bundesamt für Steuern) suteikti galimybę gauti iš kredito įstaigų šiuos duomenis:

sąskaitos atidarymo ir uždarymo datą, sąskaitos turėtojo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir gimimo datą, jei tai fizinis asmuo.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Paskirtieji teismai PDF (233 Kb) de yra apylinkės teismai (Amtsgerichte), apygardos teismai (Landgerichte), (aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte), darbo teismai (Arbeitsgerichte) ir aukštesnieji darbo teismai (Landesarbeitsgerichte).

Skundas dėl atsisakymo išduoti blokavimo įsakymą gali būti pateiktas prašymą išduoti įsakymą atmetusiame teisme arba, jei prašymą atmetė pirmosios instancijos teismas, – aukštesnės instancijos teisme.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Paskirtieji teismai PDF (194 Kb) de yra apylinkės teismai (Amtsgerichte).

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Paskirtieji teismai PDF (194 Kb) de yra apylinkės teismai (Amtsgerichte).

Vykdyti blokavimo įsakymą kompetentingas teismas yra vietos teismas, kompetentingas pagal bendrąsias nuostatas. Tačiau jei įsakymą išdavė Vokietijos teismas, vykdyti įsakymą yra kompetentingas tas teismas.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Piniginėms lėšoms sąskaitose, kurias pagal bankų, kuriuose yra sąskaita, turimus dokumentus valdo ne tik skolininkas, taikoma Vokietijos nacionalinė teisė dėl turto arešto nepažeidžiant jokių kitų įgaliojimus valdyti sąskaitą turinčių šalių teisių.

Piniginės lėšos skolininko sąskaitose, kurias skolininko vardu gali valdyti trečioji šalis, skolininko atžvilgiu pagal Vokietijos nacionalinę teisę areštuojamos.

Piniginės lėšos trečiosios šalies sąskaitose, kurias tos trečiosios šalies vardu gali valdyti skolininkas, skolininko atžvilgiu pagal Vokietijos nacionalinę teisę neareštuojamos.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Vokietijos nacionalinės taisyklės, susijusios su neareštuotinomis sumomis, įtvirtintos Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung, ZPO) 850k ir 850l skirsniuose:

Šie skirsniai išdėstyti taip:

„850k skirsnis: Neareštuotina sąskaita

(1) Jei į kredito įstaigoje esančią neareštuotiną sąskaitą įskaitytos lėšos yra areštuojamos, skolininkas iki atitinkamo kalendorinio mėnesio pabaigos gali disponuoti suma, ne didesne nei mėnesinė išmoka pagal 850c skirsnio 1 punkto pirmą sakinį, siejamą su 850c skirsnio 2a punktu; šiuo atveju lėšos yra neareštuojamos. Lėšos, kaip jos suprantamos pagal pirmą sakinį, apima bet kokias lėšas, kurios negali būti sumokėtos kreditoriui ar deponuotos, kol nepraėjo 835 skirsnio 4 punkte numatytas terminas. Tiek, kiek per atitinkamą kalendorinį mėnesį skolininkas nedisponavo pagal pirmą sakinį neareštuotina lėšų suma, šioms lėšoms negali būti taikomas areštas kitą kalendorinį mėnesį kartu su pagal pirmą sakinį neareštuotinomis lėšomis. Pirmas – trečias sakiniai mutatis mutandis taikomi tais atvejais, kai areštuojamos į skolininko einamąją sąskaitą įskaitytos lėšos ir tokia einamoji sąskaita pakeičiama į neareštuotiną sąskaitą nepraėjus keturioms (4) savaitėms nuo teismo įsakymo dėl lėšų pervedimo kreditoriui įteikimo.

