Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apylinkės arba miesto teismas (lat. rajona (pilsētas) tiesa), kuriame turi būti pareikštas užtikrintinas reikalavimas, arba apylinkės, miesto arba apygardos teismas (apgabaltiesa), kurio jurisdikcijai priklauso nagrinėti bylą iš esmės.

Jeigu byla, kurioje atsakovas yra vartotojas, dėl savo esmės priklauso užsienio teismo jurisdikcijai, prašymas išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą pateikiamas apylinkės arba miesto teismui pagal atsakovo (vartotojo) deklaruotą gyvenamąją vietą (deklarētā dzīvesvieta) arba gyvenamąją vietą (dzīvesvieta).

Reglamento 6 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju ieškovas prašymą išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą gali pateikti bet kuriam apylinkės ar miesto teismui, priklausančiam apygardos teismo, prie kurio priskirtas atitinkamą notarinį aktą parengęs atestuotas notaras, teritorinei jurisdikcijai (Civilinio proceso įstatymo (Civilprocesa likums) 3 skyrius ir 64423 straipsnis).

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Apylinkės teismas, miesto teismas arba apygardos teismas, kuriam buvo pateiktas prašymas išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, arba apylinkės ar miesto teismas, jei prašymas išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą buvo pateiktas užsienio teismui.

Apylinkių teismų ir miestų teismų sąrašas pateikiamas čia:

Grįžti į pradžios puslapį

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Siekdamas gauti informaciją apie sąskaitą, teismas elektroniniu paštu siunčia kredito įstaigai saugiuoju elektroniniu parašu pasirašytą prašymą suteikti informacijos apie atsakovo lėšas (sąskaitas) kredito įstaigoje. Kredito įstaiga nedelsdama, ne vėliau kaip trečią dieną po teismo prašymo gavimo, elektroniniu paštu siunčia teismui saugiuoju elektroniniu parašu pasirašytą atsakymą (informaciją) dėl atsakovo lėšų (sąskaitų) atitinkamoje kredito įstaigoje (Civilinio proceso įstatymo 64425 straipsnis).

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apeliacinis skundas (atskirasis skundas) (blakus sūdzība) dėl teismo sprendimo, kuriuo visiškai arba iš dalies atmetamas prašymas išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, pateikiamas sprendimą priėmusiam teismui ir adresuojamas:

1) jei sprendimą priėmė apylinkės arba miesto teismas – atitinkamam apygardos teismui;

2) jei sprendimą priėmė apygardos teismas – Aukščiausiajam Teismui (Augstākā tiesa).

(Civilinio proceso įstatymo 443 ir 64430 straipsniai).

Apygardos teismų adresus ir Aukščiausiojo Teismo adresą galima rasti čia:

Grįžti į pradžios puslapį

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Reglamento 10 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse, 25 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 36 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodytais atvejais – įgaliotasis teismo antstolis, atsakingas už vykdymą nagrinėjamoje byloje išdavus europinį sąskaitos blokavimo įsakymą (Civilinio proceso įstatymo 549, 64432 ir 64433 straipsniai).

Reglamento 28 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu atveju – teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje yra atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta, gyvenamoji arba buvimo vieta (atrašanās vieta) arba registruotas adresas (juridiskā adrese) (Civilinio proceso įstatymo 64433 straipsnis).

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Įgaliotasis teismo antstolis (zvērināts tiesu izpildītājs) (Civilinio proceso įstatymo 549 straipsnio 2 ir 23 dalys bei 64432 straipsnis).

Informacija apie įgaliotuosius teismo antstolius

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Netaikoma.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Skolininko (fizinio asmens) atveju neareštuotina pinigų suma yra lygi minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui (pagal Civilinio proceso įstatymo 1 priedo 3 dalį, skolininko ir kiekvieno jo šeimos nario ar išlaikomo asmens atveju neareštuotina suma yra lygi minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui, o tais atvejais, kai išieškoma suma vaiko išlaikymui arba Išlaikymo garantijų fondo administracijai, neareštuotina suma skolininko ir kiekvieno jo šeimos nario ar išlaikomo asmens atveju sudaro 50 proc. minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio).

Įgaliotasis teismo antstolis nurodo kredito įstaigai areštuoti skolininko lėšas (sąskaitas), kurių suma nurodyta vykdomajame rašte, atsižvelgiant į atitinkamą su skolininku susijusią ribą, nustatytą Civilinio proceso įstatymo 1 priedo 3 dalyje.

