Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Prašymai išduoti blokavimo įsakymą priklauso asmens, kurio atžvilgiu pateikiamas prašymas išduoti blokavimo įsakymą, bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijai. Jeigu negalima nustatyti asmens bendrosios teritorinės priklausomybės, kompetentingas teismas yra Banska Bistricos apylinkės teismas (Okresný súd Banská Bystrica).

Blokavimo įsakymo procesas reglamentuojamas įstatymu Nr. 54/2017 dėl Europos sąskaitos blokavimo įsakymo, kuriuo keičiamas naujausios redakcijos Slovakijos nacionalinės tarybos įstatymas Nr. 71/1992 dėl teismo mokesčių ir mokesčių už išrašus iš nuosprendžių registro.

Teritorinė jurisdikcija priklauso atsakovo bendrosios kompetencijos teismui: fiziniams asmenims tai yra teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo nuolat gyvena, o juridiniams asmenims – teismas, kurio veiklos teritorijoje asmuo turi buveinę, užsienio juridiniams asmenims – teismas, kurio veiklos teritorijoje yra jų filialas. Jei jurisdikciją turinčio teismo neįmanoma nustatyti pagal nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, arba naujausią nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės adresą, jurisdikciją turi teismas, kurio veiklos teritorijoje yra asmens turtas.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Informavimo institucija yra Banska Bistricos apylinkės teismas.

Adresas: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Informavimo institucija informaciją gauna automatizuotomis elektroninių ryšių priemonėmis iš specialios informacinės sistemos.

Jeigu tokiu būdu informacijos gauti neįmanoma, pavyzdžiui, sutrikus sistemos veikimui, informavimo institucija gali pateikti bankams prašymą pateikti informaciją apie tai, ar skolininkas turi juose sąskaitą, arba reikalauti, kad skolininkas pateiktų informaciją apie tai, kuriame banke ar bankuose jis turi sąskaitą (-as); nustatydamas šią prievolę teismas taip pat turi priimti įsakymą in personam, kuriuo skolininkui būtų draudžiama išimti arba pervesti jo sąskaitoje (-ose) turimas lėšas, neviršijant blokavimo įsakyme nurodytos sumos.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Pagal įstatymo Nr. 54/2017 10 skirsnį prašymai dėl teisių gynimo priemonių teikiami įsakymą išdavusiam teismui.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Pagal 10 straipsnio 2 dalį, jeigu kilmės ir vykdymo teismas yra Slovakijos teismas, už dokumentų perdavimą atsakinga institucija yra blokavimo įsakymą išdavęs teismas. Dokumentų įteikimas reglamentuojamas Civilinio proceso kodekso 105 ir paskesniuose straipsniuose. Jeigu Slovakijos teismas atšaukė įsakymą ir jis turi būti vykdomas kitoje valstybėje narėje, teismas turi veikti pagal reglamentą; jis turi atšaukti įsakymą naudodamas atšaukimo formą, kurią išsiunčia vykdymo valstybės narės kompetentingai institucijai. Kai blokavimo įsakymai išduoti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Banska Bistricos apylinkės teismas yra kompetentingas gauti blokavimo įsakymo atšaukimo formą.

Pagal 23 straipsnio 3 dalį, blokavimo įsakymą, kuris turi būti vykdomas kitoje valstybėje narėje, išdavęs teismas jį įteikia ieškovui, kad jis galėtų pateikti prašymą vykdyti blokavimo įsakymą. Jeigu įsakymas išduotas kitoje valstybėje narėje, kompetentinga perdavimo institucija yra Banska Bistricos apylinkės teismas.

Pagal 23 straipsnio 5 dalį, įsakymų vykdymo kompetentinga institucija yra Banska Bistricos apylinkės teismas.

Pagal 23 straipsnio 6 dalį, institucija, kompetentinga gauti formas, įskaitant bankams skirtas formas, yra Banska Bistricos apylinkės teismas.

Pagal 25 straipsnio 3 dalį, įsakymo vykdymo kompetentinga institucija yra Banska Bistricos apylinkės teismas, kuris yra kompetentingas vykdyti su kitoje ES valstybėje narėje išduotų blokavimo įsakymų vykdymu susijusias užduotis.

Pagal 27 straipsnio 2 dalį, kompetentingas blokavimo įsakymą vykdantis teismas.

Pagal 28 straipsnio 3 dalį, Banska Bistricos apylinkės teismas yra kompetentingas gauti iš kitos valstybės narės dokumentus, įteikiamus Slovakijoje. Jeigu Slovakijos teismo išduotas įsakymas turi būti įteiktas kitoje valstybėje narėje gyvenančiam skolininkui, jį išdavęs teismas yra kompetentingas perduoti dokumentus.

Pagal 36 straipsnio 5 dalį, kompetentinga institucija yra Banska Bistricos apylinkės teismas, kuris yra kompetentingas vykdyti su kitoje ES valstybėje narėje išduotų blokavimo įsakymų vykdymu susijusias užduotis.

Pagal 27 straipsnio 2 dalį, kompetentingas blokavimo įsakymą vykdantis teismas.

Pagal 28 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, dokumentus turi įteikti blokavimo įsakymą išdavęs teismas. Pagal antrą pastraipą, institucija, kompetentinga įteikti dokumentus skolininkui, yra blokavimo įsakymą įvykdęs teismas.

