Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

1)    Jurisdikciją nagrinėti ieškinius, kurių suma neviršija 15 000 EUR, turi taikos teisėjas (pranc. juge de paix):

Justice de paix de Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch,

L-9201 Diekirch

2)    Jurisdikciją nagrinėti ieškinius, kurių suma viršija 15 000 EUR, turi apylinkės teismo (pranc. Président du tribunal d’arrondissement) pirmininkas:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Institucija, kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitas, yra Finansų sektoriaus priežiūros komisija (pranc. Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon

L-1150 Luxembourg

Tel.    (+352) 26251-1

Faksas    (+352) 26251-2601

E. paštas: direction@cssf.lu

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Informacijos apie sąskaitą gavimo būdas nustatytas 14 straipsnio 5 dalies a punkte, t. y.:

visiems jos teritorijoje esantiems bankams nustatomas įpareigojimas informavimo institucijos prašymu atskleisti, ar skolininkas turi juose sąskaitą.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

– Apylinkės teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas, posėdžiaujantis skubos tvarka (pranc. siégeant comme en matière de référé), turi jurisdikciją nagrinėti skundus dėl taikos teisėjo sprendimų:

Tribunal d’arrondissement du Luxembourg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;

Plateau du Saint-Esprit;

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

– Apeliacinis teismas (pranc. Cour d’appel), posėdžiaujantis skubos tvarka, turi jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo pirmininko sprendimų:

Cour d’appel

Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Antstoliai (pranc. huissiers de justice) yra kompetentinga institucija.

Šioje svetainėje galite ieškoti antstolio: Liuksemburgo antstolių asociacija (pranc. Chambre des huissiers de justice de Luxembourg)

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Antstoliai (pranc. huissiers de justice) yra kompetentinga institucija.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Pagal Liuksemburgo teisę bendroji sąskaita (pranc. compte joint) iš esmės gali būti įšaldyta (pranc. saisie conservatoire).

Bendrosioms sąskaitoms taikomas bendrą ir solidarią kreditorių atsakomybę reglamentuojantis principas (pranc. solidarité active).

Taikomas naujojo Civilinio proceso kodekso (pranc. Nouveau Code de Procédure Civile) 693 straipsnis ir Civilinio kodekso (pranc. Code Civil) 1197 straipsnis.

Naujojo Civilinio proceso kodekso ir Civilinio kodekso nuostatos pateikiamos Legilux svetainėje.

Nominalioji sąskaita (pranc. compte de mandataire) iš esmės negali būti įšaldoma pagal Liuksemburgo teisę. Šioje srityje nėra specialių taisyklių.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Naujojo Civilinio proceso kodekso 717 straipsnyje nustatyta:

„Konfiskuoti negalima šio turto:

1) daiktų, kurie pagal įstatymą pripažinti neatitinkančiais konfiskavimo reikalavimų;

2) teismo priteistų išlaikymo išmokų (pranc. provisions alimentaires);

3) turimų sumų ir daiktų, kuriuos testatorius (pranc. testateur) arba dovanotojas (donateur) pripažino neatitinkančiais konfiskavimo reikalavimų;

4) išlaikymo sumų ir išmokų (pranc. sommes et pension pour aliments), net jei testamente (pranc. testament) arba dovanojimo akte (pranc. acte de donation) nepareiškiama, kad jų negalima areštuoti.“

Kalbant apie „1) daiktus, kurie pagal įstatymą pripažinti neatitinkančiais konfiskavimo reikalavimų“, taikomas iš dalies pakeisto 2018 m. liepos 28 d. Įstatymo dėl pajamų iš socialinės įtraukties (pranc. loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale) 33 straipsnis ir 2016 m. rugsėjo 27 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo nustatomi atlyginimų, pensijų ir anuitetų skyrimo ir arešto tarifai (pranc. règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Šioms sumoms netaikomas joks skolininko prašymas.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Iš esmės bankininkas iš įšaldytos sumos gali atskaityti išlaidas, kurias jis patyrė siekdamas įvykdyti su turto išsaugojimu susijusias teisines prievoles.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Antstolių įkainiai nustatyti iš dalies pakeistame 1990 m. gruodžio 4 d. Įstatyme dėl antstolių darbo organizavimo (pranc. loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) ir iš dalies pakeistame 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkyje, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai (pranc. règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Atitinkamas nuostatas galima rasti Legilux svetainėje:

– 1990 m. gruodžio 4 d. Įstatymas dėl antstolių darbo organizavimo:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– iš dalies pakeistas 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Suvestinė redakcija atnaujinta 2021 m. spalio 2 d. Iš dalies pakeisto 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkio 16 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 2023 m. birželio 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkiu: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Remiantis 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija), už teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimą imamas 165 EUR vienkartinis fiksuotas mokestis.

Mokesčiai ir atlygis

Taikomos 1974 m. kovo 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkio dėl advokatams ir teisininkams mokėtinų honorarų ir atlyginimo (pranc. règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats) nuostatos.

Atitinkamas nuostatas galima rasti Legilux svetainėje:

1974 m. kovo 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkis dėl advokatams ir teisininkams mokėtinų honorarų ir atlyginimo, Legilux (public.lu)

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Netaikoma.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

– 33 straipsnis (apeliacinis skundas dėl pačios nutarties):

Teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti apeliacinį skundą, yra:

– taikos teisėjas, posėdžiaujantis skubos tvarka, arba

– apylinkės teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas, posėdžiaujantis skubos tvarka (žr. 50 straipsnio 1 dalies a punktą);

– 34 straipsnis (apeliacinis skundas dėl nutarties vykdymo):

– taikos teisėjas, posėdžiaujantis skubos tvarka, arba

– apylinkės teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas, posėdžiaujantis skubos tvarka.

