Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Pirmos instancijos teismai (isp. Los Juzgados de Primera Instancia).

Tai, kuris teismas turi jurisdikciją konkrečioje teritorijoje, nustatoma atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso (isp. Ley de Enjuiciamiento Civil) 545 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, susijusius su vykdymu, pagrįstu kitais dokumentais nei teismo sprendimai.

Tai reiškia, kad, kaip taisyklė, kompetentingas teismas bus vietos pirmosios instancijos teismas, nustatytas pagal Civilinio proceso kodekso 50 ir 51 straipsnius. Vykdymas taip pat gali būti taikomas šaliai, kuri siekia užtikrinti vykdymą įsipareigojimų vykdymo vietos pirmosios instancijos teisme, kaip nurodyta dokumente, arba bet kurioje vietoje, kur šalis, kurios atžvilgiu siekiama užtikrinti vykdymą, turi susijusio turto. Šiuo atveju niekada netaikomos taisyklės dėl aiškiai išreikšto ar numanomo jurisdikcijos taikymo. Jei vykdymo siekia kelios šalys, kompetentingas teismas yra bet kurios šių šalių kompetentingas teismas, atsižvelgiant į vykdymo siekiančios šalies pasirinkimą.

Jei vykdomasis dokumentas susijęs su specialiai hipoteka ar kitaip įkeistu turtu, kompetentingas teismas nustatomas pagal Civilinio proceso kodekso 684 straipsnį.

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo generalinis padirektoratis (isp. Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Teisingumo ministerija.

Duomenys ryšiams:

sgcji@mjusticia.es

telefonas: +34 91 390 4411

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Galimybė informavimo institucijai gauti atitinkamos informacijos, kai tą informaciją registruose ar kitaip turi viešojo sektoriaus institucijos ar viešojo administravimo institucijos.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apeliacinį skundą būtina pateikti įsakymą atmetusiam teismui. Jei sprendimą priėmė pirmosios instancijos teismas arba komercinių bylų teismas (isp. Juzgado de lo Mercantil), apeliacinį skundą nagrinėja provincijos teismas (isp. Audiencia Provincial). Jei sprendimas buvo priimtas antrosios instancijos teisme, apeliacinį skundą nagrinėja tas pats teismas.

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Teismas, kuris turi kompetenciją užtikrinti įsakymo vykdymą pagal 50 straipsnio f punktą.

Pagal 28 straipsnio 3 dalį kompetentingas teismas yra skolininko gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismas.

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Pirmosios instancijos teismas ten, kur atidaryta banko sąskaita, ir, jei sąskaitos atidarytos keliose vietose, bet kurios šių vietų pirmosios instancijos teismas.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Blokavimo įsakymas gali būti išduotas ir dėl bendrų skolininko turimų sąskaitų ir dėl sąskaitų, kurių nominantu jis yra trečiosios šalies vardu. Tačiau blokavimo įsakymo negalima išduoti dėl sąskaitų, kurias turi trečioji šalis kaip nominantas skolininko vardu.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Taisyklės dėl atlyginimų ir pensijų išdėstytos Civilinio proceso kodekso 607 straipsnyje.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Jei valdžios institucijos civilinėse ar komercinėse bylose dalyvauja dėl priežasčių, nesusijusių su jų įgaliojimų vykdymu, jų banko sąskaitose laikomos lėšos negali būti areštuojamos, jei šios lėšos buvo skirtos viešosioms paslaugoms ar visuomeniniams tikslams.

Šiais atvejais šios sumos negali būti areštuojamos. Tam nereikia jokio atskiro prašymo.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Nuostatų dėl šiais atvejais taikomų mokesčių nėra.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Mokesčiai neimami.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Įsakymai išdėliojami chronologine tvarka, atsižvelgiant į tai, kada bankas gavo įsakymą.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Įsakymą išdavęs arba vykdęs teismas.

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Apeliacinis skundas pateikiamas įsakymą atmetusiam teismui.

Jei sprendimą priėmė pirmosios instancijos teismas arba komercinių bylų teismas, apeliacinį skundą reikia pateikti per 20 dienų. Jį nagrinės provincijos teismas. Jei sprendimą priėmė kitas teismas, apeliacinį skundą pateikti būtina per penkias dienas; jį nagrinės tas pats teismas.

Termino apeliaciniam skundui pateikti pradžia skaičiuojama nuo pranešimo apie sprendimą datos.

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Teismo mokesčių nėra. Pateikiant apeliacinį skundą depozito reikalaujama Teisminės valdžios pagrindų įstatymo (isp. ley Organica del Poder Judicial) 15 papildomoje nuostatoje nurodytais atvejais ir būdais.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.