(2) Visais kitais atvejais laikytina, kad nurodyta areštuoti kredito likutį, su išlyga, kad šios sumos yra neareštuotinos, taip padidinant 1 punkte nurodytą išmoką:

1. pagal 850c skirsnio 1 punkto antrą sakinį, siejamą su 850c skirsnio 2a punkto pirmu sakiniu, neareštuotinos sumos, kai

a) skolininkas, vykdydamas įstatymines pareigas, išlaiko vieną ar kelis asmenis, arba

b) skolininkas pagal Socialinio kodekso (Sozialgesetzbuch) Antrąją ar Dvyliktąją knygą gauna pinigines išmokas, skirtas su juo namų ūkyje gyvenantiems asmenims, kaip tai suprantama pagal Socialinio kodekso Antrosios knygos 7 skirsnio 3 punktą, 19, 20 skirsnius ir 36 skirsnio pirmą sakinį, arba Dvyliktosios knygos 43 skirsnį, kurių skolininkas neprivalo išlaikyti pagal įstatymų nuostatas;

2. neperiodinės piniginės išmokos, kaip jos suprantamos pagal Socialinio kodekso Pirmosios knygos 54 skirsnio 2 punktą, ir piniginės išmokos, skirtos kompensuoti papildomas išlaidas, atsirandančias dėl fizinės negalios ar blogos sveikatos, kaip tai suprantama pagal Socialinio kodekso Pirmosios knygos 54 skirsnio 3 punkto 3 dalį;

3. išmokos vaikui ar bet kurios kitos piniginės išmokos, susijusios su vaikais, nebent jos areštuotos vykdant vaiko, dėl kurio paskirtos išmokos arba į kurį atsižvelgta skiriant išmoką, reikalavimą mokėti išlaikymą.

Sumoms, kurioms taikomas 1 punkto pirmas sakinys, mutatis mutandis taikomas trečias sakinys.

(3) Suma, kurią už vykdymą atsakingas teismas vykdomajame rašte dėl arešto nurodė neareštuoti, pakeičia sumas, kurios neareštuotinos pagal 1 punktą ir 2 punkto pirmo sakinio 1 dalį, jei lėšos areštuojamos vykdant 850d skirsnyje numatytus reikalavimus.

(4) Už vykdymą atsakingas teismas pagal pateiktus prašymus gali nustatyti neareštuotiną sumą, kuri skiriasi nuo 1 punkte, 2 punkto pirmo sakinio 1 dalyje ir 3 punkte nurodytų sumų. Mutatis mutandis taikomi šio kodekso 850a – 850c skirsniai, 850d skirsnio 1 ir 2 punktai, 850e – 850i skirsniai, 851c – 851d skirsniai, taip pat Socialinio kodekso Pirmosios knygos 54 skirsnio 2 punktas, 3 punkto 1 – 3 dalys ir 4 – 5 punktai, Dvyliktosios knygos 17 skirsnio 1 punktas ir Pajamų mokesčio įstatymo (Einkommensteuergesetz) 76 skirsnis. Visais kitais atvejais už vykdymą atsakingas teismas turi įgaliojimus išduoti 732 skirsnio 2 punkte numatytus įsakymus.

(5) Kredito įstaiga skolininko atžvilgiu turi veikti pagal atitinkamos sutarties sąlygas, kiek tai susiję su pagal 1 ir 3 punktus neareštuotinu kredito likučiu. Pagal 2 punktą neareštuotinoms sumoms tai taikoma tik tiek, kiek skolininkas pateikdamas savo darbdavio, vaiko išmokas mokančios institucijos (Familienkasse), pragyvenimo išmokas mokančios institucijos ar bet kokio pagal Įmonių bankroto įstatymo (Insolvenzordnung, InsO) 305 skirsnio 1 punkto 1 dalį tinkamo asmens ar institucijos pažymą įrodo, kad kredito likutis neareštuotinas. Kredito įstaiga atleidžiama nuo atsakomybės už savo veiksmus skolininko atžvilgiu, jei ji nežinojo, kad pažyma yra klaidinga, išskyrus didelio aplaidumo atvejus. Kai skolininkas negali pateikti antrame sakinyje nurodytų įrodymų, sumas, vadovaudamasis 2 punktu ir gavęs atitinkamą prašymą, nustato už vykdymą atsakingas teismas. Pirmas – ketvirtas sakiniai taip pat taikomi bet kurioms deponuotoms sumoms.

