Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Teismai, paskirti kaip turintys kompetenciją išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą tuo atveju, kai kreditoriui yra išduotas autentiškas dokumentas (6 straipsnio 4 dalis), yra apygardų teismai (okrajna sodišča) (Civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimo ir užtikrinimo įstatymo (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 279b straipsnio pirma pastraipa); Uradni list RS (UL RS; Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 3/07 – oficiali konsoliduota redakcija, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 45/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 53/14, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 54/15, 76/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, ir 11/18; toliau – ZIZ).

Apygardų teismų sąrašas pateiktas čia:

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Institucija, kuri yra kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą (14 straipsnis) yra Slovėnijos Respublikos viešų teisinių duomenų ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; toliau – AJPES) (ZIZ 279c straipsnis).

Kontaktinė informacija: Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

gp@ajpes.si – pagrindinis biuras
info@ajpes.si – informacija naudotojams

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Metodai informacijai apie sąskaitą gauti (14 straipsnio 5 dalis):

a) AJPES, kuri yra paskirtoji informacijos institucija, tvarko sandorių sąskaitų registrą – bendrą fizinių ir juridinių asmenų sandorių sąskaitų duomenų bazę (Mokėjimo paslaugų, elektroninių pinigų išdavimo paslaugų ir mokėjimo sistemų įstatymo 191 straipsnis ir kt. straipsniai (Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih); UL RS Nr. 7/18 ir 9/18 – klaidų ištaisymas; toliau – ZPlaSSIED). Dėl to informacijos gavimo procesas yra labai efektyvus, kadangi informacijos institucijai nereikia klausti banko, ar jame skolininkas turi sąskaitų (14 straipsnio 5 dalies a punktas).

Nors pagal Slovėnijos teisę informaciją apie skolininko sąskaitą galima gauti 14 straipsnio 5 dalies c punkte (plg. ZIZ 31 straipsnį) nustatytu būdu, teismai beveik nesinaudoja šia galimybe, nes jie informaciją apie skolininko banko sąskaitą gali gauti vykdydami elektroninę paiešką juridinių ir fizinių asmenų sandorių sąskaitų registre (ZIZ 4 straipsnis; Teismų įstatymo 13 straipsnis (Zakon o sodiščih); UL RS Nos 94/07 – oficiali konsoliduota versija, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 ir 23/17 – ZSSve; toliau – ZS).

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apeliaciniai skundai teikiami (21 straipsnis):

– teismui, kuris atmetė kreditoriaus prašymą dėl sąskaitos blokavimo įsakymo (apygardos ar apylinkės teismui (okrožno sodišče)).

Apygardų teismų sąrašas, apylinkių teismų sąrašas.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga priimti, perduoti ir įteikti sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus (4 straipsnio 14 dalis):

– pagal Reglamento (ES) Nr. 655/2014 10 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 3, 5 ir 6 dalis, 25 straipsnio 3 dalį, 27 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 3 dalį ir 36 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą – Mariboro apygardos teismui.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Valdžios institucija, kompetentinga užtikrinti sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą (3 skyrius) yra:

Mariboro apygardos teismas, pagal kurio teritorinę jurisdikciją jis yra atsakingas už kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo išduoto sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymo užtikrinimą (ZIZ 279d straipsnis).

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Bendros ir kitos asmens vardu atidarytos sąskaitos gali būti blokuojamos (30 straipsnis) tokiu mastu:

Bendra mokėjimo sąskaita yra mokėjimo paslaugų teikėjo dviejų ar daugiau fizinių asmenų arba dviejų ar daugiau juridinių asmenų vardu atidaryta mokėjimo sąskaita (Mokėjimo paslaugų ir sistemų įstatymo (Zakon o plačilnih storitvah in sistemih; ZPlaSS) 14 straipsnio 1 dalis).

Kiekvienas atskiras bendros mokėjimo sąskaitos turėtojas gali disponuoti visais toje sąskaitoje esančiais grynaisiais pinigais, jei susitarime dėl bendros mokėjimo sąskaitos valdymo nenustatyti kitokie įgaliojimai disponuoti toje sąskaitoje esančiais grynaisiais pinigais (ZPlaSS 14 straipsnio 2 dalis).