Minimalus mėnesinis darbo užmokestis nustatytas 2015 m. lapkričio 24 d. Ministrų kabineto nutarime Nr. 656 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Pagal nacionalinės teisės aktus bankai neturi teisės tiesiogiai iš kreditoriaus ar skolininko imti mokesčių ar atlygio už išlaidas, patirtas vykdant lygiaverčius nacionalinius įsakymus arba teikiant informaciją apie sąskaitą.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymo išlaidos suskirstytos į tris kategorijas, atitinkančias nacionalinės teisės aktų nuostatas dėl teismo sprendimų vykdymo išlaidų: valstybės mokesčiai, teismo antstolio atlyginimas ir būtinos vykdymo veiklos išlaidos.

Pagal Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnio 6 dalį valstybės mokestis už vykdomojo rašto arba vykdomojo dokumento pateikimą yra 3 EUR.

Įgaliotųjų teismo antstolių atlyginimo tarifai nustatyti 2012 m. birželio 26 d. Ministrų kabineto nutarime Nr. 451 dėl įgaliotųjų antstolių atlyginimų (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”).

Pagal šio nutarimo 7.3 punktą atlygis už reikalavimo užtikrinimą areštuojant kredito įstaigoje esančias arba trečiųjų šalių lėšas arba už reikalavimo užtikrinimo priemonių pakeitimą yra 86 EUR.

Vykdymo veiklai reikalingų išlaidų suma nustatyta 2014 m. sausio 7 d. Ministrų kabineto nutarime Nr. 9 dėl vykdymo veiklos išlaidų (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”).

Šios išlaidos – tai, pavyzdžiui, su pašto paslaugomis, dokumentų pristatymu, informacijos gavimu ir bankų bei kitų institucijų teikiamomis paslaugomis susijusios išlaidos. Todėl atitinkama šių išlaidų suma nustatoma kiekvienai atskirai vykdymo bylai.

Mokesčiai už ieškovo prašymą pateikti informaciją apie atsakovo turimas lėšas (sąskaitas) kredito įstaigoje nustatyti 2022 m. sausio 11 d. Ministrų kabineto nutarimo Nr. 20 dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, apskaičiavimo tvarkos (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”) 25 straipsnyje. Nutarime numatyta, kad išlaidas, susijusias su informacijos apie atsakovo lėšas (sąskaitas) kredito įstaigose gavimu, sudaro prašymo parengimo ir siuntimo kredito įstaigoms arba prireikus užsienio informavimo institucijai išlaidos. Iš viso padengiama 15 EUR išlaidų, susijusių su kiekvienu prašymu pateikti informaciją apie lėšas (sąskaitas), kurias atsakovas turi kredito įstaigose atitinkamoje šalyje.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas nenustatytas.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Jeigu Latvija yra kilmės valstybė narė, kompetentinga institucija yra apylinkės, miesto arba apygardos teismas, išdavęs europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, arba apylinkės, miesto arba apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso nagrinėti bylą iš esmės (Civilinio proceso įstatymo 64434 straipsnis).

Jeigu Latvija yra vykdymo valstybė narė, kompetentinga institucija yra apylinkės arba miesto teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje vykdomas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas (Civilinio proceso įstatymo 64435 straipsnis).

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Apeliacinis skundas (atskirasis skundas) dėl teismo sprendimo pagal Reglamento 33, 34 ir 35 straipsnius pateikiamas sprendimą priėmusiam teismui ir adresuojamas:

1) jei sprendimą priėmė apylinkės arba miesto teismas – atitinkamam apygardos teismui;

2) jei sprendimą priėmė apygardos teismas – Aukščiausiajam Teismui

(Civilinio proceso įstatymo 443, 64434 ir 64435 straipsniai).

Atskirasis skundas gali būti pateiktas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Terminas, iki kurio turi būti pateiktas atskirasis skundas dėl sprendimo, priimto taikant rašytinę procedūrą, skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo dienos. Bylos šalis, kuriai pagal Civilinio proceso įstatymo 562 straipsnį buvo išsiųstas teismo sprendimas (t. y. asmuo, kurio gyvenamoji ar buvimo vieta nėra Latvijoje), atskirąjį skundą gali pateikti per 15 dienų nuo sprendimo nuorašo išdavimo dienos (Civilinio proceso įstatymo 442 straipsnis).

Teismų sąrašą galima rasti čia:

Grįžti į pradžios puslapį

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Už prašymą išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą mokėtinas valstybės mokestis sudaro 0,5 proc. reikalavimo sumos, bet ne mažiau kaip 70 EUR (Civilinio proceso įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 71 punktas).

Prie prašymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad valstybės mokestis sumokėtas Civilinio proceso įstatymo nustatyta tvarka ir sumokėta tame įstatyme nustatyta suma.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Latvijoje priimtini tik dokumentai latvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 23/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.