Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
  Swipe to change

  Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

  Italija

  Turinį pateikė
  Italija

  KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

  Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

  Italija

  Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


  *būtina nurodyti

  50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Autentiško dokumento sudarymo vietos apylinkės teismas, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas.

  50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

  Apylinkės, kurioje yra skolininko nuolatinė gyvenamoji arba buvimo vieta, arba skolininko registruota buveinė, jei jis yra juridinis asmuo, teismo pirmininkas. Jeigu skolininkas Italijoje neturi gyvenamosios vietos, nuolatinės gyvenamosios vietos arba buvimo vietos arba, jeigu jis yra juridinis asmuo, kuris nėra įsisteigęs Italijoje, kompetentingos institucijos vaidmenį atlieka Romos teismo pirmininkas.

  50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Italijos teisėje nustatyta, kad informaciją renkantis pareigūnas gali susipažinti su viešuose archyvuose laikoma informacija, kad surinktų informaciją apie banko sąskaitas.

  50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Teismas, kuriame sprendimus priima teisėjų kolegija, pirmininkaujama sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusio teisėjo.

  50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Už dokumentų gavimą, perdavimą ir pranešimą apie juos arba dokumentų įteikimą yra atsakingi:

  a) teismo pareigūnas reglamento 23 straipsnio 5 dalyje aprašytomis aplinkybėmis;

  b) sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusio teismo raštinė reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 25 straipsnio 3 dalyje ir 36 straipsnio 5 dalyje aprašytomis aplinkybėmis;

  c) už vykdymą atsakingo teismo raštinė reglamento 27 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju;

  d) skolininko nuolatinės gyvenamosios vietos teismas reglamento 28 straipsnio 3 dalyje aprašytomis aplinkybėmis.

  Jeigu sąskaitos blokavimo įsakymas buvo išduotas kitoje valstybėje narėje reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 23 straipsnio 6 dalyje arba 25 straipsnio 3 dalyje aprašytomis aplinkybėmis, kompetentingas teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, atsakingas už sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą (žr. 50 straipsnio f punktą).

  50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Trečiosios šalies gyvenamosios vietos bendrosios kompetencijos teismas (Civilinio proceso kodekso 678 straipsnis), kuris veikia pagal trečiųjų šalių turto konfiskavimo taisykles.

  50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

  Sąskaitos blokavimo įsakymas bendroms sąskaitoms ir kito asmens vardu atidarytoms sąskaitoms, kurios priklauso daugiau nei vienam sąskaitos turėtojui, taikomas tik tiek, kiek jis yra susijęs su skolininko skolos dalimi. Daroma prielaida, kad sąskaitos turėtojų dalys yra lygios, išskyrus atvejus, kai yra priešingų įrodymų.

  50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

  Atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 545 ir 671 straipsniuose įtvirtintų nuostatų visumą, areštas netaikomas:

  a) išlaikymo išmokoms, išskyrus atvejus, kai jas reikia areštuoti išlaikymo tikslais, tačiau tik leidus teismo pirmininkui ar jo įgaliotam teisėjui ir tik teismo sprendime nustatyta dalimi;

  b) labdaros arba pragyvenimo išmokoms, kurios mokamos asmenims, laikomiems skurdžiais asmenimis, ir motinystės, ligos ar laidojimo išlaidoms, kurias sumoka draudimo fondai, socialinės apsaugos įstaigos ir labdaros institucijos;

  c) privatiems asmenims mokėtinam darbo užmokesčiui, atlyginimui arba kitoms išmokoms, susijusioms su darbo santykiais, įskaitant išeitines išmokas; šios sumos gali būti areštuojamos išlaikymo išmokų mokėjimo tikslu, tačiau gali būti areštuojama tik teismo pirmininko arba jo įgalioto teisėjo nustatyta dalis; gali būti areštuojama ne daugiau nei penktadalis šių sumų; vienu metu remiantis keliais minėtais pagrindais areštuojamas dydis negali viršyti daugiau nei pusės šių sumų;

  d) nemokamai suteiktai rentai iki gyvos galvos, jeigu galioja nuostata, kad neturėtų būti areštuojama ar konfiskuojama rentos dalis, viršijanti esminius kreditoriaus poreikius;

