Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Vadovaujantis įstatymo 3118 straipsnio 5 dalimi, reglamento 6 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo paduodamas autentišką dokumentą išdavusios institucijos buveinės vietos apylinkės teismui.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 964 1 punktas nustato, kad teismui, nagrinėjančiam prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, informaciją, nurodytą Reglamento 14 straipsnyje, teikia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel. +370 5 266 8200. el. paštas vmi@vmi.lt). Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 18 d.

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taikys Reglamento 14 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytą informacijos apie sąskaitą gavimo metodą, t. y. informaciją apie skolininko sąskaitas Lietuvos Respublikoje veikiančiuose bankuose surinks iš Mokesčių apskaitos informacinės sistemos.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Vadovaujantis įstatymo 3122 straipsnio 1 dalimi, reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju gali būti duodamas atskirasis skundas apeliacinės instancijos teismui. Atskirųjų skundų padavimo ir nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniai. Apeliacinės instancijos teismo nutartys, priimtos išnagrinėjus atskiruosius skundus, kasacine tvarka neskundžiamos.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Vadovaujantis įstatymo 3121 straipsnio 3 dalimi, antstolis atlieka reglamento 4 straipsnio 14 punkte nurodytus procesinių dokumentų priėmimo, perdavimo ir įteikimo veiksmus.

Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas interneto adresu: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Vadovaujantis įstatymo 3123 straipsniu, reglamento 28 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta (buveinė) yra Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublika nėra vykdymo Europos Sąjungos valstybė narė, procesiniai dokumentai skolininkui įteikiami šio įstatymo 3 straipsnyje ir 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. Šiais atvejais įstaiga, kompetentinga priimti kitų valstybių narių prašymus dėl dokumentų įteikimo, yra Lietuvos antstolių rūmai (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel. +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; 
el. paštas info@antstoliurumai.lt). Lietuvos antstolių rūmai organizuoja ir koordinuoja dokumentų įteikimą ir jų perdavimą antstoliams vykdyti.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Vadovaujantis įstatymo 3121 straipsnio 3 dalimi, europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdo antstolis. Antstolis taip pat atlieka reglamento 24 straipsnio 4 dalyje, 25 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nurodytus veiksmus.

Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas interneto adresu: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsniu, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto skolininko turto dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį. Išieškotojas turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jos išieškoti.

2. Kiekvienu atveju, blokuojant sąskaitą, yra siekiama nustatyti sąskaitoje esančių lėšų savininką. Sąskaitos blokavimas galimas tuo atveju, kai sąskaitoje esančios lėšos priklauso skolininkui.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 668 straipsniu, išieškojimas negali būti nukreipiamas į pinigų sumą, neviršijančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimaliosios mėnesinės algos[1]. Be to, išieškojimas remiamo projekto vykdymo laikotarpiu ir projekto veiklos privalomojo tęstinumo laikotarpiu, nustatytu Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, negali būti nukreipiamas į lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos ar bendrojo finansavimo lėšos remiamam projektui vykdyti. Šis draudimas išieškoti netaikomas, kai remiamo projekto vykdymą kontroliuojančių institucijų iniciatyva lėšos išieškomos, nes buvo panaudotos pažeidžiant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktus ar tarptautines sutartis arba sutartis dėl šių lėšų suteikimo.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 738 straipsniu, iš laikinojo nedarbingumo atvejais mokamų socialinio draudimo pašalpų, nedarbo socialinio draudimo išmokų išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl žalos, padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą, taip pat atėmus maitintojo gyvybę, atlyginimo.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 739 straipsniu, negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip: 1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų; 2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves; 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos; 4) išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą; 5) laidojimo pašalpa; 6) išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai; 7) išeitinės išmokos.[1] Nuo 2016 m. sausio 1 d. minimaliosios mėnesinės algos dydis – 350 eurų.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Bankai neturi teisės imti mokesčių - vykdymo veiksmus atlieka antstoliai.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 609 straipsniu, antstolio patiriamas vykdymo išlaidas sudaro: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidos, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti; 2) vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos, patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje; 3) atlygis antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau - Instrukcija), patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija).