Bendroje mokėjimo sąskaitoje esantys bendri grynieji pinigai gali būti naudojami padengti atskiro sąskaitos turėtojo įsipareigojimus trečiosioms šalims. Bendros mokėjimo sąskaitos turėtojų susitarimas dėl atskirų turėtojų dalies dydžio ir dėl atskirų turėtojų įsipareigojimų nevaržo trečiųjų šalių teisės reikalauti vykdymo ar bankroto procedūrose, kad atskiras turėtojas padengtų įsipareigojimus iš bendroje mokėjimo sąskaitoje esančių bendrų grynųjų pinigų (ZPlaSS 14 straipsnio 3 dalis). Todėl bendroje mokėjimo sąskaitoje esantys grynieji pinigai gali būti naudojami padengti atskiro sąskaitos turėtojo įsipareigojimus trečiosioms šalims.

Jei konkrečiu teisės aktu nustatyta, kad vykdymas taikomas tik konkrečiam skolininko turtui, vykdymo procedūros, taikomos atskiram bendros mokėjimo sąskaitos turėtojui, metu tokie apribojimai yra nagrinėjami atsižvelgiant į kiekvieną bendros mokėjimo sąskaitos turėtoją (ZPlaSS 14 straipsnio 4 dalis).

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Neareštuotinos sumos ir sumos, kurių atžvilgiu vykdymas yra ribotas, reglamentuojamos šiomis taisyklėmis (31 straipsnis).

Pajamoms vykdymas yra netaikomas tais atvejais, kai jos nėra bazinės pajamos, kaip antai, darbo užmokestis, bet, paprastai, jos yra mažesnės papildomos pajamos, kurios dažniausiai atlieka socialinę taisomąją funkciją (Vykdymo ir civilinių ieškinių užtikrinimo įstatymo (ZIZ) 101 straipsnis).

Pagal ZIZ 102 straipsnį vykdymas ribotai taikomas pajamoms, kurios paprastai yra bazinės pajamos, tokios kaip darbo užmokestis, t. y. pajamos, atsirandančios iš darbo santykių. Paprastai leidžiama perimti iki dviejų trečdalių tokių pajamų, tačiau skolininkui turi likti 76 proc. minimalaus darbo užmokesčio dydžio suma. Kiekvienam skolininkui turi likti tokia pati likutinė suma. Tam tikrų privilegijuotų reikalavimų atveju suma, kuri turi likti skolininkui, yra mažesnė – 50 proc. minimalaus darbo užmokesčio. Abiem atvejais suma, kuri turi likti skolininkui, yra didesnė, jei skolininkas yra atsakingas už šeimos narių išlaikymą.

Už vykdymo užtikrinimo sprendimus atsakingi subjektai (bankas) turi atsižvelgti į vykdymo netaikymo sąlygas ir apribojimus skolininkui nepateikus prašymo, nebent dėl išlaikymo priežasčių taikoma aukštesnė riba. Skolininkas vykdytojui turi įrodyti tokią teisę pateikdamas autentišką dokumentą (ZIZ 102 straipsnio 5 dalis).

Tikslus arešto netaikymo atvejų ar sumų apribojimo sąrašas pateiktas ZIZ 101, 102 ir 103 straipsniuose.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Mokesčių nustatymas (43 straipsnis): bankai, vadovaudamiesi savo prekybos politika ir atitinkamais atlygio už paslaugas tarifais, gali nustatyti mokestį už veiksmų, grindžiamų lygiaverčiais nacionaliniais įsakymais, vykdymą (įsakymo priėmimas ir lėšų pervedimas).

Mokėjimo paslaugų teikėjai savo interneto svetainėse turi paskelbti visą ir tikslią informaciją apie mokesčius, kuriuos jie ima už vykdymo užtikrinimo sprendimu arba užtikrinimo įsakymu grindžiamų veiksmų vykdymą (ZPlaSSIED 190 straipsnis).