(6) Kai piniginė išmoka pagal Socialinį kodeksą arba vaiko išmokos yra įskaitomos į neareštuotiną sąskaitą, kredito įstaiga keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai ši suma įskaityta, gali išskaičiuoti dėl kredito kylančio reikalavimo sumą tik iš šio kredito arba iš šio kredito padengti tik tuos reikalavimus, kurių reikalauti ji turi teisę kaip atlyginimo už sąskaitos tvarkymą ar naudos gavėjo finansines operacijas per šį laikotarpį. Dėl ne didesnės nei kredito likutis sumos kredito įstaiga keturiolika (14) dienų nuo tos dienos, kai minėta suma buvo įskaityta, neturi teisės remdamasi tuo, kad trūksta lėšų, atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymus, jei naudos gavėjas įrodo ar kredito įstaiga kitais būdais žino, kad įskaityta suma yra pagal Socialinį kodeksą paskirta piniginė išmoka arba susijusi su išmokomis vaikui. Atlyginimas kredito įstaigai už sąskaitos tvarkymą taip pat gali būti užskaitytas kaip 1 – 4 punktuose nurodytos sumos.

(7) Susitarime, pagal kurį tvarkoma einamoji sąskaita, klientas fizinis asmuo arba jo teisinis atstovas ir kredito įstaiga gali sutarti, kad einamoji sąskaita būtų tvarkoma kaip neareštuotina sąskaita. Klientas bet kuriuo metu gali reikalauti kredito įstaigos tvarkyti jo einamąją sąskaitą kaip neareštuotiną sąskaitą. Kai į einamąją sąskaitą įskaitytos lėšos jau areštuotos, skolininkas gali reikalauti, kad einamoji sąskaita būtų laikoma neareštuotina sąskaita nuo ketvirtos (4) banko darbo dienos, skaičiuojamos nuo tos dienos, kai jis pateikė atitinkamą pareiškimą, pradžios.

(8) Kiekvienas asmuo gali turėti tik vieną neareštuotiną sąskaitą. Sutartyje klientas turi užtikrinti kredito įstaigai, kad jis neturi jokios kitos neareštuotinos sąskaitos. Kredito įstaiga gali pranešti informacijos tarnyboms, kad ji tvarko kliento neareštuotiną sąskaitą. Informacijos tarnybos šią informaciją gali naudoti tik suteikdamos informaciją atitinkamus paklausimus pateikiančioms kredito įstaigoms, kurios siekia patikrinti pagal šio punkto antrą sakinį pateikto užtikrinimo tikrumą, t. y. ar atitinkamas asmuo turi neareštuotiną sąskaitą. Net jei duomenų subjektas duoda sutikimą, neleidžiama rinkti, tvarkyti ir naudoti duomenis bet kokiam kitam nei ketvirtame sakinyje nurodytam tikslui.

(9) Kai, priešingai, nei nustatyta 8 punkto pirmame sakinyje, skolininkas turi kelias einamąsias sąskaitas kaip neareštuotinas sąskaitas, už vykdymą atsakingas teismas kreditoriui pateikus atitinkamą prašymą išduoda įsakymą, kad tik kreditoriaus prašyme nurodyta einamoji sąskaita liks neareštuotina sąskaita. Kreditorius turi įrodyti teismui, kad pirmame sakinyje nurodytos būtinos sąlygos išpildytos, pateikdamas skolininkų trečiųjų šalių atitinkamus pareiškimus. Skolininko neatsiklausiama. Sprendimas turi būti įteiktas visoms trečiosioms šalims skolininkėms. Sprendimą įteikus kredito įstaigoms, tvarkančioms einamąsias sąskaitas, kurios nebuvo nustatytos kaip neareštuotinos, 1–6 punktai nebetaikomi.

