Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas


*būtina nurodyti

50 straipsnio 1 dalies a punktas – teismai, turintys kompetenciją išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Paraiška dėl sąskaitos blokavimo įsakymo turi būti teikiama apylinkės teismui.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies b punktas – valdžios institucija, paskirta kaip kompetentinga gauti informaciją apie sąskaitą

Informavimo institucija yra Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija.

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija

Box 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Tel. +46 771-73 73 00

Te. skambučiams iš užsienio +46 8 564 851 50

Faksas +46 8 29 2614

E. paštas kontakt@kronofogden.se

50 straipsnio 1 dalies c punktas – informacijos apie sąskaitą gavimo metodai

Informavimo institucijos prašymu bankai turi nurodyti, ar skolininkas juose turi banko sąskaitą, t. y. 14 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas metodas. Tai atitinka Įstatymo dėl sąskaitų blokavimo įsakymų ES (2016:757) 4 skirsnį.

50 straipsnio 1 dalies d punktas – teismai, kuriems galima teikti skundą dėl atsisakymo išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo priimtų sprendimų nagrinėja apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo sprendimus nagrinėja Aukščiausiasis Teismas. Tačiau apeliacinis skundas turi būti teikiamas teismui, kuris priėmė sprendimą, kuris yra skundžiamas.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies e punktas – valdžios institucijos, paskirtos kaip kompetentingos gauti, perduoti ir įteikti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą ir kitus dokumentus

Kompetentinga institucija yra Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies f punktas – valdžios institucija, kompetentinga vykdyti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą

Vykdomoji institucija yra Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija.

50 straipsnio 1 dalies g punktas –sąlygos, kuriomis gali būti blokuojamos bendros ir kito asmens vardu atidarytos sąskaitos

Kilnojamasis turtas gali būti areštuotas, jei jis aiškiai priklauso skolininkui (Skolos išieškojimo kodekso (1981:774) 4 skyriaus 17 skirsnis; žr. 16 skyriaus 13 skirsnį). Tai taip pat taikoma lėšoms bendrose sąskaitose ir kito asmens vardu atsidarytose sąskaitose. Jei blokuojamos banko sąskaitos, kurios bendrai priklauso dviem asmenims, paprastai laikoma, kad kiekvienam iš jų priklauso pusė sąskaitų turinio, jei nenurodyta kitaip. Klausimas, ar turtas priklauso skolininkui, yra nagrinėjamas kiekvienu atveju atskirai atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes.

50 straipsnio 1 dalies h punktas – taisyklės, taikomos neareštuotinoms sumoms

Taisyklės, reglamentuojančios, kam netaikomas blokavimas, išdėstytos Skolų išieškojimo kodekso (1981:774) 5 skyriuje. Blokavimas gali būti netaikomas gryniesiems pinigams, banko indėliams, kitiems reikalavimams ir prekėms, jei šis turtas yra reikalingas išlaikyti skolininką tol, kol jo pajamos bus pakankamos, kad jomis būtų galima padengti atitinkamas išlaidas, tačiau ši išimtis netaikoma ilgesniam laikotarpiui nei vienas mėnuo, nebent yra ypatingų priežasčių. Taisykles dėl neareštuotinos nuosavybės vykdymo užtikrinimo institucija turi taikyti ex officio, t. y. skolininkui nereikia dėl to konkrečiai kreiptis.

50 straipsnio 1 dalies i punktas – mokesčiai (jeigu bankai juos ima) už lygiaverčių nacionalinių įsakymų įgyvendinimą arba informacijos apie sąskaitą teikimą ir informacija apie tai, kuri šalis privalo sumokėti tuos mokesčius

Pagal Švedijos teisę bankai negali nustatyti mokesčio už blokavimo garantiją ar panašią apsaugos priemonę; jie taip pat negali nustatyti mokesčio už banko informacijos teikimą informavimo institucijai.

50 straipsnio 1 dalies j punktas – valdžios institucijų arba kitų įstaigų, dalyvaujančių tvarkant arba vykdant blokavimo įsakymą, imamų mokesčių tarifą arba kitą taisyklių rinkinį, pagal kuriuos nustatomi taikytini mokesčiai

Taisyklės dėl vykdymo užtikrinimo mokesčių yra išdėstytos Potvarkyje dėl Švedijos vykdymo užtikrinimo institucijos mokesčių (1992:1094). Vykdymo užtikrinimo procesų metu tvarkymo išlaidos kompensuojamos bazinio mokesčio, parengimo mokesčio, pardavimo mokesčio ir specialaus mokesčio forma. Bazinio mokesčio dydis yra 600 SEK. Kai užtikrinamas sprendimo dėl blokavimo įsakymo, priimto remiantis ES reglamentu dėl banko sąskaitų blokavimo, vykdymas, imamas tik bazinis 600 SEK dydžio mokestis.

Jei renkami duomenys, duomenų rinkimo institucija (Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija) gali nustatyti 300 SEK dydžio mokestį.