Taikomos naujajame Civilinio proceso kodekse nustatytos jurisdikcijos ratione valoris taisyklės. Jos atitinka jurisdikcijos taisykles ratione valoris, nustatytas 50 straipsnio 1 dalies a punkte.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

– Apylinkės teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis teisėjas, posėdžiaujantis skubos tvarka, turi jurisdikciją nagrinėti skundus dėl taikos teisėjo sprendimų:

– Apeliacinis teismas, posėdžiaujantis skubos tvarka, turi jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo pirmininko sprendimų.

– Terminas: 15 dienų.

– Termino pradžia: įteikimo diena.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Liuksemburge žyminiai mokesčiai vadinami mokesčiais ir išlaidomis (pranc. frais et dépens):

Remiantis teismų praktika, naujojo Civilinio proceso kodekso 238 straipsnyje nurodytos „išlaidos“ iš esmės apima advokatų išlaidas, antstolių mokesčius, ekspertų mokesčius, visas liudytojams mokamas išmokas, vertimo išlaidas ir pan., bet ne advokatų išlaidas. Naująjį Civilinio proceso kodeksą galima rasti LEGILUX svetainėje.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Antstolių mokesčiai

Antstolių įkainiai nustatyti iš dalies pakeistame 1990 m. gruodžio 4 d. Įstatyme dėl antstolių darbo organizavimo ir iš dalies pakeistame 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkyje, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai.

Atitinkamas nuostatas galima rasti LEGILUX svetainėje:

– iš dalies pakeistas 1990 m. gruodžio 4 d. Įstatymas dėl antstolių darbo organizavimo:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– iš dalies pakeistas 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Suvestinė redakcija atnaujinta 2021 m. spalio 2 d. Iš dalies pakeisto 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkio 16 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 2023 m. birželio 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkiu: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Iš dalies pakeisto 1990 m. gruodžio 4 d. Įstatymo dėl antstolių darbo organizavimo 16 straipsnyje numatyta atlyginimo tvarka ir nurodyta, kad atitinkama išsami informacija nustatoma Didžiojo Hercogo potvarkyje:

Už antstolių paslaugas mokamas fiksuotas arba valandinis atlygis.

Didžiojo Hercogo potvarkiu nustatomas paslaugų įkainis ir už trukmę mokamas ir valandinis mokėtinas įkainis.

Dėl mokesčių ir išlaidų apmokestinimo ginčo atveju sprendžia apylinkės teismas, civilinių bylų kolegija.

1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo nustatomi antstolių įkainiai, buvo iš dalies pakeistas kelis kartus.

Didžiojo Hercogo potvarkio suvestinę redakciją galima rasti LEGILUX svetainėje:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Suvestinė redakcija atnaujinta 2021 m. spalio 2 d. Iš dalies pakeisto 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkio 16 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 2023 m. birželio 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkiu: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Suvestinė redakcija atnaujinta 2021 m. spalio 2 d.

Minėtame Didžiojo Hercogo potvarkyje nustatyti antstolių taikomi mokesčiai. Šios išlaidos apima bazinę normą (2–5 straipsniai), kelionės išlaidas (6 ir 7 straipsniai), kitas pareigas, pavyzdžiui, teisę gauti avansą (8–11 straipsniai), faktiškai patirtas išlaidas (12 ir 13 straipsniai) ir nustatyto dydžio bei laisvų darbo vietų pareigos padidinimą (15 straipsnis).

Vidutinės dokumento įteikimo išlaidos yra 120–180 EUR vienam adresatui, įskaitant visus mokesčius, nebent įteikiant dokumentą kiltų didelių sunkumų arba dokumentas būtų labai didelės apimties.

Remiantis 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija), už teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimą imamas 165 EUR vienkartinis fiksuotas mokestis (1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkio 16 straipsnis).

Advokatų išlaidos

Taikomos 1974 m. kovo 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkio dėl advokatams ir teisininkams mokėtinų honorarų ir atlyginimo (pranc. règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats) nuostatos.

Atitinkamas nuostatas galima rasti LEGILUX svetainėje:

1974 m. kovo 21 d. Didžiojo Hercogo potvarkis dėl advokatams ir teisininkams mokėtinų honorarų ir atlyginimo, Legilux (public.lu)

Dėl išmokų ekspertams, liudytojams, vertėjams žodžiu ir specialistams:

taikomos 2009 m. lapkričio 28 d. Didžiojo Hercogo potvarkio dėl žyminių mokesčių (pranc. règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice) nuostatos, kurias galima rasti LEGILUX svetainėje:

– 2009 m. lapkričio 28 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo nustatomos išmokos ir tarifai teismo prašymo atveju, Legilux (public.lu)

Šis potvarkis buvo iš dalies pakeistas 2011 m. gruodžio 30 d. Didžiojo Hercogo potvarkiu.

– 2011 m. gruodžio 30 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo iš dalies keičiama: 1) 2009 m. lapkričio 28 d. Didžiojo Hercogo potvarkis, kuriuo nustatomos išmokos ir dydžiai teismo prašymo atveju; 2) iš dalies pakeistas 1995 m. rugsėjo 18 d. Didžiojo Hercogo potvarkis dėl teisinės pagalbos, Legilux (public.lu)

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Priimtinos kalbos yra prancūzų ir vokiečių.

Paskutinis naujinimas: 12/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.