Informaciją apie sąskaitą teikia AJPES. Informacija, esanti juridinių ir fizinių asmenų, užsiimančių verslu, registre viešai ir nemokamai skelbiama AJPES interneto svetainėje (ZPlaSSIED 194 straipsnis). Už sandorių sąskaitų registro informacijos, susijusios su fizinio asmens sąskaita, teikimą AJPES iš prašymo pateikėjo ima mokestį pagal susitarime su Finansų ministru nustatytą tarifą (ZPlaSSIED 195 straipsnis). Kompensacijos už informacijos apie fizinių asmenų sandorių sąskaitas, esančios sandorių sąskaitų registre (UL RS Nr. 49/10), teikimą tarifas skelbiama AJPES interneto svetainėje. Pagal tą tarifą kompensacijos už išlaidas suma priklauso nuo to, kaip pateiktas prašymas pateikti informaciją apie sąskaitą (elektroninio duomenų perdavimo tarifas yra mažesnis už duomenų perdavimą pagal raštu pateiktą prašymą), ir nuo perduodamų duomenų vienetų skaičiaus.

Mokestį už lygiaverčių nacionalinių įsakymų vykdymą moka skolininkas, o mokestį už informacijos apie sąskaitą teikimą moka prašymą pateikęs asmuo (paprastai – kreditorius).

Teismas informaciją apie sąskaitas gauna nemokamai vykdydamas paiešką AJPES tvarkomame registre arba paprašo mokėjimo operacijų įstaigos (banko) atskleisti, ar skolininkas turi joje sąskaitą (ZIZ 4 straipsnio pirma pastraipa, ZS 13 straipsnis).

AJPES teismams, mokesčių institucijai ir kitoms už vykdymą atsakingoms valdžios institucijoms suteikia tiesioginę elektroninę prieigą prie sandorių sąskaitų registre esančios informacijos.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Mokesčių struktūra arba taisyklių rinkiniai, pagal kuriuos nustatomi taikytini bet kurios institucijos ar įstaigos, susijusios su sąskaitos blokavimo įsakymo tvarkymu arba vykdymu (44 straipsnis):

žyminis mokestis turi būti mokamas pateikiant paraišką dėl ieškinio užtikrinimo sąskaitos blokavimo įsakymu (ZIZ 29b straipsnis kartu su 239 ir 279a straipsniais). Už paraišką dėl sąskaitos blokavimo įsakymo imamas 30 EUR žyminis mokestis (Žyminių mokesčių įstatymo tarifas Nr. 4012 ((Zakon o sodnih taksah – ZST-1; UL RS Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 30/16, 10/17 – ZPP-E ir 11/18 – ZIZ-L; toliau – ZST-1) arba 24 EUR mokestis (ZST-1 tarifas Nr. 4041 ir 4012), jei paraiška teikiama elektronine forma;

Kai sąskaitos blokavimo įsakymą išduoda Slovėnijos teismas, bankas yra Slovėnijoje, o teismas taip pat yra priėmęs sprendimą, kuriuo bankui nurodoma imtis veiksmų, nustatytų ZIZ 260 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalyje arba 271 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalyje (279e straipsnio pirma pastraipa), žyminis mokestis taip pat apima to sprendimo priėmimą, kadangi jį teismas faktiškai priima vykdydamas sąskaitos blokavimo įsakymo priėmimo procedūrą (t. y. procedūrą dėl sprendimo dėl paraiškos užtikrinti ieškinį).

Kai sąskaitos blokavimo įsakymą priima užsienio teismas, o Slovėnijos teismas gauna jį vykdyti, kadangi bankas yra Slovėnijoje, sprendimas, kuriuo teismas nurodo bankui imtis veiksmų, nustatytų ZIZ 260 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalyje arba 271 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalyje (279e straipsnio pirma pastraipa), priimamas vykdant procedūrą, pradėtą gavus sąskaitos blokavimo įsakymą. Remiantis Reglamento 24 straipsniu šiuo atveju žyminis mokestis nemokamas, kadangi sprendimas negali būti laikomas sprendimu dėl laikinos priemonės arba preliminarios priemonės, o procedūra, kurios metu priimamas sprendimas negali būti laikoma procedūra dėl ieškinio užtikrinimo; tiksliau tariant, priimamas sprendimas, kuriuo teismas nurodo bankui, kaip užtikrinti užsienyje išduoto sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Lygiaverčių nacionalinių įsakymų vykdymo eilė pagal nacionalinę teisę (32 straipsnis):

Tais atvejais kai keli kreditoriai tam pačiam skolininkui yra pareiškę piniginių reikalavimų, susijusių su tuo pačiu vykdymo dalyku, reikalavimai turi būti apmokami ta tvarka, kuria kreditoriai įgijo teisę į to dalyko grąžinimą, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta kitaip (ZIZ 12 straipsnis).