Pagal 36 straipsnio 5 dalį, kompetentinga institucija yra Banska Bistricos apylinkės teismas.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismas, kompetentingas vykdyti kitoje valstybėje narėje išduotą blokavimo įsakymą, yra Banska Bistricos apylinkės teismas. Teismas, kompetentingas vykdyti Slovakijos Respublikoje išduotą blokavimo įsakymą, yra tą blokavimo įsakymą išdavęs teismas.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Informavimo institucija turi teisę reikalauti tik tos informacijos, kuri padėtų nustatyti skolininko banką ir sąskaitas, o ne skolininko vardu turimas trečiųjų asmenų sąskaitas. Informavimo institucija negauna tokios informacijos apie trečiąsias šalis ir negali nei visiškai, nei iš dalies blokuoti jų sąskaitų. Informavimo institucija gali gauti tik informaciją apie sąskaitas, kurios joms ir skolininkui priklauso bendrai.

Institucija, kompetentinga blokuoti asmens, kurio atžvilgiu pateiktas prašymas, bendras sąskaitas, yra:

a) kai įsakymas išduotas ir vykdytinas Slovakijos Respublikoje – įsakymą išdavęs teismas;

b) kai įsakymas išduotas kitoje valstybėje narėje, o vykdytinas Slovakijos Respublikoje – Banska Bistricos apylinkės teismas.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Negalima blokuoti šių lėšų:

  1. lėšų sąskaitose, priklausančiose asmenims, kurių turtas negali būti areštuotas;
  2. lėšų sąskaitose, kurių negalima areštuoti;
  3. lėšų neareštuojamose sąskaitose.

Neareštuojami reikalavimai yra apibrėžti Įstatymo Nr. 233/1995 104 straipsnyje.

Debetuojant sąskaitą neareštuojamos šios lėšos:

  1. sąskaitos lėšos iki 99,58 EUR. Skolininkas neprivalo pateikti informacijos apie lėšas, neviršijančias šios sumos;
  2. lėšos, kurias skolininkas aiškiai deklaravo kaip atidėtas darbuotojų darbo užmokesčiui išmokėti už mokėjimo laikotarpį, kuris yra arčiausiai dienos, kurią bankui buvo įteiktas įsakymas pradėti areštą sulaikant lėšas. Šiuo atveju skolininkas turi pateikti aiškią deklaraciją;
  3. kai skolininko darbo užmokestis ar kitos pajamos pervedamos į banko sąskaitą, areštas debetuojant sąskaitą netaikomas šioms lėšoms iki sumos, kuri pagal įstatymą negali būti išskaityta iš mėnesinio darbo užmokesčio ar kitų pajamų; tai taikoma nuo pranešimo bankui momento. Skolininkas turi pranešti bankui apie tą sumą.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Kol pradės veikti speciali nemokama informacinė sistema, bankai pagal banko mokesčių skalę turi teisę imti 20–30 EUR mokestį už klientų aptarnavimą, įskaitant informaciją apie sąskaitas. Bankai turi teisę susigrąžinti išlaidas iš asmens, kurio atžvilgiu buvo įvykdytas blokavimo įsakymas.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Slovakijoje blokavimo įsakymą tvarko ir vykdo tik teismai ir bankai. Bankai ima mokesčius pagal banko mokesčių skalę. Žyminiai mokesčiai reglamentuojami Įstatymu Nr. 71/1992.

Žyminis mokestis už prašymą vykdyti skubią priemonę kitoje valstybėje narėje yra 16,50 EUR.

Žyminis mokestis už prašymą taikyti skubią priemonę, vykdytiną kitoje ES valstybėje narėje, yra 33 EUR.

Žyminis mokestis už prašymą taikyti skubią priemonę, vykdytiną Slovakijoje (visas arba jo dalis), yra 33 EUR arba 49,50 EUR.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Slovakijoje nėra atskiro teisinio sąskaitų blokavimo organo. Europos įsakymų, susijusių su ta pačia banko sąskaita, eiliškumas nustatomas pagal datas, kuriomis bankui įteikiami blokavimo įsakymai. Jeigu tą pačią dieną įteikiamas daugiau nei vienas blokavimo įsakymas, jiems visiems teikiama vienoda pirmenybė. Jeigu skolininko sąskaitoje nepakanka lėšų visų įsakymuose nurodytų sumų blokavimui, lėšos blokuojamos proporcingai. Blokavimo įsakymo vykdymas neturi stabdomojo poveikio vykdymui ir nesuteikia pirmenybės teisės reikalauti blokuotų lėšų.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Teisių gynimo priemonių taikymo kompetencija priklauso teismui, kuris išdavė įsakymą arba užtikrino jo vykdymą.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Apeliaciniai skundai teikiami pirmosios instancijos teismui, kurio sprendimas buvo apskųstas. Teismas, kompetentingas priimti sprendimus dėl apeliacinių skundų, yra antrosios instancijos teismas, t. y. apygardos teismas. Apeliacinio skundo pateikimo terminas yra 15 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo įteikimo dienos. Tie patys terminai taikomi ir tuo atveju, jei apeliacinis skundas pateikiamas tiesiogiai antrosios instancijos teismui.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Žyminiai mokesčiai reglamentuojami Įstatymu Nr. 71/1992. Su blokavimo įsakymo vykdymu susiję tokie mokesčiai: prašymas įsakyti taikyti skubią priemonę: 33 EUR arba 49,50 EUR; prašymas panaikinti arba pakeisti: 33 EUR; prašymas pateikti informaciją, kuris yra prašymo išduoti įsakymą dalis: 3 EUR; prašymas vykdyti skubią priemonę kitoje valstybėje narėje: 16,50 EUR.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Pagal 49 straipsnio 2 dalį priimtinos kalbos yra slovakų, čekų ir anglų.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.