850l skirsnis. Tvarka, susijusi su neareštuotinomis sumomis, kurios buvo įskaitytos į neareštuotinas sąskaitas

Skolininkui pateikus atitinkamą prašymą, už vykdymą atsakingas teismas gali nurodyti, kad neareštuotinoje sąskaitoje esantis kredito likutis negali būti areštuojamas ne ilgesnį nei dvylikos (12) mėnesių laikotarpį, jei skolininkas įrodo, kad per šešis (6) mėnesius iki prašymo pateikimo dienos didžioji dalis į minėtą sąskaitą įskaitytų sumų buvo neareštuotinos sumos, ir jei skolininkas teismui įrodo, kad tikėtina, jog didžioji dalis sumų, kurios turi būti įskaitytos į sąskaitą per ateinančius dvylika (12) mėnesių, taip pat bus neareštuotinos sumos. Teismas gali atsisakyti išduoti šį įsakymą, jei tai prieštarauja kreditoriaus interesams. Kreditoriui pateikus prašymą, įsakymas gali būti pakeistas, jei išnyksta sąlygos priimti šį įsakymą arba jei toks įsakymas prieštarauja kreditoriaus interesams.

Sumos, į kurias atsižvelgiama ZPO 850k skirsnio 1 punkto pirmame sakinyje pagal 850c skirsnio 1 punkto pirmą sakinį, siejamą su 850c skirsnio 2a punktu, šiuo metu yra nurodytos 2015 m. balandžio 27 d. Pranešime dėl areštui nustatytų ribų, kuris pridedamas kaip šio informacinio pranešimo Priedas PDF (114 Kb) de; nuoroda į Pranešimą šiuo klausimu.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Pagal Vokietijos nacionalinę teisę bankai negali nustatyti mokesčio už lygiaverčio nacionalinio įsakymo vykdymą ar už informacijos apie sąskaitą teikimą.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Žyminiai mokesčiai, kuriuos taiko teismai, tvarkantys ar vykdantys blokavimo įsakymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, yra nustatyti Teismo išlaidų įstatyme (Gerichtskostengesetz) ir Teismo išlaidų šeimos bylose įstatyme (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Pirmiau nurodytus įstatymus galima rasti ir su jais susipažinti nemokamai adresais http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ir http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Dėl mokesčių, taikomų pagal pirmiau minėtus įstatymus, santraukos žr. mūsų atsakymą dėl 50 straipsnio 1 dalies n punkto.

Mokesčiai, kuriuos taiko teismo antstoliai, tvarkantys ar vykdantys blokavimo įsakymą pagal Reglamentą (ES) Nr. 665/2014, yra nustatyti Teismo antstolių įstatyme (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Pirmiau nurodytą įstatymą galima rasti ir su juo susipažinti nemokamai adresu http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Mokesčiai imami už Vokietijoje išduoto europinio sąskaitos blokavimo įsakymo įteikimą bankui, jei teismo antstolis jį turi įteikti Vokietijoje. Jei teismo antstolis blokavimo įsakymą įteikia asmeniškai, imamas 10 EUR mokestis pagal Teismo antstolių įstatyme pateikto mokesčių sąrašo (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, toliau – KV GvKostG) 100 punktą, taip pat įskaičiuojamos kelionės išlaidos atsižvelgiant į teismo antstolio nuvažiuotą atstumą: iki 10 km – 3,25 EUR, nuo 10 km iki 20 km – 6,50 EUR, nuo 20 km iki 30 km – 9,75 EUR, nuo 30 km iki 40 km – 13 EUR ir nuo 40 km – 16,25 km (pagal KV GvKostG 711 punktą). Jei teismo antstolis įsakymą įteikia kitais būdais, imamas 3 EUR mokestis (pagal KV GvKostG 101 punktą). Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, įskaičiuojamos visos pašto išlaidos (pagal KV GvKostG 701 punktą). Bet kokioms grynųjų pinigų išlaidoms padengti imamas fiksuotas mokestis – 20 proc. mokesčių, imamų už kiekvieno įsakymo įteikimą, tačiau ne mažesnis nei 3 EUR ir ne didesnis nei 10 EUR (pagal KV GvKostG 716 punktą).

Šie mokesčiai imami tais atvejais, kai Vokietijoje blokavimo įsakymą išdavęs teismas kreditoriaus prašymu paveda teismo antstoliui įteikti įsakymą skolininkui.

