Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Jurisdikcija išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą priklauso Civilinio teismo pirmiesiems rūmams.

Tel. + 356 2590 2256; E. paštas courts.csa@courtservices.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Jurisdikcija gauti informaciją apie sąskaitas priklauso teismo kancleriui ir civiliniams teismams.

Tel. + 356 2590 2346/260; e. pašto adresas courts.csa@courtservices.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Pagal nacionalinę teisę galima taikyti 14 straipsnio 5 dalies c punkte nustatytą metodą, t. y. teismams suteikiama galimybė įpareigoti skolininką atskleisti, kuriame savo šalies banke ar bankuose jis turi vieną ar kelias sąskaitas, su sąlyga, kad prie įpareigojimo pridedamas įsakymas in personam, kuriuo teismas jam draudžia išimti arba pervesti jo sąskaitoje (-ose) laikomas lėšas, jeigu tokiu būdu blokavimo įsakymu užblokuotinos sumos nebepakaktų.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Atsisakymą išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą galima apskųsti aukštesnės instancijos Kasaciniam teismui.

Tel. +356 2590 2256/283

e. pašto adresas courts.csa@courtservices.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Jurisdikcija gauti, perduoti ar įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus priklauso Valstybės advokato tarnybai.

Tel. +356 2226 5000; e. pašto adresas info@stateadvocate.mt

Adresas: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Jurisdikcija išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą priklauso Civilinio teismo pirmiesiems rūmams.

Tel. +356 2590 2256; E. paštas courts.csa@courtservices.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Pagal nacionalinę teisę negalima užblokuoti bendrų ar kito asmens vardu atidarytų sąskaitų.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Paprastai pagal Teismų struktūros ir civilinio proceso kodekso (Maltos įstatymų 12 skyrius) 381 straipsnio 1 dalį turi būti gautas specialus skolininko prašymas, kad būtų galima priimti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo:

a) bet kokiam darbo užmokesčiui arba algoms, įskaitant priemokas, išmokas, užmokestį už viršvalandžius ir kitą uždarbį);

b) visoms pašalpoms, pensijoms, išmokoms ar paramai, nurodytai Socialinės apsaugos įstatyme, ar kitoms išmokoms asmenims, kuriems pensiją moka vyriausybė;

c) bet kokioms vyriausybės labdaros išmokoms ar dovanoms;

d) bet kokiam palikimui, kuris aiškiai paliktas išlaikymo tikslais, jei skolininkas neturi kitų pragyvenimo lėšų, o pati skola nėra mokėtina dėl išlaikymo;

e) bet kuriai išlaikymui skirtai sumai, nesvarbu, ar ji priteista officio judicis ar viešu dokumentu, jei pati skola nėra mokėtina dėl išlaikymo;

f) pinigams, kurie suteikti skolininkui paskolos aktu namo, kuris yra skirtas skolininkui kaip pagrindinė gyvenamoji vieta, statybai ir priežiūrai;

g) banko sąskaitos kreditavimui, išskyrus kredito korteles, kurias naudojant veiklą vykdo skolininko vadovaujama veikianti komercinė įmonė;

h) banko garantijoms ir akredityvams.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Pagal nacionalinę teisę bankai neturi teisės taikyti mokesčių.  Už grynųjų pinigų deponavimą teismo sąskaitoje taikomas žyminis mokestis.  Tačiau šis žyminis mokestis taikomas visiems, kurių prašoma deponuoti teismo sąskaitoje pinigus, priklausančius skolininkui ir asmeniui, kuris faktiškai deponuoja šiuos pinigus.  Ši suma atskaitoma iš visos teisme deponuotos pinigų sumos, kurią turi sumokėti kreditorius.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Vadovaujantis Teismų struktūros ir civilinio proceso kodeksu (Maltos įstatymų 12 skyrius), už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą taikomas 50 EUR mokestis.  Vykdant nutartį, už kiekvieną pranešimą imamas 7 EUR mokestis, o už kiekvieną kopiją, jei jos reikia, imama po 0,35 EUR.

Šie mokesčiai turi būti sumokėti prašymo pateikimo metu.

Tai yra mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti Teismui už susijusio akto užpildymą ir tvarkymą.  Reikėtų pažymėti, kad šie mokesčiai neapima išlaidų advokatams ir prokurorams.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prioriteto tvarka priklauso nuo jų priėmimo sekos.  Kai tik bankams pranešama apie nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jie teismo sąskaitoje deponuoja toje konkrečioje nutartyje nurodytą sumą (jeigu yra pinigų), o tada – paskesnes sumas, nurodytas jiems vėliau praneštose nutartyse dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.  Jeigu kreditorius pageidauja atsiimti teismo sąskaitoje deponuotą sumą ir dėl to konkuruoja keletas kreditorių, kreditorių prašymu teisme nustatoma kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Tai atitinka Teismų struktūros ir civilinio proceso kodekso (Maltos įstatymų 12 skyrius) 416 et seq straipsnius.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Teisę taikyti teisės gynimo priemonę turi Civilinio teismo pirmieji rūmai.

Tel. +356 2590 2256;

e. pašto adresas courts.csa@courtservices.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Kai po vykdomojo akto išduodamas sąskaitos blokavimo įsakymas, apeliaciniai skundai turi būti teikiami aukštesniosios jurisdikcijos Apeliaciniam teismui.  Tokie apeliaciniai skundai turi būti pateikti ne vėliau kaip per šešias dienas nuo sprendimo viešo paskelbimo teisme pagal Teismų struktūros ir civilinio proceso kodekso 281 straipsnio 4 dalį (Maltos įstatymų 12 skyrius).

Apeliacinio teismo duomenys:

Tel. +356 2590 2256/283

e. pašto adresas courts.csa@courtservices.mt

Adresas: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

a) Nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdavimo mokestis: 50 EUR + 7 EUR už kiekvieną pranešimą + jei reikia, imama po 0,35 EUR už kiekvieną kopiją.

b) Prašymas dėl vykdomojo dokumento atšaukimo pagal Teismų struktūros ir civilinio proceso kodekso 836 straipsnį: 40 EUR + 7,20 EUR už kiekvieną pranešimą.

c) vykdomojo dokumento atšaukimas: 20 EUR + 7 EUR už kiekvieną pranešimą + jei reikia, imama po 0,35 EUR už kiekvieną kopiją.

Kalbant apie prašymą taikyti teisės gynimo priemonę išdavus sąskaitos blokavimo įsakymą, už prašymą taikomas 20 EUR mokestis, o už kiekvieną pranešimą – 7,20 EUR.

Šie mokesčiai turi būti sumokėti prašymo pateikimo metu.

Tai yra mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti teismui už susijusio akto užpildymą.  Reikia pažymėti, kad šie mokesčiai neapima išlaidų advokatams ir prokurorams.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Malta pripažįsta tik maltiečių ir anglų kalbas.

Paskutinis naujinimas: 04/07/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.