50 straipsnio 1 dalies k punktas – lygiaverčių nacionalinių įsakymų eiliškumas (jei yra nustatytas)

Švedijos sprendimai dėl blokavimo įsakymų neklasifikuojami.

50 straipsnio 1 dalies l punktas – teismas arba vykdymo institucija, kompetentingi taikyti teisės gynimo priemones

Teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal 33 straipsnio 1 dalį, yra teismas, priėmęs sprendimą dėl blokavimo įsakymo (pagal Įstatymo dėl sąskaitų blokavimo įsakymų ES (2016:757) 9 skirsnio pirmą punktą).

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija yra kompetentinga nagrinėti prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal 34 straipsnio 1 dalį (Įstatymo dėl sąskaitų blokavimo įsakymų ES (2016:757) 10 skirsnis).

Teismas, kompetentingas nagrinėti prašymus dėl teisių gynimo priemonių pagal 34 straipsnio 2 dalį, yra apylinkės teismas, kuris pagal Skolų išieškojimo kodekso 18 skyriaus 1 skirsnį nagrinėja apeliacinius skundus dėl Švedijos vykdymo užtikrinimo institucijos priimtų sprendimų (pagal Įstatymo dėl sąskaitų blokavimo įsakymų ES (2016:757) 10 skirsnio antrą punktą). Skolų išieškojimo kodekso 18 skyriaus 1 skirsnyje yra nuoroda į Potvarkio dėl skolų išieškojimo (1981:981) 17 skyriaus 1 skirsnį. Pagal Potvarkio dėl skolų išieškojimo 17 skyriaus 1 skirsnį kompetentingi apylinkių teismai nurodyti toliau. Žodis „kaltinamasis“ reiškia skolininką.

Jeigu skolininko įprastinė gyvenamoji vieta nėra Švedija, Nakos apylinkės teismas yra kompetentingas nagrinėti prašymą dėl teisių gynimo priemonių pagal 34 straipsnio 2 dalį.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies m punktas – teismai, kuriems teikiamas skundas, ir terminas tokiems skundams pateikti (jei toks yra)

Apeliaciniai skundai dėl sprendimų, kuriuos teismas priėmė pagal 33 straipsnį ir 35 straipsnio 1 ir 3 dalis, teikiami apeliaciniam teismui ir Aukščiausiajam Teismui. Apeliacinis skundas turi būti teikiamas teismui, kuris priėmė sprendimą, kuris yra skundžiamas. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas per tris savaites nuo dienos, kurią priimtas skundžiamas sprendimas. Apeliacinių skundų taisyklės išdėstytos Teismo proceso kodekso 49 ir 52 skyriuose.

Apeliaciniai skundai dėl sprendimų, kuriuos priėmė Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija pagal 34 straipsnio 1 dalį ir 35 straipsnio 3 ir 4 dalis, teikiami šiems apylinkių teismams. Žodis „kaltinamasis“ reiškia skolininką.

Jeigu skolininko įprastinė gyvenamoji vieta nėra Švedija, Nakos apylinkės teismas yra kompetentingas nagrinėti Švedijos vykdymo užtikrinimo institucijos sprendimus. Tačiau apeliacinis skundas turi būti teikiamas Švedijos vykdymo užtikrinimo institucijai. Apeliacinis skundas dėl sprendimo turi būti pateiktas per tris savaites nuo dienos, kurią apie sprendimą pranešta apeliantui. Apeliacinius skundus dėl Švedijos vykdymo užtikrinimo institucijos sprendimų reglamentuojančios taisyklės išdėstytos Skolų išieškojimo kodekso 18 skyriuje ir Potvarkio dėl skolų išieškojimo 17 skyriuje.

Apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo priimtų sprendimų pagal 34 straipsnio 2 dalį nagrinėja apeliacinis teismas. Jei sprendimą priėmė apeliacinis teismas, apeliacinis skundas teikiamas Aukščiausiajam Teismui. Tačiau apeliacinis skundas turi būti teikiamas teismui, kuris priėmė sprendimą, kuris yra skundžiamas. Apeliacinis skundas turi būti pateiktas per tris savaites nuo sprendimo priėmimo dienos, jei sprendimas reiškia, kad byla išspręsta, jei sprendimas priimtas per posėdį arba jei posėdžio metu pateiktas pareiškimas dėl to, kada bus pranešta apie sprendimą. Kitais atvejais apeliacinių skundų teikimo terminas yra trys savaitės nuo dienos, kurią apeliantui pranešta apie sprendimą. Apeliacinius skundus reglamentuojančios taisyklės išdėstytos Teismo bylų įstatymo (1996:242) 38–41 skirsniuose.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

50 straipsnio 1 dalies n punktas – teismo mokesčiai

Taisyklės dėl teismo mokesčių yra išdėstytos Potvarkyje dėl bendrų teismo mokesčių (1987:452). Prašymo dėl sąskaitos blokavimo įsakymo mokestis yra 2 800 SEK.

Mokestis turi būti mokamas teikiant prašymą teismui.

50 straipsnio 1 dalies o punktas – priimtinos dokumentų vertimų kalbos

Anglų kalba

Paskutinis naujinimas: 03/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.