Joks mokestis netaikomas už kreipimąsi į informavimo instituciją pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 14 straipsnį, nedarant poveikio mūsų atsakymui dėl 50 straipsnio 1 dalies n punkto, kuriame nurodomas už blokavimo įsakymo išdavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio b punktą imamų žyminių mokesčių padidėjimas.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Sąskaitos areštų vykdant sprendimus, priimtus pagal nacionalinę teisę, kurie yra lygiaverčiai sprendimams, priimtiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, eilė nustatoma pagal datą, kurią jie įteikti bankui, o ankstesnis areštas turi pirmenybę vėliau įteiktųjų atžvilgiu.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Toliau nurodyti teismai PDF (233 Kb) de yra kompetentingi taikyti Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnio 1 dalyje numatytas teisių gynimo priemones.

Paskirtieji teismai yra apylinkės teismai (Amtsgerichte), apygardos teismai (Landgerichte), aukštesnieji apygardos teismai (Oberlandesgerichte), darbo teismai (Arbeitsgerichte) ir aukštesnieji darbo teismai Landesarbeitsgerichte).

Toliau nurodyti teismai PDF (194 Kb) de yra kompetentingi taikyti Reglamento (ES) Nr. 655/2014 34 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytas priemones.

Paskirtieji teismai yra Amtsgerichte.

Blokavimo įsakymą išdavę teismai yra kompetentingi taikyti Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnio 1 dalyje numatytas priemones.

Dėl skolininko teisių gynimo priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 34 straipsnio 1 ir 2 dalis, užtikrinti įsakymo vykdymą kompetentingi teismai yra apylinkės teismai, kompetentingi pagal bendrąsias nuostatas.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Toliau nurodyti teismai PDF (233 Kb) de yra kompetentingi nagrinėti skundus, pateiktus pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 37 straipsnį.

Paskirtieji teismai yra apylinkės teismai (Amtsgerichte), apygardos teismai (Landgerichte), darbo teismai (Arbeitsgerichte) ir aukštesnieji darbo teismai Landesarbeitsgerichte).

Reglamento (ES) Nr. 655/2014 37 straipsnyje numatytą teisę apskųsti sprendimus dėl teisių gynimo priemonių galima įgyvendinti teisme, kuris priėmė sprendimą dėl teisių gynimo priemonės, o jei šį sprendimą dėl teisių gynimo priemonės priėmė pirmosios instancijos teismas – aukštesnės instancijos teisme.

Skundas turi būti pateiktas per vieną mėnesį.

Skundo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai atitinkamam asmeniui pranešta apie sprendimą, dėl kurio ketinamas paduoti skundas.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Procedūrose, numatytose Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punkte:

Mokesčio dydis kiekvieną kartą nustatomas remiantis ginčo suma ir atitinkamo mokesčio tarifu, naudojantis skaičiavimo metodu, įtvirtintu Teismo išlaidų įstatymo (GKG) 34 skirsnyje ir (arba) Teismo išlaidų šeimos bylose įstatymo (FamGKG) 28 skirsnyje.

Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 665/2014 5 straipsnio a punktą procedūroje pagal Teismo išlaidų įstatyme (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) pateikto mokesčių sąrašo 1410 punktą paprastai taikomas 1,5 dydžio mokesčio tarifas. Tam tikrais atvejais, kai su įsakymu susijęs teismui tenkantis darbo krūvis yra mažesnis, taikomas sumažintas 1,0 mokesčio tarifas (KV GKG 1411 punktas). Jei įsakymas išduodamas pagal ZPO 91a skirsnį arba 269 skirsnio 3 punkto trečią sakinį, paprastai taikomas didesnis 3,0 mokesčio tarifas (KV GKG 1412 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą ar dalyvaujant teismo pareigūnui, taikomas 3,50 EUR mokestis, jei dėl to paties prašymo dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV GvKostG – Gerichtsvollzieherkostengesetz, Teismo antstolių įstatymas – 9002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 1,5 mokesčio tarifas (KV GKG 1430 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą, mokesčio tarifas mažinamas iki 1,0 (KV GKG 1431 punktas).

Reikalavimo sumą kiekvieną kartą nustato teismas (GKG 53 skirsnis, siejamas su ZPO 3 skirsniu).

Mokestis taikomas iš karto, kai prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo arba reikalavimas pateikiamas teisme (GKG 6 skirsnis).