Būdas, kuriuo užtikrinamas kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymas – teismas priima sprendimą, kuriuo nurodoma atlikti ZIZ 271 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalyje nurodytus veiksmus, kitaip tariant, priimama laikina priemonė (ZIZ 279e straipsnio trečia pastraipa). Teismai priima laikiną priemonę, kuria mokėjimo operacijų įstaiga atsisako išmokėti skolininkui ar bet kam, veikiančiam skolininko prašymu, grynųjų pinigų sumą iš skolininko sąskaitos, dėl kurios priimta laikina priemonė (ZIZ 271 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalis). Tokios Slovėnijos teismo laikinos priemonės, priimtos remiantis kitos valstybės narės europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu nesuvaržo apsaugos priemonės (ZIZ 271 straipsnio antra pastraipa). Juos priima teismas, jei jis dar nėra priėmęs sprendimo dėl bylos esmės. Jei kreditorius prie paraiškos dėl sąskaitos blokavimo įsakymo prideda esamą teismo sprendimą, teisminį susitarimą arba autentišką dokumentą, nurodoma vykdyti ZIZ 260 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalyje nurodytą vykdymo užtikrinimo priemonę, t. y. priimamas sprendimas dėl preliminarios priemonės, kuria nurodoma areštuoti grynųjų pinigų sumą mokėjimo operacijų įstaigoje esančioje skolininko sąskaitoje (ZIZ 279e straipsnio trečia pastraipa ir 260 straipsnio pirmos pastraipos 4 dalis). Areštu skolininko grynieji pinigai banko sąskaitose suvaržomi kreditoriaus naudai (ZIZ 107 straipsnio trečia pastraipa kartu su 138 straipsnio penkta pastraipa ir 239 straipsniu).

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Teismai arba atitinkamais atvejais vykdymo užtikrinimo institucijos, kompetentingos taikyti teisių gynimo priemonę (33 straipsnio 1 dalis, 34 straipsnio 1 arba 2 dalis):

– dėl teisių gynimo priemonės (prieštaravimo) pagal 33 straipsnio 1 dalį kreipiamasi į sąskaitos blokavimo įsakymą išdavusį teismą. Tas teismas yra apygardos arba apylinkės teismas. Jis priima sprendimą dėl teisių gynimo priemonės (ZIZ 54 straipsnis kartu su 239 straipsniu).

– dėl teisių gynimo priemonės pagal 34 straipsnio 1 dalį kreipiamasi į Mariboro apygardos teismą, kuris išdavė užtikrinimo įsakymą (laikinos arba preliminarios priemonės forma) remdamasis kitos valstybės narės sąskaitos blokavimo įsakymu ir įteikė jį mokėjimo operacijų įstaigai. Jis priima sprendimą dėl teisių gynimo priemonės (ZIZ 279f straipsnis);

– dėl teisių gynimo priemonės pagal Reglamento 34 straipsnio 2 dalį (viešosios tvarkos išimtis) kreipiamasi į Mariboro apygardos teismą.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Teismai, kuriems teikiami skundai, terminas tokiems skundams pateikti pagal nacionalinę teisę ir įvykis, kuris žymi termino pradžią (37 straipsnis):

Sprendimas dėl prieštaravimo gali būti apskųstas (ZIZ 9 straipsnio pirma pastraipa kartu su 239 straipsniu). Skundas teikiamas teismui, išdavusiam sąskaitos blokavimo įsakymą (apygardos arba apylinkės teismas), arba apygardos teismui, atsakingam už sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymą pagal reglamento 23 straipsnį.

Skundas turi būti pateiktas per aštuonias dienas nuo pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo dėl prieštaravimo dienos (ZIZ 9 straipsnio trečia pastraipa).

Aukštesnysis teismas priima sprendimą dėl skundo.

