Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Airija

Turinį pateikė
Airija

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųprancūzų.

Autentiški dokumentai pagal Airijos teisę nėra pripažįstami, todėl ši nuostata Airijoje netaikoma.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųprancūzų.

Airijoje

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Airija

EAPOIA@justice.ie

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Airijoje taikomas 14 straipsnio 5 dalies a punktas, t. y. visiems Airijoje esantiems bankams nustatyta pareiga informavimo institucijos prašymu atskleisti, ar skolininkas turi juose sąskaitą.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Airijoje

  • kai jurisdikciją išduoti blokavimo įsakymą turi apylinkės teismas, apygardos teismo, kurio apygardoje išduotas blokavimo įsakymas, teisėjui.
  • kai jurisdikciją išduoti blokavimo įsakymą turi apygardos teismas, Aukštajam teismui.
  • kai jurisdikciją išduoti blokavimo įsakymą turi Aukštasis teismas, Apeliaciniam teismui (tačiau reikėtų pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis įsitikina, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį.  Būtina išankstinė sąlyga, kad Aukščiausiasis Teismas tuo įsitikintų, yra ta, kad atitinkamas sprendimas yra susijęs su plačiąja visuomene ir (arba) tai būtina teisingumo interesams apsaugoti).

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųprancūzų.

Airijoje

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Airija

EAPOCA@justice.ie

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųprancūzų.

Airijoje

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Airija

EAPOCA@justice.ie

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos, pagal Airijos teisę priklauso nuo konkretaus atvejo aplinkybių. Bendrų sąskaitų taisyklė yra ta, kad pagal vien tik atsakovui nustatytą nurodymą areštuoti turtines teises (angl. Mareva injunction tipas) neturėtų būti siekiama neleisti bendros sąskaitos turėtojui naudotis banko sąskaita, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai numatyta įsakyme.

Kalbant apie kito asmens vardu atidarytas sąskaitas, kai trečiasis asmuo atsakovo vardu laiko turtą sąskaitoje kito asmens vardu, tokiam turtui atsakovui nustatytas nurodymas areštuoti turtines teises gali daryti poveikį, nes atsakovas yra teisingas arba tikrasis šio turto savininkas.

Bendros arba kito asmens vardu atidarytos sąskaitos turėtojas, kurio sąskaitai nustatyta tokia apsaugos priemonė, gali kreiptis į atitinkamą teismą dėl prašymo iš dalies pakeisti apsaugos priemonės sąlygas.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Lygiaverčių nacionalinių bylų atveju teismas nustato skolininko turimą sumą kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į atitinkamos šalies aplinkybes.  Skolininkas pateikia atitinkamą prašymą ir jam netaikomos jokios taisyklės dėl sumos, kurią galima gauti.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Bankai neima mokesčių už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą.  Tuo atveju, jei būtų prašoma pateikti informaciją apie sąskaitą, nėra taisyklės, kuri neleistų bankams imti mokesčio už tokios informacijos teikimą.  Paprastai banko patirtas išlaidas privalėtų apmokėti kreditorius, nors galiausiai tokios išlaidos galėtų būti priteistos skolininkui.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Nenumatyta, kad informavimo ir kompetentingos institucijos ims administravimo mokestį.  Tačiau už dokumentų įteikimą asmeniškai reikės sumokėti maždaug 100–200 EUR mokestį, priklausomai nuo to, kiek sunkumų patiriama įteikiant dokumentus.

Pastaba.  Dokumentų įteikimą asmeniškai šiuo atveju vykdys privataus sektoriaus įmonė ir mokesčių tarifo nėra.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Pagal Airijos teisę panašių procedūrų, kaip pavyzdžiui, nurodymai areštuoti turtines teises, eiliškumas nėra nustatytas, nes kreditorius neįgyja nuosavybės teisės į atitinkamą turtą.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Airijoje

Kiek tai susiję su 33 straipsnio 1 dalimi, teismas, kompetentingas taikyti teisių gynimo priemonę, yra blokavimo įsakymą išdavęs teismas, kuris, atsižvelgiant į aplinkybes, galėtų būti apylinkės teismas, apygardos teismas arba Aukštasis teismas*.

Kiek tai susiję su 34 straipsnio 1 ir 2 dalimis, teismas, kompetentingas taikyti teisių gynimo priemonę, yra:

  • jeigu europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavė tos valstybės teismas. blokavimo įsakymą išdavęs teismas;
  • jeigu europinis sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė, Aukštasis teismas*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Airijoje pagal 33, 34 arba 35 straipsnį priimtą sprendimą galima apskųsti taip:

  • jeigu sprendimą priėmė apylinkės teismas, apeliacinį skundą galima pateikti apygardos teismo, kurio teritorijoje buvo išduotas blokavimo įsakymas, teisėjui per keturiolika dienų nuo dienos, kurią buvo priimtas sprendimas, dėl kurio teikiamas skundas (tik 35 straipsnio 1 ir 3 dalys); http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • jeigu sprendimą priėmė apygardos teismas, apeliacinį skundą galima pateikti Aukštajam teismui per dešimt dienų nuo sprendimo ar nutarties, dėl kurios teikiamas skundas, paskelbimo viešame teismo posėdyje dienos (tik 35 straipsnio 1 ir 3 dalys); http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • jeigu sprendimą priėmė Aukštasis teismas, apeliacinį skundą galima pateikti Apeliaciniam teismui per 28 dienas nuo sprendimo priėmimo  (tačiau reikėtų pažymėti, kad remiantis Airijos Konstitucijos nuostatomis Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė instancija Aukštojo teismo sprendimų atvejais, jei jis įsitikina, kad egzistuoja išskirtinės aplinkybės, pateisinančios tiesioginį kreipimąsi į jį.  Būtina išankstinė sąlyga, kad Aukščiausiasis Teismas tuo įsitikintų, yra ta, kad atitinkamas sprendimas yra susijęs su plačiąja visuomene ir (arba) tai būtina teisingumo interesams apsaugoti). http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismo mokesčiai bylose dėl blokavimo įsakymo arba teisių gynimo priemonės prieš įsakymą gali sudaryti maždaug nuo 80 EUR iki 200 EUR.  Aktuali informacija pateikiama:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Nėra (Airija priima dokumentus tik airių ir anglų kalbomis).

Paskutinis naujinimas: 15/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.