  e) draudėjui arba draudimo naudos gavėjui draudiko išmokamoms sumoms, kurioms, atsižvelgiant į sumokėtas draudimo įmokas, taikomos nuostatos dėl kreditoriams žalingų veiksmų peržiūros ir dėl įkaito, apmokestinimo ir dovanų vertės sumažinimo;

  f) pensijoms skirtoms sumoms, išmokoms, kurios mokamos kaip pensijos, kitoms pensinėms išmokoms, kurioms taikoma nuostata, pagal kurią galima areštuoti šių sumų dalį, kuri yra ne didesnė nei maksimali mėnesinė socialinės išmokos suma, pridėjus dar pusę jos dydžio, ir kad šią dalį viršijanti suma gali būti areštuojama atsižvelgiant į c ir d punktuose nustatytas ribas;

  g) specialiems verslininko įsteigtiems gerovės ir paramos fondams, įskaitant fondus, į kuriuos darbuotojai nemoka įmokų, kai šie fondai yra susiję su verslininko kreditorių ar darbuotojų sumokėtomis įmokomis.

  Taip pat galioja nuostata, pagal kurią su darbo užmokesčiu, atlyginimu ir kitais darbo santykiais pagrįstais mokėjimais susijusios sumos, įskaitant išeitines išmokas ir pensijas, išmokas, kurios mokamos kaip pensijos, arba kitas pensines išmokas, tuo metu, kai jos įskaitomos į banko arba pašto tarnybos sąskaitą skolininko vardu, gali būti areštuojamos, o jų dydis gali būti tris kartus didesnis nei socialinė išmoka, jeigu šios sumos į sąskaitą įskaitomos prieš areštą; jeigu įskaitymas įvyksta arešto dieną arba vėliau, šios sumos gali būti areštuojamos atsižvelgiant į 3, 4, 5 ir 7 dalyse ir specialiose įstatymo nuostatose nustatytus terminus.

  Skolininkas pats turi įrodyti, kad ieškiniui netaikomas sąskaitos blokavimas.

  50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

  Paprastai turto, kuriam taikomas sąskaitos blokavimo įsakymas, saugotojas, t. y. bankas, jeigu saugomas turtas yra banko sąskaita, turi teisę prašyti sumokėti kompensaciją už turto saugojimą ir išlaikymą; kompensacija nustatoma pagal galiojančius arba įprastai taikomus tarifus, įskaitant dokumentais patvirtintų išlaidų, kurios yra būtinos turtui išlaikyti, atlyginimą. Šios išlaidos apima išlaidas, patirtas pranešant apie reglamento 25 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

  Šalis, kuri atsako už (laikiną) išlaidų sumokėjimą, yra pareiškėjas. Sprendimą dėl šalies, kuri galiausiai turi sumokėti išlaidas, priima teismas.

  Informacijos apie sąskaitas teikimas pagal 14 straipsnį nėra pagrindas bankams imti už tai mokestį. Bankai pagal įstatymus privalo atnaujinti archyvus, kuriuose Italijoje ieškoma informacijos apie bankų sąskaitas pagal reglamento 14 straipsnį.

  50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 655/2014 42 straipsnyje nustatytiems teismo mokesčiams, nagrinėjant ir vykdant Italijoje pateiktą prašymą išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą taikomi mokesčiai už teisminių dokumentų kopijų išrašų darymą ir teismo pareigūnams mokami mokesčiai už dokumentų įteikimą.

  Mokesčiai už kopijas nustatomi pagal 2012 m. gegužės 30 d. Prezidento dekreto dėl teisinių nuostatų ir taisyklių, susijusių su teisinėmis išlaidomis, suvestinės redakcijos Nr. 115 7 priedą.