Instrukcijos 123 punktas nustato, kad vykdant europinį sąskaitos blokavimo įsakymą skaičiuojamos šios Instrukcijos 2 lentelės 7 punkte nurodytos vykdymos išlaidos, taip pat papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje.

Sprendimų vykdymo instrukcija.

 

2. Vadovaujantis Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo apmokestinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-16 (2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1R-312 redakcija), 5 punktu, dokumentų įteikimo paslaugos Lietuvos Respublikoje mokestis, kai Lietuvos antstolių rūmai organizuoja ir koordinuoja dokumentų įteikimą ir jų perdavimą antstoliams vykdyti, yra 110 eurų.

Teisminių ir neteisminių iš užsienio gautų dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo ir jo apmokestinimo tvarkos aprašas.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Pagrindinės nacionalinės teisės taisyklės:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626 straipsnio 3 dalimi, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti, išieškojimas iš šio turto nestabdomas. Šiuo atveju išieškojimas iš areštuoto turto ar lėšų vykdomas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 754 straipsniu, hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės. Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo. Antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių. Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai. Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Vadovaujantis įstatymo 3122 straipsniu, dėl reglamento 33 straipsnyje nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos kilmės Europos Sąjungos valstybėje narėje, kreipiamasi į europinį sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusį teismą.

Dėl reglamento 34 straipsnyje, išskyrus šio straipsnio 1 dalies a punktą, nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos vykdymo Europos Sąjungos valstybėje narėje, kreipiamasi į europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdančio ar įvykdžiusio antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą.

Dėl reglamento 34 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos teisių gynimo priemonės, kuri taikoma vykdymo Europos Sąjungos valstybėje narėje, kreipiamasi į europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdantį ar įvykdžiusį antstolį.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis. Lietuvos Respublikos antstolių sąrašas pateikiamas interneto adresu: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Vadovaujantis įstatymo 3122 straipsniu, dėl reglamento 33 ir 35 straipsniuose nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos kilmės Europos Sąjungos valstybėje narėje, taip pat dėl reglamento 34 ir 35 straipsniuose, išskyrus šio reglamento 34 straipsnio 1 dalies a punktą ir 35 straipsnio 3 dalį, nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos vykdymo Europos Sąjungos valstybėje narėje, priimta teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335 straipsnio 1 dalimi, atskirieji skundai apeliacinės instancijos teismui paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Apeliacinės instancijos teismo nutartys, priimtos išnagrinėjus atskiruosius skundus, kasacine tvarka neskundžiamos.

Dėl reglamento 34 straipsnio 1 dalies a punkte ir 35 straipsnio 3 dalyje nurodytų teisių gynimo priemonių, kurios taikomos vykdymo Europos Sąjungos valstybėje narėje, atlikti antstolio veiksmai gali būti skundžiami antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Paduodant ir nagrinėjant tokį skundą mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsnio 1–4 dalyse nustatytos taisyklės. Skundo padavimo terminas nėra nustatytas. Teismo nutartis dėl antstolio veiksmų atskiruoju skundu neskundžiama.

Europos teisminiame atlase civilinėse bylose jau yra pateikiama aktuali informacija apie Lietuvos Respublikos teismus ir jų kontaktinius duomenis.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Vadovaujantis įstatymo 3119 straipsniu, paduodant prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, taip pat taikant reglamento 4 skyriuje nurodytas teisių gynimo priemones, kai kreipiamasi į teismą, mokamas žyminis mokestis, lygus atitinkamai už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių ar už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokėtinam žyminiam mokesčiui, jei toks yra nustatytas.

Galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato žyminio mokesčio, mokėtino už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 2 dalimi, už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas dvidešimt aštuonių eurų žyminis mokestis.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Priimtina dokumentų vertimo kalba yra lietuvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.