Kai pirmosios instancijos apylinkės teismas (Amtsgericht) priima sprendimą kaip šeimos bylų teismas, paprastai taikomas 1,5 mokesčio tarifas pagal Teismo išlaidų šeimos bylose įstatyme (KV FamGKG) pateikto mokesčių sąrašo 1420 punktą. Kai visa procedūra nutraukiama nepriėmus galutinio sprendimo, mokesčio tarifas mažinamas iki 0,5 (KV GKG 1421 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą ar dalyvaujant teismo pareigūnui, taikomas 3,50 EUR mokesčio tarifas, jei dėl to paties prašymo dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV FamGKG 2002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 2,0 mokesčio tarifas (KV GKG 1430 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą iki tol, kol teismas gauna raštu išdėstytus skundo pagrindus, mokesčio tarifas mažinamas iki 0,5 (KV FamGKG 1423 punktas). Kitais atvejais, kai procedūra nutraukiama nepriėmus sprendimo, mokesčio tarifas yra 1,0 (KV FamGKG 1424 punktas).

Reikalavimo vertė nustatoma kiekvienu atveju ex aequo et bono (FamGKG 42 skirsnio 1 punktas).

Mokestis taikomas iš karto, kai dėl mokesčių priimamas besąlyginis sprendimas arba procedūra nutraukiama bet kuriuo kitu būdu (FamGKG 11 skirsnis).

Kai darbo teismas (Arbeitsgericht) priima pirmosios instancijos sprendimą, procedūrai taikomas 0,4 mokesčio tarifas (KV GKG 8311 punktas). Jei įsakymas išduodamas pagal ZPO 91a skirsnį arba 269 skirsnio 3 poskirsnio trečią sakinį, mokesčio tarifas paprastai didinamas iki 2,0 (KV GKG 8311 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. Kai dokumentai įteikiami su patvirtinimu apie įteikimą, registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą ar dalyvaujant teismo pareigūnui, taikomas 3,50 EUR mokestis, jei dėl to paties prašymo dokumentus reikia įteikti daugiau nei 10 kartų arba dokumentai įteikiami kreditoriaus iniciatyva (KV GKG 9002 punktas).

Apskundimo procedūroje taikomas 1,2 mokesčio tarifas (KV GKG 8330 punktas). Kai visa procedūra nutraukiama atsiėmus skundą, mokesčio tarifas mažinamas iki 0,8 (KV GKG 8331 punktas).

Reikalavimo sumą kiekvieną kartą nustato teismas (GKG 53 skirsnis, siejamas su ZPO 3 skirsniu).

Mokestis taikomas iš karto, kai dėl mokesčių priimamas besąlyginis sprendimas arba procedūra nutraukiama bet kuriuo kitu būdu (GKG 9 skirsnis).

Procedūroje pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio b punktą ir visose procedūrose, susijusiose su prašymais apriboti ar nutraukti blokavimo įsakymo vykdymą:

Procedūroje dėl blokavimo įsakymo išdavimo pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 5 straipsnio a punktą taikomas 20 EUR mokestis (KV GKG 2111 punktas). Jei vykstant procedūrai pateikiamas prašymas dėl informacijos apie sąskaitą suteikimo, mokestis didinamas iki 33 EUR (KV GKG 2122 punktas).

Procedūros mokestis taip pat taikomas skolininkui pateikiant prašymą dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 33 straipsnį, kai siekiama atšaukti arba pakeisti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą.

Prašymams nutraukti ar apriboti vykdymą taikomas 30 EUR mokestis (KV GKG 2119 punktas).

Atmestiems prašymams taikomas 30 EUR mokestis (KV GKG 2121 punktas). Jei prašymas atmestas tik iš dalies, teismas gali ex aequo et bono sumažinti mokestį per pusę arba nuspręsti jo neimti.

Mokestis taikomas iš karto, kai prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo arba dėl vykdymo nutraukimo ar apribojimo pateikiamas teisme (GKG 6 skirsnis).

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Dokumentai, skirti teismui ar kompetentingai institucijai pagal Reglamentą (ES) Nr. 655/2014, teikiami tik vokiečių kalba.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.