  Kalbant apie mokesčius, kurie mokami už dokumentų įteikimą, pažymėtina, kad reikėtų atskirti, ar dokumentus tiesiogiai gavėjui įteikia teismo pareigūnas, ar jie pristatomi paštu. Pirmuoju atveju teismo pareigūnui reikia sumokėti kelionės išmoką pagal pirmiau minėtos nuostatų suvestinės redakcijos 27 straipsnį, kuri apskaičiuojama pagal tų pačių nuostatų 35 straipsnį, ir šiuo atveju atsižvelgti į orientacinius dydžius, kuriuos priimamu dekretu kasmet atnaujina teisingumo ministras. Antruoju atveju vietoje kelionės išmokos turi būti atlyginamos dokumentų siuntimo išlaidos. Abiem atvejais, t. y. asmeniškai įteikiant gavėjui ir siunčiant paštu, taip pat reikia sumokėti nuostatų suvestinės redakcijos 27 straipsnyje nustatytą ir pagal 34 straipsnį apskaičiuojamą mokestį. Kai pranešimą reikia įteikti skubiai, mokestis ir kelionės išmoka padidinami, kaip nustatyta nuostatų suvestinės redakcijos 36 straipsnyje.

  Žr. pirmiau minėtus straipsnius ir prezidento dekreto Nr. 115/2014 7 priedą, kuriuos galite rasti paspaudę šią nuorodą.

  50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

  Nacionaliniai įsakymai nėra vienas už kitą viršesni.

  50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  Teismas, kuriam pirmininkauja vienas teisėjas.

  50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

  Teismo sprendimus galima apskųsti bendrosios kompetencijos teismui, kuriame sprendimus priima teisėjų kolegija, pagal reglamento 33, 34 ir 35 straipsnius. Skundas turi būti paduodamas per penkiolikos dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai teismas išduoda įsakymą, arba, jei tai įvyksta anksčiau, – kai pranešama apie įsakymą arba jis įteikiamas.

  50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

  Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

  A) Teismo mokesčiai už sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimą priklauso nuo ieškinio vertės ir nuo to, kurios instancijos teismas nagrinėja bylą prašymo išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą pateikimo metu:

  a) jei ieškinio vertė neviršija 1 100 EUR, išlaidos yra tokios: 21,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 32,25 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 43 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  a) jei ieškinio vertė yra 1 100–5 200 EUR, išlaidos yra tokios: 49 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 73,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 98 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  c) jei ieškinio vertė yra 5 200–26 000 EUR, išlaidos yra tokios: 118,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 177,75 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 237 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  d) jei ieškinio vertė yra 26 000–52 000 EUR, išlaidos yra tokios: 259 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 388,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 518 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  e) jei ieškinio vertė yra 52 000–260 000 EUR, išlaidos yra tokios: 379,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 569,25 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 759 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  f) jei ieškinio vertė yra 260 000–520 000 EUR, išlaidos yra tokios: 607 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 910,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 1 214 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  g) jei ieškinio vertė viršija 520 000 EUR, išlaidos yra tokios: 843 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 1 264,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 1 686 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka;

  h) jei ieškinio vertė nenustatyta, išlaidos yra tokios: 259 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 388,50 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 518 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka. Tačiau jeigu bylos pagal Civilinio proceso kodekso 7 straipsnį priklauso išimtinei taikos teisėjo kompetencijai, išlaidos yra tokios: 118,50 EUR, jeigu bylą nagrinėja pirmosios instancijos teismas; 177,75 EUR, jeigu byla nagrinėjama apeliacine tvarka; 237 EUR, jeigu skundas nagrinėjamas kasacine tvarka.

  Jeigu įsakymą prašoma išduoti prieš pradedant bylos nagrinėjimą iš esmės, be pirmiau minėtų išlaidų reikia iš anksto sumokėti 27 EUR fiksuoto dydžio mokestį už pranešimo išlaidas, kuris mokamas už kiekvieną procedūrą.

  B) Jei sąskaitos blokavimo įsakymas apskundžiamas, visais atvejais mokamas 147 EUR mokestis.

  Jeigu įsakymą prašoma išduoti prieš iškeliant pagrindinę bylą teisme, be šių išlaidų reikia iš anksto sumokėti 27 EUR fiksuoto dydžio mokestį už pranešimo išlaidas, kuris mokamas už kiekvieną procedūrą.

  Išlaidos turi būti sumokėtos bylos pradžioje prieš paduodant skundą.

  50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

  Priimami tik vertimai į italų kalbą.

  Paskutinis naujinimas: 08/01/2024

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.