Aukštesniųjų teismų kontaktiniai duomenys:

1 Celės aukštesnysis teismas
Prešernova ulica 22
3102 Celė - p.p. 1034

Telefonas (03) 427 51 00
Faksas (03) 427 52 70
E. paštas urad.visce@sodisce.si

2 Koperio aukštesnysis teismas
Ferrarska 9
6000 Koperis

Telefonas (05) 668 30 00
Faksas (05) 639 52 45
E. paštas urad.viskp@sodisce.si

3 Liublianos aukštesnysis teismas
Tavčarjeva 9
1000 Liubliana

Telefonas (01) 366 44 44
Faksas (01) 366 40 70
E. paštas urad.vislj@sodisce.si

4 Mariboro aukštesnysis teismas
Sodna ulica 14
2000 Mariboras

Telefonas (02) 234 71 00
Faksas (02) 234 73 18
E. paštas urad.vismb@sodisce.si

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Žyminio mokesčio nustatymas (42 straipsnis):

Žyminis mokestis procese dėl sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo arba teisių gynimo priemonės taikymo įsakymo atžvilgiu yra toks pats kaip dėl lygiaverčio nacionalinio įsakymo išdavimo ar teisių gynimo priemonės taikymo tokio nacionalinio įsakymo atžvilgiu.

Žyminio mokesčio mokėjimas reglamentuojamas ZIZ 29b straipsniu. Žyminis mokestis turi būti sumokamas pateikus prašymą dėl vykdymo, prieštaravimo ar skundą, arba ne vėliau kaip per aštuonias dienas nuo žyminio mokesčio mokėjimo įsakymo įteikimo.

Jei žyminis mokestis gali būti apskaičiuotas automatiškai, mokėjimo įsakymas išduodamas pateikus prašymą elektroniniu būdu; pareiškėjui nurodoma sumokėti mokestį pervedant pinigus į nurodytą sąskaitą ir nurodant mokėjimo įsakyme pateiktą nuorodos numerį. Žyminio mokesčio mokėjimo įsakymas laikomas įteiktu, kai pats pareiškėjas arba jo atstovas elektroniniu būdu pateikia prašymą.

Jei žyminis mokestis nesumokamas laiku, laikoma, kad prašymas atsiimtas.

Mokėjimo įsakyme teismas turi perspėti susijusią šalį apie pasekmes nesumokėjus žyminio mokesčio.

Žyminio mokesčio dydis nustatytas Žyminių mokesčių įstatyme (ZST-1) (UL RS Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – Konstitucinio Teismo sprendimas, 19/15 – Konstitucinio Teismo sprendimas ir 30/16). Nustatyti žyminiai mokesčiai yra tokie patys, kaip mokesčiai procese dėl lygiaverčio nacionalinio įsakymo, t. y. užtikrinimo įsakymo.

Nustatytos šios tokių mokesčių fiksuotos sumos:


Jei prašymas teikiamas popieriuje

Jei prašymas teikiamas elektronine forma

Procesas dėl prašymo dėl sąskaitos blokavimo įsakymo

30 EUR (tarifas Nr. 4012 ZST-1)

24 EUR (tarifai Nr. 4041 ir 4012 ZST-1)

Procesas dėl prieštaravimo

30 EUR (tarifas Nr. 4022 ZST-1)

24 EUR (tarifai Nr. 4041 ir 4022 ZST-1)

Procesas dėl skundo

33 EUR (tarifas Nr. 4033 ZST-1)

26,4 EUR (tarifai Nr. 4041 ir 4033 ZST-1)

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Priimtinos kalbos, į kurias gali būti verčiami dokumentai (49 straipsnio 2 dalis):

Oficialioji kalba yra slovėnų kalba, taip pat dviejų tautinių mažumų kalbos, oficialiai vartojamos tų tautinių mažumų gyvenamųjų teritorijų teismuose (ZPP 6 ir 104 straipsniai). Tautinių mažumų kalbos yra italų ir vengrų kalbos. Pirano apygardos teisme, Koperio apygardos teisme ir Koperio apylinkės teisme vartojama italų kalba, o Lendavos apygardos teisme vartojama vengrų kalba.

Mišrių tautų savivaldybės apibrėžtos Savivaldybių ir savivaldybių ribų nustatymo įstatyme (UL RS Nr. 108/06 – oficiali konsoliduota versija ir 9/11; toliau – ZUODNO), pagal ZUODNO 5 straipsnį: „Mišrių tautybių savivaldybės, pagal šį įstatymą, yra savivaldybės, kaip tokios apibrėžtos Lendavos, Hodošo-Šalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose.“

Paskutinis naujinimas: 31/03/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.